fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ 8° ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνήλθε την 11η Μαΐου 2011, με δικαστές τους Κυριακούλα Τασούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Αικατερίνη Στρατή κα ι Σπυρίδωνα Χαλκιόπουλο (Εισηγητή), Πρωτοδίκες Δ.Δ., και γραμματέα τη Βασιλική Κάλλια, δικαστική υπάλληλο, για να κρίνεl την αίτηση αναστολής με χρονολογία 13 Απριλίου 2011, του ………  ………  του ……… , κατοίκου Κερατσινίου Αττικής, Λεωφόρος ……… , αριθ. … κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Το Δικαστήριο, ως συμβούλιο, άκουσε τον Εισηγητή της υπόθεσης, Σπυρίδωνα Χαλκιόπουλο, Πρωτοδίκη Δ.Δ., που εξέθεσε τα ζητήματα που ανέκυψαν και ανέπτυξε τη γνώμη του για αυτά και αφού μελέτησε τη δικογραφία, η κρίση του είναι η εξής:

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία Καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. Το υπ’αριθμ. 1114002 Σειράς Α’ ειδικό έντυπο παραβόλου), επιδιώκεται η αναστολή εκτέλεσης της 319691/1-γ/15.12.2006 απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε η από 14.4.2006 ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος κατά της 151333/4.4.2006 απόφασης του Διοικητή του Τμήματος Αλλοδαπών Πειραιά. Με την τελευταία αυτή απόφαση, η οποία και φέρεται ως συμπροσβαλλόμενη, πλην όμως παραδεκτός προσβαλλόμενη πράξη είναι μόνο η απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, είχε απορριφθεί η από 4.4.2006 αίτηση του αιτούντος για ανανέωση του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) που κατείχε. Η αναστολή ζητείται μέχρι να δημοσιευθεί οριστική απόφαση επί της ΑΚ87/13.4.2011 αίτησης ακύρωσης που άσκησε ο αϊτών κατά των παραπάνω πράξεων ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου.

2. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 52 του π.δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων για το Συμβούλιο της Επικράτειας» (Φ.Ε.Κ. Α’ 8), το οποίο εφαρμόζεται εν προκειμένω δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 3068/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’ 274), σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 702/1977 (Φ.Ε.Κ. Α’ 268), μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακύρωσης μπορεί να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο (παρ. 2), η αίτηση αυτή γίνεται δεκτή όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσεl στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης, μπορεί όμως να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος, κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος (παρ. 6), ενώ, αν το Δικαστήριο εκτιμά ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμα και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, αντιθέτως δε η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμα και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν το Δικαστήριο εκτιμά ότι η αίτηση ακύρωσης είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη (παρ. 7) και τέλος, το Δικαστήριο εκτός από την αναστολή εκτέλεσης μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο κατά περίπτωση κατάλληλο μέτρο χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων (παρ. 8) .

3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: 0 αϊτών, ο οποίος γεννήθηκε το 1978, εισήλθε στην Ελλάδα κατά δήλωσή του το 1992 και του χορηγήθηκε το 151333/10.7.1999 Ε.Δ.Τ.Ο. ισχύος έως 9.7.2002. Στη συνέχεια, υπέβαλε την από 4.4.2006 αίτηση στο τμήμα αλλοδαπών Πειραιά, προκειμένου να ανανεωθεί το Ε.Δ.Τ.Ο. που κατείχε. Ο Διοικητής του εν λόγω τμήματος, με την 151333/4.4.2006 απόφασή του απέρριψε την αίτησή του αυτή για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και συγκεκριμένα διότι: α) με την Α.Τ. 2480/2000 απόφαση του Ά’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα (10) μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη που έλαβε χώρα την 8.4.2000 στο Πέραμα, β) την 15.7.2003 συνελήφθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνομη οπλοφορία, γ) την 28.7.2004 συνελήφθηκε από αστυνομικούς του τμήματος ασφαλείας Περάματος και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και διότι στερούταν άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και δ) με την 485/2005 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πειραιά καταδικάστηκε σε φυλάκιση δέκα οκτώ (18) μηνών για ανθρωποκτονία από αμέλεια (τροχαίο) που έλαβε χώρα την 12.11.1999 στον Πειραιά. Κατά της ως άνω απόφασης, ο αϊτών άσκησε την από 14.4.2006 ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

Ο τελευταίος, με την 319691/1-γ/15.12.2006 απόφασή του, αφού έλαβε υπόψη ότι ο αϊτών διέπραξε τα ως άνω ποινικά αδικήματα και ότι έχει δραστηριοποιηθεί επανειλημμένα κατά της έννομης τάξης και ασφάλειας της χώρας, απέρριψε την εν λόγω διοικητική προσφυγή για λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην προστασία της δημόσιας τάξης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 4000/3/10-δ’/2005 (Φ.Ε.Κ. Β’ 646) κοινής υπουργικής απόφασης. Κατά των παραπάνω αποφάσεων, ο αϊτών έχει ασκήσει ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την ΑΚ87/13.4.2011 αίτηση ακύρωσης, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί.

4. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή αναπτύσσεται με τα από 17.5.2011 και 30.5.2011 υπομνήματα, ο αϊτών ζητά την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης καl ισχυρίζεται ότι η άρνηση ανανέωσης του Ε.Δ.Τ.Ο. και η συνακόλουθη απομάκρυνσή του από τη χώρα θα του επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη, αφού, βρίσκεται στην Ελλάδα από το 1992 όπου και διαμένει με τους γονείς και τις δύο του αδελφές, είναι Έλληνας Ομογενής και εργάζεται. Περαιτέρω, διατείνεται ότι η παρουσία του στη χώρα δεν είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του ο αϊτών προσκομίζει και επικαλείται, μεταξύ άλλων, σε φωτοαντίγραφα:

α) την Φ.89973/78768/2007/1.4.2008 ανακοίνωση πολιτογράφησης του Β’ τμήματος ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία έγιναν δεκτές οι από 14.9.2000 αιτήσεις πολιτογράφησης των γονέων του, β) το 5012/22.11.2010 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Κερατσινίου Αττικής από την οποία προκύπτει ότι οι γονείς του απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια στις 23-7-2008 και ότι έχουν άλλα δύο θήλυ τέκνα, γ) το 1.624/18.5.2006 συμβόλαιο αγοραπωλησίας οριζόντιας ιδιοκτησίας της Συμβολαιογράφου Πειραιά Σταυρούλας Παύλου Λαγιάκου, από το οποίο προκύπτει ότι ο πατέρας του αιτούντος αγόρασε ένα διαμέρισμα επιφάνειας 69,13 τετραγωνικών μέτρων στο Κερατσίνι επί της Λεωφόρου ……… αρ. …, δ) εκκαθαριστικά σημειώματα του αιτούντος οικονομικών ετών 2002 και 2004, από τα οποία προκύπτει ότι είχε εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 526.992 δρχ. και 14.707,69 ευρώ αντίστοιχα, ε) την από βεβαίωση του …… ……. του ……., από την οποία προκύπτει ότι ο αϊτών εργαζόταν στην τεχνική εταιρία «……. ……. & ΣΙΑ Ο.Ε.», στ) το 7983/24.11.2000 έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, από το οποίο προκύπτει ότι εξαγόρασε την ποινή των 10 μηνών που του επιβλήθηκε με την 2480/2000 απόφαση του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, ζ) το 5399/5.5.2011 πιστοποιητικό του Εισαγγελέα Πλημμελεlοδικών Πειραιά σύμφωνα με το οποίο «… σχετικά με την ΑΒΜ Φ. 03/1995 ποινική δικογραφία κατά του ………  (επ) …… (ον) του …….., είχε προσδιοριστεί για την 8.11.2005, αποσύρθηκε δυνάμει του Ν. 3346/05 καl ανακλήθηκε η αρχειοθέτηση (απόσυρση) της κατ’ αρθ. 31 παρ. 1, 3 Ν. 3346/05 για να επαναπροσδιοριστεί πλην όμως δεν εντοπίσαμε κανένα καινούριο στοιχείο για την περαιτέρω πορεία της», η) την AM 18586/2004 απόφαση του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, με την οποία κηρύχθηκε ένοχος για προμήθεια ναρκωτικών προς ιδία χρήση παρά μη τοξικομανούς καί κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση παρά, μη τοξικομανούς, πράξεις που τελέστηκαν στο Πέραμα και στον Ασπρόπυργο στις 28.7.2004 και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 2 μηνών και 15 ημερών, ενώ έγινε μετατροπή της φυλάκισης σε χρηματική ποινή προς 4,40 ευρώ για κάθε ημέρα φυλάκισης και θ) την 24201/26.1.2006 πράξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά με την οποία η προαναφερόμενη απόφαση τέθηκε στο αρχείο δυνάμει του άρθρου 32 παρ. 1 και 2 του ν. 3346/2005.

5. Επειδή η προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα για ανανέωση του Ε.Δ.Τ.Ο. του αιτούντος, ως πράξη αρνητικού περιεχομένου, δεν είναι καταρχήν δεκτική αναστολής εκτέλεσης, γιατί η αναστολή αυτή θα ισοδυναμούσε με την ικανοποίηση από το Δικαστήριο, καθ’ υποκατάσταση της Διοίκησης, του  αποριφθέντος με την εν λόγω πράξη αιτήματος (πρβλ. Ε.Α. Σ.τ.Ε. 427, 136, 80/2002). Περαιτέρω, όμως, εφόσον ο αϊτών διαμένει στην Ελλάδα τουλάχιστον από το 1999, υφίσταται από μακρού χρόνου πραγματική κατάσταση (βιοτικές καl οικογενειακές σχέσεις) χρήζουσα προστασίας, της οποίας η ανατροπή  (λόγω της επαπειλούμενης απομάκρυνσής του από τη χώρα) θα του προκαλέσει δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη, συνιστάμενη στην ανατροπή των επαγγελματικών και κοινωνικών σχέσεων που έχει δημιουργήσει στη χώρα.

Ενόψει αυτών και συνεκτιμώντας το γεγονός ότι   οι γονείς του αιτούντος έχουν ήδη πολιτογραφηθεί Έλληνες πολίτες από το 2008, το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν νόμιμοι λόγοι χορήγησης της αιτούμενης αναστολής εκτέλεσης. Εξάλλου, οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνδέονται με τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, και οι οποίοι αποτελούν το αιτιολογίκό έρεισμα της προσβαλλόμενης πράξης, σταθμιζόμενοι με την παραπάνω βλάβη, δεν παρίστανται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου,   σε τέτοιο βαθμό επιτακτικοί, ώστε να αποκλείουν την αποδοχή της κρινόμενης αίτησης, ενόψει και
του ότι από το έτος 2004 ο αϊτών δεν έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές με τη διάπραξη κάποιου ποινικού αδικήματος.

Κατόπιν αυτών, πρέπει η Διοίκηση να απέχει από κάθε ενέργεια που ερείδεται αποκλειστικός στην ένδικη άρνηση, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αναγκαστική αναχώρηση του αιτούντος από τη χώρα, έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση του Δικαστηρίου επί της εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης. Τέλος, πρέπει να αποδοθεί στον αιτούντα το παράβολο που κατέβαλε, σύμφωνα με το 36 παρ. 4 του π.δ. 18/1989.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τη Διοίκηση να απέχει, από κάθε δυσμενή ενέργεια  σε    βάρος του αιτούντος  που   θα  ερείδεταί αποκλειστικά στην 319691/1-γ/15.12.2006 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και θα είχε ως συνέπεια   την   αναγκαστική αναχώρησή  του από τη χώρα, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της σχετικής εκκρεμούς αίτησης ακύρωσης.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παράβολου
στον αιτούντα.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στον Πειραιά στις 22-6-2011.

Η Προεδρος                                     Ο Εισηγητής

Κυριακούλα Τασούλα                       Σπυρίδων Χαλκιόπουλος

 

Η Γραμματέας

Βασιλική Κόλλια

 

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία