fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 477/2014

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Ειρηνοδικείου Νίκαιας, Ειρηνοδίκης, Μάρια Παντελή υπόψη του την από 21 Ιουλίου 2014 αίτηση του κ. Παναγιώτη Καρίνου του Θεόδωρου, αστυνομικού, κατοίκου Αθηνών, οδός Α. Αλεξάνδρας, αρ. 173 η οποία υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κ. Παναγάκο Γεώργιο-Στυλιανό του Ανάργυρου, με AM ΔΣΑ 35780.

ΚΑΤΑ

Του κ. ……….. ……….. του ……….., Αλβανού υπηκόου, κατοίκου Νίκαιας, οδός …. ……….., αρ. …, με την οποία ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 632-634 Κ.Πολ.Δ με βάση με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτηση του ήτοι:

Α. την από 05/07/2010 αγωγή του αιτούντα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (τακτική διαδικασία) που έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 7139/2010, όπου κατατέθηκε στις 06/07/2010 και ημερομηνία συζήτησης της ανωτέρω αγωγής ορίστηκε η 13 Ιανουάριου 2012.

Β. την με αριθμό 472Γ/16-7-2010 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά κ. Δημήτριου Σ. Ραπατζίκο από την οποία αποδεικνύεται ότι η ανωτέρω αγωγή επιδόθηκε στον καθού την 16-7-2010 από τον ως άνω Δικαστικό Επιμελητή ι

Γ. το επικυρωμένο ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο, με ημερομηνία 13-1-2012 Πινακίου Εγγραφής Πολιτικών Υποθέσεων (Διαδικασία Τακτικής Πολυμελούς) [από το οποίο φαίνεται ότι η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 7139/2010 αγωγή του αιτούντος κατά του καθ’ ου αναβλήθηκε για τις 04 Οκτωβρίου 2012],

Δ. την με αριθμό 3447 Γ/5-4-2012 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή κ. Δημήτριο Σ. Ραπατζίκου από την οποία αποδεικνύεται ότι επιδόθηκε την 5-4-2012 στον καθού από τον ως άνω Δικαστικό Επιμελητή το ως άνω επικυρωμένο ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο, με ημερομηνία 13-1-2012 Πινακίου Εγγραφής Πολιτικών Υποθέσεων (Διαδικασία Τακτικής Πολυμελούς)

Ε. το πρωτότυπο του πρώτου απογράφου εκτελεστού της αριθμό 1235/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Τακτική διαδικασία) , η οποία εκδόθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2013, η οποία κρίθηκε και αποφασίστηκε στο ακροατήριο του στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 7 Μαρτίου 2014, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, δυνάμει της οποίας και μεταξύ των άλλων αναγνωρίζεται ότι ο καθού πρέπει να καταβάλει στον αιτούντα το ποσό των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής (ήτοι την 16-7-2010) μέχρι την εξόφληση.

Στ. την με αριθμό 3419β’/15-5-2014 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Ιωάννη κ. Δ. Κοπανά, από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω δικαστική απόφαση (και δη αντίγραφο εκ του πρώτου (Α) προσωρινώς εκτελεστού απογράφου), επιδόθηκε στον καθού στις 15 Μαίου 2014 από τον ως άνω Δικαστικό Επιμελητή.

Ζ το. αριθμό 1686/2014 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης ενδίκων μέσων του Πρωτοδικείου Πειραιά, σύμφωνα με το οποίο η ανωτέρω απόφαση με αριθμό 1235/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (τακτική διαδικασία).

Επειδή η αίτηση αυτή είναι νόμιμη κατά άρθρο 623 επ. του ΚΠολΔ., αποδεικνύεται δε από τα έγγραφα που προσκομίζονται νόμιμα και αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Πρέπει, συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία , όπως ορίζεται στο διατακτικό δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΠ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής Δ.Σ.Π.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει τον καθού η παρούσα, να καταβάλλει στον αιτούντα το ποσό των 7.000 ευρώ που αναγνωρίστηκε ως υποχρέωση του να καταβάλει ο καθού στον αιτούντα δυνάμει της με αριθμό 1235/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά (Τακτική διαδικασία)

– η οποία πλέον έχει καταστεί τελεσίδικη, όπως αυτό προκύπτει από το με αριθμό 1686/2014 Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης ενδίκων μέσων του Πρωτοδικείου Πειραιά και από το απόγραφο πρώτο εκτελεστό αυτής

– με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της από 05/07/2010 αγωγής του αιτούντα κατά του καθού [ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Πειραιώς (τακτική διαδικασία) που έλαβε αριθμό κατάθεσης δικογράφου 7139/2010], η οποία επίδοση έλαβε χώρα στον καθού την 16-7-2010 (από τον Δικαστικό Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Δη μητριό Σ. Ραπατζίκο, όπως αυτό αποδεικνύεται από την με αριθμό 472Γ/16-7-2010 έκθεση επίδοσης του ως άνω Δικαστικού Επιμελητή) και μέχρι την εξόφληση του αιτούντα , καθώς και 170.000 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα.

Σημειώνεται ότι ο καθού η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της.

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Νίκαια στις 25-7-2014. Δίνεται εντολή στο Δικαστικό Επιμελητή , από τον οποίο θα ζητηθεί
να εκτελέσει την παρούσα διαταγή πληρωμής στους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν όταν τους ζητηθεί.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαρία Παντελή                               Βασιλική Μπουσιούτη

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία