fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αριθμός Απόφασης: 241/2018
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ

Συγκροτήθηκε από τον δόκιμο Ειρηνοδίκη Λερού, ο οποίος νόμιμα αναπληρώνει την Ειρηνοδίκη Κω, Απόστολο Μπέη, με την παρουσία της Γραμματέως Ασπασίας Χατζηκυριάκου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 19-9-2018 για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

Α) ΑΙΤΗΣΗ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: ………. ………., του …………. και της ……….., κατοίκου της νήσου Κω, οδός ………. ………. αρ. …, γεννηθείσα στις 3-4-1999, ΑΦΜ ………. ΔΟΥ Κω, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Κανακάκη.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 28-3-2018 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό με αριθμ. εκθ. Καταθ. 74/28-3-2013 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο στις 23-5-2018, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία και συζητήθηκε.

Β) ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΩΝ: 1) ……….. ………. του …….., ΑΦΜ ………. ΔΟΥ Κω, 2) ……….. ………. του ………. ΑΦΜ ………. ΔΟΥ Κω, κατοίκων αμφοτέρων Κω, οι οποίες παραστάθηκαν η πρώτη διά του πληρεξούσιου δικηνόρου τους Βασιλείου Δρόσου και η δεύτερη μετά του ανωτέρω πληρεξούσιου δικηγόρου.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ………. ………., του ………. και της ……………., κατοίκου της νήσου Κω, οδός ………. ………. αρ. …., γεννηθείσα στις 3-4-1999, ΑΦΜ ………. ΔΟΥ Κω, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Κανακάκη.

Οι κυρίως παρεμβαίνουσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 22-5-2018 κύρια παρέμβασή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμ. εκθ. Καταθ. 217/13-9-2018 και προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της αίτηση και της κύριας παρέμβασης, οι οποίες συνεκδικάστηκαν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν η από 28-3-2018 και με αριθμ. εκθ. Καταθ. 74/28-3-2013 αίτηση (αριθμός πινακίου 3), και η από 22-5-2018 και με αριθμ. εκθ. Καταθ. 217/13-9-2018 κύρια παρέμβαση (αριθμός πινακίου 9), οι οποίες καθώς ανήκουν στην ίδια διαδικασία (εκούσια), πρέπει να συνεκδικασθούν (κατόπιν κοινού αιτήματος των διαδίκων) λόγω της προφανούς μεταξύ τους συνάφειας (άρθρο 31 παρ.3 ΚΠολΔ), και της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 246 ΚΠολΔ, για την οικονομία της δίκης ώστε να επιταχυνθεί η διεξαγωγή της και να επέλθει μείωση των εξόδων.

Η απογραφή πραγμάτων, η οποία αποβλέπει στην επακριβή βεβαίωση της ύπαρξης ή της κατάστασης των απογραφομένων πραγμάτων, εις τρόπον ώστε να μην είναι δυνατή η αμφισβήτηση της ύπαρξής τους ή η απόκρυφη τους, διακρίνεται στη δικαστική και στην εξώδικη. Η δικαστική απογραφή είτε επιβάλλεται ευθέως από το νόμο, είτε διατάσσεται προς αποτροπή κινδύνου. Όταν η δικαστική απογραφή επιβάλλεται ευθέως από διάταξη του ουσιαστικού δικαίου, δεν είναι απαραίτητη η συνδρομή ίου όρου της αποτροπής κινδύνου για την ενέργεια της. Ειδικότερα, η απογραφή της κληρονομιάς, η οποία επιτάσσεται ρηχά από το νόμο (βλ. άρθρα 1527, 1903 και 1912 ΑΚ) στον κληρονόμο ο οποίος αποδέχθηκε ή θεωρείται, κατά πλάσμα του νόμου, ότι αποδέχθηκε την επαχθείσα σ’ αυτόν κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής, είναι δικαστική απογραφή, φέρει δε το χαρακτήρα αυτοτελούς ρυθμιστικού μέτρου, το οποίο λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή του όρου της αποτροπής κινδύνου, στο βαθμό που πρόκειται δικαστική απογραφή επιτασσόμενη από διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου (βλ. άρθρα 739 και 838 ΚΠολΔ, Κ. Μπέη, «Αι διαδικαοίαι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου», ι. 11, σελ. 385, Ν. Παπαντωνίου, «Κληρονομικό Δίκαιο», έκδοση 1985, σελ. 81, Β. Μπρακατσούλα, «Η εκούσια δικαιοδοσία», έκδοση 1986, σελ. 271, Β. Βαθρακοκοίλη, «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας – Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση», τόμος Δ’, έκδοση 1996, άρθρο 838, αρ. 2 και 3, σελ. 642, τόμος Η’/συμπληρωματικός τόμος, έκδοση 2006, υπό το αυτό άρθρο, αρ. 1 και 2, σελ. 864, ΠΠρΘες 6390/1993, Αρμ. 1993, 626, ΜΠρΑΘ 3843/2002, ΝοΒ 2003, 277, ΕιρΡοδ 2/2012, αδημ., ΕιρΡοδ 3/2012, αδημ., ΕιρΡοδ 4/2012, αδημ., ΕιρΡοδ 3/2011, αδημ., ΕιρΡοδ 13/2011, αδημ., ΕιρΡοδ 14/2011, αδημ., ΕιρΝικαιας S/2008, ΝΟΜΟΣ, ΕιρΡοδ 12/2005, ΝΟΜΟΣ, ΕιρΚυπαρ 41/1998, ΑρχΝ1999, 238, ΕιρΑΘ 704/1993, Αρμ. 1993, 915).

Την απογραφή αυτή διαχάσσει με απόφαση του, εκδιδομένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 739 επ. και 838 ΚΠολΔ, ο Ειρηνοδίκης του τόπου όπου βρίσκονται τα προς απογραφή αντικείμενα, ο οποίος και ορίζει το Συμβολαιογράφο, καθώς και τους πραγματογνώμονες που θα εκτιμήσουν τα εν λόγω αντικείμενα, πρέπει δε να γίνει και να ολοκληρωθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη με το ευεργέτημα της απογραφής δήλωση αποδοχής της επαχθείσας κληρονομιάς ή, προκειμένου περί ανηλίκων και λοιπών προσώπων ανικάνων ή περιορισμένα ικανών για δικαιοπραξία, μέσα σε ένα έτος από τότε που τα πρόσωπα αυτά έγιναν απεριόριστα ικανά (βλ. άρθρα 739 και 838 ΚΠολΔ, 1527, 1903 και 1912 ΑΚ, Β. Βαθρακοκοίλη,ό.π., τόμος Δ’, υπό το άρθρο 838, αρ. 5 και 9, σελ. 643, τόμος Η’/συμπληρωματικός τόμος, υπό ίο αυτό άρθρο, αρ. 4, σελ. 864, ΠΠρΘες 6390/1993, Αρμ. 1993, 626, ΜΠρΑΘ 3843/2002, ΝοΒ 2003, 277, ΕιρΡοδ 2/2012, αδημ., ΕιρΡοδ 3/2012, αδημ., ΕιρΡοδ 4/2012, αδημ., ΕιρΡοδ 3/2.011, αδημ., ΕιρΡοδ 13/2011, αδημ., ΕιρΡοδ 14/2011, αδημ., ΕιρΝικαιας 8/2008, ΝΟΜΟΣ, ΕιρΡοδ 12/2005, ΝΟΜΟΣ, ΕιρΚυπαρ 41/1998, ΑρχΝ 1999, 238, ΕιρΑΘ 704/1993, Αρμ. 1993, 915). Αν ο κληρονόμος παραλείψει τη σύνταξη απογραφής εντός τεσσάρων μηνών από το χρονικό σημείο που έκανε τη δήλωση αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής επέρχεται έκπτωση από το ευεργέτημα (άρθρο 1911 αρ. 1 ΑΚ, ΑΠ 246/1993, ΝοΒ 42, 667).

Ο όρος «συνέταξε» υποστηρίζεται ότι είναι ερμηνευτέος συσταλτικά για τον κληρονόμο, δηλαδή πρέπει να νοηθεί ότι η υποβολή της αίτησης για να διατάξει την απογραφή ο ειρηνοδίκης (άρθρο 838 ΚΠολΔ) υποβλήθηκε εμπροθέσμως. Έτσι, η έκπτωση δεν επέρχεται, αν προηγήθηκε εμπρόθεσμη αίτηση, αλλά η προς τούτο απόφαση εκδόθηκε ή η απογραφή που πραγματοποιήθηκε από το συμβολαιογράφο (άρθρα 839 επ. ΚΠολΔ), πραγμαιώθηκε καθυστερημένα. Αν ο κληρονόμος καθυστέρησε στην υποβολή της αίτησης αλλά εμπρόθεσμης, δεν χάνει το άνω ευεργέτημα, αλλά μπορεί να υπέχει ευθύνη κατά την 1907 ΑΚ (βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Ερμηνεία – Νομολογία Αστικού Κώδικα, τόμος ΣΤ’, άρθρο 1911, αρ. 4, σελ. 264, Απ. Γεωργιάδη – Mix. Σταθόπουλου, Αστικός Κώδικας, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, τόμος X’, άρθρο 1911, αρ. 4, σελ. 2S8-289, Ν. Φοόνη, Κληρονομικό Δίκαιο, τόμος 1, σελ. 113, Παντελίδου, Η ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομιάς, σελ. 188, η ίδια οε Γεωργιάδη – Σταθόπουλου ΑΚ 1911-1912 αρ. 4).

Συνεπώς, όταν καλείται ανήλικος ως κληρονόμος κληρονομιάς που έχει χρέη, έχει τη διαζευκτική δυνατότητα (με την έννοια ότι η μία αποκλείει την άλλη) ή να αποποιηθεί μέσω των νομίμων αντιπροσώπων του (γονέων) την κληρονομιά που του επάγεται (εντός προθεσμίας 4 μηνών από τότε που έμαθε την επαγωγή και το λόγο της), αφού προηγουμένως λάβουν άδεια από χο Δικαστήριο για την αποποίηση αυτή και ελεγχθεί ότι είναι προς το συμφέρον του τέκνου, ή να συντάξει μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους του απογραφή της κληρονομιάς και συνεπώς να ευθύνεται για τα χρέη της κληρονομιάς έως το ενεργητικό της κληρονομιάς. Αν οι γονείς ανηλίκου δεν αποκτήθηκαν εμπροθέσμωςτην κληρονομιά κου ετχάγεται στο ανήλικο (είτε απευθείας είτε λόγω προγενέστερης δικής τους αποποίησης), τότε ο ανήλικος αποδέχεται εκ του νόμου με το ευεργέτημα της απογραφής και μετά την πάροδο της τετράμηνης αποσβεστικής προθεσμίας καθίσταται κληρονόμος μόνο μέχρι το ενεργητικό της κληρονομιάς, ιδιότητα που τη διατηρεί προσωρινά μέχρι να συντάξει απογραφή, με καταληκτικό χρονικό όριο της σύνταξης αυτής μέχρι τη συμπλήρωση του 19ου έτους του.

Αν δε γίνει η ως άνω απογραφή ο ενήλικος πλέον κληρονόμος εκπίπτει από το ευεργέτημα αυτό που του είχε παράσχει ο νόμος και με τη συμπλήρωση του 19ου έτους του καθίσταται οριστικά πλέον απλός κληρονόμος, ευθυυόμενος και με τη δική χου περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς. Ως εκ τούτου, μέχρι να συμπληρώσει το 19° έτος ο ενήλικος που έχει αποδεχτεί ως ανήλικος, εκ του νόμου με το ευεργέτημα της απογραφής την κληρονομιά, έχει τη δυνατότητα να καταθέσει αίτηση για αιτογραφή της κληρονομιάς κι όχι να έχει ολοκληρώσει την απογραφή. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 748 παρ. 3 ΚΠολΔ «Ο δικαστής που είναι αρμόδιος κατά την παρ. 1 του ιδίου άρθρου μπορεί να διατάξει κλήτευση τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον από τη δίκη».

Περαιτέρω, από το συνδυασμό ίων διατάξεων ίων άρθρων 79, 80, 747 και 752 ΚΠολΔ, συνάγεται ότι και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας είναι δυνατή η άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης, εφόσον βέβαια συντρέχει η, κατά χο άρθρο 69 χου ίδιου κώδικα, διαδικαστική προϋπόθεση της ύπαρξης εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του παρεμβαίνοντος. Ειδικότερα, ενώ στη δίκη της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος αναφέρεται στη θετική ή αρνητική διάγνωση του επίδικου δικαιώματος, στις περιπτώσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος συνίσταται στην παραδοχή ή απόρριψη της αίτησης αναφορικά με το ζητούμενο ρυθμιστικό μέτρο. Στη δίκη της εκούσιας δικαιοδοσίας, εφόσον η παρέμβαση του τρίτου επιδιώκει την απόρριψη της αίτησης, με την οκοία ανοίχθηκε η δίκη, ή τη ρύθμιση του επίδικου αντικειμένου κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που ζητείται με την αίτηση, πρόκειται για κύρια παρέμβαση (βλ. ΑΠ 1076/2002 ΪΠΝ Νόμος, ΕφΑΘ 4238/2010 ΔΕΕ 2011.312, ΕφΑΘ 4749/2009 ΕλλΔνη 2009,1489, ΕφΔισδ 120/2004 ΝΟΜΟΣ).

Τέλος, κατά το άρθρο 752 ΚΠολΔ, με το οποίο καθορίζεται, κατά διαφορετικό τρόπο από χο άρθρο 81 του ίδιου κώδικα, η άσκηση των παρεμβάσεων σε δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας, η κύρια παρέμβαση ασκείται με δικόγραφο και εφαρμόζονται για αυτήν οι διατάξεις των άρθρων 747, 748 και 751 του ίδιου κώδικα, κατά τα οποία η κατάθεση του δικογράφου πρέπει να γίνεται στη γραμματεία του Δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται, ενώ η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο χωρίς προδικασία (βλ. ΑΠ 1076/2002 ΝΟΜΟΣ, ΕφΑΘ 4238/2010 ΔΕΕ 2011.312). Ειδικότερα κύρια παρέμβαση κατ’ άρθρο 752 παρ. 1 Κ.Πολ.Δικ. στην εκούσια δικαιοδοσία, νοείται η συμμετοχή τρίτου αυτοβούλως με αυτοτελές αίτημα, ενώ στις μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας δηλαδή όταν η διαδικασία διεξάγεται με αντιδικία, η κύρια παρέμβαση με την οποία ο παρεμβαίνων επιδιώκει την αναγνώριση ίδιου δικαιώματος, ασκείται με την κατάθεση δικογράφου στην Γραμματεία του Δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται χωρίς να απαιτείται η επίδοση του στο διάδικο κατά του οποίου απευθύνεται.

Τέλος, στις υποχρεώσεις της κληρονομιάς για τις οποίες υπέχει απεριόριστη ευθύνη ο απλός κληρονόμος, περιλαμβάνονται, καταρχάς, τα χρέη του κληρονομούμενου, στα οποία περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις τρίτων κατά του κληρονομούμενου που γεννήθηκαν ενόσω ζούσε, είτε από δικαιοπραξία, είτε από τον νόμο, ακόμη και αν η ζημία επήλθε μετά τον θάνατό του. Επιπροσθέτως δε, στις υποχρεώσεις της κληρονομιάς περιλαμβάνονται και τα λεγάμενα «βάρη», τα οποία ουσιαστικά συνιστούν υποχρεώσεις που δημιουργούνται στο πρόσωπο του κληρονόμου με την επαγωγή της κληρονομιάς, οι οποίες δεν προϋπήρχαν στο πρόσωπο του κληρονομούμενου. Τέτοιες υποχρεώσεις είναι κυρίως οι (ενοχικές) κληροδοσίες (1995ΑΚ)51, οι τρόποι (1715ΑΚ), οι δαπάνες της κηδείας, τα έξοδα απογραφής και εκκαθαρίσεως της κληρονομιάς.

Εν προκειμένω η αιτούσα ζητά να διαταχθεί η απογραφή της στην Περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Κω, ευρισκόμενης περιουσίας του κληρονομούμενου …………  ………. του ………… και της ………., κατοίκου εν ζωή Κω, ο οποίος απεβίωσε στην Κω στις 23-8-2007 και του οποίου είναι εξ’ αδιαθέτου κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής. Προς τούτο δε, ζητά να οριστεί ο αρμόδιος συμβολαιογράφος και δύο πραγματογνώμονες, τους οποίους υποδεικνύει κατά τα διαλαμβανόμενα στην αίτησή της. Επιπλέον ζητάει να οριστούν οι εν γένει δαπάνες της απογραφής, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών αμοιβών του Συμβολαιογράφου και των πραγματογνωμόνων, ως υποχρεώσεις σε βάρος της κληρσνομιαίας περιουσίας και να οριστεί να ικανοποιηθούν αυτές από το ενεργητικό της. Τέλος, να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος της κληρονομιαίας περιουσίας.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίσιν αίτηση παραδεκτώς και αρμοδίους φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, αφού στην περιφέρεια του βρίσκονται τα προς απογραφή πράγματα ίου κληρονομούμενου (άρθρο 838 παρ. 1 εδ. β ΚΠολΔικ) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔικ). Περαιτέρω είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 838 ΚΠολΔικ και 1527, 1902, 1912 Α.Κ και πρέπει να. εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Οι κυρίως παρεμβαίνουσες ………. ………. και ……………  ………., θείες της αιτούσας και αδελφές της μητέρας της, παραδεκτώς και νομίμως παρενέβησαν στην κύρια δίκη, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, απορριπτόμενης της ένστασης της αιτούσας περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος κατ’άρθρον 2.81 Α.Κ, καθότι αποτελούν συγκληρονόμους της περιουσίας του αποβιώσαντος πατέρα τους και μόλις πληροφορήθηκαν την αίτηση απογραφής της αιτούσας, ως έχουσες έννομο συμφέρον και χωρίς να αδρανήσουν επί μακρόν, φρόντισαν να ασκήσουν νόμιμο δικαίωμά τους και έτσι αρνήθηκαν την αναφερόμενη αίτηση και ζήτησαν αυτή να απορριφθεί. Πλην όμως, προέβαλαν τον ισχυρισμό ότι η αιτούσα έχει εκπέσει από το ευεργέτημα της απογραφής καθώς παρήλθε ο χρόνος αυτής, διότι δεν έλαβε χώρα η απογραφή εντός έτους από την ενηλικίωσή της. Ο εν λόγω ισχυρισμός πρέπει να απορριφθεί σύμφωνα με τα αναλυτικώς διαλαμβανόμενα ανωτέρω στη μείζονα σκέψη, καθότι η αίτηση για την απογραφή κατατέθηκε στη Γραμματεία ίου Δικαστηρίου τούτου στις 28-3-2018, δηλαδή εντός του έτους από την ενηλικίωσή της αιτούσας (3-4-2018).

Αλλως ζήτησαν να μεταρρυθμιστεί, ώστε να. διοριστούν συμβολαιογράφος και δυο πραγματογνώμονες που θεωρούν αυτές καταλληλότερους για την διεκπεραίωση της απογραφής της κληρονομιάς του εκλιπόντος πατρός τους και να καταδικασθεί η αιτούσα – καθ’ ης η κύρια παρέμβαση εν γένει στις δαπάνες της απογραφής. Το τελευταίο αίτημά τους πρέπει να απορριφθεί, καθώς όπως αναφέρθηκε ως άνω στη μείζονα σκέψη, τα έξοδα χης απογραφής θεωρούνται βάρη της κληρονομιάς και πρέπει να βαρύνουν αυτή. Τέλος, αιτούνται την δικαστική τους δαπάνη από την αιτούσα.

Από τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα αποδείχθηκε ότι στις 23-8-2007 απεβίωσε στην Κω ο ………. ………. του ………. και της , κάτοικος εν ζωή πόλε ως Κω (σχετική η ληξιαρχική πράξη θανάτου αυτού), ο οποίος συνέταξε μυστική ιδιόγραφη διαθήκη, στις 6-12-2005, η οποία δημοσιεύθηκε με την υπ’ αριθμ 52/13-11-2007 απόφαση του Μον. Πρωτ. Κω (άλλη διαθήκη του δεν έχει δημοσιευθεί, βλ. σχετικό το ακριβές αντίγραφο του από 28-3-2018 πιστοποιητικού περί μη δημοσίευσης διαθήκης του Πρωτοδικείου Κω) και κατά το χρόνο του θανάτου του είχε μοναδικούς πλησιέστερους συγγενείς του τις θυγατέρες του ………. ………….. (μητέρα της αϊτού σας) και ……….  ……….., ………. …………. (προσθέτως παρεμβαίνουσες και θείες της αϊτού σας, βλ. σχετικό υπ’ αριθμ. πρωί. 28922/15-9-2017 ακριβές αντίγραφο του πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του απσβιώσαντος του Δήμου Κω).

Εκ της ανωτέρω διαθήκης προκύπτει, ότι ο διαθέτης κατέλειπε ως μοναδικούς κληρονόμους του τις τρεις θυγατέρες του (την πρώτη εξ αυτών ………… ………. την περιόρισε στη νόμιμη μοίρα της λόγω δωρεών εν ζωή που προέβη στο πρόσωπό της) και την εγγονή του, αιτούσα,. ……… ………. στην οποία κατέλειπε τα εξής: α) Κατά πλήρη κυριότητα το υπόλοιπο 1/3 εξ αδιαιρέτου στο συγκρότημα των 39 επιπλωμένων διαμερισμάτων, στην πόλη της Κω και επί των οδών …………   ……….. και ………., υπό τον διακριτικό τίτλο ………., το οποίο διαθέτει πισίνα, ρεσεψιόν και μπαρ, στο δε ισόγειο υπάρχουν 3 καταστήματα, β) κατά πλήρη κυριότητα το υπόλοιπο 1/3 εξ αδιαιρέτου σε ένα οικόπεδο κείμενο εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κω επί της οδού ………… εκτάσεως 944,66 τ.μ (παλαιό γήπεδο), γ) κατά πλήρη κυριότητα έναν αγρό στη θέση …… …….. ……. Κω, εκτάσεως 29.240 τ.μ ΚΜ 271 ……. …….., δ) κατά πλήρη κυριότητα έναν αγρό στη θέση ……   ..…., ………. Κω, εκτάσεως 5.12.0 τ.μ υπό Κ.Μ 914 …… ………., ε) Ό,τι άλλο περιουσιακό στοιχείο που δεν κατονομάζεται και δεν περιγράφεται στη διαθήκη του.

Η αιτούσα ως ανωτέρω αναφέρθηκε, εμπρόθεσμα κατέθεσε αίτηση ενώπιον της Γραμματείας του Δικαστηρίου τούτου με την οποία αιτείται την απογραφή της κληρονομιαίας περιουσίας που επηχθη σε αυτήν, του παππού της ……..   ……….. Ως εκ τούτου, κατά τα προεκτεθέντα στη μείζονα σκέψη, συντρέχει περίπτωση απογραφής που επιβάλλεται από το νόμο και δεν απαιτείται να ερευνηθεί αν συντρέχει περίπτωση αποτροπής κινδύνου. Πρέπει επομένως η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και στην ουσία της και να διαταχθεί η αιτούμενη απογραφή, τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν το ενεργητικό της κληρονομιαίας περιουσίας. Αναφορικά με το αίτημά της για τον ορισμό να ορισούν ο αρμόδιος συμβολαιογράφος και οι δυο πραγματογνώμονες, λεκτέα τα εξής: Η αιτούσα προτείνει με την αίτησή της ως αρμόδιο συμβολαιογράφο, τον Συμβολαιογράφο Κω Αντώνιο Φρουζάκη του Εμμανουήλ. Αναφορικά με τον αρμόδιο συμβολαιογράφο που θα διενεργήσει την απογραφή ήτοι τον Αντώνιο Φρουζάκη του Εμμανουήλ, τον οποίο υποδεικνύει η αιτούσα και συναινούν, όπως εμφαίνεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου και οι κυρίως παρεμβαίνουσες, δε συντρέχει σοβαρός λόγος να μην οριστεί αυτός (άρθρο 838 παρ. 4 ΚΠολΔ), Αναφορικά με τον πραγματογνώμονα – λογιστή, η αιτούσα με την αίτησή της πρότεινε τον Ευστάθιο Σαπουνά του Αγγέλου, λογιστή, κάτοικο Ελευσίνας Αττικής, πρόταση που όμως διόρθωσε προφορικά στο ακροατήριο, προτείνοντας ως λογιστή – πραγματογνώμονα το Νικόλαο Διαμαντόπουλο του Διαμαντή, κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, ομοίως λογιστή.

Η αιτούσα παραδεκτώς μετέβαλε την αίτησή της στο συγκεκριμένο σημείο αναφορικά με τον λογιστή πραγματογνώμονα, καθότι η μεταβολή τούτη δεν κρίνεται εκτεταμένη και ταυτόχρονα δεν βλάπτονται τα συμφέροντα των κυρίως παρεμβαινουσών, διότι πρόκειται για αμφότερους, λογιστές που προέρχονται από την πόλη των Αθηνών, οι οποίοι είναι άγνωστοι ως πρόσωπα και ως επαγγελματίες στις κυρίως παρεμβαίνουσες, οι οποίες διαμένουν στην Κω. Ως εκ τούτου, η αλλαγή του προσώπου ουδόλλως μεταβάλλει τη βούλησή τους, δηλαδή η λογιστική πραγματογνωμοσύνη να μην διενεργηθεί από λογιστή Αθηνών, ο οποίος πιθανώς να πρόσκειται στο ευρύτερο περιβάλλον της αιτούσας, ανεξαρτήτως προσώπου, απορριπτομένης της σχετικής ένστασης των κυρίως παρεμβαινουσών. Οι κυρίως παρεμβαίνουσες προτείνουν ως λογιστή – πραγματογνώμονα τον Ιωάννη Πολίτη του Νικολάου, οικονομολόγο – λογιστή, κάτοικο Κω και επί της διαδικασίας στο ακροατήριο πρότειναν ως εναλλακτική λύση τον ………..  …………, ορκωτό λογιστή της περιφέρειας Δωδεκάνησου.

Καθίσταται προφανές εκ των ανωτέρω, ότι οι δυο πλευρές αδυνατούν να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του λογιστή που θα διεξαγάγει την σχετική πραγματογνωμοσύνη, καθώς η κάθε μια πλευρά, για δικούς της, ευνόητους λόγους, επιθυμεί τη λογιστική πραγματογνωμοσύνη να την αναλάβει πρόσωπο της απολύτου εμπιστοσύνης της και πιο συγκεκριμένα η μεν πλευρά της αιτούσας επιθυμεί λογιστή – πραγματογνώμονα που να προέρχεται από την πόλη των Αθηνών, η δε πλευρά των προσθέτως παρεμβαινουσών’ επιθυμεί λογιστή – πραγματογνώμονα που θα διαμένει στη νήσο της Κω και για έναν επιπλέον λόγο, καθότι λόγω της εγγύτητας στην κληρονομιαία περιουσία, η οποία βρίσκεται στην Κω, η λογιστική πραγματογνωμοσύνη που θα βαρύνει την κληρονομιαία περιουσία, θα είναι ολιγότερο δαπανηρή σε σύγκριση με το κόστος που θα απαιτηθεί για λογιστή – πραγματογνώμονα που θα μεταβεί από την Αθήνα στη νήσο Κω. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 838 παρ. 4, οι διάδικοι δεν συναίνεσαν στο πρόσωπο του λογιστή πραγματογνώμονα και το Δικαστήριο θα ορίσει αυτόν, όπως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Αναφορικά με τον πραγματογνώμονα – εκτιμητή ακινήτων, η αιτούσα προτείνει να οριστεί ο ……………..     ………, κάτοικος Βούλας Αττικής, εκτιμητής ακινήτων, ενώ οι κυρίως παρεμβαίνουσες ο ……………..   ……… του   ……….., πολιτικό μηχανικό, κάτοικος Κω.

Τα όσα αναφέρθησαν ανωτέρω για τον λογιστή – πραγματογνώμονα ισχύουν και για τον πραγματογνώμονα που θα διενεργήσει την εν λόγω πραγματογνωμοσύνη, προβαίνοντας σε έλεγχο των κληρονομιαίων ακινήτων και εκτιμώντας την πραγματική σημερινή αξία αυτών. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 838 παρ. 4, οι διάδικοι δεν συναίνεσαν στο πρόσωπο του πραγματογνώμονα που θα εκτιμήσει την αξία των ακινήτων της περιουσίας και το Δικαστήριο θα ορίσει αυτόν, όπως ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, το αίτημα της αιτούσας να οριστούν εν γένει οι δαπάνες της απογραφής και των σχετικών αμοιβών του Συμβολαιογράφου και των Πραγματογνωμόνων πρέπει να απορριφθεί καθότι, στο Δικαστήριο δεν έχει καταστεί γνωστό ποιο είναι το ακριβές εύρος της κληρονομιαίας  περιουσίας του   …………..    ……………, δεδομένου και του σιοιχείου ε. που εμφαίνεται στην ιδιόγραφη διαθήκη αυτού, ορίζοντας ότι αφήνει στην Στυλιανή ………. « Ό,τι άλλο περουσιακό στοιχείο δεν κατονομάζεται και δεν περιγράφεται στην διαθήκη». Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο μη έχοντας γνώση του ακριβούς εύρους της κληρονομιαίας περιουσίας, αδυνατεί να προσδιορίσει και το εύρος της αμοιβής που θα προκόψει από την εργασία τόσο του Συμβολαιογράφου, όσο και των Πραγματογνωμόνων.

Αυτή θα προκόψει από την εκτίμηση του Συμβολαιογράφου και των Πραγματογνωμόνων ανάλογα με το εύρος των εργασιών τους. Πρέπει επομένως να διαταχθεί η αιτηθείσα απογραφή της ευρισκόμενης στην περιφέρεια του Δικαστηρίου τούτου κληρουομιαίας περιουσίας του   …………  ………. του  …………  και της …… , ο οποίος απεβίωσε στις 23-8-2007 στην Κω, να ορισθεί δε ως συμβολαιογράφος που θα τη διενεργήσει με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο υποδεικνυόμενος από την αιτούσα με το δικόγραφο της κρινόμενης αίτησής της, κατόπιν συμφωνίας και των κυρίως παρεμβαινουσών (άρθρο 838 παρ. 4 ΚΠολΔ) και οι πραγματογνώμονες που θα ορίσει το Δικαστήριο, που θα εκτιμήσουν την αξία της περιουσίας αυτής, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων, γιατί η ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων, που εφαρμόστηκε εν προκειμένω, ήταν ιδιαίτερα δυσχερής (άρθρα 179, 183 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρειχην αίτηση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίνει απορριπτέο σε αυτή.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την κύρια παρέμβαση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διενέργεια απογραφής της ευρισκόμενης στην περιφέρεια του

Ειρηνοδικείου Κω κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος     ………….    ……….  του ………… …….. και της  ………….., κατοίκου εν ζωή πόλεως Κω, ο οποίος απεβίωσε στις 23-8-2007 στην Κω, της κληρονομιαίας  περιουσίας δηλαδή, που κατέλειπε στην εγγονή του  ……….   ………. και αναφέρεται στην από 6-12-2005 μυστική ιδιόγραφη διαθήκη του, καθώς και αυτής που δεν κατονομάζεται και δεν περιγράφεχαι σε αυτήν.

ΟΡΙΖΕΙ για τη διενέργεια της απογραφής αυτής, τα έξοδα της οποίας βαρύνουν την κληρονομιαία περιουσία, τον συμβολαιογράφο Κω Αντώνιο Φρουζάκη του Εμμανουήλ, κάτοικο πόλεως Κω, οδός  …….…  …. και   ………..  ………  και σε περίπτωση κωλύματος αυτού το νόμιμο αναπληρωτή του και πραγματογνώμονες, για την εκτίμηση της απογραφόμενης κληρονομιαίας  περιουσίας, αναφορικά με τη λογιστική πραγματογνωμοσύνη τον Κλειδαρά Αντώνιο, λογιστή, κάτοικο Καλύμναυ και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, την Τάταρη Σεβαστή, λογίστρια, κάτοικο Κάλυμνου και αναφορικά με την πραγματογνωμοσύνη που θα διενεργηθεί στο πλαίσιο ελέγχου των κληρονομιά των ακινήτων και εκτίμησης της πραγματικής σημερινής αξίας αυτών την ………   ……….., πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Κω, οδός ……… αρ.  ….. και σε περίπτωση κωλύματος αυτής τον Χατζήστέργο Φώτιο, πολιτικό μηχανικό, κάτοικο Κω, οδός   ……….  ……..  αρ.  …

Τα ονόματα απάντων των ανωτέρω πραγματογνωμόνων περιέχονται στον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Κω.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕ! τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων μεταξύ τους.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Κω, στις 26-10-2018, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΔΟΚΙΜΟΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α. ΜΠΕΗΣ