fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Μισθωτικές Διαφορές)

Αριθμός Απόφασης: 402/2013
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ευαγγελία Ζησοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από το Γραμματέα Δημήτριο Βαρθολομαίο.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 5 Ιουνίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των εναγόντων: 1) ……… – ………… ………. του …………., κατοίκου Κηφισιάς Αττικής (οδός Π. ………. αρ. ….), 2) ………. ………. του …………, κατοίκου Μελισσίων Αττικής (Λεωφ. ………. ………. αρ. …..) και 3)  …………. χήρας ……… ………., κατοίκου ομοίως, οι οποίοι παραστάθηκαν διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Αγγελικής Κουμουτζή.

Της εναγομένης: ………….  …………., κατοίκου Βριλησσίων Αττικής (οδός …  . ………. αρ. …..), η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Μαρώση.

Οι ενάγοντες απηύθυναν στο παρόν Δικαστήριο την από 29.4.2010 (αρ. εκθ. κατ. 2763/2010) αγωγή τους, η οποία προσδιορίστηκε για να συζητηθεί, στις 11.3.2011 και, μετά από αναβολή, κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή, οι ενάγοντες εκμισθωτές ζητούν να υποχρεωθεί η εναγομένη, με προσωρινά εκτελεστή απόφαση, να καταβάλει σ’ αυτούς το συνολικό ποσό των 8.070,43 ευρώ και δη κατά ποσοστό 1,5/4 σε καθένα από τους δύο πρώτους και κατά ποσοστό !λ στην τρίτη από αυτούς, ως αποζημίωση λόγω εγκατάλειψης του μισθίου καταστήματος πριν από τη συμπλήρωση της διάρκειας της μίσθωσης που παρατάθηκε αναγκαστικά μετά τη συμπλήρωση της δωδεκαετίας και χωρίς την άσκηση αγωγής για απόδοση της χρήσης του μισθίου εντός εννεαμήνου από τη
συμπλήρωση της δωδεκαετίας, καθώς και το ποσό των 4.000 ευρώ, ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσίασε το μίσθιο κατάστημα και από την αδυναμία επίδειξης του εσωτερικού αυτού σε επίδοξους μισθωτές, άλλως, εάν ήθελε κριθεί ότι έλαβε χώρα καταγγελία της μίσθωσης, να υποχρεωθεί η εναγομένη, με προσωρινά εκτελεστή απόφαση, να τους καταβάλει το  συνολικό ποσό των 8.070,43 ευρώ και δη κατά ποσοστό 1,5/4 σε καθένα από τους δύο πρώτους και κατά ποσοστό1/4 στην τρίτη από αυτούς, για τα μισθώματα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, καθώς και το ποσό των 8.972 ευρώ, ως αποζημίωση που αντιστοιχεί σε τέσσερα μισθώματα και να καταδικασθεί αυτή στη δικαστική τους δαπάνη.

Η αγωγή, για το καταψηφιστικό αίτημα της οποίας καταβλήθηκε το απαιτούμενο δικαστικό ένσημο, με τις ανάλογες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τα υπ’ αριθμ. 220616, 167648 αγωγόσημα με τα επικολλημένα ένσημα υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ), αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (αρθρ.16 αρ.1 και 29 παρ.1 του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 647 επ. του ΚΠολΔ, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 574, 595, 297 εδ. α, 298, 341, 345, 346, 361, 480, 489, 490 του ΑΚ, 1 παρ.1α, 5, 44, 61 περ. δ’ του Π.Δ 34/1995, 907, 908 παρ.1, 910 περ. 2 του ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου και από τα έγγραφα που επικαλούνται και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα. Με το από 12.4.1994 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως οι ενάγοντες εκμίσθωσαν στον ………….   ……………, για χρονικό διάστημα έξι (6) ετών, από 12.4.1994 μέχρι 31.3.2000, το υπό στοιχεία Κ-23 ισόγειο κατάστημα του τετάρτου κτιρίου του συγκροτήματος καταστημάτων και γραφείων, επιφάνειας 45,27 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού ………. …-… στην Κηφισιά Αττικής., προκειμένου να χρησιμοποιήσει ως κατάστημα πώλησης υποδημάτων, δερμάτινων ενδυμάτων και συναφών δερμάτινων ειδών και ενδυμάτων εν γένει. Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε, προκαταβαλλόμενο εντός των πρώτων πέντε ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα, στο ποσό των 316.000 δρχ. (927,36 ευρώ), πλέον του τέλους χαρτοσήμου 3,6 %, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά ποσοστό 15%. Ακολούθως με το από 3.4.1996 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίστηκε μεταξύ των εναγόντων, της εναγόμενης και του ανωτέρω μισθωτή ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου, ο τελευταίος μεταβίβασε τη μισθωτική σχέση στην εναγόμενη, η οποία υπεισήλθε έκτοτε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μίσθωσης.

Εν συνεχεία με το από 23.12.2000 ιδιωτικό συμφωνητικό η διάρκεια της μίσθωσης παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2003, ενώ με το από 29.12.2003 ιδιωτικό συμφωνητικό η μίσθωση παρατάθηκε μέχρι 31.12.2006, μετά τη λήξη της οποίας η εναγομένη παρέμεινε στο μίσθιο, χωρίς εναντίωση των εναγόντων. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διάρκεια της μίσθωσης, που είναι εμπορική (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α ΠΔ 34/95), έγινε δωδεκαετής με το άρθρο 7 παρ. 6 και 8 ν. 2741/1999 κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ.34/1995, ενόψει δε του ότι δεν ασκήθηκε αγωγή εντός εννέα (9) μηνών από τη
συμπλήρωση της δωδεκαετίας, η επίδικη μίσθωση, παρατάθηκε για τέσσερα (4) ακόμη έτη σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 15 του τελευταίου αυτού νόμου (2741/1999), που αντικατέστησε το άρθρο 61 του π.δ. 34/1995, ήτοι μέχρι 11.4.2010. Η εναγόμενη, στις 16.12.2009, αποχώρησε αυτοβούλως από το μίσθιο, με συνέπεια την πρόωρη λύση της μίσθωσης.

Ο ισχυρισμός της εναγόμενης περί του ότι η μίσθωση λύθηκε, κατόπιν συμφωνίας της με τους ενάγοντες που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2009, μη νομίμως προβάλλεται, δεδομένου ότι η μίσθωση είναι εμπορική (κατ’ άρθρ. 1 παρ. 1 α του ΠΔ 34/95) και για τη λύση της με νεώτερη συμφωνία απαιτείται (κατ’άρθρ.5 παρ.1 του ΠΔ 34/95), έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, το οποίο δεν επικαλείται η εναγομένη (ΑΠ 495/2001 ΕλλΔνη 43. 439, ΕφΑΘ 2589/1999 μ,λλΔνη 41. 1418).

Επομένως, εφόσον οι ενάγοντες μέχρι τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, στις 11.4.2010, μολονότι κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια δεν κατάφεραν να επανεκμισθώσουν το μίσθιο υπέστησαν από την πρόωρη λύση της μίσθωσης ζημία (διαφυγόν κέρδος) συνισταμένη στην απώλεια των μισθωμάτων του διαστήματος αυτού και ειδικότερα των μισθωμάτων των μηνών Ιανουάριου 2010 έως 11 Απριλίου 2010, συνολικού ποσού 8.070,43 ευρώ (4 μήνες χ 2.397,16 ευρώ + 2.397,16 ευρώ : 30 ημέρες χ 11 ημέρες), συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου 3,6%. Η εναγομένη προτείνει την κατ’ άρθρο 281 ΑΚ ένσταση καταχρηστικής άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος των εναγόντων, ισχυριζόμενη ότι αυτή είχε ανακαινίσει το μίσθιο, ότι είχε ανεύρει νέο μισθωτή, τον οποίο δεν δέχθηκαν να συναντήσουν οι ενάγοντες, καθώς και ότι οι ενάγοντες είχαν συμφωνήσει στη λύση της μίσθωσης, πλην όμως κρίνεται απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη, καθόσον από κανένα
στοιχείο δεν αποδείχθηκαν. Η σχετική κατάθεση του μάρτυρα της εναγομένης δεν ενισχύεται από άλλα αποδεικτικά μέσα και κυρίως από έγραφα. Επίσης η εκ του άρθρου 440 ΑΚ ένσταση της εναγομένης περί συμψηφισμού της απαιτήσεώς της με την καταβληθείσα εγγυοδοσία, κρίνεται απορριπτέα ως αόριστη, δεδομένου ότι δεν εκτίθεται ο λόγος για τον οποίο συμφωνήθηκε και δόθηκε αυτή καθώς και η αιτία για την οποία υπάρχει υποχρέωση επιστροφής της.

Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα δεν αποδείχθηκε ότι το μίσθιο μετά την αποχώρηση της εναγομένης παρουσίαζε εικόνα εγκατάλειψης, ούτε ότι υπήρχε οποιαδήποτε αδυναμία να επισκεφθούν το εσωτερικό του μισθίου ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μισθωτές, ούτε ότι οι ενάγοντες υπέστησαν οποιαδήποτε ζημία για τα ανωτέρω και ως εκ τούτου το αίτημα για καταβολή αποζημίωσης, πρέπει να απορριφθεί ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο. Επομένως, ενόψει των ανωτέρω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή ως προς την κύρια βάση της και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει στους ενάγοντες το συνολικό ποσό των 8.070,43 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής. Το αίτημα για την κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, πρέπει να απορριφθεί, καθόσον από κανένα στοιχείο δεν  πιθανολογήθηκε ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης θα επιφέρει σημαντική οικονομική ζημία στους ενάγοντες (άρθρ. 908
παρ. 1 του ΚΠολΔ). Τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων πρέπει να συμψηφισθούν κατά ένα μέρος λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας αυτών (άρθρ. 178 ΚπολΔ) και να επιβληθεί μέρος των δικαστικών εξόδων των εναγόντων σε βάρος της εναγόμενης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.                                                                          ·

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στους ενάγοντες το συνολικό ποσό των οκτώ χιλιάδων εβδομήντα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (8.070,43) και δη κατά ποσοστό 1,5/4 σε καθένα από τους δύο πρώτους από αυτούς και κατά ποσοστό 1/4 στην τρίτη από αυτούς, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

Επιβάλλει εις βάρος της εναγομένης τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, το ύψος των οποίων καθορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στην Αθήνα, στις 19/3/2013

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ