fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως
3959/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Πηνελόπη Λέτσιου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Φεβρουάριου 2013, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ. Άνώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «__________ ______ __________ ___________ ________ __________» που εδρεύει στην _______ και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Αριστέας-Μαγδαληνής Μπακόλα.

ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «______________ ____________ __________ ___________ ____ __________ ___________-______________ ___________ _______ ____________ __________», η οποία εδρεύει στο Δήμο _________ _________, εκπροσωπείται νομίμως και παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ευαγγέλου Ρεγκούτα.

Η υπό κρίση από 16-5-2012 αίτηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 89813/9041/2012 και προσδιορίσθηκε ως δικάσιμος για τη συζήτησή της αρχικά η 121-10-2012 και κατόπιν αναβολής η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως δημοσίως στο ακροατήριό του στην ορισθείσα δικάσιμο από τη σειρά του οικείου εκθέματος, οι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους/όπως και στα έγγραφα σημειώματα τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα αιτείται να της χορηγηθεί η άδεια για την εγγραφή προσημειώσεως υποθήκης μέχρι του ποσού των 500.000 ευρώ στο περιγραφόμενο στην αίτηση ακίνητο της καθ’ ης ως ασφαλιστικό μέτρο για την εξασφάλιση της περιγραφόμενης λεπτομερώς απαιτήσεώς της λόγω συνδρομής επικειμένου κινδύνου μη ικανοποιήσεώς της και μη εξασφαλίσεως της απαιτήσεώς της. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρ. 22, 682, 683 παρ. 1 του ΚΠολΔ) κατά την προσήκουσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 686 επ. του ΚΠολΔ) και είναι νόμω βάσιμη, ερειδομένη στις διατάξεις των άρθρων 1257, 1274 του ΑΚ και 682 παρ. 1, 706 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων _______ _________ (που πρότεινε η αιτούσα) και ______ ________ (που πρότεινε η καθ’ ης) σε συνδυασμό με όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν αμφότεροι οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Δυνάμει των υπ’ αριθμ. 1441/17-4-2000, 513699/27-7-2004 συμβάσεων παροχής πιστώσεως και υπ’ αριθμ. 14454/10-6- 2009 συμβάσεως δανείου μεταξύ της αιτούσας ως δανείστριας και της καθ’ ης ως πιστούχου ανοίχθηκε υπέρ της πιστούχου πίστωση, της οποίας η πιστούχος εταιρία έκανε χρήση και για την εξυπηρέτησή της τηρήθηκαν αλληλόχρεοι λογαριασμοί. Η αιτούσα κατήγγειλε με την από 16-3-2012 εξώδικη επιστολή της που κοινοποιήθηκε στην καθ’ ης τις εν λόγω συμβάσεις πιστώσεως και έκλεισε οριστικά τους λογαριασμούς που τις εξυπηρετούσαν, καθώς και με την από 14­3-2012 και την ως άνω σύμβαση δανείου, με χρεωστικά υπόλοιπα κατά το κλείσιμο των σχετικών λογαριασμών τα ποσά των 1.105.547,64 ευρώ, 4.364.322,40 ευρώ και 1.042.439,66 ευρώ αντίστοιχα. Η ύπαρξη της ως άνω οφειλής δεν αμφισβητείται από την καθ’ ης η αίτηση, πλην όμως από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν πιθανολογήθηκε ότι η ικανοποίηση της εν λόγω απαιτήσεως της αιτούσας κινδυνεύει άμεσα λόγω της επισφαλούς περιουσιακής καταστάσεως της καθ’ ης.

Αντιθέτως πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ ης η αίτηση είναι κυρία σημαντικής ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα τουλάχιστον δυο ακινήτων, ήτοι ενός τριώροφου κτιριακού συγκροτήματος (στο εξής επιχειρηματικό ακίνητο) στο Αιγάλεω Αττικής, η αξία του οποίου εκτιμήθηκε στο ποσό των 6.364.000 ευρώ την 1η-10-2009 από ειδικούς εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών κατόπιν αιτήσεως της καθ’ ης η αίτηση και στο ποσό των 5.400.000 ευρώ στις 19-12-2008 από εκτιμητή που ενήργησε κατ’ εντολή της αιτούσας, και ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 4.002 τ.μ. στο ________ ________, αξίας περίπου 500.000 ευρώ. Σημειωτέον ότι κατά της καθ’ ης και σε βάρος του ως άνω πρώτου ακινήτου τρίτη δανείστρια εταιρία με την επωνυμία ________ _________- ___________ _______. (που ενέγραψε προσημείωση στις 8-1-2013) επέσπευσε πλειστηριασμό για απαίτηση 85.370,80 ευρώ δυνάμει της με αριθμ. 135Β/8-1-2013 περιλήψεως του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Αθανασίου Γεωργαντόπουλου, ο οποίος εκτίμησε το εν λόγω ακίνητο στο ποσό των 9.300.000 ευρώ και όρισε τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 6.200.000 ευρώ. Επίσης η αιτούσα έχει ήδη εγγράψει επί του ως άνω επιχειρηματικού ακινήτου της καθ’ ης τρεις προσημειώσεις υποθήκης (ήδη από το έτος 2004 η πρώτη εξ αυτών) ανερχόμενες στο συνολικό ποσό των 6.800.000 ευρώ, ανεξαρτήτως δε της μειώσεως ή μη της αξίας αυτού του ακινήτου λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, πιθανολογήθηκε ότι η αιτούσα είναι επαρκώς εξασφαλισμένη για την είσπραξη των απαιτήσεών της και δεν υπάρχει λόγος επιβάρυνσης περαιτέρω της περιουσίας της καθ’ ης, η οποία συνεχίζει την επιχειρηματική δράση της και προσπαθεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της εν μέσω οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, κατόπιν των ως άνω, δεν πιθανολογείται η ύπαρξη έκτακτης ανάγκης δικαστικής προστασίας και ως εκ τούτου η αίτηση πρέπει να απορριφθεί λόγω ελλείψεως επικειμένου κινδύνου, δεκτού γενομένου του σχετικού ισχυρισμού της καθ’ ης. Δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται λόγω του αντικειμένου της αιτήσεως (άρθρο 178 παρ. 3 του Κωδικός περί των Δικηγόρων).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 1 Απριλίου 2013 χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Για τη δημοσίευση

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση και έκδοσή του.

ΑΘΗΝΑ 09 ΣΕΠ 2013

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία