fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Αποφάσεως
159 /2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ευαγγελία Φακίνου, Δικαστική Πάρεδρο, την οποία όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών που διευθύνει το Πρωτοδικείο Χανιών και τη Γραμματέα Βασιλική Τσίκου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 26η Μα’ίου 2011, για να δικάσει τρν υπόθεση, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «__________ ________ ________ ________ ________ _________ _________ – ________ ________________ _______ ________ », που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ιωάννας Κορτσαλιουδόκη.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ______ _______ του ________, κατοίκου _______, ο οποίος δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο

ΚΑΤΟΠΙΝ της από 17-10-2008 πράξης  της Γραμματέως  ορίστηκεαρχικά ημερομηνία συζήτησης η 29^ Οκτωβρίου 2009 κα. ύστερα από νόμιμη αναβολή η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας απόφασης, κατά  την οποία, αφού η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου  πινακίου, η μεν ενάγουσα παραστάθηκε όπως σημειώνεται παραπάνω, ο δε εναγόμενος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα  από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις της.                               ,

 

 

ίΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

:                               Επειδή, όπως αποδεικνύεται από την υπ’αριθμ. 1556/28-11-2008  έκθεση επιδόσεως του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου  Χανιών _______ _____ _________, την οποία επικαλείται και προσκομίζει η  ενάγουσα, κυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση στην αρχική δικάσιμο της 29-10-2009, οπότε η συζήτηση             της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που  αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε, λόγω μη ανευρέσεως του εναγόμενου στην κατοικία του, νομότυπα και εμπρόθεσμο στη σύνοικο σύζυγό του (άρθρο 128 παρ.1 του ΚΠολΔ). Αυτός όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το σχετικό πινάκιο και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην, ενόψει του ότι η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων στην μετ’ αναβολή δικάσιμο. Το Δικαστήριο αρχικά ημερομηνία συζήτησης η 29η Οκτωβρίου 2009 και ύστερα από νόμιμη αναβολή η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας απόφασης, κατά την οποία, αφού η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου, η μεν ενάγουσα παρατάθηκε όπως σημειώνεται παραπάνω, ο δε εναγόμενος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε νόμιμα από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, όπως αποδεικνύεται από την υπ’αριθμ. 1556/28-11-2008 έκθεση επιδόσεως του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Χανίων _________ ____ _______, την οποία επικαλείτο, και προσκομίζει η ενάγουσα, κυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση για συζήτηση στην αρχική δικάσιμο της 29-10-2009, οπότε η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης, επιδόθηκε , λόγω μη ανευρέσεως του εναγομένου στην κατοικία του, νομότυπα κα, εμπρόθεσμα στη  σύνοικο σύζυγό του (άρθρο 128 παρ.1 του ΚΠολΔ). Αυτός όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθη οπή σειρά της από το σχετικό πινάκιο κα, συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην, ενόψει, του ότι, η αναγραφή της «θέσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων στη μετ΄ αναβολή δικάσιμο. Το Δικαστήριο ωστόσο θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 226 παρ.4 του ΚΠολΔ).

Επειδή, από τη διάταξη του άρθρου 914 του ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζημιώνει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, προκύπτει ότι στις προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης περιλαμβάνονται ο παράνομος χαρακτήρας της πράξεως και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτής και της ζημίας. Παράνομη είναι και η έκδοση ακάλυπτης τραπεζικής επιταγής, σύμφωνο με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1325/1972), κατα το οποίο τιμωρείται με τις προβλεπόμενες σ’ αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά το χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωμής της επιταγής. Από την ποινική αυτή διάταξη, που θεσπίστηκε γ,α την προστασία οχι μονο του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού συμφέροντος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 κα, 914 κα, επ. του ΑΚ, προκύπτει, οτι εκείνος που εκδίδει εν γνώσει του ακάλυπτη επιταγή, ζημιώνοντας έτσι παράνομα κα, υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζημιώσει. Η αξίωση προς αποζημίωση κατά τα άρθρο 914 κα, επ. του ΑΚ συρρέει με την αξίωση οπό την επιταγή κατά τα άρθρα 40-47 του Ν. 5960/1933 κα, απόκειται στον δικαιούχο να ασκήσει αυτήν που προκρίνει (ΑΠ 28/2011, ΑΠ 1379/2009, δημοσιευμένες στην ΤΝΠ «NOMOS»).

Στοιχεία απαραίτητα για το ορισμένο της αγωγής προς αποζημίωση από το άρθρο 914 του ΑΚ είναι: 1) η έκδοση έγκυρης επιταγής 2) η μη ύπαρξη διαθέσιμων κεφαλαίων του εκδότη στην πληρώτρια τράπεζα είτε κατά το χρόνο της έκδοσης είτε κατα το χρονο της πληρωμής, είτε η ύπαρξη διαθεσίμων κεφαλαίων που δεν μπορούσαν όμως να διατεθούν για την πληρωμή τής επιταγής, λόγω ανάκλησης της εντολής προς πληρωμή από μέρος τοι> εκδότη, 3) η υπαιτιότητα του εκδότη ήτο ότι προβαίνει εκείνος στην εν λόγω έκδοση από πρόθεση, που σημαίνει ότι αυτός γνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι θα υπάρξει η ως άνω έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων, 4) η μη πληρωμή της επιταγής εντός της νόμιμης προθεσμίας, η οποία, όταν πρόκειται για επιταγή που εκδόθηκε και είναι πληρωτέα στην Ελλάδα, είναι οκτώ (8) ημερών με αφετηρία την επόμενη ημέρα της έκδοσής της (άρθρο 29 του Ν 5960/1933), 5) η από τη μη πληρωμή της επιταγής πρόκληση ζημίας του δικαιούχου κομιστή της κα. 6) η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της ζημίας και της παράνομης ως άνω συμπεριφοράς του εκδότη (ΑΠ 281/2003 ΕλΜνη 45,442, ΑΠ 587/2002 ΔΕΕ 2003,186, ΕΦΘεσ 618/2009, ΕφΔωδ 66/2006 δημοσιευμένες στην ΤΝΠ «NOMOS», ΕφΠειρ 18/2004 ΔΕΕ 2004,433, Μάρκου, Δίκαιο επιταγής, σελ, 319 επ.). Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπό κρίση αγωγή π ενάγουσα ισχυρίζεται ότι ο εναγόμενος εξέδωσε στα Χανιά την υπ’αριθ, ……….. μεταχρονολογημένη επιταγή της Τράπεζας «________ ________ _______ ______.>>, με φερόμενη ημεροχρονολαγία έκδοσης την 15-7-2008, ποσού 13.900 ευρώ, σε διαταγή του κ. _____ _________, της οποίας η ενάγουσα κατέστη νόμιμη κομίστρια, όπως αναλυτικά εκθέτει στην κρινόμενη αγωγή της ότι η επιταγή αυτή εμφανίστηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα προς πληρωμή, πλην όμως αυτή δεν πληρώθηκε, λόγω έλλειψης αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο ο εναγόμενος τηρούσε στην πληρώτρια τράπεζα, γεγονός το οποίο βεβαιώθηκε και στο σώμα αυτής  ότι ο εναγόμενος γνώριζε τόσο κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω επιταγής όσο και κατά το χρόνο

 

ΑΠΟ: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΦΑΞ 281055306 16 ΣΕΠ 2011 12:15 P4

‘                                                                                      Τακτική Διαδικασία

Της πληρωμής αυτής , την έλλειψη των αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό του ότι συνεπεία της μη πληρωμής της επίδικης επιταγής, η ενάγουσα υπέστη ζημία ύψους 13.900 ευρώ. Για το λόγο αυτό ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, κατά τις διατάξεις περί   αδικοπραξιών, να της καταβάλει το ποσό των 13.900 ευρώ, με το νόμιμο ΤΟΚΟ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, καθώς και το ποσό των          5.000 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του εναγόμενου, νομιμοτόκως :   από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, να κηρυχθεί η  απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς την καταψηφιστική της διάταξη, να διαταχθεί η προσωπική κράτηση του εναγόμενου, διάρκειας 12 μηνών, ως μέσο εκτελεσης της απόφασης για την ικανοποίηση της απαίτησης από την αδικοπραξία και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Η αγωγή για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις νόμιμες προσαυξήσεις (βλ, σχετ. τα υπ΄αριθ.052968, 261183 και 142155 αγωγόσημα), παραδεκτό φέρεται προς΄συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι καθ’ ύλην και κατά | τοπο αρμόδιο (άρθρα 14 παρ.2 και 22 του ΚΠολΔ) να τη δικάσει κατά την | προκειμένη τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις j των άρθρων 914, 297, 298, 299, 330, 932, 346 του ΑΚ, 79 του ν. 5960/1933 176 *π., 907, 908 παρ. 1 περ. δ1 κα, 1047 του ΚΠολΔ.  Πρέπει, επομένως, η αγωγή να ερευνηθεί και από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα της ενάγουσας που εξετάστηκε στα ακροατήριο αυτού Δικαστηρίου και περιέχεται, στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, καθώς και από όλα τα έγγραφα που επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει η ενάγουσα, μεταξύ των οποίων και η επίδικη επιταγή, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Ο εναγόμενος, εξέδωσε την 15-7-2008 στα Χανιά τη με αριθμό _______ τραπεζική επιταγή ποσού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (13.900,00) ευρώ, πληρωτέα επί της _______ ________ _______ _____. (Κατάστημα _____, _________ ___________ ___). Η επιταγή αυτή ήταν πληρωτέα σε διαταγή του κ. __________ _________ με χρέωση του με αριθμό ______________ τηρούμενου στην ως άνω τράπεζα λογαριασμού του εναγομένου. Ο παραπάνω λήπτης μεταβίβασε με οπισθογράφηση την ως άνω επιταγή στον κ, _______ _________ και αυτός με τη σειρά του μεταβίβασε με οπισθογράφηση την επιταγή αυτή στην ενάγουσα εταιρία. Η τελευταία, με πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση, έδωσε εντολή στον υπάλληλο αυτής, ______ _______ να προβεί στην είσπραξη της επίδικης επιταγής για λογαριασμό της εντολέως του. Ο υπέρ ου η πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση, ως τελευταίος κομιστής, σπς 23-7-2008 εμφάνισε νόμιμα την επιταγή στην πληρώτρια τράπεζα, και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα που η τελευταία διατηρεί στο ______ ________, πλην όμως αυτή δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων, γεγονός που βεβαίωσε η τελευταία κατ’άρθρο 40 ν. 5960/1933, με σχετική επισημείωση στο σώμα της επίδικης επιταγής, ο δε κομιστής αυτής (υπέρ ου η πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση) παρέδωσε αυθημερόν την επίδικη επιταγή στην εντολέα του. Αποτέλεσμα τούτου ήταν να υποστεί η ενάγουσα ζημία, ισόποση με το ποσό της επιταγής, ποσού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων (13.900) ευρώ, χωρίς μέχρι σήμερα ο εναγόμενος να ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, καθώς και από όλα τα έγγραφα που επικαλείται και νόμιμα προσκομίζει η ενάγουσα, μεταξύ των οποίων  η επίδικη επιταγή, υποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Ο εναγόμενος, εξέδωσε την 15-7-2008 στα ______ τη με αριθμό _________ τραπεζική επιταγή ποσού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (13.900,00) ευρώ, πληρωτέα επί της ________ ________ __________ _____. (Κατάστημα _______, ________ ____________). Η επιταγή αυτή ήταν πληρωτέα σε διαταγή του κ. _______ _______ με χρέωση του με αριθμό ______________ τηρούμενου στην ως άνω τράπεζα λογαριασμού του εναγομένου. Ο παραπάνω λήπτης μεταβίβασε με οπισθογράφηση την ως άνω επιταγή στον κ.__________   και αυτός με τη σειρά του μεταβίβασε με οπισθογράφηση την επιταγή αυτή στην ενάγουσα εταιρία. Η τελευταία, με πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση, έδωσε εντολή στον υπάλληλο αυτής, _____ ________ να προβεί στην είσπραξη της επίδικης επιταγής για λογαριασμό της εντολέως του. Ο υπέρ ου η πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση, ως τελευταίος κομιστής, σπς 23-7-2008 εμφάνισε νόμιμα την επιταγή στην πληρώτρια τράπεζα, και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα που η τελευταία διατηρεί στο ______ _______, πλην όμως αυτή δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων, γεγονός που βεβαίωσε η τελευταία κατ’άρθρο 40 ν. 5960/1933, με σχετική επισημείωση στο σώμα της επίδικης επιταγής, ο δε κομιστής αυτής (υπέρ ου η πληρεξουσιοδοτική οπισθογράφηση) παρέδωσε αυθημερόν την επίδικη επιταγή στην εντολέα του. Αποτέλεσμα τούτου ήταν να υποστεί π ενάγουσα ζημία, ισόποση με το ποσό της επιταγής, ποσού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων (13.900) ευρώ; χωρίς μέχρι σήμερα ο εναγόμενος να έχει καταβάλει το πιο πάνω ποσό. Το γεγονός της: έλλειψης αντίστοιχων  διαθέσιμων κεφαλαίων στην  πληρώτρια τράπεζα προς πληρωμή της επίδικης επιταγής γνώριζε ο εναγόμενος τόσο κατά το χρόνο έκδοσης όσο !και κατα το χρόνο πληρωμής της επίδικης επιταγής, καθώς και ότι με τον τρόπο αυτό ζημίωνε περιουσία άλλου. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα υπέστη λόγω της αδικοπρακπκής συμπεριφοράς του εναγόμενου  ηθική βλάβη, και ειδικότερα τρώθηκε η καλή φήμη αυτής, ιδιαίτερα στην καθημερινή συναλλακτική πρακτική, καθώς φάνηκε αφερέγγυα απέναντι στους προμηθευτές, που ελέγχουν την τραπεζική πίστη της εταιρίας, αλλά και την πληρώτρια τράπεζα, ενώ παράλληλα αντιμετώπισε προβλήματα ρευστότητας με αποτέλεσμα την τρώση της φερεγγυότητας και της αξιοπιστίας αυτής, εξαιτίας της καθυστέρησης που εμφάνισε ως προς τον χρόνο εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι τρίτων. Για την εξισορρόπηση των ανωτέρω και ενόψει όλων των συνεκτιμώμενων και ιδίως του είδους  ένδικης αδικοπραξίας, της φύσης της   προσβολής, του ύψους της προκληθείσας ζημίας (13.900 ευρώ), της | μετεπειτα συμπεριφοράς του οφειλέτη, ο οποίος δεν έχει καταβάλει ακόμη κανένα ποσό στην ενάγουσα και της αναστάτωσης που προκλήθηκε στην ταμειακή ρευστότητα της ενάγουσας εταιρίας, πρέπει να επιδικαστεί στην τελευταία το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που η τελευταία υπέστη από την αδικοπρακτική συμπεριφορά του εναγομένου. Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει εν μέρει. δεκτή η αγωγή ως και κατ’ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 14.100 ευρώ (13.900+200 ευρώ), νομ,μοτόκως-.από την επομένη της επίδοσης τ της  αγωγής και μέχρι την εξόφληση, Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή για μέρος του ποσού που επιδικάζεται στην ενάγουσα, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό, ως προς το οποίο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει |   σημαντική ζημία στην εναγουσα (αρθρα 907 και 908 παρ. 1 περ. δ’του| ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να διαταχθεί η προσωπική κράτηση του εναγόμενου διάρκειας δύο (2) μηνών, ως μέσο αναγκαστικής     εκτέλεσης της παρούσας απόφασης, ενόψει ιδίως του μεγέθους της απαίτησης, της εν γενει συμπεριφοράς του εναγομένου, της αφερεγγυοτητας αυτου, καθώς και της οικονομικοκοινωνικής κατάστασης     των μερών. Τέλος, πρέπει να οριστεί το παράβολο για την άσκησηί,ανακοπής ερημοδικίας (αρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ)| και να καταδικαστεί ο εναγόμενος, σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, ανάλογα με την έκταση της ήττας του καθενός των διαδίκων  (άρθρο 178 παρ.1 του ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

 

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας ατο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατό (14.100,00) ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη  επίδοσης της αγωγής και μέχρι την εξόφληση, Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή για μέρος του ποσού που επιδικάζεται στην ενάγουσα, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό,, ως προς το οποίο, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η καθυστέρηση στην εκτέλεση θα προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα (άρθρα 907 και 90S παρ. 1 περ. δ του ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να διαταχθεί η προσωπική κράτηση του εναγομένου διάρκειας δύο (2) μηνών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης, ενόψει ιδίως του μεγέθους της απαίτησης, της εν γένει συμπεριφοράς του εναγομένου, της αφερεγγυότητας αυτού, καθώς και της οικονομικοκοινωνικής κατάστασης των μερών. Τέλος, πρέπει να οριστεί το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας (άρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ) και να καταδικαστεί ο εναγόμενος, σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, ανάλογα με την έκταση της ήττας του καθενός των διαδίκων (άρθρο 178 παρ,Ι του ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγομένου.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατό (14.100,00) ευρώ, με το νόμιμο

ΑΠΟ:ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΝΙΏΝ ΑΡ. ΦΑΞ 12821055306                16 ΣΕΠ 2011 12:17 Ρ9

Φύλλο της υπ αριθμ. 154/2011 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χανίων

Τακτική Διαδικασία

ΤΟΚΟ από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ υπέρ της ενάγουσας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ κατά του εναγόμενου προσωπική κράτηση διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της εναγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα (950) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, σποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στα Χανιά, στο ακροατήριο του και σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 2 Σεπτεβρίου 2011.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΤΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΒΟΤΖΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία