fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

AP, Πρακτ.69.2012                                                                             AP. Αποφ 8.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Στον Πειραιά σήμερα την 20-12-2012, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09.00 π.μ. και στο γραφείο του Δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη του Γεωργίου (AM ΔΣΠ 2517), στον Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου,αρ. 42 – 44, μεταξύ

Α. Αφενός του κ. …………  ………….. του Αγγέλου και της …………, κατοίκου Πειραιώς, οδός ………… , αρ. ……, με ΑΦΜ…………..  της Δ.Ο.Υ. Δ Πειραιά, που εκπροσωπείται μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ΕΥΑΓΓΕΔΟΥ ΡΕΓΚΟΥΤΑ του Δημητρίου (ΑΜΔΣΑ ………… ) (ο οποίος στο παρόν θα καλείται ως «πρώτος συμβαλλόμενος ») και

Β. Αφετέρου του κ. ………… ………. του ………. και της ………… , κατοίκου Γλυφάδας, οδός …… ……….., αρ; …., με ΑΦΜ …………  , (ο οποίος στο παρόν θα καλείται ως «δεύτερος συμβαλλόμενος»), και εκπροσωπείται μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΑΚΗ του Εμμανουήλ (ΑΜΔΣΑ …………  ), που συναντήθηκαν σήμερα 20-12-2012, συμφωνηθείσα ημερομηνία προς εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 214 ΚΠολΔ προς εξώδικη επίλυση της διαφοράς που περιλαμβάνεται στην από 21-11-2012 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία)   του πρώτου συμβαλλόμενου κατά του δεύτερου , (που του έχει επιδοθεί δυνάμει της έκθεσης επίδοσης υπ’αρ. 4285/13-12-2012 της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Ευφροσύνης I. Βουγιουκλάκη) η οποία έλαβε Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 6002/2012, και Γενικό ΑριθμόΚατάθεσης ……../….., δικάσιμος της ορίστηκε η 17-9-2015, ημέραΠέμπτη, και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα 2, στο κτήριο 4, με αριθμό πινακίου Η1/6, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά από κοινού τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A

 1. -ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. 38.172/5.12007 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Ειρήνης Εμμανουήλ Βασιλικάκη, που έχει νόμιμα καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα γενικό αριθμό 423 και ειδικό 123 της 9.7.2007 οι 1) εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «…………  ……… LIMITED» που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (…………  ……… ….), έχει συσταθεί νόμιμα και ο …………  ……… του ……… και της …….. , λογιστής, κάτοικος ……. (…….. …), α.δ.τ. …………/ ………, συνέστη σαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «………..  …….. ………… …………. …………. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «………..  …….. ………… ΕΠΕ, με έδρα το Δήμο Αθηναίων (…………  ………..  …) και σκοπό την παροχή κάθε φύσεως επιτρεπομένης από τον νόμο  υπηρεσίας προς τρίτους και ενδεικτικά η παροχή υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς: 1. Της ανάπτυξης, οργάνωσης, υποστήριξης, στελέχωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. 2. Της διεξαγωγής ερευνών αγοράς της κοινής γνώμης, της κατάρτισης στατιστικών μελετών και της προώθησης πωλήσεων οποιοδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. 3. Της οργάνωσης και παρουσίασης εκδηλώσεων εταιρικής προβολής. 4. Της οργάνωσης και διεξαγωγής επιχειρηματικών σεμιναρίων, σεμιναρίων εκπαίδευσης στελεχών και προσωπικού επιχειρήσεων και της αξιολόγησης αυτών. 5. Της οργάνωσης και διεξαγωγής συνεδρίων και γενικά οποιασδήποτε φύσεως εκδήλωσης. 6. Της παραγωγής διαφημιστικών προγραμμάτων και της διενέργειας διαφημιστικών εργασιών. Της οργάνωσης και εκτέλεσης κάθε είδους προωθητικών εργασιών και ενδεικτικά της προώθησης πωλήσεων διά της διανομής έντυπου υλικού, διαφημιστικών δειγμάτων και εντύπων. 7. Της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί ακινήτων, της αξιολόγησης αυτών και της διαμεσολάβησης επί πωλήσεων ή μισθώσεων αυτών. 8. Της διαμεσολάβησης για τη σύναψη συμφωνιών επί δικαιωμάτων δικαιόχρησης (franchising). 9. Της παροχής υπηρεσιών σε θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών καθώς και της παροχής τεχνογνωσίας. Η εταιρεία συναλλάσσεται και παρέχει τις υπηρεσίες της προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προς το Δημόσιο, Ο.Τ.Α, δημόσιους οργανισμούς κλπ. 10. Της παροχής Λογιστικών, Οικονομικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών και κάθε είδους εμπορικών, οικονομικών και λοιπών συμβουλών.

Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται: α) να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού, β) να  συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοια ή παρεμφερή σκοπό, γ) να συνεργάζεται ή να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό με όμοια ή παρεμφερή σκοπό και δ) να διενεργεί κάθε πράξη που τείνει άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη του εταιρικού σκοπού. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε (20) χρόνια. Το κεφάλαιό της ορίστηκε σε (100.000) ευρώ και καταβλήθηκε ως εξής: α. Η εταιρεία …………  ……… LIMITED κατέβαλε (95.000) ευρώ και έλαβε (950) εταιρικά μερίδια, β. Ο …………  ………..   κατέβαλε (5.000) ευρώ και έλαβε (50) εταιρικά μερίδια. Διαχειριστής ορίστηκε ο …………  ……… του ………… και της ……… Τα ανωτέρω έχουν δημοσιευθεί στο προσκομιζόμενο ΦΕΚ υπ’ αρ. 190/10-1-2007.

Εν συνεχεία, με το υπ’ αριθμ. 9515/20.6.2007 συμβόλαιο της συμ/φου Αθηνών ………….   ……… που έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμ. 10723/2007 και ειδικό 3022, Α) τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «………..  …….. ………… …………. …………. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (…………  ………..  ……… ………… …………. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) με δ.τ. »………..  …….. …………   ΕΠΕ» (…………  ………..  ……… ΕΠΕ) με έδρα στην Αθήνα, οδός …………  ………..αριθμός …, που αφορά το σκοπό αυτής. Β) Μεταβιβάστηκαν λόγω πωλήσεως από την εκ των εταίρων «…………  ……… LIMITED» (450) εταιρικά μερίδια στον …………  ……….. του …… (ήτοι τον πρώτο συμβαλλόμενο). Γ) Μεταβιβάστηκαν λόγω πωλήσεως από τον εκ των εταίρων …………  …….. πενήντα (50) εταιρικά μερίδια στον ίδιο ως άνω ……..  …………  .  Δ) τροποποιήθηκε το άρθρο 12 που αφορά στην διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας που εφεξής θα ασκείται από τον νέο εταίρο …………  ……….. του …….. και της …….. κάτοικο Πειραιά, οδός …………  …..  .

Επίσης τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας ως εξής: Άρθρο 5ο Κεφάλαιο

 • Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000,00) ευρώ, είναι καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς στο ταμείο της εταιρείας και διαιρείται σε χίλια (1000) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ το καθένα.
 • Η μερίδα συμμετοχής κάθε εταίρου στο εταιρικό κεφάλαιο είναι η ακόλουθη:

(α) Η εταιρεία  …………  …….. LIMITED κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια.

(β) Ο ………. ………… του ……… και της ……… κατέβαλε στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50000) ευρώ και μετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής αποτελούμενη από πεντακόσια (500) εταιρικά μερίδια.

Κωδικοποιήθηκε δε με την ανωτέρω τροποποίηση το καταστατικό της εν λόγω εταιρίας ενώ άπαντα τα ανωτέρω έχουν δημοσιευθεί στον προσκομιζόμενο ΦΕΚυπ’ αρ. …………/ ………

Εν συνεχεία με την από 5.9.2007 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «………..  …….. …………   …………. …………. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (…………  ………..  ……… …………. …………. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) με δ.τ. »…………. …………. …………   ΕΠΕ» (…………. …………. …………. ΕΠΕ), με έδρα στην Αθήνα, οδός ………….   ……… αριθμός …, η οποία απόφαση έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμό 15165/2007 και ειδικό 4267 παρασχέθηκε προς το διαχειριστή της εταιρείας …….  …………   του ………. η εντολή και το δικαίωμα να ανοίγει και να διαχειρίζεται επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας τραπεζικούς λογαριασμούς σε οποιοδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισμό, καθώς και να διαχειρίζεται τους ήδη υφισταμένους σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Πιστωτικό Οργανισμό τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας και εν γένει να διενεργεί κατά την ελεύθερη κρίση του οποιαδήποτε τραπεζική συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού επ’ ονόματι και για λογαριασμό της εταιρείας, (όπως ενδεικτικά ανάληψη οποιουδήποτε ποσού από τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας, κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, είσπραξη οιουδήποτε ποσού εμβαζομένου ή οπωσδήποτε οφειλομένου στην εταιρεία, σύναψη δανειακών συμβάσεων της εταιρείας ή συμβάσεων για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων – ανεξαρτήτως ποσού -, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και προς οποιοδήποτε Νομικό ή Φυσικό πρόσωπο, -ανεξαρτήτως ποσού- μίσθωση θυρίδων, κ.τ.λ.). Όλα τα ανωτέρω δε έχουν δημοσιευθεί στο προσκομιζόμενο ΦΕΚ υπ’ αρ. 10881/20-9-2007.

Εν συνεχεία με το υπ αριθμ. 10.011/5.3.2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών ………….   ……… του …….. με έδρα την Αθήνα μέλους της στην Αθήνα εδρευούσης εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία »ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ………. ………. ………….-………. ……….. ………..», το οποίο έχει νόμιμα δημοσιευθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό αριθμό ……. και Ειδικό αριθμό …….:

Α) τροποποιήθηκε το άρθρο 12 του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «………..  …….. …………   …………. …………. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (…………. ………….  …….. …………. …………. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) και δ.τ. «………..  …….. …………   ΕΠΕ» (…………  ………..  ……… ΕΠΕ) με έδρα στην Αθήνα, οδός …………  ………..αριθμός 35, με Α.Φ.Μ. …………. της Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών οριζομένου ως διαχειριστού της εταιρείας του ……………  …………… του ……….. με Α.Φ.Μ. …………. και απαλλασσομένου του μέχρι τούδε διαχειριστή της εταιρείας ……….   ………… από την διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και από κάθε ευθύνη του έναντι της εταιρείας και των εταίρων από την μέχρι τούδε διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας.

Β) Κωδικοποιήθηκε το καταστατικό της ως άνω εταιρείας. Όλα δε τα ανωτέρω έχουν δημοσιευθεί στο προσκομιζόμενο ΦΕΚ υπ’ αρ. 1456/11- 3-2008. Τέλος, με την από 12.3.2008 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «………..  …….. …………   …………. …………. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «………..  …….. …………   ΕΠΕ …………. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. ……  ……….., αριθ. …, ΑΦΜ …………., στην οποία παρέστησαν:

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «………… ……… LIMITED», κάτοχος πεντακοσίων (500) εταιρικών μεριδίων και ψήφων και
 2. Ο ……….   …………  κάτοχος πεντακοσίων (500) εταιρικών μεριδίων και ψήφων, ήτοι το σύνολο των εταίρων, σι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, των εταιρικών μεριδίων και ψήφων, η οποία απόφαση νόμιμα καταχωρήθηκε και  δημοσιεύθηκε την 30.12.2008 στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμούς Γενικό 20982/2008 και Ειδικό 5999.

Ο διαχειριστής της εταιρείας ………….  ……….. του …… , ο οποίος είχε διορισθεί με το υπ’ αριθμ. 10.011/5.3.2008 συμβόλαιο τροποποίησης – κωδικοποίησης καταστατικού της εταιρείας της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ………….   ………, υπέβαλε στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση την από 11.3.2008 παραίτησή του με την οποία παραιτείτο από την θέση του διαχειριστή της εταιρείας για προσωπικούς λόγους. Κατόπιν των ανωτέρω με την από 12.3.2008 απόφαση της Συνέλευσης σι εταίροι αποδέχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί την ανωτέρω παραίτηση του διαχειριστή ……… ………. και εξέλεξαν ομόφωνα και παμψηφεί νέο διαχειριστή της εταιρείας τον ………….. ……….. του ……… και της ………, (ήτοι τον δεύτερο συμβαλλόμενο) που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοικο Γλυφάδας , οδός ………….  ……….., αριθ. …., με ΑΔΤ …………. και ΑΦΜ …………  , ο οποίος παρέστη στην Συνέλευση των εταίρων της 12.3.2008 και απεδέχθη τον διορισμό του ως διαχειριστού της εταιρείας. Ο διορισθείς διαχειριστής της εταιρείας Αθανάσιος Κ. Καπέλλας θα εκπροσωπεί και θα δεσμεύει από 12.3.2008 (ημερομηνία της εκλογής του) την εταιρεία σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, δια μόνης της υπογραφής του υπό την εταιρική επωνυμία. Όλα δε τα ανωτέρω έχουν δημοσιευθεί στο προσκομιζόμενο ΦΕΚ υπ’αρ. 14188/30-12-2008.

ΑΓΩΓΙΚΟΙ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΣ)

 1. ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ-Α ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ

Με την ως άνω από 21-11-2012 αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) του πρώτου συμβαλλόμενου κατά του δεύτερου , η οποία έλαβε Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 6002/2012, και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ……../….., δικάσιμος της ορίστηκε η 17-9-2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα 2, στο κτήριο 4, με αριθμό πινακίου Η1/6,ο πρώτος συμβαλλόμενος …………  …………  ισχυρίστηκε ότι ήδη σχεδόν αμέσως μετά την αποχώρηση του (του πρώτου συμβαλλομένου) ως διαχειριστού της ανωτέρω εταιρίας που συντελέστηκε δυνάμει του ως άνω υπ’ αριθμ. 10.011/5.3.2008 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ………….   ……… του Γεωργίου με έδρα την Αθήνα, το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ υπ”αρ. 1456/11-3-2008, και την ακόλουθη αποχώρηση και του κ. …….. από τη διαχείριση της εταιρίας και την αντικατάσταση αυτού από τον κ. ……..  ………. (δεύτερο συμβαλλόμενο) δυνάμει της ως άνω από 12.3.2008 ομόφωνης απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων της ανωτέρω εταιρίας (που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ υπ’αρ. 14188/30-12-2008) συμφωνήθηκε μεταξύ των στο παρόν συμβαλλομένων, υπογεγραμμένου μεταξύ τους σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων ήδη από τις 22-4-2008, ότι ο πρώτος συμβαλλόμενος μεταβιβάζει στον δεύτερο συμβαλλόμενο το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στην ανωτέρω εταιρία και αποχωρεί εντελώς από αυτήν ήδη από την ανωτέρω ημερομηνία και δη από 22-4-2008.

Ειδικότερα, ο πρώτος συμβαλλόμενος ισχυρίστηκε στην εν λόγω αγωγή του ότι μεταβίβασε στον δεύτερο συμβαλλόμενο το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων που κατείχε έως εκείνη τη στιγμή στην εταιρία αντί τιμήματος 50.000 ευρώ (ήτοι 500 εταιρικά μερίδια, αξίας 100 ευρώ το καθένα, αξίας επομένως 50.000 ευρώ). Στην ανωτέρω αγωγή του ο πρώτος συμβαλλόμενος ισχυρίζεται ότι ο δεύτερος συμβαλλόμενος είχε διαβεβαιώσει τον πρώτο συμβαλλόμενο πριν την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού πωλήσεως των εταιρικών μεριδίων και μεταβιβάσεως τους στον δεύτερο συμβαλλόμενο ότι δεν χρειάζεται η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου για την μεταβίβαση των εν λόγω εταιρικών μεριδίων και ότι για την νομότυπη μεταβίβαση τους αρκούσε η υπογραφή απλού ιδιωτικού συμφωνητικού και η κατάθεση του στην αρμόδια Εφορία.

Για τον λόγο αυτό μάλιστα, ισχυρίζεται στην εν λόγω αγωγή του ο πρώτος συμβαλλόμενος, ανέλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος με το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό να το καταθέσει εντός 48 ωρών στην αρμόδια Εφορία και με δικές του ενέργειες και ευθύνη να ολοκληρώσει την σχετική διαδικασία ώστε να ολοκληρωθεί τυπικά και νομικά η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων εις αυτόν (τον δεύτερο συμβαλλόμενο). Σημειωτέον ότι από τις 22-4-2008 που απεχώρησε ο πρώτος συμβαλλόμενος εντελώς από την εν λόγω εταιρία, καμία συμμετοχή δεν είχε εις αυτήν και την εν γένει διαχείριση της έως σήμερα, επομένως και  στα κέρδη ή στις ζημιές και οφειλές που αυτή δημιούργησε από την ανωτέρω ημερομηνία έως σήμερα.

Προσφάτως όταν προσήλθε ο πρώτος συμβαλλόμενος στο Τ.Ε.Β.Ε. για να προβεί σε έλεγχο του μητρώου του και δη την 5-11-2012 ενημερώθηκε ότι συνεχίζει να εμφανίζεται ως μέτοχος των εταιρικών μεριδίων της εν λόγω εταιρίας. Ισχυρίζεται στην ανωτέρω αγωγή του ο πρώτος συμβαλλόμενος ότι αυθημερόν και δη στις 5-11-2012 επικοινώνησε με τον δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος του δήλωσε ότι είχε κάνει λάθος όταν τον είχε ενημερώσει και διαβεβαιώσει πριν την υπογραφή του ανωτέρω συμφωνητικού πωλήσεως των εταιρικών μεριδίων και μεταβιβάσεως τους σε αυτόν (στον δεύτερο συμβαλλόμενο) ότι δεν χρειάζεται η σύνταξη και υπογραφή συμιβολαιογραφικού εγγράφου για την μεταβίβαση των εν λόγω
εταιρικών μεριδίων και ότι για την νομότυπη μεταβίβαση τους αρκούσε η υπογραφή απλού ιδιωτικού συμφωνητικού και η κατάθεση του στην αρμόδια Εφορία, ενώ επιπλέον ισχυρίζεται με την ανωτέρω αγωγή του ο πρώτος συμβαλλόμενος ότι του δήλωσε ο δεύτερος συμβαλλόμενος ότι δεν είχε πάει να καταθέσει το εν λόγω ιδιωτικό συμφωνητικό στην Εφορία.

Ισχυρίζεται τέλος ο πρώτος συμβαλλόμενος στην ανωτέρω αγωγή του ότι όταν ζήτησε από τον δεύτερο συμβαλλόμενο να προβεί στην υπογραφή σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου για μεταβίβαση σε αυτόν των ως άνω εταιρικών μεριδίων δηλώνοντας ότι έχει γίνει η εν λόγω μεταβίβαση σε αυτόν ήδη από την · 22-4-2008, ο δεύτερος συμβαλλόμενος αρνήθηκε δηλώνοντας στον πρώτο συμβαλλόμενο ότι δεν έχει χρόνο !!!

 1. -ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Επειδή δυνάμει του άρθρου 28 του Ν. 3190/1955 που αφορά τις Ε.Π.Ε., ορίζεται ότι:                                                                                                           ·

Άρθρο 28 Μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου

 1. Εκτός αντιθέτου διατάξεως του καταστατικού και υπό την επιφύλαξιν του άρθρου 29 παρ. 1 το εταιρικόν μερίδιον είναι μεταβιβαστόν δια πράξεως εν ζωή.
 2. Εις το καταστατικόν δύναται να ορισθή ότι η μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου επιτρέπεται μόνον υπό ωρισμένας προϋποθέσεις ιδία δε ότι επί ίσοις όροις προτιμώνται οι εταίροι. Εν τη τελευταία περιπτώσει, ασκουμένου του δικαιώματος προτιμήσεως υπό πλειόνων εταίρων συντρέχουσιν άπαντες κατά λόγον της συμμετοχής αυτών.
 3. Η μεταβίβασις του εταιρικού μεριδίου γίνεται μόνον δια συμβολαιογραφικού εγγράφου περιλαμβάνοντος και το όνομα, το επάγγελμα, την κατοικίαν και την ιθαγένειαν του προς ον η μεταβίβασις επάγεται δε αποτελέσματα ως προς την εταιρεία από της εγγραφής εις το κατά το άρθρον 25 βιβλίο των εταίρων. Η εγγραφή εφόσον ετηρήθησαν και κατά το καταστατικό και τον νόμο προϋποθέσεις της μεταβιβάσεως γίνεται αιτήσει του μεταβιβάζοντος ή του προς ον η μεταβίβασις επί τη προσκομίσει αντιγράφου της γενομένης πράξεως.
 4. Η εταιρεία δεν δύναται κατ’ ουδεμίαν περίπτωσιν να αποκτήση τα ίδια αυτής εταιρικά μερίδια.

Επίσης, δυνάμει του άρθρου 8 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

Άρθρο 8 Δημοσιότητα

“1. Αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και υποχρεωτικά από το Συμβολαιογράφο, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει την εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης”.

Δυνάμει δε του άρθρου 8α του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

 1. Τα κείμενα που υποβάλλονται για δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, πρέπει απαραίτητα να έχουν θεωρηθεί από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών. Σε περίπτωση ασυμφωνίας του κειμένου που δημοσιεύθηκε στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με το περιεχόμενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, η Εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει στους τρίτους το περιεχόμενο του κειμένου που δημοσιεύτηκε. Οι τρίτοι μπορούν να το επικαλεστούν, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι γνώριζαν το κείμενο που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο”.

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 949 ΚπολΔ «Όταν κάποιος καταδικάζεται σε δήλωση βούλησης, η δήλωση αυτή θεωρείται ότι έγινε μόλις η απόφαση γίνει τελεσίδικη. Αν η καταδίκη σε δήλωση βούλησης εξαρτήθηκε από αντιπαροχή, η δήλωση βούλησης θεωρείται ότι έγινε από τη στιγμή που εκπληρώθηκε η αντιπαροχή ή επήλθε υπερημερία αποδοχής
της. » Ειδικότερα με διάταξη του άρθρου 949 ΚΠολΔ θεσμοθετείται ένα ιδιότυπο μέσο εκτέλεσης και εξαναγκασμού του οφειλέτη για εκπλήρωση υποχρεώσεως του προς επιχείρηση νομικής πράξεως, η οποία και θεωρείται, κατά πλάσμα του νόμου, ότι έγινε από της τελεσιδικίας της αποφάσεως που καταδικάζει τον οφειλέτη σε σχετική δήλωση βουλήσεως.

Η υποχρέωση του εναγομένου να προβεί στη δήλωση βούλησης του προς τον ενάγοντα πρέπει να ευρίσκει νόμιμο-έρεισμα στις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, δηλαδή να στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα που δημιουργούν, νόμιμη υποχρέωση του εναγομένου να προβεί στην αξιούμενη δικαιοπραξία, απορρέουσα είτε απευθείας από το νόμο (π.χ. άρθρα 424, 758, 896 και 1945 Α.Κ.) είτε από σύμβαση την οποία ο νόμος (π.χ. τα άρθρα 166, 361 A Κ) εξοπλίζει με δεσμευτικότητα. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι εάν το ουσιαστικό δίκαιο δεν παρέχει αγωγή, δεν χωρεί εξαναγκασμός ατά τη διάταξη του άρθρου 949 ΚΠολΔ (ΑΠ 1396/2005, Νόμος, ΑΠ 76/2004, ΕλλΔνη 2004.734, ΕφΑΘ 2180/2006 ΕλλΔνη 2006.1470, Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία ΚΠολΔ, υπό το άρθρο 949 ΚΠολΔ σελ 609-610, ΑΠ 1396/2005 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 850/1982 ΕλΜνη 24,36, ΕφΑΘ 7120/2000 ΕλλΔνη 43,1460, ΕφΑΘ 181/2000 ΕΔΠ 2000,379, ΕφΑΘ 3227/1994 ΝοΒ 43,178, ΕφΑΘ 6928/1991 ΕλλΔνη 35,139, ΕφΑΘ 2879/1990 ΕλλΔνη 32,1023, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (Νικολόπουλος): ΚΠολΔ II, (2000) 949 ορ. 2, Μπρίνιο: Αναγκαστική Εκτέλεση, τόμ. Βέκδ. Β’, άρθρο 949, σελ. 652 επ., 655 επ., Γέσιου-Φαλτσή: Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης (II), παρ. 51 σελ. 62, Βαθρακοκοίλης: ΚΠολΔ, άρθρο 949, παρ. 3, Μιχαηλίδης- Νουάρος ΕΕΝ 26,851, Σινανιώτης ΕΕΝ 29,637, Ποδηματά: «Η καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ», έκδ. 1989, σελ. 74, 167).

Ειδικότερα οι δικαιοπρακτικοί παραγωγικοί λόγοι μπορεί να απορρέουν (εκτός της περιπτώσεως του προσυμφώνου) και από ορισμένες οριστικές δικαιοπραξίες περιουσιακού χαρακτήρα, όπως λ.χ. η πώληση η ανταλλαγή, η δωρεά, η υπόσχεση εκχωρήσεως, ή από άλλες υποσχετικές συμβάσεις, όπως λ.χ. η εντολή, η εταιρία, η εργολαβία δίκης, αλλά και από
μονομερείς δικαιοπραξίες, όπως είναι η προκήρυξη (βλ. ΕφΑΘ 3992/1987 ΕλλΔνη 39,158, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας (Νικολόπουλος) ΚΠολΔ, ό.π., Ποδηματά: ό.π., σελ. 82-84).» Με την τελεσιδικία δε της σχετικής αποφάσεως αναπληρώνεται μόνον η δήλωση βουλήσεως του εναγομένου και όχι η δικαιοπραξία στο σύνολο της (ΑΠ 732/1993, ΕΕΝ 1994.508, Εφθεσ 1433/2009 Αρμ 2010.200, Μπρίνια, Η Αναγκαστική Εκτέλεση, τόμος 2ος, β” έκδ. υπό το άρθρο 949 παρ. 242 σελ. 668 επ, Νικόπουλος, σε Ερμ.Κ.ΠολΔ. II, Κεραμέως – Κονδύλη – Νίκα υπό το σχετικό άρθρο, παρ. 9, Φραγκίστα – Γέσιου Φάλτση, Αναγκ. Εκτ. II έκδ. 1983, παρ. 51 σελ. 66 επ.).» (απόφαση υπ”αρ. 5736/2011 ΠΠΑΘηνών, πηγή τράπεζα νομικών
πληροφοριών «Νόμος» ).

Επειδή ανάλογα με την προστασία που ζητείται, η αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης διακρίνεται σε αναγνωριστική, όταν με αυτή ζητείται απλώς να αναγνωριστεί ότι υπάρχει αξίωση προς δήλωση βούλησης και σε καταψηφιστική, όταν με αυτή ζητείται να καταδικαστεί ο εναγόμενος να επιχειρήσει τη δήλωση βούλησης, ή ενδεχομένως και να παραδώσει το πράγμα που οφείλεται με βάση τη δήλωση αυτή. (ΠΠρΤρικ. 45/98 ΝοΒ 2000, 302).

 1. -ΑΓΩΓΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ

Εφόσον κατά τα ανωτέρω ο δεύτερος συμβαλλόμενος αρνήθηκε τη σύμπραξη στην υπογραφή όλων των ανωτέρω (ήτοι της από 22-4-2008 μεταβίβασης από τον πρώτο συμβαλλόμενο στον δεύτερο συμβαλλόμενο του συνόλου των εταιρικών μεριδίων του πρώτου συμβαλλόμενου στην εταιρία και αποχώρησής του από αυτήν κατά τα ανωτέρω) ενώπιον
συμβολαιογράφου, ως ο νόμος ορίζει κατά τα ανωτέρω, πρέπει δικαστικώς να υποχρεωθεί προς τούτο ο δεύτερος συμβαλλόμενος , ήτοι σε δήλωση βουλήσεως για τα ανωτέρω.

Ύστερα από τα παραπάνω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων άσκησε κατά του δεύτερου των συμβαλλομένων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) , την από 21-11-2012 αγωγή, η οποία έλαβε Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 6002/2012, και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ……../….., δικάσιμος της ορίστηκε η 17-9-2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα 2, στο κτήριο 4, με αριθμό πινακίου Η1/6, και με αιτήματα (παραθέτονται αυτολεξεί): «Να γίνει δεκτή η παρούσα μου. Να αναγνωριστεί ότι την 22-4-2008 έλαβε χώρα μεταξύ εμού και του αντίδικου συμφωνία με την υπογραφή και ιδιωτικού  συμφωνητικού, δυνάμει της οποίας του μεταβίβασα αυθημερόν το σύνολο των εταιρικών μου μεριδίων στην ανωτέρω εταιρία που κατείχα έως εκείνη τη στιγμή και δη 500 εταιρικά μερίδια, αξίας 100 ευρώ το καθένα, αξίας επομένως 50.000 ευρώ, και ότι επομένως από την ανωτέρω ημερομηνία έχω αποχωρήσει οριστικά από την εν λόγω εταιρία και ότι από τις 22-4-2008 που απεχώρησα από την εταιρία αυτή καμία συμμετοχή δεν έχω εις αυτήν και την εν γένει διαχείριση της έως σήμερα, επομένως στα κέρδη ή στις ζημιές και οφειλές που αυτή δημιούργησε από την ανωτέρω ημερομηνία έως σήμερα.

Να αναγνωριστεί ότι πριν την ως άνω συμφωνία 22-4-2008 ιιε είγε διαβεβαιώσει ότι δεν χρειάζεται η σύνταξη και υπογραφή συρβολαιογραφικού εγγράφου για την μεταβίβαση των εν λόγω εταιρικών μεριδίων και ότι για την νομότυπη μεταβίβαση τους αρκούσε ιη υπογραφή απλού ιδιωτικού συμφωνητικού και η κατάθεση του στην αρμόδια Εφορία και ότι ανέλαβε αυτός να καταθέσει στην αρμόδια Εφορία το ως άνω συμφωνητικό εντός 48 ωρών. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, ανέλαβε με το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό να το καταθέσει εντός 48 ωρών στην αρμόδια Εφορία και με δικές τους ενέργειες και ευθύνη να ολοκληρώσει την σχετική διαδικασία, ώστε να ολοκληρωθεί τυπικά και νομικά η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.

Να υποχρεωθεί ο αντίδικος δικαστικό, σε δήλωση βουλήσεως και συγκεκριμένα ότι από τις 22-4-2008 που έλαβε χώρα μεταξύ μας συμφωνία με την υπογραφή και ιδιωτικού συμφωνητικού του έχω μεταβιβάσει το σύνολο των εταιρικών μου μεριδίων στην ανωτέρω εταιρία που κατείχα έως εκείνη τη στιγμή και δη 500 εταιρικά μερίδια, αξίας 100 ευρώ το
καθένα, αξίας επομένως 50.000 ευρώ, και ότι επομένως από την ανωτέρω ημερομηνία έχω αποχωρήσει οριστικά από την εν λόγω εταιρία και ότι από τις 22-4-2008 που απεχώρησα από την εταιρία αυτή καμία συμμετοχή δεν έχω εις αυτήν και την εν γένει διαχείριση της έως σήμερα, επομένως στα κέρδη ή στις ζημιές και οφειλές που αυτή δημιούργησε από την ανωτέρω ημερομηνία έως σήμερα.

Να υποχρεωθεί ο αντίδικος να μου καταβάλλει και το ποσό των 260.000 ευρώ ως νόμιμη αποζημίωση μου ένεκα της κατά τα ανωτέρω αντισυμβατικής του συμπεριφοράς απέναντι μου. Να καταδικασθεί ο αντίδικος στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου μου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β-ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ήδη οι συμβαλλόμενοι αποφάσισαν να επιλύσουν συμβιβαστικά και με αμοιβαίες υποχωρήσεις τις μεταξύ τους δικαστικές διενέξεις με το παρόν συμφωνητικό και προς τούτο αποφασίζουν να οριοθετήσουν και διευθετήσουν τη διαφορά τους ως ακολούθως:

Αναγνωρίζεται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι την 22-4-2008 έλαβε χώρα μεταξύ του πρώτου συμβαλλομένου και του δεύτερου συμβαλλομένου συμφωνία με την υπογραφή και ιδιωτικού συμφωνητικού, δυνάμει της οποίας ο πρώτος συμβαλλόμενος μεταβίβασε αυθημερόν το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων στην ανωτέρω εταιρία που κατείχε έως εκείνη τη στιγμή και δη 500 εταιρικά μερίδια, αξίας 100 ευρώ το καθένα, αξίας επομένως 50.000 ευρώ στον δεύτερο συμβαλλόμενο, και ότι επομένως από την ανωτέρω ημερομηνία έγει αποχωρήσει οριστικά από την εν λόγω εταιρία ο πρώτος συμβαλλόμενος και ότι από τις 22-4-2008 που απεχώρησε από την εταιρία αυτή ο πρώτος συμβαλλόμενος, καμία συμμετοχή δεν έχει εις αυτήν και την εν γένει διαχείριση της έως σήμερα, επομένως στα κέρδη ι στις ζημιές και οφειλές που αυτή δημιούργησε από την ανωτέρω ημερομηνία έως σήμερα.

Αναγνωρίζεται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι πριν την ως άνω συμφωνία στις 22-4-2008, είχε διαβεβαιώσει ο δεύτερος συμβαλλόμενος τον πρώτο συμβαλλόμενο ότι δεν χρειάζεται  η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου για την μεταβίβαση των εν λόγω εταιρικών μεριδίων και ότι για την νομότυπη μεταβίβαση τους αρκούσε η υπογραφή απλού ιδιωτικού συμφωνητικού και η κατάθεση του στην αρμόδια Εφορία και ότι θα ανελάμβανε ο δεύτερος συμβαλλόμενος να καταθέσει στην αρμόδια Εφορία το ως ανω συμφωνητικό εντός 48 ωρών. Για τον λόγο αυτό μάλιστα ανέλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος με το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό να το καταθέσει εντός 48 ωρών στην αρμόδια Εφορία και με δικές του ενέργειες και ευθύνη να ολοκληρώσει την σχετική διαδικασία ώστε να ολοκληρωθεί τυπικά και νομικά η κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων από τον πρώτο συμβαλλόμενο στον δεύτερο συμβαλλόμενο κατά τα ανωτέρω.

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος επομένως ρητά δηλώνει δια του παρόντος ότι από τις 22-4-2008 που έλαβε χώρα μεταξύ των στο παρόν συμβαλλομένων συμφωνία με την υπογραφή και ιδιωτικού συμφωνητικού έγει μεταβιβάσει ο πρώτος συμβαλλόμενος το σύνολο  των εταιρικών του μεριδίων στην ανωτέρω εταιρία που κατείγε έως εκείνη τη στιγμή και δη 500 εταιρικά μερίδια, αζίας 100 ευρώ το καθένα, αξίας επομένως 50.000 ευρώ στον δεύτερο συμβαλλόμενο, και ότι επομένως από την ανωτέρω ημερομηνία έγει ο πρώτος συμβαλλόμενος αποχωρίσει οριστικά από την εν λόγω εταιρία και ότι από τις 22-4-2008 που απεχώρησε από την εταιρία αυτή, καμία συμμετοχή δεν έχει εις αυτήν και την εν γένει διαχείριση της έως σήμερα, επομένως στα κέρδη ή στις ζημιές και οφειλές που αυτή δημιούργησε από την ανωτέρω ημερομηνία έως σήμερα.

Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των στο παρόν συμβαλλομένων ότι από άγνοια και μόνο δήλωσε ο δεύτερος συμβαλλόμενος στο πρώτο συμβαλλόμενο τα ανωτέρω, ήτοι ότι δεν χρειάζεται η σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικού εγγράφου για την μεταβίβαση των εν λόγω εταιρικών μεριδίων και ότι για την νομότυπη μεταβίβαση τους αρκούσε η υπογραφή απλού ιδιωτικού συμφωνητικού και η κατάθεση του στην αρμόδια Εφορία, και επομένως η εν λόγω πράξη του δεύτερου συμβαλλομένου ήταν καθόλα «άδολη». Όσον αφορά το αίτημα του πρώτου συμβαλλόμενου στην ανωτέρω αγωγή του κατά του δεύτερου συμβαλλόμενου να υπογρεωθεί ο τελευταίος να καταβάλλει στον πρώτο συμβαλλόμενο και το ποσό των 260.000 ευρώ ως νόμιμη αποζημίωση του πρώτου συμβαλλομένου ένεκα της κατά τα ανωτέρω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του δεύτερου συμβαλλομένου απέναντι στον πρώτο συμβαλλόμενο, ρητώς συμφωνείται δια του παρόντος από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι κατόπιν επίτευξης του παρόντος συμβιβασμού μεταξύ τρικ, ο  πρώτος συμβαλλόμενος παραιτείται από την ανωτέρω αξίωση του καταβολής εις αυτόν του ποσού των 260.000 ευρώ και τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι προβαίνουν στον παρόντα συμβιβασμό δυνάμει του οποίου επιπροσθέτως υποχρεώνεται ο δεύτερος συμβαλλόμενος να καταβάλλει στον πρώτο συμβαλλόμενο το ποσό των 10.000 ευρώ δια το άγχος και την ψυχική ταλαιπωρία που προξένησε με την ανωτέρω συμπεριφορά του ο δεύτερος συμβαλλόμενος στον πρώτο συμβαλλόμενο. Για το σκοπό αυτό ήδη ο δεύτερος συμβαλλόμενος παρέδωσε στον πρώτο συμβαλλόμενο στις 20-12-2012 μια τραπεζική επιταγή, υπ’αρ 01220293-2, ποσού 10.000 ευρώ, της τράπεζας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ………… Α.Ε.», κατάστημα Λ. …………, που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20-12-2012, εκδόσεως του  δεύτερου συμβαλλόμενου, εις διαταγήν του πρώτου συμβαλλομένου, με χρέωση του υπ αρ. λογαριασμού ……..-……-…..-…που τηρεί στην ανωτέρω επιπροσθέτως υποχρεώνεται ο δεύτερος συμβαλλόμενος.

Παραιτείται ο πρώτος των συμβαλλομένων από το αίτημα του περί καταδίκης του δεύτερου συμβαλλομένου στην δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου του .

Κατόπιν των ανωτέρω Ο πρώτος των συμβαλλομένων δηλώνει:

Ότι η δίκη που προσδιορίστηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) κατά του δεύτερου συμβαλλομένου δυνάμει της από 21-11-2012 αγωγής του πρώτου συμβαλλομένου, η οποία έλαβε Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 6002/2012, και Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ……../….., δικάσιμος της ορίστηκε η 17-9-2015, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 09.00 π.μ. στην αίθουσα 2, στο κτήριο 4, με αριθμό πινακίου Η1/6, καταργείται μετά την εξώδικη επίλυση της σχετικής διαφοράς που επήλθε με το παρόν συμφωνητικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Ρητά και ειδικά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι όλα τα δικαστικά έξοδα για τις μέχρι σήμερα δικαστικές επιδιώξεις του πρώτου συμβαλλόμενου συμψηφίζονται μεταξύ τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Μετά τις πιο πάνω ρυθμίσεις (Κεφάλαια Α’ έως Γ’ του παρόντος), άπαντες οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι ουδεμία άλλη αξίωση διατηρούν εκατέρωθεν για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Το παρόν συμφωνητικό αφού συντάχθηκε , διαβάστηκε προσεκτικά και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους υπογράφεται ως ακολούθως:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ