fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

αριθμός απόφασης 5291 /2018
αριθμός κατάθεσης αγωγής 2567/ 1262/8-3-2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Αφροδίτη Παπανικολάου, Πρωτόδικη, η οποία ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διέύθυνσης του Πρωτοδικείου, και τη Γραμματέα Ουρανία ΓΚΙΖΑ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μάϊου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ;

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: ________ χήρας _______ _________ του __________ και της __________ _________, κατοίκου __________ ________ και 2) _________  _______ του __________ και της ________, κατοίκου _________ _____________, οι οποίοι παραστάθηκαν η πρώτη διά και ο δεύτερος μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου Αικατερίνης ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ.

“ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1) _________ __________ του ___________ και της _________, κατοίκου ________ __________, 2) __________ ___________ του _________, κατοίκου Αίγινας Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν αμφότεροι δια του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου ΑΓΓΕΛΟMATH και 3) Της ασφαλιστικής εταιρείας με επωνυμία «____________ _________ _________ ________ _________ ___________» και τον διακριτικό τίτλο «___________ __________», που εδρεύει στο _____ _______ __________-_________, διατηρεί γραφεία στην Αθήνα Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Αλκυόνη ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 8-3-2017 αγωγή, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 2567/1262/8-3-2017, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι ενάγοντες αναφερόμενοι στο τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα στις 9.7.2015 στον _________ __________, συνεπεία του οποίου απεβίωσε ο __________ __________, σύζυγος της πρώτης και πατέρας του δεύτερου των εναγόντων, ζητούν όπως παραδεκτά περιόρισαν το αίτημα της αγωγής τους και έτρεψαν το αγωγικό αίτημα από καταψηφιστικό σε εν μέρει έντοκο αναγνωριστικό με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, που εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και επαναλαμβάνεται με τις προτάσεις τους, να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος 1) το ποσό των 30.000 ευρώ σε έκαστο των εναγόντων, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, ως αποζημίωση για την ψυχική τους οδύνη, 2) στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 3.671,25 ευρώ για τα έξοδα κηδείας που κατέβαλλε με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, 3) στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 32.400 ευρώ, ως εφάπαξ κεφάλαιο, άλλως να της καταβάλλουν το ποσό των 90 ευρώ την πρώτη μέρα κάθε μήνα και για τα επόμενα 30 χρόνια, ως αποστερηθείσα διατροφή εξ αιτίας του θανάτου του συζύγου της, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και ζητούν να αναγνωριστεί η υποχρέωση των εναγομένων να καταβάλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 1) το ποσό των 270.000 ευρώ σε έκαστο των εναγόντων, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και 2) στην πρώτη ενάγουσα το ποσό των 147.600 ευρώ ως εφάπαξ κεφάλαιο νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, άλλως ότι οφείλουν το ποσό των 410 ευρώ την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και για τα επόμενα 30 χρόνια από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής, ως αποστερηθείσα διατροφή εξ αιτίας του θανάτου του συζύγου της. Τέλος, ζητούν 1) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, 2) να απαγγελθεί σε βάρος του πρώτου και δευτέρου των εναγομένων προσωπική κράτηση ενός έτους ως μέσο εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

Με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αγωγή, παραδεκτώς και αρμοδίως καθ ύλην και κατά τόπον εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 7, 9, 10, 14 § 2, 16 αριθ. 12, 25 § 2, 37 § 1 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ, είναι δε αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330 εδ. β’, 345, 346, 914, 928, 932 του Α.Κ. 2, 4, 9 και 10 του νόμου Γ7)Ν/1911, η ισχύς του οποίου διατηρήθηκε και μετά από την εισαγωγή του ΑΚ δυνάμει των άρθρων 47 και 114 του ΕισΝΑΚ, 10 § 1 ν. 489/1976, 70, 176, 191 § 2, 907, 908, 1047επ. ΚΠολΔ. Απορριπιέα ως μη νόμιμα είναι τα αιτήματα για την κήρυξη της παρούσας προσωρινά εκτελεστής και για την προσωπική κράτηση των δύο πρώτων εναγόμενων, κατά το μέρος που το αίτημα της αγωγής τράπηκε από καταψηφιστικό σε εν μέρει αναγνωριστικό, δεδομένου ότι εκτελεστό τίτλο αποτελούν κατά το νόμο μόνο οι καταψηφιστικές αποφάσεις, ενώ οι συνέπειες των αναγνωριστικών αποφάσεων εξαντλούνται στο δεδικασμένο (βλ. ΠΠρΗρακλ 109/2009, ΠΠρΣαμ 43/2008, δημοσιευμένες στην τράπεζα νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, ΠΠρΠειρ 5050/2005 ΝοΒ 2006.436, Γέσιου – Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως I, Γενικό Μέρος, § 15 I 1). Κατά τα λοιπά και στο βαθμό που κρίθηκε νόμιμη κατά τα ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι για το καταψηφιστικό αίτημά της έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου, με τις νόμιμες προσαυξήσεις υπέρ τρίτων.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, καθώς και από όλα τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από του διαδίκους έγγραφα, το Δικαστήριο δεν δύναται να οδηγηθεί σε ασφαλή κρίση επί της ένδικης υπόθεσης, διότι από το ως άνω αποδεικτικό υλικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί εάν ο επελθών θάνατος του συγγενούς των εναγόντων, ________ __________, οφείλεται αποκλειστικά στον επισυμβάντα, τραυματισμό του, που έλαβε χώρα το επίδικο τροχαίο ατύχημα και επειδή η έρευνα των θεμάτων αυτών απαιτεί ειδικές γνώσεις επιστήμης, τις οποίες δεν διαθέτει το Δικαστήριο, κρίνεται αναγκαίο να αναβληθεί η έκδοση της οριστικής απόφασης, προκειμένου να διαταχθεί ιατρική πραγματογνωμοσύνη (άρθρ. 368 ΚΠολΔ), η οποία θα διεξαχθει από πραγματογνώμονα που το Δικαστήριο θα διορίσει, κατά χα ειδικότερα στο διατακτικό οριζόμενα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης.

Διατάσσει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, με την επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων.

Διορίζει πραγματογνώμονα τον ________ __________ του _________, Ιατρό Καρδιολόγο, πτυχιούχο του μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατοίκου _________, οδός ________, αρ , Τ.Κ. ________, χηλ.: _____________, e-mail: ___________________, ο οποίος αφού δώσει το νόμιμο όρκο ενώπιον της Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, Αφροδίτης Παπανικολάου, Πρωτόδικη ή σε περίπτωση κωλύματος της, στον νόμιμο αναπληρωτή της, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη νόμιμη επίδοση σ’ αυτήν τής απόφασής αυτής, σε ημέρα και ώρα που η ίδια Δικαστής θα ορίσει και, στη συνέχεια, αφού λάβει γνώση όλων των εγγράφων της δικογραφίας και κάθε άλλου χρήσιμου στοιχείου για την υπόθεση, που θα του παραδώσουν οι διάδικοι και αφού ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση κρίνει αναγκαία, θα γνωμοδοτήσει με πλήρως αιτιολογημένη έκθεση σχετικά με το αν ο επελθών θάνατος του συγγενούς των εναγόντων, _________  _____________, οφείλεται αποκλειστικά στον επισυμβάντα τραυματισμό του, στις 9.7.2015, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το επίδικο τροχαίο ατύχημα. Επίσης, θα εξετάσει το ιατρικό ιστορικό του θανόντος, προκειμένου να διαπιστωθεί 1) αν ο θανών έπασχε από καρδιολογική πάθηση πριν από το ατύχημα, 1) αν το πνευμονικό οίδημα που υπέστη ο θανών, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη ιατροδικαστική έκθεση και ιστολογική εξέταση, μαρτυρά την παρουσία προηγούμενου καρδιολογικού προβλήματος του θανόντος, 3) αν ο θάνατος του αποβιώσαντος _________ _________, οφείλεται αποκλειστικά σε πρόσφατες ισχαιμικού τύπου αλλοιώσεις του μυοκαρδίου και αλλοιώσεις συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης, συνεπεία του ένδικου ατυχήματος ή αν οφείλεται σε συνδυασμό των πρόσφατων αλλοιώσεων με προγενέστερες αλλοιώσεις και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο τελευταίο ζήτημα σε τι ποσοστό, κατά προσέγγιση, οφείλεται ο θάνατός του σε πρόσφατες αλλοιώσεις και σε τι ποσοστό, κατά προσέγγιση, οφείλεται σε προγενέστερες. Η έκθεση αυτή θα κατατεθεί στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την όρκιση του πραγματογνώμονα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στον Πειραιά, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 7/12/2018

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ακριβές αντίγραφο το οποίο

θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βρασίδας Ζευγολατάκος