fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1357/2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Νικόλαο Μηλιό, Πρόεδρο Πρωτοδικών., ο οποίος ορίστηκε μετά από κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Ιανουάριου 2014 χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «……… ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΤΡΑΠΕΖΑ ……… Α.Ε.»), που έχει την έδρα της στην Αθήνα (οδός ……… 23) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία
εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Σοφία Ρούσσου.

Των καθ ων η αίτηση: 1)……… ……… του ………., κατοίκου Βριλησσίων Αττικής (οδός …….  ………… …), ο οποίος δεν εμφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2)……… ……… του ……… και 3)……..    ……… του ………, κατοίκων Βριλησσίων Αττικής (οδός  ……..   ……… ….), οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28.3.2013 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης ………  και προσδιορίστηκε αρχικά για τις 16.7.2013, οπότε και η συζήτησή της αναβλήθηκε διαδοχικά για την 1.11.2013 και για την ανωτέρω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς
τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. ορίζεται, ότι όταν, πλην των άλλων περιπτώσεων οι οποίες συνοδεύουν την υπόθεση, δεν μπορούν να υπάρξουν αντίθετες αποφάσεις απέναντι στους ομοδίκους, οι πράξεις εκάστου εξ αυτών ωφελούν και βλάπτουν τους άλλους, οι δε ομόδικοι, οι οποίοι μετέχουν νομίμως στην δύση ή έχουν προσεπικληθεί, αν δεν παραστούν, θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύονται από τους παρισταμένους. Αναγκαστική ομοδικία, κατά την τελευταία διάταξη, υπάρχει και στην περίπτωση, κατά την οποία ο δανειστής, ασκών την αγωγή του άρθρου 939 Α.Κ. για διάρρηξη της απαλλοτριώσεως, η οποία έγινε προς βλάβη του από τον οφειλέτη του, ενάγει τον τελευταίο και τον τρίτο, στον οποίον διετέθη το περιουσιακό στοιχείο του, διότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι νοητή η έκδοση αντιθέτων αποφάσεων έναντι των ομοδίκων αυτών (Α.Π. 192/2012 Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ  1332/2011, ΑΓΊ 31/1993). Εξάλλου όλοι οι αναγκαίοι ομόδικοι πρέπει να καλούνται, κατά το άρθρο 110 Κ.Πολ.Δ., στη συζήτηση της σχετικής αγωγής αλλά και της σχετικής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων διαφορετικά η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους (πρβλ. σχετικά Α.Π, 192/2012 ο.π.).

Στην προκειμένη περίπτωση μετά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου και αφού συζητήθηκε αίτημα προσωρινής διαταγής που είχε σωρευθεί με την αίτηση, ορίστηκε από την αρμόδια Δικαστή δικάσιμος για τη συζήτησή της η 16.7.2013 και διατάχθηκε η επίδοση αντιγράφων της αίτησης στους καθ ων δέκα (10) ημέρες πριν από τη δικάσιμο αυτή. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο (16.7.2013), όπως προκύπτει από τις επισημειώσεις του αρμόδιου Δικαστή επί της αιτήσεως, παρέστησαν όλοι οι διάδικοι και η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε με αίτημα των καθ ων για την 1.11.2013, οπότε παρέστησαν όλοι οι διάδικοι και η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε ξανά με αίτημα της αιτούσας -συναινούντων των καθ ων- για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας (22.1.2014), κατά την οποία όμως ο πρώτος των καθ ων η αίτηση δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στο ακροατήριο.

Από την έρευνα του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει κλήτευση του πρώτου των καθ ων ούτε για την αρχικά προσδιορισθείσα δικάσιμο της 16.7.2013 ούτε και για την παρούσα δικάσιμο (22.1.2014), ενώ η αιτούσα προσκομίζει και επικαλείται την υπ’ αριθ. 7.104 γ71.4.2013 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Κων/νου Παντουβέρη, από την οποία προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για προσωρινή διαταγή στις 3.4.2013, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον πρώτο των καθ ων. Η κλήτευση όμως του καθ ου η αίτηση τόσο για την αρχική (16.7.2013) όσο και για την παρούσα δικάσιμο (22.1.2014) είναι υποχρεωτική μετά την προαναφερόμενη διάταξη της αρμόδιας Δικαστού περί κλητεύσεως των καθ ων, που καταχωρήθηκε κάτω από την υπό κρίση αίτηση μετά τη συζήτηση (στις 3.4.2013) του ως άνω αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής, η δε παρουσία -δια πληρεξούσιου δικηγόρου- του καθ ου κατά τις προηγούμενες δικασίμους της 16.7.2013 και της 1.11.2013 δεν επιτρέπει να δικασθεί ερήμην ο απολιπόμενος πρώτος των καθ ων κατά την παρούσα εξ αναβολής δικάσιμο, αφού δεν εφαρμόζονται στην προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων οι διατάξεις του άρθρου 226 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ. (βλ. σχετικά ΜονΠρΘες. 1948/1997 ΑΡΜ 1998/211, ΜονΠρΠειρ 419/1989 Δ 20/243).

Πρέπει, επομένως, εφόσον δεν προκύπτει νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση του καθ ου η αίτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης (22.1.2014) και μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα από το Δικαστήριο (βλ. σχετικά Τζίφρα, Ασφ. μέτρα, 1985, σελ. 26), να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υπό κρίση αίτησης ως προς την αιτούσα και τον πρώτο των καθ ων. Εξάλλου, ενόψει του περιεχομένου της υπό κρίση αίτησης -με την οποία η αιτούσα επικαλείται επικείμενο κίνδυνο και ζητεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στα αναφερόμενα στην αίτηση ακίνητα (ιδανικά μερίδια αυτοτελών ιδιοκτησιών) των δεύτερης και τρίτης των καθ ων, μέχρι του ποσού των 200.000 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων διαφορετικά να διαταχθεί η δικαστική μεσεγγύηση αυτών διαφορετικά να απαγορευθεί κάθε νομική και πραγματική μεταβολή αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί απαίτησή της κατά του πρώτου των καθ ων η αίτηση, η οποία κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης του τελευταίου και επειδή τα ως άνω ακίνητα ο πρώτος των καθ ων μεταβίβασε στις λοιπές των καθ ων με καταδολιευτική σύμβαση γονικής παροχής έχοντας σκοπό να ματαιώσει την ικανοποίηση της απαίτησης της αιτούσας- και επειδή οι καθ ων σύμφωνα με το περιεχόμενο και τα αιτήματα της υπό κρίση αίτησης είναι μεταξύ τους αναγκαίοι ομόδικοι αφού δεν είναι δυνατή η έκδοση αντίθετων αποφάσεων έναντι αφενός του πρώτου των καθ ων αφετέρου των δεύτερης και τρίτης των καθ ων, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της υπό κρίση αίτησης και ως προς την αιτούσα και τις δεύτερη και τρίτη των καθ’ ων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του πρώτου των καθ ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης.

Κριθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις  3/2/2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία