fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ 595/2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝ: 448/2017

H ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΤΟΥ 27ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ  του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ

Προσήλθε στις 24 Απριλίου 2017, στο κατάστημα του Δικαστηρίου, με την γραμματέα Αικατερίνη Μπίμπα, δικαστική υπάλληλο, γ ι α να κρίνει την αίτηση αναστολής με χρονολογία κατάθεσης 27.3.2017, της …………..     …………… του ………, κατοίκου Βριλησσίων Αττικής (οδός .. . ……….. αρ.  …), κατά του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Αγίων Αναργύρων.

Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:

  1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με αριθμό 127989401957 0529 0021 ειδικό έντυπο ηλεκτρονικού παράβολου Δημοσίου και τη σχετική τραπεζική απόδειξη πληρωμής του), ζητείται, παραδεκτώς, η αναστολή εκτέλεσης της με αρ. πρωτ: 9935/2017 (αρ. ειδ.βιβλ: 4322) αναγκαστικής κατάσχεσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της εταιρείας με την επωνυμία «……….. ……….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως τρίτου, του μηνιαίου μισθώματος που καταβάλει η εταιρεία αυτή στην αιτούσα οφειλέτρια, για λογαριασμό της τελευταίας και προς ικανοποίηση ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών της αιτούσας προς το Δημόσιο, ύψους 17.561,91 ευρώ. Η εν λόγω αναστολή ζητείται μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής (Αρ. Εισ: ΑΚ 2191/10.3.2017) που άσκησε η αιτούσα κατά της προαναφερόμενης πράξης εκτέλεσης.
  2. Επειδή, στο άρθρο 228 του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας» (Κ.Δ.Δ. ΦΕΚ 97 Α), ορίζεται ότι : «1. Η προθεσμία άσκησης, καθώς και η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης… Στις περιπτώσεις α’, β’, και δ’ του άρθρου 217, και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ανακοπή μπορεί να υποβληθεί από τον ανακόπτοντα αίτηση για την αναστολή της εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων. 2. Καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης της προηγούμενης παραγράφου είναι το κατά το άρθρο 218 δικαστήριο, εφόσον σε αυτό εκκρεμεί η ανακοπή, το οποίο και εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 200 έως και 209, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως». Περαιτέρω, στο άρθρο 202 του ίδιου Κώδικα, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 34 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ A 213) ορίζεται ότι : «1. Η αίτηση αναστολής γίνεται δεκτή μόνο εφόσον ο αϊτών επικαλεσθεί και αποδείξει ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη ή αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο. 2. [όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Κεφαλαίου ΕΓ, του Μέρους Δεύτερου του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22.12.2016)] Ειδικώς επί φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, το δικαστήριο μπορεί, με την απόφασή του, να ορίσει ότι το ανασταλτικό αποτέλεσμα δεν καταλαμβάνει τη λήψη ενός ή περισσότερων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης ή διοικητικών μέτρων, για τον εξαναγκασμό ή τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής, επί συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, τα οποία αναφέρονται στην απόφαση. 3. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται: α) εάν η προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης είναι ανεπανόρθωτη, β) αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημόσιου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος, γ) όπως η περ. γ προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4051/2012 (ΦΕΚ Α 40/29.2.2012) αν η δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 203 έχει ουσιώδεις παραλείψεις ή ανακρίβειες. 4 […]». Από τις ανωτέρω διατάξεις, μεταξύ άλλων, συνάγεται ότι είναι δυνατή η χορήγηση της αιτούμενης αναστολής όταν το κύριο ένδικο βοήθημα παρίσταται ως προδήλως βάσιμο, περίπτωση δε πρόδηλης βασιμότητος του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, και, πάντως, όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή του (βλ. ΣτΕ 496/2011). Περαιτέρω, μόνη η χρηματική ζημία, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν δικαιολογεί τη χορήγηση αναστολής, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, ρπώς η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του αιτούντος από την εκτέλεση της πράξης (πρβλ ΣτΕ ΕΑ 323/2016).
  3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Σε βάρος της αιτούσας βεβαιώθηκε ταμειακώς από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων το ποσό των 17.561,91 ευρώ, που αφορά, μεταξύ άλλων, σε οφειλές της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «……….. ………. και ……… Ο.Ε.», της οποίας ομόρρυθμος εταίρος φέρεται η αιτούσα, προερχόμενες από Φ.Π.Α, εισφορές, πρόστιμα Κ.Β.Σ κ.α., οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012 και 2013 (σχετ. οι με αριθμούς 69019/26.5.2010, 2893/28.5.2010,          87008/31.10.2011,  1541/27.3.2013, 87000/30.8.2013 και 935/18.2.2014 ταμειακές βεβαιώσεις του αυτού ως άνω Προϊσταμένου, ποσού 1.465,07 ευρώ, 1.861,17 ευρώ, 300,00 ευρώ, 6.102,55 ευρώ, 500,00 ευρώ, 300,00 ευρώ, αντίστοιχα, πλέον προσαυξήσεων). Ακολούθως, σε βάρος της απούσας επιβλήθηκε από τον Προϊστάμενο της αυτής ως άνω Δ.Ο.Υ η με αρ. πρωτ: 9935/8.2.2017 (αρ. ειδ. βιβλ:4322/2017) αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας της εταιρείας με την επωνυμία «……….. ……….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τρίτου για λογαριασμό της απούσας οφειλέτριας όσα οφείλει ή μέλλει να οφείλει η εν λόγω εταιρεία και μέχρι του προαναφερόμενου ποσού των 561,91 ευρώ, όπως αυτό (ποσό) αναλύεται στο συνημμένο στην αναγκαστική κατάσχεση πίνακα χρεών. Στην ως άνω ανώνυμη εταιρεία η απούσα συνεκμισθώνει με την αδερφή της ένα κατάστημα, συγκυριότητάς τους κατά το ήμισυ εξ αδιαιρέτου, ευρισκόμενου στην Αθήνα επί της οδού …….. αρ. …, έναντι μηνιαίου μισθώματος, ύψους 3.576,25 ευρώ για κάθε συνεκμισθώτρια. Ήδη, κατά της προσβαλλόμενης αναγκαστικής κατάσχεσης η απούσα άσκησε την από 10.3.2017 (Αρ.Εισ: ΑΚ2191/2017) ανακοπή, με την οποία ζητά την ακύρωσή της, ακολούθως, δε, την κρινόμενη αίτηση, με την οποία ζητά να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης αναγκαστικής κατάσχεσης, έως ότου δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας ανακοπής. Υποστηρίζει, κατ’αρχήν, ότι είναι προδήλους βάσιμη η ασκηθείσα ανακοπή, για τους περιεχόμενους στο δικόγραφο αυτής λόγους. Συγκεκριμένα, διατείνεται ότι η ίδια δεν ευθύνεται για τα χρέη (φόροι, πρόστιμα) που βεβαιώθηκαν σε βάρος της εταιρείας «……….. ……… και ……….. Ο.Ε» διότι αυτά (χρέη) ανάγονται σε χρόνο κατά τον οποίο η ίδια δεν κατείχε την ιδιότητα του ομόρρυθμου μέλους στην εν λόγω εταιρεία λόγω προγενέστερης αποχώρησής της από αυτήν με την υποβολή σχετικής παραίτησης, ήδη από 9.2.2010 ενώ, επίσης, υποστηρίζει ότι ουδέποτε της κοινοποιήθηκαν οι καταλογιστικές πράξεις ώστε να λάβει γνώση των οφειλών που της επιβάλλονται, ούτε οι οικείες ατομικές ειδοποιήσεις ώστε να πληροφορηθεί έγκαιρα το είδος και το ποσό των ταμειακώς βεβαιωθέντων χρεών, με αποτέλεσμα η επακολουθήσασα αναγκ αστική κατάσχεση να είναι παράνομη. Εξάλλου, με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η εκτέλεση της προσβαλλόμενης αναγκαστικής κατάσχεσης και η συνεπεία αυτής στέρηση του μηνιαίου μισθώματος που εισπράττει από την εταιρεία «……….. ……….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα επιφέρει σε αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη συνισταμένη στην πλήρη οικονομική της εξαθλίωση πρωτίστως διότι το εν λόγω μίσθωμα αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος της ενώ, επιπλέον, με αυτό εξυπηρετεί άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές της (ήτοι δόσεις δυνάμει ρύθμισης του ν. 4152/2013 και εξόφληση στεγαστικού δανείου). Προς απόδειξη των ισχυρισμών της προσκομίζει, μεταξύ άλλων, την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου της Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου φορολογικού έτους 2015, σύμφωνα με την οποία το συνολικό δηλωθέν εισόδημα της απούσας κατά το έτος αυτό ανήλθε στο συνολικό ποσό των 48.137,84 ευρώ (ήτοι 40.883,25 από ακίνητα + 7.254,59 ευρώ από μισθωτή εργασία), ενώ, επιπλέον, από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης της τελευταίας, προκύπτει ότι η ίδια διαθέτει το δικαίωμα κυριότητας είτε πλήρους είτε εξ αδιαιρέτου επί των ειδικότερα περιγραφόμενων στη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α ακινήτων με αριθμούς 1 έως 12 καθώς και επί εκτάσεων με καλλιέργειες και ελιές. Τέλος, προσκομίζει το από 2.2.2017 ενημερωτικό έγγραφο της τράπεζας «……. bank», σύμφωνα με το οποίο η αιτούσα έλαβε από την εν λόγω τράπεζα  στεγαστικό δάνειο, ύψους 1.000.000,00 ευρώ, αλλά από τον Αύγουστο του έτους 2016 μέχρι τον Ιανουάριο του έτους 2017, εμφανίζεται υπερήμερη. Εξάλλου, η Προ’ισταμένη της Δ.Ο.Υ Αγίων Αναργύρων με την από 3.4.2017 έκθεση απόψεών της υποστηρίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος των βεβαιωμένων χρεών της εταιρείας αφορούν στη διαχειριστική περίοδο 2010, κατά τη διάρκεια της οποίας η αιτούσα εξακολουθούσε να είναι ομόρρυθμο μέλος καθώς επίσης ότι η αρμόδια υπηρεσία προχώρησε στην νόμιμη κοινοποίηση τόσο των καταλογιστικών πράξεων όσο και των οικοίων ατομικών ειδοποιήσεων, απορρίπτοντας με τον τρόπο αυτόν τους αντίθετους  σχετικούς ισχυρισμούς της αιτούσας.
  4. Επειδή, η βασιμότητα των λόγων της ανακοπής, που προπαρατέθηκαν, δεν παρίσταται, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, πρόδηλη καθόσον για τη διαπίστωσή της απαιτείται ενδελεχής έρευνα του νομικού και κυρίως του πραγματικού μέρους της υπόθεσης, καθώς και εκτίμηση στοιχείων, η οποία ανήκει στην κρίση του Δικαστηρίου της κυρίας δίκης και δεν δύναται να διενεργηθεί στο πλαίσιο της παρούσας, επείγοντος χαρακτήρα, διαδικασίας αναστολής εκτέλεσης. Κατά συνέπεια, δεν καθίσταται πρόδηλη η έκβαση της δίκης. Περαιτέρω, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη: α) το ύψος της απαίτησης του καθ’ ου για την οποία επιβάλλεται η ένδικη κατάσχεση εις χείρας τρίτου (17.561,91 ευρώ), β) το δηλωθέν εισόδημα της αιτούσας, το οποίο προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εκμίσθωση του ένδικου ακινήτου προς την εταιρεία ……….. ……….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ και το οποίο παρίσταται μεν καταρχήν επαρκές για την κάλυψη του ένδικου χρέους, πλην όμως ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματος αυτού διατίθεται για την αποπληρωμή ρυθμισμένων οφειλών της προς το Δημόσιο και την τράπεζα και συνεκτιμώντας, περαιτέρω, την ακίνητη περιουσία που διαθέτει η αιτούσα, κρίνει ότι συντρέχει λόγος, προς εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης της τελευταίας να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης του προσβαλλόμενου κατασχετηρίου εγγράφου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας κατά της ως άνω προσβαλλόμενης πράξης εκτέλεσης ανακοπής.
  1. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης αναγκαστικής κατάσχεσης. Περαιτέρω, πρέπει να αποδοθεί στην αιτούσα το καταβληθέν από αυτήν παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ. 9 εδ πρώτο του Κ.Διοκ.Δικ. Τέλος, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις κρίνει ότι πρέπει να απαλλαγεί το καθ’ου από τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, σύμφωνα με το άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε’ του ίδιου Κώδικα.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση αναστολής.

Αναστέλλει την εκτέλεση του με αριθ. πρωτ. 9935/8.2.2017 και αρ. ειδ. βιβλίου 4322/2017 κατασχετηρίου εγγράφου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, δυνάμει του οποίου επιβλήθηκε κατάσχεση εις χείρας της εταιρείας με την επωνυμία ……….. ……….. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ως τρίτης, για λογαριασμό της αιτούσας οφειλέτριας. Η εν λόγω αναστολή ισχύει μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής (Αρ. Εισ: ΑΚ2191/10.3.2017) που άσκησε η αιτούσα κατά της προαναφερόμενης πράξης εκτέλεσης.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παράβολου στην αιτούσα.

Απαλλάσσει το καθ’ου από τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα στις 10.5.2018.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΡΙΑΤΣΙΩΤΗ                          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΜΠΑ