fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός 1306/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Ασφαλιστικά μέτρα)

Αποτελούμενο από την Δικαστή Ευτέρπη Καραχάλιου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 9 Απριλίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ _________ ________ ________ ________» πρώην με την επωνυμία «_______ _____  ________ _______ __________ Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «_______ _______», που εδρεύει στην ________ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στην δίκη από την πληρεξούσια δικηγόρο της Χρυσούλα Κεβεντσίδου.

ΤΩΝ ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ________ __________ του ______ και της ________ συζ. _________ _________, το γένος __________ _________, αμφοτέρων κατοίκων ________ Ν. ________, οι οποίοι παραστάθηκαν στην δίκη ο μεν 1ος μετά, η δε 2η δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ιωάννας Μαρώση.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 21-1-2013 και με αρ. κατάθ. 334/2013 αίτησή της, που προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε (άρθρο 224 Κ.Πολ.Δ.), η αιτούσα επικαλείται επικείμενο κίνδυνο και ζητεί να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης στα ακίνητα των καθ’ ών που περιγράφονται σε αυτή (την αίτηση), μέχρι του ποσού των «________» ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή της, που αναφέρεται στην αίτηση και η οποία κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης  περιουσιακής κατάστασης των καθ’ ών .

Η υπό κρίση αίτηση είναι παραδεκτή και νόμιμη (άρθρα 1274 του Α.Κ., 706 του Κ.Πολ.Δ.) και δικάζεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων · (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.).Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου (________ ________ του ________ και ________ ______ του ________) και των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν, πιθανολογούνται τα εξής : Δυνάμει της υπ’ αρ. 005118921801 σύμβασης πίστωσης, που συνήψε την 19-4-2004 η αιτούσα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «_________ ______ ________ _______ __________ _________», της οποίας όμως η επωνυμία έχει ήδη τροποποιηθεί σε «________ _________ _________ ________ _________» όπως προκύπτει από το με αρ. 8195/3-8-2012 ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ (που εδρεύει στην _________ και εκπροσωπείται νόμιμα), με την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «_______ _________ & _____ __, νόμιμα εκπροσωπουμένη (ως πιστούχος), με τον ________ ________ του _________ καθ’ ής (ως εγγυητές) χορηγήθηκε στην ως άνω ομόρρυθμη εταιρεία πίστωση μέχρι του ποσού των «___________» ευρώ, με τους όρους που περιέχονται στο κείμενο της άνω σύμβασης. Όλες δε οι υποχρεώσεις που ανέλαβαν οι καθ’ων ως εγγυητές αναγράφονται λεπτομερώς στον όρο (9) της προαναφερόμενης σύμβασης πίστωσης. Προς εξυπηρέτηση της εν λόγω πίστωσης ανοίχθηκε ο υπ’ αρ. _____ ______ __________ λογαριασμός, το χρεωστικό υπόλοιπο του οποίου ανερχόταν την 12-12-2012 στο ποσό των «________» ευρώ, με ημερομηνία τελευταίας καταβολής την 28-2-2012. Ο 1ος καθ’ου η αίτηση έχει την πλήρη κυριότητα 100/100 α) του με στοιχεία ____ διαμερίσματος – οριζόντιας ιδιοκτησίας του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου επιφάνειας ___ τ.μ. στο οποίο ανήκει ως παράρτημα και παρακολούθημα η με αριθμό ___ (_)θέση  στάθμευσης αυτ/του στο ισόγειο – πιλοτής επιφανείας ________ τ.μ. και β) του με στοιχεία __ διαμερίσματος – οριζόντιας ιδιοκτησίας του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφανείας ___ ;τ.μ., οι οποίες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε πολυκατοικία κείμενη εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Πειραιά, στην θέση «_________», επί της οδού __________ αρ.___, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στην κρινόμενη αίτηση. Η 2η καθ’ ής έχει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100/100 α) του με στοιχεία ___ διαμερίσματος – οριζόντιας ιδιοκτησίας του τετάρτου πάνω από το ισόγειο ορόφου , επιφάνειας ___ τ.μ., που βρίσκεται στην ίδια ως άνω πολυκατοικία και περιγράφεται αναλυτικά στην κρινόμενη αίτηση. Έχουν δε καταχωρηθεί στο διατραπεζικό σύστημα _________ δυσμενή στοιχεία σε βάρος της προαναφερόμενης πιστούχου ομόρρυθμης εταιρείας για μια ακάλυπτη επιταγή ποσού «________» ευρώ, σε βάρος του 1ου καθ’ ού για τρεις υποθήκες – προσημειώσεις συνολικού ύψους «__________» ευρώ για το έτος 2011 και μια ακάλυπτη επιταγή ποσού «_________» ευρώ για το έτος 2012 και σε βάρος της 2ης καθ’ ής για δύο υποθήκες – προσημειώσεις συνολικού ύψους «____________» ευρώ για το έτος Περαιτέρω, πιθανολογείται ότι η αιτούσα ήταν σε πλήρη γνώση των ανωτέρω προσημειώσεων και βαρών όλα αυτά τα έτη, ενώ τα ως άνω ακίνητα – διαμερίσματα αποτελούν την κύρια κατοικία των καθ’ών και συγκεκριμένα στο υπό στοιχεία ______ διαμέρισμα κατοικεί ο 1ος καθ’ ού με τη σύζυγό του και τα δύο ανήλικα τέκνα του, στο υπό στοιχεία _____ κατοικεί η 2η καθ’ ής με το σύζυγό της, ενώ το υπό στοιχεία _____ διαμέρισμα είναι μια γκαρσονιέρα.

Για το λόγο αυτό, δεν πιθανολογείται τυχόν μεταβίβαση αυτών των ακινήτων σε τρίτους. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ναι μεν υπάρχουν, όπως προαναφέρθηκε, κάποια δυσμενή στοιχεία για τους καθ’ ών στο διατραπεζικό σύστημα _________, αλλά δεν πιθανολογείται επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος για την ικανοποίηση της αξίωσης της αιτούσας, αφού η αιτούσα μέχρι σήμερα δεν έχει καταγγείλει την επίδικη σύμβαση πίστωσης, οι δε καθ’ ών ουδέποτε απέκρυψαν την περιουσιακή τους κατάσταση από την αιτούσα και ούτε προτίθενται να προβούν σε νομική μεταβολή της ακίνητης περιουσίας τους. Άλλωστε, η παραπάνω πιστούχος ομόρρυθμη εταιρεία και οι ομόρρυθμοι εταίροι της, _______ ____________ του _________ και ο 1ος καθ’ ού έχουν υποβάλει την από 6-2-2012 και με αρ. κατάθ. 1961/2012 αίτησή τους ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) για την υπαγωγή τους στο άρθρο 99 Ν. 3588/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 Ν. 4013/2011 και έχουν ζητήσει και τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 103 ΠτΚ όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 Ν. 4043/2011, επί της οποίας έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 4978/9-11-2012 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, που διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης της αίτησης, της κύριας και πρόσθετης παρέμβασης στο ακροατήριο, προκειμένου να επιδοθεί με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων, η εν λόγω αίτηση εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων τόσο στο Ελληνικό Δημόσιο όσο και στο αρμόδιο ΙΚΑ και με επιμέλεια των αιτούντων να συμπληρωθεί η έλλειψη που αναλύεται στο σκεπτικό της παραπάνω εκδοθείσας απόφασης. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται (άρθρο 178 παρ. 3 Κώδικα περί Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση, στον Πειραιά την 2/5/2013 με απόντες τους διαδίκους και τις πληρεξούσιες δικηγόρους τους.-

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ