fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

Εν ονόματι του Ελληνικού Λαού
Αριθμός 07/2017

H Ειρηνοδίκης Οικονομίδου Αννα – Ιωάννα αφού έλαβε υπόψη του την από 21.03.2017 αίτηση της ……….. ……….. του …… και της ….., σύζυγου ……….. ……….., κάτοικου Αθήνας, επί της οδού ……….. αριθ. ……, ….. ….., Άνω Ηλιούπολη, ΑΦΜ ……….. .κατά του Ελληνικού Δημοσίου νομίμως εκπροσωπουμένου και συγκεκριμένα κατά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού / ΓΔΟΥ / ΔΠΟΔΤΠ επί της οδού ……….. αριθ. ….-…, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και στο οποίο υπάγεται αρμοδίως η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας, επί της οδού ……….. αριθ. …., ….. ….., Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Την αίτηση αυτή κατέθεσε στη γραμματεία του Δικαστηρίου ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας Ταρομηλιγκος Ιωάννης (AM. ΔΣ2101 ). Με την αίτησή της, η αιτούσα ζητά για τους λόγους που αναφέρει σ’ αυτήν, να εκδοθεί κατά της καθ’ ης: 1) Διαταγή απόδοσης της χρήσης του μισθίου, που περιγράφεται σε αυτήν, ήτοι ένα οίκημα/ ακίνητο που φαίνεται με τον αριθμό ένα (1) και απότελείται από μία αίθουσα, αποθήκη, μπάνιο και αυλή και έχει επιφάνεια μέτρα κατά το από 07.08.2000 συμφωνητικό μίσθωσης 46, 5τ.μ. και μετά την πρόσφατη εμβαδομέτρηση στα πλαίσια της υπ αριθ. 4177/ 07.11.2016 Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομιάς, σαράντα οκτώ και 0, 20 (48, 20τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας πενήντα ένα και 0, 19 εκατοστά (51, 19/ 100) σε οικόπεδο κείμενο στη θέση «………..» Σερίφου, εντός οικισμού, άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τριών και 0, 83 (153, 83), και 2) Διαταγή πληρωμής, με βάση τα έγγραφα που αναφέρει σε αυτήν, δηλαδή:

1. Το από 07.08.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, με αριθμό, πρωτοκόλλου 33/ 07.08.2000, από το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση η, οποία ως σιωπηρώς ανανεωθείσα λογίζεται ως σήμερα νομίμως εν ισχύ, το ύψος του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος και η εντεύθεν αρμοδιότητά σας.

2. Την υπ’ αριθ. 21, στον Τόμο 1, του έτους 2014 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του πατέρα μου και κατ’ αρχάς εκμισθωτή της καθ’ ης ………  ……….. του ………….. και τη ……….., ο οποίος απεβίωσε την 23.08.2014

3. την με αριθ. 4177/ 07.11.2016 Δήλωση Αποδοχής Κληρονομιάς, η οποία έχει ήδη κοινοποιηθεί στην καθ’ ης και σύμφωνα με την οποία κατέστην ήδη και άνευ ετέρου κυρία του ένδικου μίσθιου σε ποσοστό κυριότητας 100%.

4. αντίγραφο του υπ’ αριθ. 361 – 002101 – 080992 λογαριασμού που διατηρούσε στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «…… ……. Α.Ε.» ο πατέρας μου από κοινού με την μητέρα μου …… ……….. του ……….., στον οποίο και γινόταν μέχρι πρότινος η καταβολή των μισθωμάτων από πλευράς καθ’ ης.

5. αντίγραφο του υπ’ αριθ. 699 – 002101 – 002092 λογαριασμού που διατηρώ στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «…… ……. Α.Ε.», στον οποίο επιθυμώ να γίνει η καταβολή των οφειλομένων από δυστροπία μισθωμάτων από πλευράς καθ’ ης

6. Τις υπ’ αριθ. 5897/07.12.2016, 5598/07.12.2016, 5899/07.12.2106 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Δ. Κοπανά αποδεικτικών της έγγραφης οχλήσεώς μου προς το καθ’ ου, κοινοποιούμενης, δε, και προς το Υπουργείο Οικονομικών, επί της οδού Κ. ……….. …. Αθήνα, και προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων,
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας, επί της οδού ……….. αριθ. …., Αθήνα.

Επειδή η καθ’ ης αν και χρησιμοποιεί αδιακώλυτα το μίσθιο για το σκοπό για τον οποίο το μίσθωσε, αρνείται να καταβάλλει μέχρι και σήμερα, όπως οφείλει, από δυστροπία, μισθώματα για τη χρονική περίοδο για τη χρονική περίοδο από το τρίμηνο των μηνών Δεκεμβρίου 2015 – Ιανουάριου 2016 – Φεβρουάριου 2016 και έκτοτε έως σήμερα, ήτοι το τρίμηνο, των μηνών Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουάριου 2017- Φεβρουάριου 2017, δηλαδή :  το μίσθωμα για το τρίμηνο των μηνών Δεκεμβρίου 2015 – Ιανουάριου 2016 – Φεβρουάριου 2016 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 €, το μίσθωμα για το 3μηνο των μηνών Μαρτίου 2016 – Απριλίου 2016 – Μάίου 2016 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 € το μίσθωμα για το 3μηνο των μηνών Ιουνίου 2016 – Ιουλίου 2016 – Αυγούστου 2016 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 € το μίσθωμα για το 3μηνο των μηνών Σεπτεμβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2016 – Νοεμβρίου 2016 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 €το μίσθωμα για το 3μηνο των μηνών Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουάριου 2017- Φεβρουάριου 2017 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 € ήτοι συνολικά για ανεξόφλητα μισθώματα το ποσό των (704, 31 € X 5 3μηνιαία μισθώματα=), τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών € (3.521, 55€) νομιμότοκα από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής κάθε μηναίου μισθώματος, ήτοι από την 23η ημέρα εκάστου μήνα και παρά την έγγραφη όχληση της αιτούσας, την οποία επέδωσε πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών πριν από την κατάθεση της αίτησης της, όπως αποδεικνύεται από την προσαγόμενη και επικαλούμενη από την αιτούσα υπ’ αριθμ. 5897/07.12.2016 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Δ. Κοπανά, την οποία κοινοποίησε και προς το Υπουργείο Οικονομικών, επί της οδού Κ. ……….. …., ……. Αθήνα, και προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Φύλαξης και Ασφάλειας, επί της οδού ……….. αριθ. …, ……, Αθήνα, όπως αποδεικνύεται από τις προσαγόμενες και επικαλούμενες από την αιτούσα υπ’ αριθμ. 5598/07.12.2016, 5899/07.12.2106 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Ιωάννη Δ. Κοπανά.

Και σκέφθηκε σύμφωνα με τον Νόμο

Η αίτηση είναι νόμιμη (άρθρα 662Α-Η Κ.Πολ.Δ., 66ΕισΝΚ.Πολ.Δ., 574, 595, 597ΑΚ) και αττοδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα:
1. Το από 07.08.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως, με αριθμό πρωτοκόλλου 33/ 07.08.2000, από το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση η οποία ως σιωπηρώς ανανεωθείσα λογίζεται ως σήμερα νομίμως εν ισχύ, το ύψος του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος και η εντεύθεν αρμοδιότητα.
2. Την υπ’ αριθ. 21, στον Τόμο 1, του έτους 2014 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του πατέρα μου και κατ’ αρχάς εκμισθωτή της καθ’ ης ………..   ……….. του ………. και τη ……….., ο οποίος απεβίωσε την 23.08.2014
3. την με αριθ. 4177/ 07.11.2016 Δήλωση Αποδοχής Κληρονομιάς, η οποία έχει ήδη κοινοποιηθεί στην καθ’ ης και σύμφωνα με την οποία κατέστην ήδη και άνευ ετέρου κυρία του ένδικου μίσθιου σε ποσοστό κυριότητας 100%
4. αντίγραφο του υπ’ αριθ. 361 – 002101 – 080992 λογαριασμού που διατηρούσε στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «…… ……. Α.Ε.» ο πατέρας της αιτούσας από κοινού με την μητέρα της ……. ……….. του ………, στον οποίο και γινόταν μέχρι πρότινος η καταβολή των μισθωμάτων από πλευράς καθ’ ης.
5. αντίγραφο του υπ’ αριθ. 699 – 002101 – 002092 λογαριασμού που διατηρεί η αιτούσα στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «…… ……. Α.Ε.», στον οποίο επιθυμεί να γίνεται η καταβολή των οφειλομένων από δυστροπία μισθωμάτων από πλευράς καθ’ ης .

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή γιατί είναι και ουσιαστικά βάσιμη. Για το αντικείμενό της καταβλήθηκε και το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, με τα υπ’αριθ. 266611, 685235, 440459 αγωγόσημα μαζί με τα ποσοστά για το Ταμείο Νομικών και ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τον καθ’ ού: 1) Να αποδώσει στην αιτούσα τη χρήση του επιδίκου μισθίου, ήτοι ένα οίκημα/ ακίνητο που φαίνεται με τον αριθμό ένα (1) και αποτελείται από μία αίθουσα, αποθήκη, μπάνιο και αυλή και έχει επιφάνεια μέτρα κατά το από 07.08.2000 συμφωνητικό μίσθωσης 46, 5τ.μ. και μετά την πρόσφατη εμβαδομέτρηση στα πλαίσια της υπ αριθ. 4177/ 07.11.2016 Δήλωσης Αποδοχής Κληρονομιάς, σαράντα οκτώ και 0, 20 (48, 20τ.μ.), με ποσοστό συνιδιοκτησίας πενήντα ένα και 0, 19 εκατοστά (51, 19/ 100) σε οικόπεδο κείμενο στη θέση «………..» Σερίφου, εντός οικισμού, άρτιοψκατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τριών και 0, 83 (153, 83), και 2) Να πληρώσει στην αιτούσα για ανεξόφλητα έως και τον Φεβρουάριο του 2017 μισθώματα το ποσό των (704, 31€ X 5 3μηνιαία μισθώματα=), τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών € (3.521, 55€)και συγκεκριμένα
μισθώματα για τη χρονική περίοδο από 01.10.2012 και έκτοτε έως σήμερα, ως ακολούθως: το μίσθωμα για το τρίμηνο των μηνών Δεκεμβρίου 2015 – Ιανουάριου 2016 – Φεβρουάριου 2016 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 €, το μίσθωμα για το 3μηνο των μηνών Μαρτίου 2016 – Απριλίου 2016 – Μάίου 2016 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 € το μίσθωμα για το 3μηνο των μηνών Ιουνίου 2016 – Ιουλίου 2016 – Αυγούστου 2016 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 € το μίσθωμα για το 3μηνο των μηνών Σεπτεμβρίου 2016 – Οκτωβρίου 2016 – Νοεμβρίου 2016 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 €, και το μίσθωμα για το 3μηνο των μηνών Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουάριου 2017- Φεβρουάριου 2017 ανερχόμενο στο ποσό των 704, 31 €, ήτοι συνολικά για ανεξόφλητα μισθώματα το ποσό των (704, 31 € X 5  3μηνιαία μισθώματα=), τριών χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (3.521, 55€) νομιμότοκα από την επομένη της δήλης ημέρας καταβολής κάθε μηναίου μισθώματος, ήτοι από την 23η ημέρα εκάστου μήνα.

Επίσης να πληρώσει: 200 ευρώ για δικαστική δαπάνη. Υπενθυμίζεται στον καθ ού ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση της και ότι μετά την πάροδο 20 ημερών από την επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση της παρούσης, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επίδοση αντιγράφου της, αυτή θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στη Μήλο την 25/5/2017.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δίνεται εντολή προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του ζητηθεί την διαταγή αυτή, και προς όλους τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ό, τι εμπίπτει στην αρμοδιότητα τους, και προς όλους τους Διοικητές και άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν στην εκτέλεση της Διαταγής αυτής, όταν τους ζητηθεί αυτό νομίμως.

Η ΔΟΚ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ                                        ΜΑΡΙΆ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

Αριθμός απογράφου 07/2017
Το παρόν αποτελεί πρώτο απόγραφο εκτελεστό, για την έκδοση του οποίου καταβλήθηκαν για τέλη απογράφου τέλη απογράφου (84,52 €) Κωδ. 135905652957 0724 0011 παράβολου.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για τη νόμιμη σήμανση και την έκδοση του κατά τη σειρά της παραγγελίας.

Μήλος 26/05/2017