fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
Αριθμός 164/2013

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Η Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος Αρετή Δημητρακοπούλου  έχοντας υπόψη την από 24-11-2011 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «………  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΩΠΩΝ & ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ» με τον διακριτικό τίτλο «………  ΕΠΕ» που εδρεύει στην ……….. στο Κερατσίνι Αττικής,  και εκπροσωπείται νόμιμα που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου με Α.Μ.Δ.Σ.Π. 2517.

ΚΑΤΑ του ……. …….. του ……….., γεννηθέντος στην Χαλκίδα το έτος 1955, κατοίκου Χαλκίδας, οδός ……… , αριθ. …., κατόχου του υπ’ αριθ. ………  Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Χαλκίδας, με Α.Φ.Μ. ……… / Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας Με την οποία για όσους λόγους αναφέρει στην αίτηση αυτή, ζητεί να εκδοθεί διαταγή πληρωμής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 -634 Κ.Πολ.Δ. με βάση τον τίτλο που αναφέρει , προσάγει και επικαλείται στην αίτηση της.

ΑΦΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή πληρωμής με βάση το έγγραφο που προσάγει και επικαλείται : Το από 16/05/2011 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους & διακανονισμού οφειλής συνολικού ποσού εκατόν δεκαέξι χιλιάδων Ευρώ        (116.000 Ευρά) το οποίο καταρτίσθηκε στη Χαλκίδα και από το οποίο προκύπτει ότι ο καθ’ ου αναγνώρισε, συνομολόγησε, αποδέχθηκε και ανέλαβε άμεσα, ρητά και ανεπιφύλακτα, ”χωρίς οιαδήποτε αίρεση, όρο ή προθεσμία , ως οριστική και εκκαθαρισμένη την οφειλή του ανωτέρω ποσού προς την αιτούσα , που αντιστοιχεί στο τίμημα σύμβασης πώλησης ψαριών από την εταιρία «………  ΕΠΕ» της οποίας διαχειριστής τυγχάνει ο ……..  ………. του …….. , στις ατομικές επιχειρήσεις της συζύγου και των δύο τέκνων του καθ’ ου, ………  ……, ………. …… και ………  …… αντιστοίχως, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά της Χαλκίδας.

Επιπλέον με το ως άνω συμφωνητικό συνομολογήθηκε ότι το εν λόγω ποσό των 116.000 ευρώ που οφείλεται στην αιτούσα αναλύεται ως εξής: από την ατομική επιχείρηση της ………  …….. προέκυψε οφειλή ποσού 40.000 €, από την ατομική επιχείρηση του ………  …….. οφειλή ποσού 42.000 € και από την ατομική επιχείρηση του ………  …… οφειλή ποσού 34.000 €, ήτοι συνολικά οφειλή ποσού 116.000 € (εκατόν δεκαέξι χιλιάδων ευρώ).

Με το ως άνω συμφωνητικό ο καθ’ ου ανέλαβε παράλληλα την υποχρέωση να καταβάλλει το εν λόγω ποσό των εκατόν δεκαέξι χιλιάδων Ευρώ στην αιτούσα σε οκτώ . δόσεις έκαστη εξ αυτών συμφωνηθείσα να καταβληθεί σε δήλη ημέρα ήτοι σε τρεις ισόποσες δόσεις των 17.000 ευρώ εκάστη εξ αυτών, τρεις ισόποσες δόσεις των  15.000 ευρώ εκάστη εξ αυτών και δύο ισόποσες δόσεις των 10.000 Ευρώ οι οποίες έπρεπε να καταβληθούν την 26/05/2011, την 09/06/2011, την 23/06/2011, την 23/07/2011, την 30/07/2011, την 08/09/2011, την 08/10/2011 και την 08/11/201 If με ταυτόχρονη παράδοση προς διασφάλιση της εξόφλησης των δόσεων αντίστοιχων αξιόγραφων, αποδεικνυόμενης δε της καταβολής μόνο δια εγγράφου αποδείξεως του αιτούντος ή του σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της αιτούσης, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη και αυτού του όρκου.

Εξάλλου με το ως άνω ιδιωτικό συμφωνητικό ρητώς συμφωνήθηκε  ότι σε περίπτωση μη προσηκούσης και εμπροθέσμου ολοσχερούς καταβολής του ως άνω ποσού καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής επιβαρυνόμενο με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από τη στιγμή της γέννησης της οφειλής, ήτοι την 1η Ιανουάριου 2010 αφού ρητώς ορίσθηκε στο εν λόγω συμφωνητικό ότι : «« …Γίνεται μνεία ότι αν δεν εξοφληθεί ο πρώτος των συμβαλλόμενων νόμιμα, εμπρόθεσμα και προσηκόντως μέχρι και την 08/11/2011, ήτοι την καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής της εν λόγω οφειλής που αναγνώρισε ο δεύτερος προς τον πρώτο των συμβαλλόμενων , καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο του ποσού και μάλιστα νομιμοτόκως από την γέννηση της οφειλής προς τον πρώτο των συμβαλλομένων , ήτοι από την Γ Ιανουάριου του 2010 και μάλιστα χωρίς να απαιτείται όχληση εκ μέρους του πρώτου των συμβαλλομένων]» .

_Ζητεί δε σήμερα η αιτούσα να εκδοθεί Διαταγή Πληρωμής κατά του καθ’ ου με βάση το έγγραφο που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ήτοι το από 16.05.2011 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταρτίσθηκε στη Χαλκίδα, διότι ο καθου αν και παρήλθαν οι ως άνω συμφωνηθείσες δήλες ημερομηνίες καταβολής των δόσεων, δεν κατέβαλλε τα συμφωνηθέντα ποσά εμπροθέσμως και προσηκόντως, ουδέ εξόφλησε την οφειλή του και να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να της καταβάλλει το ποσό των εκατόν δεκαέξι χιλιάδων Ευρώ (116.0Θ0 €) και αυτό επιβαρυνόμενο με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας από την ημέρα γέννησης της οφειλής, ήτοι την 1η Ιανουάριου 2010, όπως αυτά ορίζονται και συνομολογούνται στο ιδιωτικό συμφωνητικό έως την ολοσχερή εξόφλησή του αιτούντος.

Με το περιεχόμενο αυτό , η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη κατά, τις διατάξεις των άρθρων 623 επ. Κ.Πολ.Δ. και των άρθρων 330 ΑΚ ,· 335 επ. Α.Κ . 361 επ Α.Κ., 374 επ. Α.Κ. και 873 επ. Α.Κ. Περαιτέρω αποδεικνύεται και βάσιμη, αφού ο καθ’ ου με το προσαγόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνωρίζει εγγράφως, ρητώς και ανεπιφυλάκτως ως αληθινή, οριστική και εκκαθαρισμένη την παραπάνω οφειλή του η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή καθώς παρήλθαν όλες οι προσδιορισθείσες δήλες ημερομηνίες προς καταβολή, ήτοι η 26/05/2011, η 09/06/2011, η 23/06/2011, η 23/07/2011, η 30/07/2011, η 08/09/2011, η 08/10/2011 και η 08/11/2011, και ο καθου δεν πλήρωσε το χρέος του και κατά συνέπεια η αξίωση της αιτούσας είναι ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και μάλιστα νομιμοτόκως από την ημέρα γέννησης του χρέους ήτοι την 1η Ιανουάριου 2010.

Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή και κατά ουσία η κρινόμενη αίτηση όπως ορίζεται στο διατακτικό , δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ ΤΝ και ΤΠΔΑ με τα με αριθ. …… γραμμάτια και η νόμιμη προείσπραξη δικηγορικής αμοιβής με το υπ’ αριθ. γραμμάτιο προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση .

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τον καθ’ ου η αίτηση να καταβάλλει στην αιτούσα το ποσό των εκατόν δεκαέξι χιλιάδων Ευρώ (116.000 €) νομιμοτόκως από την ημέρα γέννησης του χρέους ήτοι την 1η Ιανουάριου 2010 έως  την ολοσχερή εξόφληση της αιτούσας καθώς και  3400 ευρώ            για τα δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής Σημειώνεται ότι ο καθ’ ου η αίτηση έχει δικαίωμα να ασκήσει  ανακοπή κατά της διαταγής αυτής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της .

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στη Χαλκίδα στις  4-3-2013

Δίνεται εντολή προς κάθε Δικαστικό Επιμελητή , να εκτελέσει όταν του ζητηθεί την παρούσα διαταγή πληρωμής και προς τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι ο Νόμος τους επιτάσσει και στους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της Δημόσιας Δύναμης να συνδράμουν στην εκτέλεση της διαταγής όταν αυτό τους ζητηθεί νόμιμα.

Χαλκίδα 4-3-2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ