fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Γ Β.

Αριθμός 1786/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Χυτήρογλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Παπαηλιάδη, Ναυσικά Φράγκου, Βασιλική Ηλιοπούλου και Βασιλική Μπαζάκη – Δρακούλη – Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Φεβρουάριου 2018, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Αγγελή, (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ________ _______ του __________, κατοίκου ______ __________, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ζωή Παπαγεωργίου, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 27240/2017 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα την εταιρεία με την επωνυμία «_______ _______ ______ _____ _____ __________ – ________ __________ ___________», η οποία εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Σαντούση.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12-12-2017 (αρ. πρωτ. 11671/2017) αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1669/2017.

Αφού άκουσε

Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα,  που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η υπό 12.12.2017 (αρ. πρωτ. 11671/2017) δήλωση προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση της υπ’ αριθμ.7240/22.9.2017 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων κηρύχθηκε ένοχος κατ’ έφεση με το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2δ ΠΚ, για την αξιόποινη πράξη της καταδολίευσης δανειστών κατ’ εξακολούθηση και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα (10) μηνών, έχει ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως (άρθρ. 473 παρ. 2, 3 474 παρ. 1 και 2 ΚΠοινΔ). Είναι, συνεπώς τυπικά δεκτή και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Κατά της διατάξεις του άρθρου 397 παρ. 1 και 3 του ΠΚ: «1 Ο οφειλέτης που με πρόθεση ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του, βλάπτοντας, καταστρέφοντας ή καθιστώντας χωρίς αξία, αποκρύπτοντας ή απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο η αξιόχρεο αντάλλαγμα, οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, κατασκευάζοντας ψεύτικα χρέη ή ψεύτικες δικαιοπραξίες, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη σύμφωνα με άλλη διάταξη. 2. Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο μετά από έγκληση». Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών, απαιτείται αντικειμενικώς μεν η ματαίωση ολικά ή μερικά της ικανοποίησης της απαίτησης του δανειστή με έναν από τους προαναφερόμενους και υπαλλακτικά καθοριζόμενους τρόπους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και εκείνος της απαλλοτρίωσης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη, χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, υποκειμενικά δε δόλος ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση, έστω και με την έννοια του ενδεχόμενου δόλου (της αμφιβολίας) της ύπαρξης απαίτησης εναντίον του από συγκεκριμένη νομική αιτία, η οποία δεν απαιτείται να είναι εκκαθαρισμένη και δικαστικά αναγνωρισμένη, καθώς και τη θέληση ή την αποδοχή της ματαίωσης της ικανοποίησης της απαίτησης του δανειστή με τη γενομένη χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα απαλλοτρίωση, πράγμα που συμβαίνει οσάκις το κατά τα άνω απαλλοτριούμενο αποτελεί το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ή οσάκις τα εναπομείναντα μετά τη γενομένη απαλλοτρίωση, περιουσιακά στοιχεία δεν επαρκούν για την ολοσχερή ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή. Απαλλοτρίωση, δε είναι κάθε νομική διάθεση με την οποία αποχωρίζεται ο οφειλέτης του περιουσιακού του στοιχείου, χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα, εφόσον με τη διάθεση αυτή αποκλείεται ή μειώνεται η δυνατότητα του δανειστή προς ικανοποίηση της απαίτησής του (ΑΠ 883/2017).

Ο αποχωρισμός αυτός και η μεταβίβαση του περιουσιακού στοιχείου επέρχεται από τη μεταγραφή της σύμβασης (αρθρ. 1033, 1192 αρ 1 και 1198 ΑΚ) στο χρόνο της οποίας τοποθετείται και ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος της καταδολίευσης δανειστών, αφότου το μεταβιβασθέν καθίσταται νομικά απρόσιτο στην αναγκαστική εκτέλεση και όχι στο χρόνο κατάρτισης της μεταβιβαστικής σύμβασης, με μόνη την οποία δεν αποξενώνεται ο οφειλέτης του περιουσιακού του στοιχείου, αφού ο δανειστής έχει τη δυνατότητα να ικανοποιηθεί από αυτό ολικά ή μερικά με την επιβολή επ’ αυτού αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΠ 1334/2016). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 177 παρ. 3 του ίδιου ως άνω Κώδικα όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης το αξιόποινο εξαλείφεται, αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει την έγκληση μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε, ή για έναν από τους συμμέτοχους (ΑΠ 1082/2014).

Περαιτέρω, έλλειψη της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του Κ.ΠοινΔ λόγο αναίρεσης υπάρχει όταν δεν αναφέρονται σε αυτή με πληρότητα και σαφήνεια, τα πραγματικά περιστατικά που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο για τον σχηματισμό της κρίσης του περί της συνδρομής των υποκειμενικών και αντικειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις, με τις οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόσθηκαν (ΟΛ ΑΠ 1/2005). Ειδικότερα, για τα εγκλήματα που διώκονται μόνον κατ’ έγκληση, όπως είναι και το ως άνω της καταδολίευσης δανειστών, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την παρέλευση τριμήνου από την τέλεση του, πρέπει η καταδικαστική απόφαση να διαλαμβάνει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ως προς το χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούμενος στην υποβολή έγκλησης, έλαβε γνώση για τη πράξη που τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμέτοχους της. Αν λείπει τέτοια αιτιολογία, αν δηλαδή στην απόφαση δεν εκτίθεται ο χρόνος γνώσης της πράξης που τελέσθηκε και του προσώπου του δράστη από το πρόσωπο που δικαιούται στην υποβολή έγκλησης, δημιουργείται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ του ΚΠοινΔ λόγος αναίρεσης. Εξάλλου, λόγο αναίρεσης της απόφασης αποτελεί κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε’ του ΚΠοινΔ και η εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης η οποία συντρέχει όταν το δικαστήριο της ουσίας, δεν κάνει σωστή υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών, που δέχθηκε ως αληθή στη διάταξη που εφάρμοσε, αλλά και όταν η παραβίαση γίνεται εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο πόρισμα της απόφασης που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό αιτιολογικού και διατακτικού και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, για το οποίο πρόκειται, να έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής εφαρμογής του οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης {ΟΛ ΑΠ 2/2011, ΑΠ 608/2017).

Στην προκειμένη περίπτωση το δίκασαν κατ’ έφεση Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. 27240/22.9.2017 απόφασή του, δέχθηκε κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι από τα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του και μνημονεύει κατ’ είδος, αποδείχθηκαν τα εξής: «Η εταιρεία «______ _____ _______ _______ ______ _____ ________ ____ ________», με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο αυτής τον κατηγορούμενο, ________ _________, είχε εμπορικές συναλλαγές με την εγκαλούσα ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «_______ _______ ____ _____ _____ ________ – __________ _______ ____________» Συγκεκριμένα η εγκαλούσα εταιρεία δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων πώλησης προμήθευε την ως άνω εταιρεία «________ _____» πρώτες ύλες (δέρματα) και είδη υποδηματοποιίας και τσάντες και η «_________ _____,», της παρέδιδε, χάριν καταβολής του τιμήματος, επιταγές εκδόσεως της. Από τη συνεργασία τους αυτή. Κατά το ειδικότερο χρονικό διάστημα από τις 22.10,2009 έως 31.3.2010, δημιουργήθηκε μια οφειλή της εταιρείας «_______ ______» προς την εγκαλούσα συνολικού ύψους      ευρώ προερχόμενη από μεταχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες δεν πληρώθηκαν όταν εμφανίσθηκαν στις πληρώτριες τράπεζες νόμιμα και εμπρόθεσμα.

Περαιτέρω ο κατηγορούμενος __________ ________, προέβη στις κατωτέρω μεταβιβάσεις: α) Την 31.3.2010, με το υπ’ άριθ. 6433/31.3.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Αριστοτέλας Κοροβήλα, ο κατηγορούμενος _________ ________, μεταβίβασε στην εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διαμετοχών, με την επωνυμία _________ ________ _______, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ως άνω συμβόλαιο από τον ενεργούντα ως διευθυντή και νόμιμο εκπρόσωπο της, Δικηγόρο Κύπρου, Αντώνιο Παπαντωνίου, τις ανήκουσες σε αυτόν (________ _________), κατά πλήρη δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, οριζόντιες ιδιοκτησίες επί πολυκατοικίας που ευρίσκεται στην ______, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου ______, στην οδό _____ ____ όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο διατακτικό της παρούσας απόφασης, β) Στις 29.4.2010, με το υπ’ αρ. 218/29.4.2010, συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Αθανασίου Καραλή, ο κατηγορούμενος, _________ __________, μεταβίβασε στην εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης δια μετοχών, με την επωνυμία «________ ________ _________», ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως ευρισκόμενο στη θέση «_________» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας __________ _______ _______ νήσου _________ νομού _________, έκτασης ________ _________ γ) Την 29.4.2010, με το υπ’ αριθμ. 219/29.4.2010 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Αθανασίου Καραλή, ο κατηγορούμενος _________ _________, μεταβίβασε στην εδρεύουσα στη __________ _________ ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών με την επωνυμία «_________ __________ ___________», το με στοιχείο _______ ________ (_-__) διαμέρισμα του ισογείου πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο ευρισκόμενο στην ________, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στην περιφέρεια του Δήμου αυτού, στη θέση «___________» και στις οδούς __________, ___ ____ ________ _______ ___ _____ και _________ ______ __, εκτάσεως _______ τετραγωνικών μέτρων.

Η εγκαλούσα εταιρεία, στην από 4.10.2010 έγκληση της ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω αγοράστριες εταιρείες είναι έξω χώριες και ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος _________ ___________ μεταβίβασε σε αυτές τα προαναφερόμενα ακίνητα του, για να αποτρέψει την ικανοποίηση της αξίωσης της εγκαλούσας εταιρείας. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα αποδεικνύεται ότι ο παραπάνω αγοράστριες εταιρείες, που εδρεύουν στην _________, συστάθηκαν λίγες μόλις ημέρες πριν από τις προαναφερόμενες μεταβιβάσεις. Ειδικότερα, ενώ οι εν λόγω μεταβιβάσεις των ακινήτων έλαβαν χώρα στις 31.3.2010 και στις 29.4.2010, η εταιρεία «_________ _________ ________», συστάθηκε μόλις την 2.3.2010 και η εταιρεία «__________ __________ ________», συστάθηκε μόλις την 17.3.2010 ουδόλως προκύπτει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα των εν λόγω εταιρειών, πλην της αγοράς των προαναφερόμενων ακινήτων. Επίσης, είναι άξιο λόγου ότι ο ανωτέρω κατηγορούμενος δεν προσκομίζει κάποια αγγελία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, πώλησης των ανωτέρω ακινήτων. Μάλιστα, είναι αξιοπερίεργο, ότι η εταιρεία «________ _________ _________», ενώ φαίνεται ότι έχει μετοχικό κεφάλαιο μόλις ______ ευρώ, παρέλαβε τα δικαίωμα να αγοράζει ακίνητα συνολικού ύψους_______ ευρώ (_________ ευρώ + ________ ευρώ) με τα υπ’ αρ. 218/29.4.2010 και 219/29.4.2010, αντίστοιχα, συμβόλαια της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Καράλή. Περαιτέρω, ουδόλως προκύπτει καταβολή του τιμήματος από τις αγοραπωλησίες στον ___________ ___________, ούτε προκύπτει η διαδρομή των ιδιαίτερα σημαντικών ποσών που φέρονται ότι καταβλήθηκαν, ούτε από ποιο λογαριασμό τα ποσά αυτά αναλήφθηκαν και σε ποιό λογαριασμό κατατέθηκαν. Ενδεικτικά, επίσης φαίνονται τα ακόλουθα. Από το συνολικό τίμημα του ________ ευρώ, εκ του υπ’ αρ. 6433/31.3.2010 συμβολαίου, ποσό _______ ευρώ φαίνεται ότι καταβλήθηκε από τον αγοραστή, στον πωλητή εκτός του γραφείου και χωρίς την παρουσία της Συμβολαιογράφου, χωρίς αυτό να αποδεικνύεται από κάποιο έγγραφο βεβαίας χρονολογία. Περαιτέρω, ποσό _________ ευρώ φαίνεται ότι καταβλήθηκε με την υπ’ αρ. 343717- 5/29.3.2010 Τραπεζική-, Επιταγή της ________ _________ σε διαταγή του κατηγορουμένου __________ __________, χωρίς όμως να προκύπτουν τα πραγματικά στοιχεία του εκδότη, ενώ τα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό των _________ ευρώ, φαίνεται ότι καταβλήθηκε στον κατηγορούμενο, ____________ _________ σε μετρητά, τα οποία και πάλι, όμως, δεν προκύπτει από ποιόν λογαριασμό αναλήφθηκαν. Το υπόλοιπο του τιμήματος, ήτοι ποσό ________ ευρώ, συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε δύο άτοκες δόσεις και παρασχέθηκε το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης υπέρ του πωλητή, σε περίπτωση μη καταβολής του. πλην όμως από ουδένα στοιχείο της δικογραφίας προκύπτει ότι τα παραπάνω χρηματικά ποσά, που αναφέρονται στα υπόλοιπα συμβόλαια πράγματι καταβλήθηκαν και γενικότερα ποιά η διαδρομή, από ποιους τραπεζικούς λογαριασμούς και ποιοι οι κάτοχοι των εν λόγω τραπεζικών λογαριασμών. Πρέπει, επίσης, να επισημανθεί, ότι στις αστικές δίκες των εμπλεκομένων, οι διάδικοι εμφάνισαν ως πραγματικό ιδιοκτήτη των παραπάνω εταιρειών, άτομο με στοιχεία, ______ _______, χωρίς, όμως αυτός να παρουσιασθεί αυτοπροσώπως στο δικαστήριο και χωρίς να προσκομισθεί κάποιο έγγραφο, δηλωτικό των στοιχείων του. Περαιτέρω, σε έγγραφο της Δ.Ο.Υ κατοίκων Εξωτερικού προκύπτει ότι σε αυτόν αποδόθηκε ΑΦΜ την 16.12.2010 ήτοι (8) μήνες μετά την κατάρτιση των άνω συμβολαιογραφικών πράξεων. Στο παραπάνω έγγραφο της Δ.Ο.Υ. κατοίκων Εξωτερικού, ο _____ _______ εμφανίζεται, ως ανεπάγγελτος, γεγονός που προφανώς αντιφάσκει με τους κανόνες της κοινής λογικής, ήτοι να δύναται να αγοράζει ακίνητα ιδιαίτερα σημαντικής αξίας, καίτοι ανεπάγγελτος και χωρίς να προκύπτουν οι πόροι του. Μάλιστα, ο ανωτέρω στην πραγματικότητα απασχολήθηκε στο χώρο των υπηρεσιών «________ _______ _______» και παρείχε «expost», νομιμοφάνεια στις ενέργειες του κατηγορουμένου _________ __________.

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι ως άνω τρεις επίδικες δικαιοπραξίες έγιναν από τον κατηγορούμενο _________ _________ καταδολιευτικά και τα μεταβιβασθέντα επίδικα ακίνητα, μεταβιβάσθηκαν χωρίς ισότιμο και χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα. Επίσης τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία του ως άνω κατηγορουμένου, δεν επαρκούν για την ολοσχερή ικανοποίηση της απαιτήσεως της εγκαλούσας εταιρείας, η οποία (απαίτηση), εξακολουθεί να υφίσταται.

Επομένως, πρέπει ο κατηγορούμενος, __________ __________ να κηρυχθεί ένοχος, αναγνωριζομένων σ’ αυτόν των ελαφρυντικών του άρθρου 84 §2 δ του ΠΚ».

Ακολούθως το δικαστήριο κήρυξε ένοχο του κατηγορούμενο — αναιρεσείοντα του ότι: «Στην ________ στις κατωτέρω αναφεβόμένες ημεροχρονολογίες, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση ενός και του ίδιου εγκλήματος, ως οφειλέτης άλλων, με πρόθεση ματαίωσε ολικά την ικανοποίηση των δανειστών του, απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα περιουσιακά του στοιχεία. Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος _________ _________, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________ ______», _________ ______ _________ _________ ________ ___ _________», οφειλέτρια της εγκαλούσας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «________ _________ ____ _______ _____  – _________ ______ _________, ποσού _________ ευρώ, προερχομένου από τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους (αγορά από την εγκαλούσα εταιρεία υλών δερμάτων και ειδών υποδηματοποιίας και τσαντών), κατά το χρονικό διάστημα από 22.10.2009 έως 31.3.2010 που ενσωματώθηκαν σε μεταχρονολογημένες επιταγές οι οποίες δεν πληρώθηκαν όταν εμφανίσθηκαν στις πληρώτριες τράπεζες νόμιμα εμπρόθεσμα, ματαίωσε την ικανοποίηση της ανωτέρω απαίτησης της εγκαλούσας εταιρείας μεταβιβάζοντας: α) την 31.3.2010 με το υπ’ αριθμ. 6433/31.3.2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστοτέλας Κοροβήλα (μεταβίβασε) στην εδρεύουσα στη Λευκωσία Κύπρου ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία «_________ __________ η οποία εκπροσωπήθηκε στο ως άνω συμβόλαιο από τον ενεργούντα ως διευθυντή και νόμιμο εκπρόσωπό της _______ _________ του _________, τις ανήκουσες στον κατηγορούμενο κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής οριζόντιες ιδιοκτησίες επί της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Αθήνα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου _________, στην οδό _______ αρ. __, ήτοι: 1) την υπό στοιχεία _______ _______ _____ ______ ____ (__-__) οριζόντια ιδιοκτησία – κατάστημα του ισογείου ορόφου, μετά του άνωθεν αυτού τιμήματος του μεσορόφου (παταριού), επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών ______ ______ και ______ (____ τ.μ.), έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ______ _____ και ____ (_____ τ.μ.), 2) την υπό στοιχεία ΥΠ _ -_ β οριζόντια ιδιοκτησία – αίθουσα του υπογείου μετά αποχωρητηρίου (WC), έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ______ ______ και ____ (_____ τ.μ.).

β) την 29.4.2010 με το υπ’ αριθμ. 215/29.4.2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Αθανασίου Καραλή (μεταβίβασε) στην εδρεύουσα στη ______ ______ ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία «_______ _______ _________», ένα αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου πόλεως που βρίσκεται στη θέση «_________» της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας __________ ____ ______ νήσου ______ Νομού _________, έκτασης __________ ________ _______ _______ και ______ (________) τετραγωνικών μέτρων.

γ) την 29.4.2010, με το υπ’ αριθμ. 219/29.4.2010 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Αθανασίου Καραλή (μεταβίβασε) στην εδρεύουσα στη _________ ________ ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δια μετοχών, με την επωνυμία «_______ ___________ __________», το με στοιχεία ______ _____ (_-__) διαμέρισμα του ισογείου πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στην ______, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και στην περιφέρεια του Δήμου αυτού στη θέση «________» και στις οδούς __________ _______ __________ __________ _______ και _________ ______, εκτάσεως _______ _______ _____ και ____ (_____) τετραγωνικών μέτρων, χωρίς αξιόχρεο και ισότιμο αντάλλαγμα».

Με αυτά που δέχθηκε το δικαστήριο της ουσίας, δεν διέλαβε στην προσβαλλομένη απόφασή του την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ενώ εσφαλμένως ερμήνευσε καί εφάρμοσε τις διατάξεις του άρθρου 397 παρ. 1 του ΠΚ. Ειδικότερα, η προσβαλλόμενη απόφαση δέχθηκε ως χρόνο τέλεσης και αξιόποινης πράξης της καταδολίευσης δανειστών κατ’ εξακολούθηση την 31.3.2010 και 29.4.2010, ήτοι τις ημερομηνίες σύνταξης των υπ’ αριθμ. 6433/31.3.2010, 218/29.4.2010 και 219/29.4.2010 μεταβιβαστικών συμβολαίων της συμβολαιογράφου Αθηνών Αριστοτέλας Κοροβήλα το πρώτο και Ελένης Καραλή τα λοιπά, χωρίς να αναφέρει στο σκεπτικό ή στο διατακτικό της, το χρόνο μεταγραφής στα βιβλία μεταγραφών, των μεταβιβαστικών αυτών πράξεων (συμβολαίων), ούτε γίνεται οποιαδήποτε μνεία ότι τα συμβόλαια αυτά μεταγράφηκαν νόμιμα, αφού, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, η μεταβίβαση ολοκληρώνεται με τη μεταγραφή της εκποιητικής σύμβασης στο χρόνο της οποίας τοποθετείται και ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος της ούτε στο σκεπτικό, ή στο διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης περιέχεται αιτιολογία σχετικά με το χρόνο που η άνω εγκαλούσα εταιρία,, έλαβε γνώση των δικαιοπραξιών αυτών και των προσώπων που τις τέλεσαν έτσι ώστε να κριθεί το εμπρόθεσμο ή μη της έγκλησής της. Επομένως, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ και Ε’ του Κ.Ποιν.Δ προβαλλόμενοι, τέταρτος και πέμπτος λόγοι αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης είναι βάσιμοι και πρέπει κατά παραδοχή τους, παρελκομένης της έρευνας των λοιπών λόγων, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση, στο ίδιο δικαστήριο (άρθρο 519 ΚΠοινΔ), συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΙΡΕΙ την υπ’ αριθμ. 27240/22.9.2017 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου 2018.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 1η Νοεμβρίου 2018.

 

 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση                                       Ακριβές φωτοαντίγραφο

Αθήνα        28 ΝΟΕ 2018

Ο Γραμματέας

και την έκδοση του κατά τη σειρά της παραγγελίας                     Γιώργος Σωφρονιάδης

Αθήνα             28 ΝΟΕ 2018

Ο Γραμματέας

Γιώργος Σωφρονιάδης

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία