fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως

3323/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ρεβέκκα Λιμπεράτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε από τον Προϊστάμενο της Τριμελούς Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα την 17-5-2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των ανακοπτόντων: 1) __________ __________ του ___________ και της ________, 2) ________ __________ του ____________ και της ________, αμφότερων κατοίκων ________ ________ _______. ______ , _______ _______ _________ ____ _____ _ ______   ______ , αp. _____, και 3) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «_______ _________ ________ ___________ ___________», που εδρεύει στο __________ ___________ και εκπροσωπείται νόμιμα, εκ των οποίων ο πρώτος και ο δεύτερος παραστάθηκαν μετά και η τρίτη δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους, Χρήστου Οικονομάκη.

Της καθ’ ης η ανακοπή: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «_________ __________ ___________ ___________», με το διακριτικό τίτλο «___________ _________», που εδρεύει στην __________ και εκπροσωπείται νόμιμα, και εξομοιούται, κατά τη διάταξη του άρθρου 75 του ν. 2190/1920, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, με καθολική διάδοχο της «__________ ___________ ______ προθεσμίας των 15 ημερών πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού (6- 6-2018), διότι εν προκειμένω ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 954 παρ. 4 του ΚΠολΔ, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν. 4335/2015 και το νόμο 4512/2018. Επειδή, όμως, κατά τα εκτιθέμενα στην ανακοπή η αναγκαστική κατάσχεση στρέφεται μόνο κατά των δύο πρώτων των ανακοπτόντων και όχι κατά της τρίτης των ανακοπτόντων, η ανακοπή καθ’ ο μέρος έχει ασκηθεί από την τελευταία πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποίησης (γενομένου δεκτού του σχετικού ισχυρισμού που προβλήθηκε από την καθ’ ης), αφού αυτή (τρίτη των ανακοπτόντων) δεν αποτελεί τρίτο που να δικαιολογεί έννομο συμφέρον στην άσκησή της, δεδομένου, εξάλλου του ότι η υπό κρίση ανακοπή έχει διορθωτικό χαρακτήρα και δεν εισάγει αντιρρήσεις κατά του κύρους της εκτέλεσης. Περαιτέρω, η ανακοπή είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρ. 933 και 954 παρ. 4 ΚΠολΔ και άρθρο 84 παρ. 2 Ν. 4194/2013, πλην α) των παρεπόμενοί αιτημάτων αυτής να ανασταλεί ο επικείμενος πλειστηριασμός και να οριστεί νέα ημέρα διενέργειας πλειστηριασμού, επαναλαμβανόμενων των νόμιμων γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων, τα οποία είναι απορριπτέα, καθόσον, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 954 παρ. 2 περ. ε’ ΚΠολΔ, η ημέρα πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά επτά μήνες από την ημέρα περάτωσης της κατάσχεσης και, πάντως όχι μετά την παρέλευση οκτώ μηνών από την ημέρα αυτή, χωρίς να παρέχεται δυνατότητα ορισμού νέας ημέρας πλειστηριασμού σε περίπτωση ευδοκίμησης της ανακοπής του άρθρ. 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι η δημοσιότητα και η γνωστοποίηση ενδεχόμενων διορθώσεων στους ενδιαφερομένους υπερθεματιστές εξασφαλίζεται με την κατά τη όγδοη ημέρα πριν τον πλειστηριασμό ανάρτηση της απόφασης επί της διορθωτικής ανακοπής στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, και β) του αιτήματος περί καταδίκης της καθ’ ης η ανακοπή στη δικαστική δαπάνη των ανακοπτόντων, που είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο αφού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 84 παρ. 2 Ν. 4194/2013 – Κώδικας Περί Δικηγόρων, όπως ισχύει, σε περιπτώσεις αιτήσεων χορήγησης αναστολής ή αναβολής εκτέλεσης ή πλειστηριασμού, τα έξοδα και η αμοιβή του δικηγόρου του καθ’ ου η ανακοπή επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του ανακόπτοντος. Συνεπώς, η Π2 (7)» μήκους μέτρων «______________και «Π1 (6). Π2 (7)» ______ έχει πρόσοψη σε δημόσιο αγροτικό αμαξιτό δρόμο και Βόρεια σε πλευρά «Π2 (7). Ε33» μήκους μέτρων __, Π με υπό στοιχεία 1.13Γ αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας __________ ______________. Η απόσταση του ως άνω αγροτεμαχίου από τη θάλασσα σε «ευθεία γραμμή» είναι __μ. Στην έκθεση κατάσχεσης και στο απόσπασμα αυτής το εν λόγω αγροτεμάχιο έχει περιγράφει ως άρτιο και οικοδομήσιμο υπό αμφισβήτηση με την αιτιολογία ότι έχει πρόσωπο σε δημόσιο αμαξιτό δρόμο ______ μ. και όχι ____ μ., που σύμφωνα με την απόφαση 551/2008 του ΣΤΕ τίθεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη προσώπου ___ μέτρων σε κοινόχρηστο δρόμο, ανεξαρτήτως του χρόνου δημιουργίας του, και ότι επειδή το θέμα έχει παραπεμφθεί στην Ολομέλεια και προς το παρόν πολλά πολεοδομικά γραφεία αποφαίνονται αρνητικά για την οικοδομησιμότητα αγροτεμαχίων όπως το συγκεκριμένο, στο στάδιο αυτό και σύμφωνα και με την από 8-5-2017 έκθεση εκτίμησης του εκτιμητή _________ ___________ (που έλαβε υπόψη του ο δικαστικός επιμελητής) το αγροτεμάχιο εκτιμήθηκε ως μη άρτιο και οικοδομήσιμο, με απομείωση της αξίας του. Εντούτοις η περιγραφή αυτή δεν είναι ορθή, διότι το εν λόγω ακίνητο υφίσταντο πριν την ισχύ του ν. 31-12-2003, με το άρθρο 10 του οποίου προβλέφθηκε ότι πλέον τα γήπεδα με ελάχιστο εμβαδό ______ τ.μ. θα είναι άρτια και οικοδομήσιμα με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο ___ μ., συνεπώς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου το εν λόγω ακίνητο ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο ως έχον _______ τ.μ. και πρόσοψη σε δημόσιο αμαξιτό δρόμο _____ μ.. Άλλωστε, το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο εμπεριέχεται η δήλωση του μηχανικού ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και ως τέτοιο έλαβε την θεώρηση του Προϊσταμένου της Πολεοδομίας την 10-1-2014 (βλ. το σε επικυρωμένο αντίγραφο προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα). Συνεπώς, πρέπει να διορθωθεί η επίδικη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και το απόσπασμά της ως προς την περιγραφή του ως άνω ακινήτου ώστε να διαγράφει από την περιγραφή η φράση ‘άρτιο και οικοδομήσιμο υπό αμφισβήτηση και αντί αυτής να τεθεί η φράση Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.. Το ως άνω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον __________ ___________ δυνάμει των νομίμως μεταγεγραμμένων συμβολαίων που ειδικότερα αναφέρονται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. 2) Αγροτεμάχιο το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία «1.14» και περικλείεται περιμετρικά με τα στοιχεία « Γ5. Β\ Α5. Π1 (6). Ε13. Ε12.απόσταση του ως άνω αγροτεμαχίου από τη θάλασσα σε «ευθεία γραμμή» είναι Ομ., ο δρόμος όπου έχει πρόσωπο χρήζει διαμόρφωσης και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ως άνω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον _________ ___________ δυνάμει των νομίμως μεταγεγραμμένων συμβολαίων που ειδικότερα αναφέρονται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. 4) Αγροτεμάχιο το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία «2.2» και περικλείεται περιμετρικά με τα στοιχεία «Ζ. Η6, Η2. Η3. Ζ8. Ζ» στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 6615/2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Μαρίας – Νίκης Αάσκαρη – Πετροπουλάκου, από Ιουνίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού _______ ___________, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ________ _________ (__________) και συνορεύει σύμφωνα με το ανωτέρω τοπογραφικό Ανατολικά σε πλευρά «Ζ. Η6.» μήκους μέτρων 46,48 με ιδιοκτησία __________, Νότια σε τεθλασμένη πλευρά «Η6. Η2. Η3.» μήκους μέτρων «Η6. Η2.» 49,52 με υπό στοιχεία 3.1 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ___________ ____________ και ________ ______________ και «Η2 Η3.» 37,58 με υπό στοιχεία 3.2Γ αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας _________  ____________, Δυτικά σε πλευρά «Η3 Ζ8» μήκους μέτρων 61,22 με υπό στοιχεία 2.3 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ___________ __________ και __________ ___________ και Βορειοανατολικά σε πλευρά «Ζ8. Ζ» μήκους μέτρων _____ έχει πρόσοψη σε Δημόσιο αγροτικό αμαξιτό δρόμο προς _______. Η απόσταση του ως άνω αγροτεμαχίου από τη θάλασσα σε «ευθεία γραμμή» είναι ____μ. περίπου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ως άνω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον ________ __________ δυνάμει των νομίμως μεταγεγραμμένων συμβολαίων που ειδικότερα αναφέρονται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. 5) Αγροτεμάχιο το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία «2.4» και περικλείεται περιμετρικά με τα στοιχεία «Ζ5. Ζ6. Η4. Η10. Ζ5» στο από Σεπτεμβρίου 2002 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ________ ___________, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες τρία (4.003,00) και συνορεύει σύμφωνα με το σχετικό τοπογραφικό Βορειοδυτικά σε πλευρά «Ζ5. Ζ6.» μήκους μέτρων 59,38 έχει πρόσοψη σε Δημόσιο αγροτικό αμαξιτό δρόμο, Ανατολικά σε πλευρά «Ζ6. Η4» μήκους μέτρων 85,56 με υπό στοιχεία 2.3 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ____________ ____________ και ____________ ____________, Νότια σε πλευρά «Η4. Η10.» ________ με υπό στοιχεία 3.3Γ αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας _____________ τοπογραφικό διάγραμμα συνορεύει Βόρεια σε καμπύλη πλευρά Α-Β-Γ μέτρων _______, ήτοι πλευρά Α-Β μέτρα ______ συν πλευρά Β-Γ μέτρα _______ με δημόσιο αγροτικό αμαξιτό δρόμο, Νότια σε πλευρά Δ-Ε μέτρων ______ συν πλευρά Ε-Ζ μέτρων ______ με το υπό στοιχεία 3.4 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας _________, __________, ____________, Ανατολικά σε πλευρά Γ-Δ μέτρων _______ με το υπό στοιχεία 2.4 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας _________ _____________, Νότια -Νοτιοδυτικά σε πλευρά Ζ-Η μέτρων ______ με το υπό στοιχεία «3.5Γ» αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας __________ ___________ και __________ ___________, Δυτικά -Βορειοδυτικά σε πλευρά Η-Α μέτρων _______ με το υπό στοιχεία «_____» αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας ____________ ____________. Κατά την ημέρα της κατάσχεσης διαπιστώθηκε ότι ο δρόμος που έχει πρόσωπο χρήζει διαμόρφωσης. Το ως άνω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον _________ ________ δυνάμει των νομίμως μεταγεγραμμένων συμβολαίων που ειδικότερα αναφέρονται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. 7) Αγροτεμάχιο το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία «2.6» και περικλείεται περιμετρικά με τα στοιχεία «Ζ3. Ζ4. Η12. Η’. Η13. Ζ3» στο από Ιουλίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ________ ___________, το οποίο προσαρτάται στο υπ’ αριθμ. 6657/2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Μαρίας – Νίκης Αάσκαρη – Πετροπουλάκου, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά _________ _________ ____(_________) και συνορεύει Βορειοανατολικά σε πλευρά Ζ3. Ζ4 μέτρων ______ έχει πρόσοψη με δημόσιο αγροτικό αμαξιτό δρόμο, Νοτιοανατολικά σε πλευρά Ζ4. Η12 μέτρων _______ με το υπό στοιχεία ____ αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας __________ ___________, Νοτιοδυτικά σε τεθλασμένη πλευρά Η12. Η’. Η13 μέτρων Η12. Η5 49,91 με υπό στοιχεία 3.5Γ αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας __________ ___________ και ____________ ______________ και Η’. Η13 __________ με ιδιοκτησία ________  _________ και Βορειοδυτικά σε πλευρά Η13.Ζ3 μέτρων ______ με ιδιοκτησία Ελευθερίου Ρινόπουλου. Η απόσταση του ως άνω αγροτεμαχίου από τη θάλασσα σε «ευθεία γραμμή» είναι ΙΟΟμ. περίπου, ο δρόμος όπου έχει πρόσωπο χρήζει διαμόρφωσης και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ως άνω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον ___________ ___________ δυνάμει των νομίμως μεταγεγραμμένων συμβολαίων που ειδικότερα αναφέρονται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. 8) Αγροτεμάχιο το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία «2.7» και περικλείεται περιμετρικά με τα στοιχεία «Ζ1. Ζ2. Ζ3. Η13, Ζ\ Ζ1» στο δυνάμει των νομίμως μεταγεγραμμένων συμβολαίων που ειδικότερα αναφέρονται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. 10) Αγροτεμάχιο το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία «4.4Γ» και περικλείεται περιμετρικά με τα στοιχεία «Γ. Θ\ Θ1. ΚΙ. Κ\ Γ» στο προσαρτώμενο στο υπ’ αριθμ. 6615/2001 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Μαρίας – Νίκης Λάσκαρη – Πετροπουλάκου, από Ιουνίου 2001 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού ________ __________, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε (_________) και συνορεύει σύμφωνα με το ανωτέρω τοπογραφικό Βόρεια σε πλευρά Γ. Θ’ μήκους μέτρων _______ και Βορειοανατολικά σε πλευρά Θ’. Θ1 μήκους μέτρων ______ έχει πρόσοψη σε δημόσιο αγροτικό αμαξιτό δρόμο προς _______, Ανατολικά σε πλευρά Θ1. ΚΙ μήκους μέτρων ______ με ιδιοκτησία _________ ___________ και ______ ____________, Νότια σε πλευρά ΚΙ. Κ’ μήκους μέτρων ________με ιδιοκτησία _________ __________, Δυτικά σε πλευρά Κ’. Γ μήκους μέτρων ________ με ιδιοκτησία _________ ___________. Η απόσταση του ως άνω αγροτεμαχίου από τη θάλασσα σε «ευθεία γραμμή» είναι 200μ. περίπου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ως άνω ακίνητο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον ___________ ___________ δυνάμει του νομίμως μεταγεγραμμένου συμβολαίου που ειδικότερα αναφέρεται στην έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης. Τα αγροτεμάχια εκτιμήθηκαν, σύμφωνα με την από 8-5-2017 έκθεσης εκτίμησης εμπορικής αξίας ακινήτων του εκτιμητή, _________ _________, που λήφθηκε υπόψη από τον δικαστικό επιμελητή, στο ποσό των ________ ευρώ για το υπό στοιχεία «_____» αγροτεμάχιο, στο ποσό των _______ ευρώ για το υπό στοιχεία «1.14» αγροτεμάχιο, στο ποσό των ________ ευρώ για το υπό στοιχεία «_______» αγροτεμάχιο, στο ποσό των ________ ευρώ για το υπό στοιχεία «____» αγροτεμάχιο, στο ποσό των ________ ευρώ για το υπό στοιχεία «_________» αγροτεμάχιο, στο ποσό των _______ ευρώ για το υπό στοιχεία «____» αγροτεμάχιο, στο ποσό των ________ ευρώ για το υπό στοιχεία «___» αγροτεμάχιο, στο ποσό των _______ ευρώ για το υπό στοιχεία «______» αγροτεμάχιο, στο ποσό των _______ ευρώ για το υπό στοιχεία «_______» αγροτεμάχιο, και στο ποσό των ________ ευρώ για το υπό στοιχεία «_____» αγροτεμάχιο. Ακολούθως ορίστηκαν οι τιμές πρώτης προσφοράς στα ίδια ποσά. Οι πρώτος και δεύτερος των ανακοπτόντων προσκομίζουν φύλλα προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των αγροτεμαχίων, στα οποία εμφαίνεται ότι η αντικειμενική αξία τους είναι κοντά στην Κούνδουρου και άλλων τουριστικών περιοχών της ____. Ο μάρτυρας της καθ’ ης αναφέρθηκε ότι η εν λόγω εκτίμηση έγινε πριν την οικονομική κρίση και ότι σήμερα λόγω της τελευταίας δεν υπάρχει ενδιαφέρον στην αγορά ακινήτων ακόμη και στο εν λόγω νησί Ωστόσο, η οικονομική ύφεση που έχει επηρεάσει τον τομέα της αγοράς ακινήτων, δεν μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό προσδιοριστικό στοιχείο της εμπορικής αξίας των εν λόγω ακινήτων, αφού, αφενός με βάση όσα προεκτέθηκαν, στο νησί _____ υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον προς εξεύρεση γης για τουριστική εκμετάλλευση αλλά και για τη δημιουργία παραθεριστικών κατοικιών από ιδιώτες, αφετέρου το ενδιαφέρον αυτό δεν περιορίζεται μόνο σε Έλληνες αγοραστές αλλά και σε ξένους ιδιώτες και ξένους επενδυτές. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ____ λόγω του μικρού πληθυσμού της ανήκει στα νησιά που κατά προτεραιότητα εντάσσονται σε κρατικά προγράμματα χρηματοδοτήσεων. Λαμβανομένου υπόψη των ανωτέρω, καθώς και των συγκριτικών στοιχείων που προσκομίζονται από την κάθε πλευρά (οι ανακόπτοντες έχουν προσκομίσει συγκριτικά στοιχεία από αγγελίες με τιμές που κυμαίνονται από ___ ευρώ έως ___ ευρώ ανά τ.μ., ενώ η καθ’ ης η ανακοπή έχει προσκομίσει συγκριτικά στοιχεία από αγγελίες με τιμές που κυμαίνονται από 7 ευρώ έως 14 ευρώ ανά τ.μ.) η αξία των αγροτεμαχίων θα πρέπει να προσδιοριστεί σε ποσό μεγαλύτερο από αυτό της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, αλλά όχι στο αιτούμενο, αφού εξακολουθεί να επικρατεί στην ελληνική αγορά έλλειψη ρευστότητας γεγονός που επηρεάζει και την τιμή πώλησης των ακινήτων. Συνεπώς, το Δικαστήριο πιθανολογεί ότι η αξία των ως άνω αγροτεμαχίων (υπολογιζόμενης ανά τ.μ. στο ποσό των 28 ευρώ για όλα τα ως άνω αγροτεμάχια πλην του υπό στοιχεία 1.4 που πρέπει να υπολογιστεί στο ποσό των 30 ευρώ ανά τ.μ.) ανέρχεται στο ποσό των _________ ευρώ για το υπό στοιχεία «_____» αγροτεμάχιο, στο ποσό των _________ ευρώ για το υπό στοιχεία «_______» αγροτεμάχιο, στο ποσό των _______ ευρώ για το υπό στοιχεία «_______» αγροτεμάχιο, στο ποσό των 112.000 ευρώ για το υπό στοιχεία «2.2» αγροτεμάχιο, στο ποσό των 112.084 ευρώ για το υπό στοιχεία «2.4» αγροτεμάχιο, στο ποσό των 112.042 ευρώ για το υπό στοιχεία «2.5» αγροτεμάχιο, στο ποσό των 112.168 ευρώ για το υπό στοιχεία «2.6» αγροτεμάχιο, στο ποσό των _______ ευρώ για το υπό στοιχεία «_____» αγροτεμάχιο, στο ποσό των _______ ευρώ για το υπό στοιχεία «3.5Γ» αγροτεμάχιο, και στο ποσό των ______ ευρώ για το υπό στοιχεία «4.4Γ»  δέκα (10) ακινήτων – αγροτεμαχίων που αναφέρονται υπό στοιχεία ως εξής: α) υπό στοιχείο «_____» αγροτεμάχιο εκτάσεως ______ τ.μ., β) υπό στοιχεία «_____» αγροτεμάχιο εκτάσεως _______ τ.μ., γ) υπό στοιχεία «____» αγροτεμάχιο εκτάσεως ________ τ.μ., δ) υπό στοιχεία «______» αγροτεμάχιο εκτάσεως _________ τ.μ., ε) υπό στοιχεία «___» αγροτεμάχιο εκτάσεως ______ τ.μ., στ) υπό στοιχεία «2.5» αγροτεμάχιο εκτάσεως 4001,50 τ.μ., ζ) υπό στοιχεία «2.6» αγροτεμάχιο εκτάσεως ______ τ.μ., η) υπό στοιχεία «____» αγροτεμάχιο εκτάσεως _______ τ.μ., θ) υπό στοιχεία «3.5Γ» αγροτεμάχιο εκτάσεως ______ τ.μ., και ι) υπό στοιχεία «4.4Γ» αγροτεμάχιο εκτάσεως ______ τ.μ., και τα οποία εκτίθενται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό την 6-6-2018 στο Ειρηνοδικείο Λαυρίου ενώπιον της Συμβολαιογράφου ΚέαςΝ. Κυκλάδων, Αναστασίας Στεφανάκη.

Ορίζει την αξία των ως άνω ακινήτων, τα οποία εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό δυνάμει της παραπάνω έκθεσης και του αποσπάσματος, σε: α) _________ ________ _________________ _______ (____________) ευρώ για το υπό στοιχείο «1.12» αγροτεμάχιο εκτάσεως _______ τ.μ., και την τιμή πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό, β) _______ ________ _______ _____ ________ (____________) ευρώ για το υπό στοιχεία «_____» αγροτεμάχιο εκτάσεως ____________ τ.μ., και την τιμή πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό, γ) _______ ________ ____ ______ ___________ __________ (__________) ευρώ για το υπό στοιχεία _____» αγροτεμάχιο εκτάσεως _______ τ.μ., και την τιμή πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό, δ) __________ ________ _______ (__________) ευρώ για το υπό στοιχεία «____» αγροτεμάχιο εκτάσεως _________ τ.μ., και την τιμή πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό, ε) ________ ____________ ________ ________ __________ (___________) ευρώ για το υπό στοιχεία ____» αγροτεμάχιο εκτάσεως ________ τ.μ., και την τιμή πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό, στ) ________ _______ ___________  _________ ____ (__________) ευρώ για το υπό στοιχεία «____» αγροτεμάχιο εκτάσεως _______ τ.μ., και την τιμή πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό, ζ) ________ ________ ________ ________ _________ ______ (_________) ευρώ για το υπό στοιχεία «____» αγροτεμάχιο εκτάσεως ________ τ.μ., και την τιμή πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό, η) _________ _______ _____ ________________ (____________) ευρώ για το υπό στοιχεία «2.7» αγροτεμάχιο εκτάσεως ______ τ.μ., και την τιμή πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό, θ) ________ _______ ______ _________ _________ (_________) ευρώ για το υπό στοιχεία «3.5Γ» αγροτεμάχιο εκτάσεως ______ τ.μ., και την τιμή πρώτης προσφοράς

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία