fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8874/2009

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη δικαστή Ευφροσύνη Σωζοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29-9-2009, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της αιτούσας :                της εταιρείας με την επωνυμία «________ _______ __________ ____ __________ _________ – __________ _____ ______ _____ _______», που εδρεύει στην _________ _________ (οδός ________ αριθμ. ___ και ___________), όπως εκπροσωπείται νόμιμα, την οποία εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος της Ιωάννα Μαρώση.

Του καθ’ου η αίτηση : __________ __________ του ________, κατοίκου ________ ________ (____ _______ _______), ο οποίος δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-7-2009 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στο Δικαστήριο τούτο με αριθμό 136889/11178/2009 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Από τη με αριθμ. 1411717-9-2009 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Χανίων Ελένης Θεοδοσοπούλου Λουτριανάκη που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτει ότι, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον καθ’ου. Ο τελευταίος όμως δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο στην ανωτέρω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το σχετικό έκθεμα και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (Τζίφρας Ασφαλ. Μέτρ. έκδ. 1985 σελ. 50).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του καθ’ου, είτε βρίσκεται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτων, μέχρι του ποσού, των 60.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή της που αναφέρεται στην αίτηση και η οποία κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης του τελευταίου και να καταδικαστεί ο καθ’ου στα δικαστικά της έξοδα. Η αίτηση αυτή, αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρ. 683 παρ. 1 και 33 του Κ.Πολ.Δικ) που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ του Κ.Πολ.Δικ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 707 επ του Κ.Πολ.Δικ. Μη νόμιμο και απορριπτέο, είναι το αίτημα περί επιβολής των δικαστικών εξόδων σε βάρος του καθ’ου, λόγω του αντικειμένου της αίτησης (άρθρ. 178 παρ. 3 του Κωδ. Δικηγόρων). Πρέπει συνεπώς, κατά το μέρος που η αίτηση κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω, για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη.

Από την χωρίς όρκο κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας που εξετάστηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που η τελευταία επικαλείται και προσκομίζει καθώς και από την εν γένει διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Δυνάμει διαδοχικών συμβάσεων πωλήσεων που καταρτίστηκαν στην Ηλιούπολη Αττικής μεταξύ των διαδίκων, η αιτούσα, της οποίας αντικείμενο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας είναι η εμπορία μηχανημάτων και πρώτων υλών πλαστικών, μεταβίβασε κατά κυριότητα εμπορεύματα της επιχειρήσεώς της στον καθ’ου, ο οποίος διατηρεί στα Χανιά Κρήτης βιοτεχνία πλαστικών, αντί συνολικού συμφωνηθέντος τιμήματος 32.189,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος ΦΠΑ, καταβλητέου με πίστωση, εκδοθέντων προς τούτο των σχετικών με αριθμ. 780/1-10-2008, 810/22-10-2008 και 844/5-12-2008 τιμολογίων, αξίας 11.986,28 ευρώ, 8.508,50 ευρώ και 11.694,85 ευρώ αντίστοιχα. Συμφωνήθηκε δε μεταξύ των διαδίκων, α) ότι η αξία του με αριθμ. 780/1-10-2008 τιμολογίου θα εξοφλείτο σε δύο δόσεις και δη, ποσό 6.000 ευρώ στις 15-1-2009 και ποσό 5.986,28 ευρώ στις 15-2-2009, β) ότι η αξία του με αριθμ. 810/22-10-2008 τιμολογίου θα εξοφλείτο στις 28-2-2009 και γ) ότι η αξία του με αριθμ. 844/5-12-2008 τιμολογίου θα εξοφλείτο σε δύο δόσεις και δη, ποσό 6.000 ευρώ στις 31-3-2009 και ποσό 5.694,85 ευρώ στις 30-4-2009. Πλην όμως, ο καθ’ου, μολονότι παρέλαβε ανεπιφύλακτα τα ως άνω εμπορεύματα, δεν κατέβαλε το τίμημα αυτών κατά τις συμφωνηθείσες ως άνω ημερομηνίες, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της αιτούσας. Εξάλλου, η αιτούσα, για την παραπάνω απαίτησή της, έχει ασκήσει ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και σε βάρος του καθ’ου, την από 20-7-2009 (αριθμ. εκθεσ. καταθ. 135999/8268/2009) αγωγή της, για τη συζήτηση της οποίας ορίσθηκε δικάσιμος η 3η-11-2010. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε και η επισφαλής περιουσιακή κατάσταση του καθ’ου, αφού ο τελευταίος, όχι μόνο δεν έχει καταβάλει μέχρι το χρόνο συζήτησης της κρινόμενης αίτησης (29-9­2009) το οφειλόμενο στην αιτούσα ως άνω ποσό παρά τις συνεχείς προς αυτόν οχλήσεις της, αλλά προσέτι, έχει δημιουργήσει από την άσκηση της εμπορικής του δραστηριότητας υπέρογκα χρέη στην αγορά – αριθμεί στον Τειρεσία τουλάχιστον 120 σφραγισμένες επιταγές συνολικού ύψους 820.000 ευρώ – έχουν ήδη αρχίσει να του κατάσχονται κινητά και ακίνητα περιουσιακά του στοιχεία, ενώ ο ίδιος προτίθεται να προβεί εντός των προσεχών ημερών στην πώληση της εναπομείνασας ακίνητης περιουσίας του, γεγονότα που δημιουργούν κίνδυνο για την ικανοποίηση της απαίτησης της αιτούσας και επιβάλλουν να διαταχθεί το αϊτού μενο ασφαλιστικό μέτρο, η αναγκαιότητα λήψης του οποίου προκύπτει από την ίδια τη φύση της ασφαλιστέας αξίωσης. Πρέπει συνεπώς, με βάση τα προαναφερόμενα, να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό. Δικαστικά έξοδα δεν επιβάλλονται, λόγω του αντικειμένου της δίκης (άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδ. περί Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του καθ’ου.

Δέχεται την αίτηση.

Διατάζει τη συντηρητική κατάσχεση, κάθε κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου του καθ’ου, είτε βρίσκεται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτου, προς εξασφάλιση της αναφερόμενης στο σκεπτικό της παρούσας απαίτησης της αιτούσας και μέχρι του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 3/11/2009 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ