fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1259/2010 ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή, Τσαμπάζη Βασιλική, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 2§3 του Ν. 3327/2005.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 9 Δεκεμβρίου 2009, για να δικάσει την με αριθμό καταθέσεως 15.888/2009 αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης, μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: _______ (________) _________ (__________) του ___________ (__________), κατοίκου __________ ____________, που παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Ελευθερίου Φυλλαδάκη (Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 28.601), ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: _____________ ________, κατοίκου __________ ________ (_____ _________ αρ. __), που δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αιτούντος ανέπτυξε προφορικώς τους ισχυρισμούς του και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθμ. 11013Β718-11-2009 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά, Δημητρίου Ραπατζίκου, που προσκομίζει ο απών, επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της κρινομένης αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου για την, αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας, ημεροχρονολογία και με κλήση προς συζήτηση στη δικάσιμο αυτή επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην καθ’ ης κατά τις διατάξεις των άρθρων 128§4 και 129 ΚΠολΔ. Εφόσον λοιπόν η τελευταία δεν εμφανίσθηκε στην παρούσα δικάσιμο, κατά την οποία εκφωνήθηκε και συζητήθηκε η υπόθεση από το οικείο έκθεμα και με τη σχετική της σειρά, πρέπει να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει όμως η συζήτηση σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (ΤΖΙΦΡΑΣ Ασφαλιστικά Μέτρα, εκδ. 1980, σελ. 43).

Ο απών, επικαλούμενος ότι έχει απαίτηση εναντίον της καθ’ ης, ύψους 18.806,82 €, για την υλική ζημία που αυτός υπέστη, από την παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων της αντιδίκου του, με την οποία είχε συνάψει σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αίτησή του, πλέον του ποσού των 5.000€ που αξιώνει σε βάρος της για την αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης, επικαλούμενος και την αδικοπρακτική της ευθύνη, ζητά να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της καθ’ ης, μέχρι του ποσού των 30.000,00€, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή του, η οποία κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής καταστάσεως της καθ’ ης και να καταδικαστεί η τελευταία στη δικαστική του δαπάνη. Η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται για να δικαστεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου με την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 683 §1 ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 361, 480, 574, 595 ΑΚ, 707, 708, 711 ΚΠολΔ πλην του αιτήματος περί της καταδίκης της καθ’ ης στη δικαστική δαπάνη του αιτούντος (άρθρο 178 παρ. 3 του Ν.Δ. 3026/1954 «περί του κώδικος των δικηγόρων»). Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα του αιτούντος, _________ ________ του __________, κατοίκου ________ ___________, των εγγράφων που προσκομίζει και επικαλείται ο αϊτών, από όσα ανέπτυξε προφορικούς ο πληρεξούσιος δικηγόρος του και με το σημείωμά του, σε συνδυασμό και με όλη γενικά τη διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα εξής: Δυνάμει εγκύρου συμβάσεως παρακαταθήκης που καταρτίσθηκε μεταξύ των διαδίκων προφορικά στις 28.9.2007, ο αϊτών παρέδωσε στην καθ’ ης, η οποία διατηρεί στον ______ _________ _______ ________ ατομική επιχείρηση πρατηρίου υγρών καυσίμων της _______, επί του οποίου εκμεταλλεύεται και χώρο στάθμευσης και φύλαξης οχημάτων, τα με αριθμούς πλαισίου ___________ και ________ μηχανήματα – πρέσες και το με στοιχεία κυκλοφορίας ____ _______ ______ αυτοκίνητο, έναντι μηνιαίας αμοιβής της καθ’ ης ανερχόμενης στο ποσό των 55€ για τα μηχανήματα και των 75 € για το αυτοκίνητο, πλέον σε αμφότερα τα ποσά του ΦΠΑ, από 19%. Η καθ’ ης εξάλλου κατά την παραλαβή των παραπάνω κινητών πραγμάτων του αιτούντος ρητά ανέλαβε την υποχρέωση φύλαξής τους και έναντι της κλοπής (βλ. το από 28.9.2007 έγγραφο παραλαβής που υπέγραψε υπό την επωνυμία της η καθ’ ης). Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι στις 7.9.2008, άγνωστοι δράστες εισήλθαν στο χώρο στάθμευσης του πρατηρίου και αφού έσπασαν το παράθυρο της πόρτας του συνοδηγού του αυτοκινήτου του αιτούντος, το μετακίνησαν λίγα μέτρα και στην συνέχεια αφαίρεσαν τα δύο μηχανήματα (βλ. και το αριθμ. πρωτ. 1020/10255/1-α αντίγραφο από το Βιβλίο Συμβάντων Αδικημάτων της 7-9­2008 του Τμήματος Ασφαλείας Αγ. Ιωάννη Ρέντη). Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η αξία των δύο κλαπέντων μηχανημάτων, τα οποία ο αϊτών τα είχε αγοράσει καινούργια την 28.9.2007 το πρώτο και την
7.2.2008 το δεύτερο, ανέρχεται για τη μεν μηχανή σοβατίσματος στο ποσό των 11.900 €, για τη δε πρέσα τσιμεντοκονίας σ’ αυτό των 6.756€. Πέραν της αξίας των παραπάνω μηχανημάτων, κατά την οποία ζημιώθηκε ο αϊτών, αφού αυτά βρισκόταν σε άριστη κατάσταση, ζημιώθηκε αυτός και κατά την αξία του σπασμένου παραθύρου του αυτοκινήτου του, που ανέρχεται σε 150€. Συνολικά δε η ζημία που υπέστη ο αϊτών λόγω της πλημμελούς εκ μέρους της καθ’ ης φύλαξης των ανωτέρω μηχανημάτων και του αυτοκινήτου του ανέρχεται στο ποσό των 18.806,82 € και με τους τόκος και τα έξοδα θα ανέλθει μέχρι την ικανοποίησή του στο ποσό των 25.000€. Τέλος, πιθανολογήθηκε ότι η περιουσιακή κατάσταση της καθ’ ης είναι επισφαλής και υπάρχει κίνδυνος για την ικανοποίηση της ανωτέρω απαιτήσεως του αιτούντος ενόψει του ότι αυτή είναι υπερχρεωμένη και προτίθεται να μεταβιβάσει την παραπάνω επιχείρησή της (όπως κατέθεσε ο μάρτυρας του αιτούντος) και για το λόγο αυτό προφανώς, μολονότι δεν αμφισβητεί την απαίτηση του αιτούντος δεν ανταποκρίθηκε στην εξώδικη πρόσκληση που αυτός της απέστειλε προκειμένου να βρεθεί μία συμβιβαστική λύση για την ικανοποίηση της ανωτέρω απαίτησής του κατ’ αυτής. Συνεπώς πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση και να διαταχθεί το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ερήμην της καθ’ ης.

ΔΕΧΕΤΑΙ, εν μέρει την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη συντηρητική κατάσχεση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ’ ης, είτε κατέχεται από την ίδια, είτε από οποιονδήποτε τρίτο, μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 €), για την εξασφάλιση της απαιτήσεως του αιτούντος, που αναφέρεται στο σκεπτικό, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση την 8η Φεβρουαρίου 2010 απόντων των διαδίκων.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία