fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2072- /2017
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν της κατά νόμο κληρώσεως, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 19 Ιανουάριου 2017, για να δικάσει την υπόθεση, με αντικείμενο μείωση τιμής πρώτης προσφοράς, μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, με την επωνυμία «________ _________ – _________ ____.», και τον διακριτικό τίτλο «__________ – _________», με ΑΦΜ ____________ ΔΟΥ ____ _________, που εδρεύει στην _______, οδός ______ ______ __, όπως εκπροσωπείται νομίμως, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Σταυρούλας Θεοδωρακοπούλου (AM ΔΣΑ 20054), η οποία κατέθεσε σημείωμα.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «________ _________ __________ __________ ___ _________ __________ – ____________ ___________ ____ _________ __________», με ΑΦΜ ___________, που εδρεύει στο ________ _______, οδός ___________ αριθ. ___, όπως εκπροσωπείται νομίμως, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Αικατερίνης Μητρογιάννη (AM ΔΣΑ 34937), η οποία κατέθεσε σημείωμα.

Η ΑΙΤΟΥΣΑ ζητεί να γίνει δεκτή η από 8-12-2016 αίτησή της, που κατατέθηκε με γενικό αριθμό κατάθεσης 92790/2016 και με αριθ. καταθ. δικογράφου 13240/19-12-2016, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία συζητήθηκε.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 966§2 ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται και επί πλειστηριασμού ακινήτων, κατ’ άρθρ. 1003 §4 ΚΠολΔ, «αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, το πράγμα που πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιμή της πρώτης προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, εάν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται νέος πλειστηριασμός μέσα σε σαράντα (40) ημέρες». Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου, «αν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει πάλι κατακύρωση, το αρμόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 ΚΠολΔ, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασμός, μέσα σε τριάντα ημέρες, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, ή να επιτρέψει μέσα στην ίδια προθεσμία να πουληθεί ελεύθερα το πράγμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, με τίμημα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο μπορεί να ορίσει και να πληρωθεί με δόσεις μέρος του τιμήματος».

Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται ότι σκοπός του νομοθέτη είναι η κατά το δυνατόν συντομότερη περαίωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και η αποφυγή συνεχών πλειστηριασμών, που αποβαίνουν άκαρποι από τη μη εμφάνιση πλειοδοτών. Προς το σκοπό αυτό ο νομοθέτης με τις διατάξεις αυτές, η ρύθμιση των οποίων είναι ειδική, θέτει ορισμένες προϋποθέσεις, τη συνδρομή των οποίων ελέγχει το δικαστήριο. Έτσι, εάν μετά και το δεύτερο /πλειστηριασμό δεν επιτευχθεί κατακύρωση, είτε στον  πλειοδοτήσαντα είτε στον επισπεύδοντα, παρεμβαίνει το αρμόδιο -κατ’ άρθρ. 933 ΚΠολΔ- δικαστήριο, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, το οποίο έχει τη διαζευκτική ευχέρεια να διατάξει: α) είτε τη διενέργεια νέου πλειστηριασμού, εντός τριάντα ημερών, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, β) είτε την εντός τριάντα ημερών ελεύθερη εκποίηση του πράγματος από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού στον υπέρ ου η εκτέλεση ή τρίτο, με τίμημα καθοριζόμενο από το δικαστήριο. Ακολούθως, κατά την παρ. 4 του ίδιου ως άνω άρθρου (966 ΚΠολΔ), αν και ο νέος (τρίτος) πλειστηριασμός απέβη χωρίς αποτέλεσμα ή δεν κατορθώθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το ίδιο ως άνω δικαστήριο και κατά την ίδια διαδικασία των άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει την ενέργεια νέου (τέταρτου) πλειστηριασμού σε απώτερο χρονικό σημείο, το οποίο δεν προσδιορίζεται από το νόμο, για να ευρεθεί προφανώς ο προσφορότερος για την ενέργεια του πλειστηριασμού και επιτυχή έκβαση αυτού χρόνος, με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς, και ο τέταρτος δε πλειστηριασμός θα διεξαχθεί κατά τις διατυπώσεις και όρους των άρθρ. 959 – 960 ΚΠολΔ.

Εξάλλου, από τη διατύπωση των παραπάνω διατάξεων του άρθρ. 966§§3 και 4 ΚΠολΔ καθίσταται σαφές ότι ο νομοθέτης με τις υπόψη διατάξεις θέλησε να αποκλείσει τη δυνατότητα στον επισπεύδοντα να διενεργεί με δική του βούληση συνεχείς πλειστηριασμούς στο διηνεκές, ενώ αυτοί είναι σαφώς ατελέσφοροι. Η παραδοχή αντίθετης άποψης, σύμφωνα με την οποία ο επισπεύδων μπορεί να παρακάμψει τη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρ. 966§§3 ή 4 ΚΠολΔ, θα οδηγούσε στο άτοπο να έχει αυτός τη δυνατότητα να επισπεύσει και τρίτο, τέταρτο κ.ο.κ. πλειστηριασμό, χωρίς άδεια δικαστηρίου, οπότε στην περίπτωση αυτή θα καθίστατο κενό γράμμα η ρύθμιση που προβλέπει την -κατόπιν παροχής αδείας από το Δικαστήριο- διενέργεια νέου πλειστηριασμού και με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς. Σε κάθε δε περίπτωση ο νομοθέτης με το όλο πνεύμα των διατάξεων περί αναγκαστικής εκτέλεσης καθιστά σαφές ότι οι υπόψη διατάξεις του άρθρ. 966 ΚΠολΔ αποτελούν την έσχατη λύση για την περαίωση της διαδικασίας της εκτέλεσης, η οποία δεν είναι εύλογο να παραμένει σε εκκρεμότητα στο διηνεκές, με συνεχείς ατελέσφορους πλειστηριασμούς, γεγονός το οποίο ασφαλώς και προκαλεί βλάβη στον καθ’ ου η εκτέλεση (άρθρ. 159 ΚΠολΔ, βλ. ΑΠ 1460/1995 ΕλλΔνη 38. 1548), εφόσον επιβαρύνεται αδικαιολόγητα με νέα έξοδα εκτέλεσης, τα οποία μάλιστα αφαιρούνται από το πλειστηρίασμα (άρθρ. 975§1 ΚΠολΔ, βλ. Χαμηλοθώρη, «Ασφαλιστικά μέτρα», έκδ. 2010, §§2228 επ., σελ. 530-531, καθώς και ΑΠ 1460/1998 ΕλλΔνη 38. 1548, ΕφΑΘ 9241/1998 ΕλλΔνη 40. 1591, ΕφΑΘ 5970/1991 ΕλλΔνη 33. 889, ΜΠΡοδ 23/2012 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΝΟΜΟΣ», ΜΠΑλεξ 1019/2009 ΕφΑΔ 2010. 114, ΜΠΟρεστ 92/2007 αδημ, ΜΠΘεσ 30257/2003 Αρμ 58, 585, ΜΠΛαρ 2965/2003 ΑρχΝ 2004. 222).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτησή της, η αιτούσα τραπεζική εταιρία ζητεί να οριστεί νέος πλειστηριασμός της περιγραφόμενης ειδικότερα σ’ αυτήν ακίνητης περιουσίας της καθ’ ης η αίτηση με τιμή πρώτης προσφοράς κατώτερη εκείνης που ορίστηκε και δη με τιμή 2.850.000 ευρώ, επειδή οι λεπτομερώς περιγραφόμενοι στο δικόγραφο προηγούμενοι έξι (6) πλειστηριασμοί της ίδιας ακίνητης περιουσίας και δη κατά τις ημερομηνίες 20- 3-2013, 5-6-2013, 18-12-2013, ο οποίος μάλιστα ορίσθηκε μετά την έκδοση της με αριθ. 13132/2013 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, που έκανε δεκτή την αίτηση της νυν αιτούσας, επέτρεψε τη διενέργεια του πλειστηριασμού στην ημερομηνία αυτή και όρισε τιμή πρώτης προσφοράς του κατασχεθέντος ακινήτου τα 5.500.000 ευρώ (τιμή εκτιμήσεως 9.300.000 ευρώ), 9-4-2015, 16- 12-2015 και 21-9-2016, με τις τιμές που είχαν οριστεί ματαιώθηκαν, λόγω μη προσέλευσης πλειοδοτών , καθώς και να καταδικαστεί η καθ’ ης στη δικαστική της δαπάνη.  Με το περιεχόμενο και τα αιτήματα αυτά, η ένδικη αίτηση παραδεκτώς εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον Δικαστηρίου (άρθρα 966 παρ. 4 και 933 παρ. 1, 2 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 και επ. ΚΠολΔ), είναι όμως μη νόμιμη και απορριπτέα, καθόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 966§ 3 ή 4 ΚΠολΔ, αφού έχουν ήδη -κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αίτηση- προηγηθεί έξι (6) πλειστηριασμοί, οι οποίοι ματαιώθηκαν ελλείψει πλειοδοτών και η αιτούσα ζητεί τη διενέργεια νέου (έβδομου) πλειστηριασμού, με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς.

Μετά δε τη ματαίωση του τρίτου πλειστηριασμού στη σειρά, ο οποίος ορίσθηκε με την έκδοση της προαναφερθείσας απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, η αιτούσα όφειλε να προβεί σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 966§4 ΚΠολΔ περί καθορισμού νέου (τέταρτου) πλειστηριασμού με την ίδια ή κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς και όχι μετά τη ματαίωση αυτού και άλλων δύο μετά απ’ αυτόν, να υποβάλει αίτηση για διενέργεια νέου (έβδομου κατά σειρά) πλειστηριασμού, επιβαρύνοντας, παρά τον νόμο, την καθ’ ης η εκτέλεση διαρκώς με νέα έξοδα πλειστηριασμού. Τυχόν αντίθετη παραδοχή θα συνιστούσε σαφή παραβίαση των διατάξεων της εκτελεστικής διαδικασίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, λόγω παράκαμψης της ρύθμισης του άρθρ. 966 ΚΠολΔ, καθόσον δεν είναι ασφαλώς δυνατόν να υποστηριχθεί πως η διάταξη του άρθρ. 966 ΚΠολΔ δίνει απλώς δυνατότητα σε όποιον αιτούντα επιθυμεί (και έχει έννομο συμφέρον) να ασκήσει σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οποτεδήποτε, καθόσον η λέξη «μπορεί» που αναφέρεται στη διάταξη παρέχει απλώς την ευχέρεια στο δικαστήριο, το οποίο διατάσσει τον τρίτο και τέταρτο πλειστηριασμό, να επιλέξει έναν από τους αναφερόμενους τρόπους για την πρόοδο (και περαίωση) της εκτέλεσης και όχι την ευχέρεια στον επισπεύδοντα να παρακάμψει την πιο πάνω ρύθμιση [βλ. και ΜΠρΑΘ 9678/2014 (ασφ. μ.) και εκεί περαιτέρω παραπομπές σε ΜΠΘεσ 31276/2008 και ΜΠΛαρ 2965/2003 ΤΝΙΊ ΝΟΜΟΣ), όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης η αίτηση σε βάρος της αιτούσας (άρθρ. 176 και 191 §2 ΚΠολΔ, σε συνδ. με άρθρ. 84§2 εδ. α’ Ν. 4194/13 «Κώδικα Δικηγόρων»), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης η αίτηση, τα οποία καθορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250€).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε, στην Αθήνα, και σε έκτακτη, δημόσια αυτού συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, στις 13 Μαρτίου 2017.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ