fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 465/2016
(Αριθμός κατάθεσης αγωγής: 90088/3119/2014)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Θεόδωρο Σταματόπουλο, Πρωτόδικη, ο οποίος ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα Βασιλική Ξυνογάλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Νοεμβρίου 2015 για να δικάσει τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 90088/3119/2014 αγωγή, με αντικείμενο εργατική διαφορά, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ……… ……… του ………, κατοίκου Αγίου Δημητρίου Ν. Αττικής (οδός ……… αρ. …), που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Σαπουντζάκη, ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Της ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρίας με την επωνυμία «……… ……… S.A.», που εδρεύει στις νήσους Μάρσαλ και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 378/1968, Ν. 27/1975, Ν. 2234/1994, Ν. 3752/2009 και Ν. 4150/2013, διατηρεί δε γραφείο στο Αμαρούσιο Ν. Αττικής (οδός Ν. ………  αρ.  … και ………), με Α.Φ.Μ. ……… της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιώς, και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη, ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. Η ενάγουσα άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 90088/3119/2014 αγωγή της, δικάσιμος προς συζήτηση της οποίας ορίστηκε αρχικά στις 25-02-2015 και μετ’ αναβολή η αναγραφομένη στην αρχή της παρούσας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 260 ΚΠολΔ, αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εμφανίζονται, αλλά δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται. Η ματαίωση βεβαιώνεται με απλή σημείωση στο πινάκιο, κατ’ άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ. Επίσης, η δήλωση του παρισταμένου, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο, διαδίκου ότι επιθυμεί να θεωρηθεί απών, ενέχει δήλωση ανάκλησης της παράστασής του, η οποία από άποψη συνεπειών θεωρείται ότι δεν έγινε και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση ερημοδικίας του αντιδίκου του, η υπόθεση θεωρείται αναδρομικά ματαιωμένη (ΕφΑΘ 9289/1992 ΕλλΔνη 1993.1632, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρ. 260 αρ. 1). Αυτό ισχύει και στην περίπτωση όμοιας δήλωσης όλων των διαδίκων που παρίστανται κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Περαιτέρω, συνήθης στην πράξη είναι η δήλωση που κάνει, μετά το πέρας της συζήτησης της υπόθεσης στο ακροατήριο, είτε μόνον ο παριστάμενος διάδικος, σε περίπτωση ερημοδικίας του ετέρου διαδίκου, είτε, σε περίπτωση παράστασης όλων των διαδίκων, οι τελευταίοι, ότι δεν επιθυμούν την έκδοση απόφασης, είτε αμέσως μετά το πέρας της συζήτησης, είτε και μεταγενέστερα, μέχρι την έκδοση απόφασης (ΕφΑΘ 8862/2000 ΕλλΔνη 2002.846). Σε αυτήν την περίπτωση, η οποία δεν ρυθμίζεται από καμία διάταξη του ΚΠολΔ, αλλά είναι συνηθισμένη στη δικαστηριακή πρακτική, θεωρείται ότι δεν εχώρησε συζήτηση της υπόθεσης, ο δε δικαστής απέχει από την έκδοση απόφασης. Η δήλωση αυτή, που αποτελεί εκδήλωση της θεμελιώδους δικονομικής αρχής της διάθεσης του αντικειμένου της δίκης, σύμφωνα με την οποία η ένδικη προστασία παρέχεται μόνον ύστερα από αίτηση των διαδίκων και μόνον κατά την έκταση που αυτή ζητείται (ΑΠ 318/2014, ΑΠ 1481/2013, ΑΠ 954/2011, ΑΠ 240/2009 δημοσιευμένες σε ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 453/2007 ΕλλΔνη 39.379), παρά τις υπάρχουσες σε διαδικαστικό επίπεδο διαφορές, έχει, ωστόσο, από άποψη συνεπειών, ομοιότητα με τη δικονομικά ρυθμισμένη περίπτωση της ματαίωσης της συζήτησης, όπως ανωτέρω αυτή αναλύεται, και, ως εκ τούτου, συντρέχει περίπτωση αναλογικής εφαρμογής και σε αυτήν της σχετικής διάταξης του άρθρου 260 ΚΠολΔ περί ματαίωσης της συζήτησης (ΕφΑΘ 9289/1992 ΕλλΔνη 1993.1632, ΕφΘεσ 934/1985 Αρμ. 40.228, ΠΠρΑασ 148/2003 Αρμ 2004.247, Μ. Μαργαρίτης, Ερμηνεία ΚΠολΔ, άρθρ. 260 αρ. 3).

Εξάλλου, αν η μη εμφάνιση ή η μη προσήκουσα εμφάνιση των διαδίκων διαπιστωθεί μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, δηλαδή κατά τη μελέτη ή τη διάσκεψη αυτής, η ματαίωση της συζήτησης κηρύσσεται με δικαστική απόφαση (ΑΠ 158/2010 ΕλλΔνη 2011.1386, ΑΠ 251/2009 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 866/2008 ΤΝΠ ΔΣΑ, ΑΠ 1489/2001, αδημοσ. σε νομ. τύπο, ΕφΠειρ 415/2010, ΕφΠειρ 668/2009 δημοσιευμένες σε ΤΝΠ ΔΣΑ, ΕφΘεσ 603/2009 ΤΝΠ Νόμος). Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του πινακίου, κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, οι διάδικοι παραστάθηκαν κανονικά, η μεν ενάγουσα μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Σαπουντζάκη, η δε εναγομένη δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού. Πλην, όμως, μετά τη συζήτηση της υπόθεσης και πριν από τη μελέτη της δικογραφίας και τη σύνταξη απόφασης, η ενάγουσα με την από 12-02-2016 έγγραφη δήλωση του παραπάνω πληρεξουσίου δικηγόρου της, που επισυνάφθηκε στη δικογραφία, δήλωσε ότι, ενόψει της επίτευξης εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, δεν επιθυμεί την έκδοση απόφασης.

Ομοίως, η εναγομένη με την από 28-12-2015 έγγραφη δήλωση του παραπάνω πληρεξουσίου δικηγόρου της, που επισυνάφθηκε στη δικογραφία, δήλωσε ότι, ενόψει της επίτευξης εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, δεν επιθυμεί την έκδοση απόφασης. Συνεπώς, η επί της προκείμενης αγωγής συζήτηση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, πρέπει να κηρυχθεί ματαιωμένη, κατά τις διατάξεις των άρθρων 260 και 591 παρ. 1 εδαφ. α’ ΚΠολΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ ματαιωμένη τη συζήτηση της αγωγής.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκταση δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους,      στις 17/2/2016.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ