fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

αριθμός απόφαση                2018          3103

αριθμός κατάθεσης αίτησης 73125/2840/23-7-2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αθηνά Λάλλη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και τη Γραμματέα Ματίνα Τασιούδη.

Συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών στο ακροατήριό του στις 11 Οκτωβρίου 2018, για να δικάσει την από 20-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης 73125/2840/23-7-2018 αίτηση, με αντικείμενο την παύση ή την αντικατάσταση δικαστικού συμπαραστάτη.

Η παραπάνω αίτηση προσδιορίστηκε αυτεπάγγελτα ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 170631/17-7-2018 διαβιβαστικού της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, αφού υποβλήθηκε η από 16-7-2018 αίτηση της _________ _________ του _________ και της_________, κατοίκου Ν. ________ _________ (επί της οδού ________ _________ αριθ. __), για την παύση και την αντικατάστασή της από τη θέση του δικαστικού συμπαραστάτη του αδερφού της ________ __________ του __________ και της __________, ο οποίος δεν παραστάθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Κατά την ανωτέρω δικάσιμο η ________ _________ του ___________ και της ___________, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Κανακάκη, άσκησε πρόσθετη παρέμβαση με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, η οποία  καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και περιλαμβάνεται στις προτάσεις της, για την απόρριψη της παραπάνω αίτησης, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της προσθέτως παρεμβαίνουσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ζητεί να κριθεί αν συντρέχει περίπτωση να παυθεί ή όχι η __________ _________ του _________ και της _________ από τη θέση του δικαστικού συμπαραστάτη του αδερφού της __________ _________ του __________ και της ___________, η οποία διορίστηκε στη θέση αυτή με την υπ’ αριθ. 316/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας), και να αντικατασταθεί αυτή ή όχι από το Κέντρο Επαγγελματικής Προεργασίας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΕΠ) της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, καθόσον ο συμπαραστατούμενος κατοικεί στο __ _________ __________, επί της οδού ________ __________ αριθ. __ (άρθρα 739, 740 παρ. 1 και 801 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.), και είναι νόμιμη, γιατί στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1651 και 1682 εδ. α του Α.Κ., 802 παρ. 1, 2 και 3 του Κ.Πολ.Δ.. Επομένως η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω για να κριθεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της τηρήθηκε η προβλεπομένη από τις διατάξεις των άρθρων 748 παρ. 2 και 802 παρ. 2 εδ. α του Κ.Πολ.Δ. προδικασία, με την επίδοση ακριβούς επικυρωμένου αντιγράφου της υπό κρίση αίτησης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, στον συμπαραστατούμενο ________ _________ του ________ και της ____________, στη δικαστική συμπαραστάτρια________ _________ του _________ και της __________ και στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου (βλ. δύο αποδεικτικά επίδοσης της Σαββίνας Κακρή, επιμελήτριας Δικαστηρίων στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με ημερομηνία 27-9- 2018, δύο αποδεικτικά επίδοσης του αρχιφύλακα Αδάμ Μαρκόπουλου, που υπηρετεί στο Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, με ημερομηνία 22-9-2018 και δύο αποδεικτικά επίδοσης του αρχιφύλακα Νικολάου Σπανού, που υπηρετεί στο Α.Τ. Θάσου, με ημερομηνία 25-9-2018).

Κατά τη συζήτηση της υπό κρίση υπόθεσης ασκήθηκε πρόσθετη παρέμβαση για την απόρριψη της ανωτέρω αίτησης από τη ________ ___________ του __________ και της ________, δικαστική συμπαραστάτρια του αδερφού της _______ _________ του ________ και της ________, με δήλωση της πληρεξουσίας δικηγόρου της, η οποία έγινε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και περιλαμβάνεται στις προτάσεις της. Η πρόσθετη αυτή παρέμβαση, η οποία συνεκδικάζεται με την ανωτέρω αίτηση (άρθρα 246 και 741 του Κ.Πολ.Δ.), πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης της προσθέτως παρεμβαίνουσας, σύμφωνα με τα άρθρα 1651 και 1682 εδ. α του Α.Κ..

Από την εκτίμηση όλων των εγγράφων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθ. 316/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) υποβλήθηκε σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ο ________ ________ του __________, διορίστηκε η _________ ___________ του ___________ και της ____________ προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια του ανωτέρω έως την τελεσιδικία της απόφασης και οριστική δικαστική συμπαραστάτρια για το χρόνο μετά την τελεσιδικία της απόφασης. Περαιτέρω με την ίδια απόφαση διορίστηκε τριμελές εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους 1) Σωτηρία Γεωργίου του Βασιλείου ως πρόεδρο, 2) Παρασκευή Γ ιαγκουδάκη του Ιωάννη ως μέλος και 3) Καλλιόπη Σταυροπούλου του Ιωάννη ως μέλος. Η ανωτέρω δικαστική συμπαραστάτρια, με την από 16-7-2018 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ζήτησε να παυθεί από δικαστική συμπαραστάτρια του αδερφού της και να ορισθεί ως αντικαταστάτης της το Κέντρο Επαγγελματικής Προεργασίας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΕΠ) της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, το οποίο ήδη παρακολουθεί τον συμπαραστατούμενο από το Μάρτιο του 2018, το οποίο να ορισθεί και προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης που θα εκδοθεί, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας του, της συνεχώς αυξανόμενης επιθετικότητάς του, της αδυναμίας της να τον φροντίζει και να τον ελέγχει και του κινδύνου που διατρέχει η σωματική ακεραιότητά της. Ωστόσο η ίδια η δικαστική συμπαραστάτρια ________ _______ του _______, με την από 2-10-2018 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και διαβιβάστηκε, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 176855/5-10-2018 έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, δηλώνει την επιθυμία της να παραμείνει δικαστική συμπαραστάτρια του αδερφού της, καθόσον με πρωτοβουλία της κινήθηκε η διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας του αδερφού της, ο οποίος νοσηλεύθηκε από 2-8-2018 στο «_________» και νοσηλεύεται από 7-9-2018 στο ιδιωτικό θεραπευτήριο «_______» στα _________, το οποίο αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας, όπου αυτός παραμένει μέχρι σήμερα σε ένα απόλυτα ελεγχόμενο και προστατευμένο περιβάλλον, όπως προκύπτει από την από 9-10-2018 σχετική βεβαίωση της ______ ________, νευρολόγου-ψυχιάτρου, επιστημονικού διευθυντή του θεραπευτηρίου αυτού. Κατόπιν των ανωτέρω δε συντρέχει λόγος να παυθεί η _______ _________ του _________ και της _________ από δικαστική συμπαραστάτρια του αδερφού της ________ ________ του ________ και της _________ και να ορισθεί ως αντικαταστάτης της το Κέντρο Επαγγελματικής Προεργασίας και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΕΠ) της Α’ Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, αφού με πρωτοβουλία της δικαστικής συμπαραστάτριας ο συμπαραστατούμενος τοποθετήθηκε σε μονάδα ψυχικής υγείας και ουδείς κίνδυνος υφίσταται να προξενήσει κακό είτε στη δικαστική συμπαραστάτρια, είτε σε τρίτα πρόσωπα. Συνεπώς η ανωτέρω δικαστική συμπαραστάτρια παρέχει τα εχέγγυα ότι θα συνεχίσει να ασκεί με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημά της, να μεριμνά όσο το δυνατό καλύτερα για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του συμπαραστατέου και την εξασφάλιση του προσώπου και της περιουσίας του και ότι οι ενέργειές της θα αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνον του τελευταίου, καθώς τον φροντίζει και αντιλαμβάνεται απολύτως την κατάσταση της υγείας του και κάθε είδους ανάγκη του. Επομένως η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ’ ουσίαν. Περαιτέρω, η Γραμματέας του Δικαστηρίου αυτού πρέπει να διαταχθεί να επιμεληθεί την επίδοση της απόφασης αυτής στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 802 του Κ.Πολ.Δ., στον δε συμπαραστατούμενο με την υπενθύμιση του δικαιώματος του να ασκήσει ένδικα μέσα (άρθρο 802 παρ. 5 εδ. α και β του Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει 1) την από 20-7-2018 και με αριθμό κατάθεσης 73125/2840/23-7-2018 αίτηση και 2) την ασκηθείσα στις 11-10-2018 πρόσθετη παρέμβαση της ________ ________ του _______ και της __________.

Απορρίπτει την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση.

Διατάσσει τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού να επιμεληθεί την επίδοση της απόφασης αυτής στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 802 του Κ.Πολ.Δ., στον δε συμπαραστατούμενο με την υπενθύμιση του δικαιώματος του να ασκήσει ένδικα μέσα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις  6/12/2018

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία