fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Μ.Δ.
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γ’ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Αριθμός Βουλεύματος 624 /2011

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Αριστέα Ρουσέα , Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αντώνιο Αλαπάντα και Νικόλαο Νταή, Πλημμελειοδίκες.

Συνεδρίασε στο γραφείο της Προέδρου στις 9-8-2011. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Παναγιώτης Μανιάτης (επειδή κωλύονται οι Εισαγγελείς) και ο δικαστικός γραμματέας Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος.

Το Συμβούλιο κλήθηκε να αποφανθεί για τη διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς και της Ανακρίτριας του ΣΤ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιώς , ως προς την επιβολή προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων σε βάρος του κατηγορουμένου ……….. ……….. του ……….., κατοίκου Πειραιά, κατηγορούμενου για ληστεία και παράνομη οπλοφορία. Ο παραπάνω Αντεισαγγελέας υπέβαλε προς το Συμβούλιο αυτό την ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε, μαζί με τη με αριθμό ΕΓ4-10/367/114/1- 8-2011 έγγραφη πρόταση της Εισαγγελέως Ζωής Νικολάου, που έχει ως εξής:

Εισάγω ενώπιον του Συμβουλίου Σας σύμφωνα με τις διατάξεις τβί/άρθραν32 παρ. 1, 4,-138 παρ. 2 και 283 παρ. 1 εδ.-γ και 307 στοιχ. Στ’ Κ.Π.Δ., τη συνημμένη ανακριτική δικογραφία και σας εκθέτω τα εξής:

Κατόπιν υποβολής της με αρθ. Πρωτ. 1052/6/54 γ’ δικογραφίας που σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως από το Τ.Α. Κερατσινίου ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του ……….. ……….. του ……….., κατοίκου Πειραιά (……….. ……) για ληστεία και παράνομη οπλοφορία (ά. 380 παρ. 1 Π.Κ. και ά. 1 παρ. 1 εδ. α’, 10 . παρ. 1, 13 α’Ν.2168/93) και παραγγέλθηκε η διενέργεια κυρίας ανακρίσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 282 .παρ. 1,2 και 4 Κ.Π.Δ. «1. Όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των αναφερομένων στο άρθ, 296 σκοπών, ήτοι «να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης» (άρθρο 296 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 3 Ν.3811/2009).

Περιοριστικοί όροι είναι ιδίως η παροχή εγγύησης η υποχρέωση του κατηγορουμένου να εμφανίζεται κατά διαστήματα στον ανακριτή ή σε άλλη αρχή,-η απαγόρευση να μεταβαίνει ή να διαμένει σε ορισμένο τόπο ή στο εξωτερικό, η απαγόρευση να συναναστρέφεται ή να συναντάται με ορισμένα πρόσωπα (άρθρο 282 παρ. 2 Κ.Π.Δ.). Εξάλλου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 282 παρ. 3 Κ.Π.Δ., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 11 α’ Ν.2408/1996, προστέθηκε εδάφιο τελευταίο με το άρθρο 11 Ν. 3346/2005 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν,3811/2009 (ΦΕΚ A 231/17-12-2009), προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί αντί για περιοριστικούς όρους -εάν αιτιολογημένα κριθεί ότι οι τελευταίοι δεν επαρκούν- εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, μόνο αν ο κατηγορούμενος διώκεται για κακούργημα και δεν έχει γνωστή διαμονή στη χώρα ή έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει τη φυγή του ή κατά το παρελθόν υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής, εφόσον από τη συνδρομή των παραπάνω στοιχείων
προκύπτει σκοπός φυγής ή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις να διαπράξει και άλλα εγκλήματα.

Εάν η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο πράξη απειλείται στο νόμο με ισόβια κάθειρξη ή πρόσκαιρη κάθειρξη με ανώτατο όριο τα είκοσι έτη, προσωρινή κράτηση μπορεί να επιβληθεί και όταν με βάση τα συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. Μόνο η κατά το νόμο βαρύτητα της πράξης δεν αρκεί για την επιβολή προσωρινής κράτησης. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογημένα κρίνεται ότι δεν επαρκούν οι περιοριστικοί όροι, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή κράτηση και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αν προκύπτει σκοπός φυγής του κατηγορουμένου, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο όριο της προσωρινής κράτησης είναι διάρκειας έως έξι μηνών». Όπως προκύπτει από τις διατάξεις αυτές, ο νομοθέτης με τις ή ανωτέρω τροποποιήσεις του άρθρου 282 παρ. 3 Κ.Π.Δ. με τα άρθρα 2 Ν.2207/1994, 2 . παρ. 11 α’ Ν.2408/1996 και την αντικατάστασή του με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 3811/2009, περιόρισε πλέον αισθητά την λήψη του μέτρου της προσωρινής κράτησης, το οποίο επιτρέπει πλέον ως έσχατο μέτρο και υπό τις αυστηρά αναφερόμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 282 Κ.Π.Δ. Γίνεται επομένως σαφές ότι η απόλυτη ανάγκη για την επιβολή του μέτρου της προσωρινής κράτησης δεν αφίεται πλέον σε αόριστες υποκειμενικές εκτιμήσεις, αλλά περιορίζεται σε σαφή και ειδικά καθορισμένα πλαίσια, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται ούτε τα ατομικά δικαιώματα αλλά ούτε και η ασφάλεια του δικαίου, σύμφωνα άλλωστε και με την συνταγματικά πλέον- κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1
του Συντάγματος). Τέλος, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 283 παρ. 1 εδ. γ’ Κ.Π.Δ., «σε περίπτωση διαφωνίας (Ανακριτή και Εισαγγελέα) για την προσωρινή κράτηση ή για τους όρους που πρέπει να τεθούν, αποφαίνεται το Δικαστικό Συμβούλιο (άρθρα 305 και 307 στοιχ. στ’)».

Μετά την απολογία του κατηγορουμένου ………..  ………… ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣτΎμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιάς και ως προς το ζήτημα επιβολής προσωρινής κρατήσεως ή περιοριστικών όρων σε βάρος του ανωτέρω κατ/νου ανέκυψε διφωνία μεταξύ της Ανακρίτριας και της Εισαγγελέως διατυπωθείσης της απόψεως από την μεν Ανακρίτρια περί επάρκειας επιβολής των περιοριστικών όρων καταβολής εγγυοδοσίας ποσού 3.000 ευρώ και απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, από την δε Εισαγγελέα της γνώμης περί αναγκαιότητας επιβολής προσωρινής κράτησης διότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως της ληστείας (αναλγησία, ιδιαίτερη σκληρότητα, απαξία ανθρώπινης ζωής) δεικνύεται η εγκληματική διάθεση[και η μη συμμόρφωσή του στην έννομη τάξη.

Στην προκειμένη περίπτωση από το αποδεικτικό υλικό που έχει συλλεγεί τόσο από την αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση και από την μέχρι τούδε διενεργηθείσα κυρία ανάκριση και συγκεκριμένα από τις μαρτυρικές καταθέσεις, τα έγγραφα και την απολογία του κατηγορουμένου προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στις 16-12-09 επί της οδού ……….. …. στο Κερατσίνι στην περιοχή της Χαραυγής ο παθών ………..   ………. ταχυδρομικός διανομέας των …… . δέχθηκε επίθεση από τον κατηγορούμενο ………..   ………., ο οποίος οδηγώντας την υπ’ αρ. κυκλοφορίας ………..-………. δίκυκλη μοτοσυκλέτα, σταμάτησε τον παθόντα και με την απειλή ενός μαύρου πιστολιού που κόλλησε στο λαιμό του, του ζήτησε να του παραδώσει τα χρήματα που έφερε, κατορθώνοντας να του αποσπάσει το συνολικό ποσό των 16.600 ευρώ που κουβαλούσε ο παθών, ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στη μηχανή του και απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση. Καταρχήν λοιπόν & παθών υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου δράστη, ωστόσο όμως, όπως προέκυψε ακολούθως, ο ίδιος παθών στις 22-7-10 έπεσε εκ νέου θύμα ληστείας και όπως προέκυψε από επίδειξη φωτογραφιών σεσημασμένων ατόμων από τη ΔΕΕ/ΓΕΕ Πειραιά ο παθών αναγνώρισε τον ………..   ………. ως τον δράστη, αναφέροντας ωστόσο ότι είναι ο ίδιος ο δράστης που και στις 16-12-09 τον  λήστεψε, ενώ αποπειράθηκε να τον ληστέψει και στις 9-8-10,’βάσει λοιπών του αρχείου φωτογραφιών της Δ.Ε.Ε. ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο κατηγορούμενος ………. ……….. ο οποίος και δια της από 24-2-11 εκθέσεως αναγνώρισης, αναγνωρίσθηκε από τον παθόντα ………. ………., διατηρώντας μόνο μικρή επιφύλαξη , ως τελικά το πρόσωπο που τoυ είχε «στοχοποιήσει» και διέπραξε σε βάρος του τις προπεριγραφείσες ληστείες.

Ο κατηγορούμενος ωστόσο από την πλευρά του αρνήθηκε τις σε βάρος του κατηγορίες ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε λήστεψε τον παθόντα, διατεινόμενος ειδικά πως την ημερομηνία της 16-12-09 εργαζόταν ως προσωπικό φύλαξης στο μητροπολιτικό γραφείο Πειραιώς μέχρι το μεσημέρι στις 14:30. Το ίδιο κατέθεσαν και οι μάρτυρες ………. …….. και ………. ………. δια των από ανακριτικών καταθέσεών τους, χωρίς ωστόσο κανείς εξ’ αυτών να βεβαιώνει πως την συγκεκριμένη ημερομηνία και ιδίως ώρα ο κατ/νος βρισκόταν στο μητροπολιτικό γραφείο, όπου τον έχουν δει.

. Βάσει δε της από 24-2-11 έκθεσης αναγνώρισης υπόπτου, του τρόπου δράσης του κατ/νου (στοχοποιώντας τον παθόντα), με μεθοδευμένο σχέδιο και συντονισμένες ενέργειες, με επίδειξη ιδιαίτερης σκληρότητας και επικινδυνότητα και έχοντας σκοπό πλουτισμού από έκνομες δραστηριότητες σε συνδυασμό με το βεβαρημένο ποινικό του μητρώο, συντρέχει νόμιμος λόγος όπως το Συμβούλιό Σας, αποφανθεί κατά τους ορισμούς των άρθρων 283 παρ. 1 εδ. γ’ και 307 στοιχ. στ’ Κ.Π.Δ., συνεκτιμώντας τους ανωτέρω λόγους, ότι θα πρέπει να αρθεί η υπό κρίση διαφωνία μεταξύ της Ανακρίτριας του Στ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιά και της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς ως προς το ζήτημα της επιβολής κρατήσεως ή περιοριστικών όρων στον κατηγορούμενο ………. ………. ( υπέρ της Εισαγγελικής προτάσεως περί επιβολής προσωρινής κρατήσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προτείνω: Να αρθεί η υπό κρίση διαφωνία μεταξύ της Ανακρίτριας του Στ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της Εισαγγελέως Πρωτοδικείου Πειραιώς ως προς το ζήτημα της επιβολής προσωρινής κρατήσεως ή περιοριστικών όρων σε βάρος του κατηγορουμένου …………. ………. του ……….., κατηγορουμένου για ληστεία και οπλοφορία (ά. 380 παρ. 1 ΠΚ και ά. 1 παρ. 1 α, 10 παρ. 1, 13 α’ Ν. 2168/93) που φέρεται πως τελέστηκαν στο Κερατσίνι, στις 16-12-09, υπέρ της Εισαγγελικής προτάσεως περί επιβολής προσωρινής κρατήσεως

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18-7-2011. Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΖΩΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ»

Αφού άκουσε τον Εισαγγελέα να αναπτύσσει και προφορικά την παραπάνω έγγραφη πρόταση και μετά την αποχώρησή του.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Μετά την ενώπιον της Ανακρίτριας του Στ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς κι από 11-03-2011 απολογία του ………… ……….. του ……….., κατοίκου Πειραιά (οδός ………. αρ. …..), κατηγορούμενου για ληστεία και οπλοφορία (άρθρ. 380 § 1 ΠΚ και  άρθρ. 1 § 1 α, 10 § 1, 13 α’ Ν. 2168/1993), πράξεις που φέρεται ότι πελέστηκαν στο Κερατσίνι στις 16-12-2009, ανέκυψε, ως προς το ζήτημα επιβολής προσωρινής κρατήσεως ή περιοριστικών όρων σε βάρος του ανωτέρω κατηγορουμένου, διαφωνία μεταξύ της Ανακρίτριας και της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, διατυπωθείσης της απόψεως από την μεν Ανακρίτρια, περί επάρκειας επιβολής των περιοριστικών όρων καταβολής εγγυοδοσίας, ποσού 3.000 ευρώ, και απαγόρευσης εξόδου από την Χώρα, από την δε Εισαγγελέα της γνώμης, περί αναγκαιότητας επιβολής προσωρινής κράτησης, διότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξεως της ληστείας (αναλγησία, ιδιαίτερη σκληρότητα, απαξία ανθρώπινης ζωής) δεικνύεται η εγκληματική διάθεση του δράστη αλλά και η μη συμμόρφωσή του στην έννομη τάξη.

Κατόπιν τούτων, η εν λόγω υπόθεση αρμοδίως, παραδεκτώς και νομίμως εισάγεται ήδη ενώπιον του Συμβουλίου αυτού, κατά την διάταξη του άρθρο 283 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο σε συνδυασμό με τα άρθρα 305 και 307 περ. στ’ Κ.Π.Δ. για άρση της κατά τα άνω ανακύψασας διαφωνίας. Από το σύνολο του μέχρι σήμερα συλλεγέντος αποδεικτικού υλικού της αυτεπάγγελτης αστυνομικής προανάκρισης και της μέχρι τούδε διενεργηθείσας κύριας ανάκρισης και ειδικότερα από τα έγγραφα, τις μαρτυρικές καταθέσεις και την απολογία του κατηγορουμένου, προκύπτουν τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στην πιο πάνω εισαγγελική πρόταση. Κατόπιν τούτων, για τους νόμιμους και βάσιμους λόγους της παραπάνω εισαγγελικής πρότασης, στους οποίους και το Συμβούλιο προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων αναφέρεται (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 1227/1979 ΠοινΧρον Λ. 253, ΑΠ 117/2010 ΤρΝομΠλΝόμος, ΑΠ 84/2010 ΤρΝομΠλΝόμος, ΑΠ 14/2010 ΤρΝομΠλΝόμος, ΑΠ 881/2009 ΤρΝομΠλΝόμος, ΑΠ 141/2009 ΤρΝομΠλΝόμος, ΑΠ 1028/2008 ΤρΝομΠλΝόμος, ΑΠ 1151/2006 ΠΧρ ΝΖ. 33, ΑΠ 2464/2005 ΠΧρ ΝΣΤ. 627, ΑΠ 59/2005 ΠΧρ 2005. 887, ΑΠ 1711/2003 ΠοινΛογ 2003. 1933), προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο άνω κατηγορούμενος έχει τελέσει τις προαναφερόμενες και αποδιδόμενες σε αυτόν ως άνω πράξεις για τις οποίες διώκεται, ενώ, εξάλλου, από το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό στοιχείο α πράξης (ληστεία), με την οποία αυτός βαρύνεται, ήτοι αναλγησία, ιδιαίτερη σκληρότητα, επανειλημμένη τέλεση ληστειών, απαξία στην ανθρώπινη ζωή, καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτή τελέστηκε, προκύπτει ότι πρόκειται για άτομο μη έχων καμία αναστολή, ικανό να διαπράξει και άλλα εγκλήματα, αν αφεθεί ελεύθερος.

Ενόψει αυτών, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 282 παρ. 3 του Κ.Π.Δ για την επιβολή σε βάρος του κατηγορουμένου του έσχατου μέσου της προσωρινής κράτησης, ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος να διαπράξει και άλλα εγκλήματα, αλλά και προκειμένου να εξασφαλιστεί η παρουσία τούτου κατά την προσεχή δίκη. Κατ’ ακολουθία των προεκτεθέντων, θα πρέπει η ανακύψασα διαφωνία μεταξύ Εισαγγελέως και Ανακριτή, ως προς το ζήτημα της επιβολής προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων εναντίον του κατηγορούμενου Ιωάννη ……….. του ……….., κατοίκου Πειραιά (οδος ……….. αρ. 14), μετά την απολογία του (τελευταίου) ενώπιον της Ανακρίτριας του ΣΤ’ Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς, να αρθεί υπέρ της γνώμης της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, έτσι ώστε να διαταχθεί η προσωρινή κράτηση του άνω κατηγορούμενου για τις ως άνω πράξεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΡΕΙ τη διαφωνία της Ανακρίτριας του ΣΤ” Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιώς και της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, ως προς το ζήτημα της επιβολής προσωρινής κρατήσεως ή περιοριστικών όρων σε βάρος του κατηγορουμένου …….. ……….. του ……….., κατηγορουμένου για ληστεία και οπλοφορία (άρθρ. 380 § 1 ΠΚ και άρθρ. 1 § 1 α, 10 § 1, 13 α’ Ν. 2168/1993) που φέρεται ότι τελέστηκαν στο Κερατσίνι στις 16-12-2009, υπέρ της Εισαγγελικής προτάσεως, περί επιβολής προσωρινής κρατήσεως. Και

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την προσωρινή κράτηση του άνω κατηγορούμενου για τις ως άνω πράξεις.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 09 Αυγούστου του έτους 2011, και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο 11 Αυγούστου 2011.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ ΡΟΥΣΕΑ            ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία