fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 5074 /2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ελευθέριο Γεωργίλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19 Απριλίου 2013, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «________ ________ ________ _________ _________», που έχει έδρα στην _______ (οδός _______ __) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεώργιο Βηλαρά.

Των καθ’ ων η αίτηση: 1) _______ _______, το γένος __________ ____________, 2) ________ ___________ του __________ και 3) ___________ ______________ του __________, κάτοικων __________ ___________ (οδός ___ ___________ _______), οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Χρήστο Οικονομάκη.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 27.7.2012 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 135289/2012 αίτησή της, η οποία προσδιορίστηκε για τις 14.12.2012, οπότε αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.Η αιτούσα, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να της χορηγηθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η άδεια να εγγράψει προσημείωση υποθήκης επί των ειδικά αναφεράμενων ακινήτων της δεύτερης και τρίτης των καθ’ ων μέχρι το ποσό των 32.885,60 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή της, που αναφέρεται στην αίτηση, σε βάρος της δικαιοπαρόχου της – πρώτης καθ’ ης – η οποία προχώρησε στη μεταβίβαση αυτών (ακινήτων), λόγω γονικής παροχής, παρά το ότι γνώριζε πως σε βάρος της υπήρχε γεγενημένη και ληξιπρόθεσμη απαίτηση της αιτούσας και παρά το ότι η υπόλοιπη περιουσία της δεν αρκούσε για την ικανοποίηση της απαίτησης της αιτούσας. Ότι ενήργησε με σκοπό τη ματαίωση της ικανοποίησης της αιτούσας, δηλαδή με σκοπό καταδολίευσης αυτής, απαίτηση της οποίας κινδυνεύει, λόγω επικείμενης εκποίησης. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως φέρεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 683 παρ. 1, 3 και 22 του Κ,Πολ.Δ.), κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 683 επ. Κ,Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων που προαναφέρθηκαν, καθώς και σε αυτές των άρθρων 939, 941, 942, 943 Α.Κ., σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 874 Α.Κ., 669 ΕμπΝ, 112 Εισ.Ν.Α,Κ. και 64 – 67 του ν.δ. της 17.7/13,8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών», 1269, 1274, 1289 του Α.Κ. και 706 του Κ,Πολ.Δ. Πρέπει, όμως να απορριφθεί ως αβάσιμη, αφού, όπως προέκυψε από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, __________ ____________ του _________ και ________ ________ του _______ αντίστοιχα, καθώς και από τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, δεν πιθανολογήθηκε ότι η πρώτη καθ’ ης – οφειλέτρια της αιτούσας ως εγγυήτρια στην 14374/2006 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό λογαριασμό υπέρ του πιστούχου _________ ____________ – με τη φερόμενη ως καταδολιευτική μεταβίβαση των περιγραφόμενων στην αίτηση ακινήτων της, περιήλθε σε τέτοια κατάσταση, ώστε η απολειπόμενη περιουσία της να μην επαρκεί για την ικανοποίηση της απαίτησης της αιτούσας, ποσού 32.885,60 ευρώ.

Και τούτο, διότι έχει την κυριότητα, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, ενός αγροτεμαχίου, που βρίσκεται στη _ ______ _______, στη θέση «___________», επιφάνειας 305 τ.μ., το οποίο είναι ελεύθερο βαρών και έχει μεγαλύτερη αξία από την απαίτηση της αιτούσας και στο οποίο η u}^r*k μπορεί να εγγράφει προσημείωση υποθήκης με βάση τον εκτελεστό τίτλο – την 7784/2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – που έχει για την ίδια απαίτηση. Σημειωτέον ότι δεν πιθανολογήθηκε ούτε ότι επίκειται εκποίηση των φερόμενων ως καταδολιευτικά μεταβιβασθέντων ακινήτων που μεταβιβάστηκαν από την πρώτη καθ’ης   στις δεύτερη και τρίτη των καθ’ ων. Τέλος, δικαστικά έξοδα, δεν θα επιδικασθούν, λόγω του αντικειμένου της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων, το οποίο δεν καταργήθηκε από το άρθρο 1 εδ. ε Εισ.Ν.Κ,Πολ.Δ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Και Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό ΥΟΥ, στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 29 Απριλίου 2013.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (για τη δημοσίευση)