fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
1419/2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Άννα Καραμηνά, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέα Όλγας Μπεχράκη Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Οκτωβρίου 2014 για να δικάσει την εξής υπόθεση Της Αιτούσας ………..  ……….. θυγ. …………και …… , εν διαστάσει συζ. ……….. ……….., κατοίκου Ελβετίας, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Παναγάκου.

Του Καθού η Αίτηση ……….. ……….. του ……….., κατοίκου Γλυφάδας Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Αλεξάνδρου Μαρή Η αιτούσα με την από 17.7.2014 αίτησή της, εκούσιας δικαιοδοσίας που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό ΓΑΚ 14447/ ΕΑΚ1522/2014 ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή. Για τη συζήτηση της αίτησης αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ακολούθησε συζήτηση , όπως σημειώνεται στα πρακτικά και το δικαστήριο αφού

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, ζητεί να διοριστεί ειδικός επίτροπος του ανηλίκου τέκνου της με το όνομα ………..  ………..  που γεννήθηκε στη Ζυρίχη της Ελβετίας κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον εν διαστάσει σύζυγό της ……….. ……….. καθού η αίτηση, για να το εκπροσωπήσει στη δίκη που πρόκειται να ασκήσει περί προσβολής πατρότητός του, για το λόγο ότι συγκρούονται τα συμφέροντα του ως άνω τέκνου με τα δικά της και του καθού. Η αίτηση αυτή, αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1, 796 παρ.1 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η νόμιμη προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της αιτήσεως, κατ’ άρθρον 748 παρ. 2 ΚΠολΔ, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (Βλ. την υπ αριθμ. 3620Β/21.7.2014 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Κοπάνα) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1619, 1465 παρ. 1, 1467, 1468, 1469 αρ. 1, 1517, 1591, 1592, 1593, ΑΚ 619 παρ. 1 και 796 ΚΠολΔ). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν. Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και  επικαλούνται Αποδεικνύονται τα εξής:

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2007 τελέστηκε μεταξύ των διαδίκων νόμιμος πολιτικός γάμος στο Δημαρχείο Γλυφάδας Αττικής. Από τον Ιανουάριο ωστόσο του 2012 βρίσκονται σε διάσταση, μάλιστα δε η αιτούσα υπέβαλε προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την από 12.5.2014 αγωγή διαζυγίου, η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί για τις 1.12.2014. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω γάμου και συγκεκριμένα στις 9.7.2014 η αιτούσα γέννησε στη Ζυρίχη της Ελβετίας άρρεν τέκνο, που  δηλώθηκε με το όνομα ………..-………., το οποίο τεκμαίρεται κατ’ άρθρον 1465 ΑΚ ότι έχει πατέρα τον καθού, σύζυγο της αιτούσας (Βλ. την σε επίσημη μετάφραση της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών σχετική υπ αριθ.  1.2.3/19663854/19037457/16.7.2014 ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ληξιάρχου Ζυρίχης). Το τέκνο αυτό, ελληνικής ιθαγένειας εκ της γεννήσεως του από ελληνίδα μητέρα, διαμένει μονίμως με την αιτούσα – μητέρα του στην Ελβετία, ενώ η τελευταία ισχυρίζεται ότι αυτό δεν είναι γνήσιο τέκνο του συζύγου της, διότι κατά το κρίσιμο διάστημα της συλλήψεώς του βρίσκονταν σε διάσταση με αυτόν και δεν είχαν σχέσεις ώστε να είναι φανερά αδύνατον να συλλάβει απο αυτόν, αλλα οτι είναι γνήσιο τέκνο του κατονομαζόμενου τρίτου με τον οποίο κατά το κρίσιμο διάστημα σύλληψης, αλλά και έως σήμερα, συμβίωνε και είχε γενετήσιες σχέσεις. Ήδη δε η αιτούσα έχει ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 28.7.2014 αγωγή περί προσβολής χης πατρόχηχος αυτού, η συζήτηση της οποίας  έχει προσδιοριστεί για την 23.3.2015.

Ενόψει αυτών ανακύπτει ανάγκη να εκπροσωπηθεί χο ανωτέρω ανήλικο τέκνο στη σχετική δίκη για την προσβολή της πατρότητας του από ειδικό επίτροπο δεδομένου όχι χα συμφέροντά χου συγκρούονται με εκείνα των διαδίκων. Κατάλληλο πρόσωπο για να διοριστεί ειδικός επίτροπος Του ανηλίκου ως προς χο οποίο συναινεί και ο καθού, είναι η κ. …….  ………, δασκάλα, κάτοικος Περιστερίου Αττικής που προτείνεται από την αιτούσα και παρέχει χα εχέγγυα όχι θα ασκήσει με επάρκεια χο λειτούργημα της αυτό. Σημειώνεται όχι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει γνωμοδοτήσει σχετικά η από χο άρθρο 1593 ΑΚ προβλεπόμενη κοινωνική υπηρεσία, πλην όμως χο γεγονός αυτό δεν πρέπει να εμποδίσει χο διορισμό χου ειδικού επιτρόπου, δεδομένου όχι η έκθεση της υπηρεσίας αυτής δεν είναι δεσμευτική, αλλά συνεκτιμάται από χο Δικαστήριο και η παράλειψη της προσαγωγής της δεν δημιουργεί τυπικό απαράδεκτο για τη συζήτηση της υπόθεσης και την έκδοση σχετικής απόφασης.

Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως και κατ’ουσίαν βάσιμη και να ορισθεί χο προαναφερόμενο πρόσωπο ειδικός επίτροπος χου ανωτέρω ανηλίκου τέκνου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Διορίζει ειδική επίτροπο χου ανηλίκου τέκνου με το όνομα ………..- ……. που γέννησε η αιτούσα στην Ζυρίχη της Ελβετίας στις 9.7.2014, την κ. ……… ………, κάτοικο Περιστεριού Αττικής, οδός ……….. … προκειμένου να εκπροσωπήσει αυτό σε δίκη περί προσβολής της πατρότητός του. Διατάσσει με επιμέλεια του Γραμματέως του Δικαστηρίου τούτου την καταχώρηση της παρούσας απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Δικαστήριο τούτο ως και την επίδοσή της στην ειδική επίτροπο και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις  14/11/14.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ