fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Απόφασης: 18632/2017

Γ.Α.Κ 14630/2012                             

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ 22° ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, με δικαστή τον Βασίλειο Μανιατόπουλο, Πρωτόδικη Δ.Δ., και γραμματέα την Πολυξένη Δερβένη, δικαστική υπάλληλο, για να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 10-7-2012

της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «_______ ________ __________-________ ________», που εδρεύει στη ______ _______ (______ ______ αρ._), που εκπροσωπείται νομίμως, η οποία δεν παραστάθηκε,

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ______- ______ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας , ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε με δήλωση κατ’άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Διοικ.Δ της εξουσιοδοτημένης υπαλλήλου ______ _______

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα
Σκέφτηκε κατά το νόμο

  1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (βλ. σχετ. το υπ’αρ. 145363 σειράς Α ειδικό έντυπο παράβολου) ζητείται η ακύρωση της υπ’αριθμ.πρωτ.6202/23-4-2012 απόφασης της Προισταμένης του Τμήματος Συντονισμού, Ελέγχου, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αθηνών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με την οποία επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο ποσού 6.100 ευρώ λόγω παραβάσεως των διατάξεων του άρθρου 30 παρ.4 του ν.3996/2011(ΑΊ 70).
  2. Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν. 2717/1999, Λ’ 97) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1. Αντίγραφο του δικογράφου που κατατέθηκε, με μνεία της χρονολογίας κατάθεσής του, επιδίδεται, με τη φροντίδα της γραμματείας, στους καθ’ ων τούτο στρέφεται, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο … 2. Η γραμματεία φροντίζει, επίσης, ώστε να επιδοθούν κλήσεις προς τους διαδίκους για να παρασταθούν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο. Η κλήση αυτή επιδίδεται εξήντα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο. 3 … 4 …» [(άρθρο 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 3900/2010 (Α’ 213) και το άρθρο 21 του Ν. 4446/2016, Α’ 240/22-12-2016], «1. Κατά την προεκφώνηση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως αν έχουν κλητευθεί νόμιμα οι διάδικοι που δεν παρίστανται … 2. Η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς: α) αν κάποιος από τους διαδίκους που δεν παρίστανται δεν έχει κλητευτεί νόμιμα, ή … 4. Σε κάθε περίπτωση αναβολής της συζήτησης, το δικαστήριο ορίζει νέα δικάσιμο, με σημείωση στο πινάκιο …» (άρθρο 135), «1. Οι επιδόσεις προς τους ιδιώτες διενεργούνται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας, κατά περίπτωση, προσωπικώς στους ίδιους ή στους νόμιμους αντιπροσώπους ή στους εκπροσώπους ή στους δικαστικούς πληρεξουσίους ή στους αντικλήτους τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ειδικότερες αντίστοιχες διατάξεις. 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα, νοείται, …, ως χώρος εργασίας, ο χώρος άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας …» (άρθρο 50), «1. Αν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 απουσιάζουν από το κατάστημα, το γραφείο ή το εργαστήριο όπου εργάζονται, το έγγραφο παραδίδεται σε συνεταίρο ή συνεργάτη ή υπάλληλο, που εργάζεται στον ίδιο χώρο …» (άρθρο 52), «1. Η επίδοση γίνεται με θυροκόλληση: α) αν τα πρόσωπα προς τα οποία προβλέπεται ότι διενεργείται η παράδοση του εγγράφου, δεν βρίσκονται στην κατοικία ή στο χώρο της εργασίας τους ή αρνούνται την παραλαβή του ή την υπογραφή της έκθεσης ή δεν μπορούν να υπογράψουν την έκθεση … 2. Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση του επιδοτέου εγγράφου εντός σφραγισμένου και αδιαφανούς φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της επιδίδουσας υπηρεσίας και του προς η κοινοποίηση προσώπου από μέρους του οργάνου της επίδοσης, με την παρουσία ενός μάρτυρα, στη θύρα της κατοικίας ή του χώρου εργασίας ή του υπηρεσιακού καταστήματος όπου κατοικεί ή εργάζεται, κατά περίπτωση, το πρόσωπο προς το οποίο έπρεπε να διενεργηθεί η παράδοση του εγγράφου» [(άρθρο 55, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 του Ν. 3659/2008 (Α’ 77) και 49 παρ. 4 του Ν. 4055/2012 (Α’ 51)], «1. Για κάθε επίδοση, το όργανο που τη διενεργεί συντάσσει έκθεση. 2. Η έκθεση, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44, πρέπει να μνημονεύει: α) την παραγγελία προς επίδοση, β) σαφή προσδιορισμό του επιδοτέου εγγράφου και των προσώπων τα οποία αφορά, γ) την ημέρα και την ώρα της επίδοσης, δ) το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και την ιδιότητα με την οποία το παρέλαβε, καθώς και ε) τους λόγους που προκάλεσαν τη θυροκόλληση. 3. …» (άρθρο 56). Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι στην έκθεση επίδοσης που συντάσσεται σύμφωνα με τα άρθρα 44 και 56 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για την επίδοση με θυροκόλληση, απαιτείται να μνημονεύονται, μεταξύ άλλων, οι λόγοι που προκάλεσαν τη θυροκόλληση (βλ. Σ.τ.Ε. 3323/2006). Ειδικότερα, σε περίπτωση θυροκόλλησης του προς επίδοση εγγράφου λόγω μη ανεύρεσης στον τόπο εργασίας κάποιου από τα πρόσωπα προς τα οποία θα ήταν δυνατό να γίνει η επίδοση του εγγράφου, στη συντασσόμενη έκθεση για τη θυροκόλληση, πρέπει να βεβαιώνεται η απουσία όχι μόνο εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση αλλά και των τυχόν συνεταίρων, συνεργατών ή υπαλλήλων αυτού, που εργάζονται στον ίδιο χώρο (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1513/2011, 3597/2000, 4435/1995, 606/1992).
  3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας (βλ. τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου της 26-9-2017). Όπως προκύπτει από το από 25-5-2017 αποδεικτικό επίδοσης, ο αστυφύλακας _________ ______ μετέβη στη δηλωθείσα με το δικόγραφο της υπό κρίση προσφυγής επαγγελματική έδρα του υπογράφοντος Χρήστου Οικονομάκη και φερόμενου ως πληρεξούσιου δικηγόρου της προσφεύγουσας, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 42-44 στον Πειραιά, για να επιδώσει σε αυτόν την 28024/2016 κλήση προς συζήτηση της υπόθεσης κατά τη δικάσιμο αυτή, όπου δεν βρήκε «τον ίδιο ούτε άλλο πρόσωπο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 55 του Κ.Δ.Δ.» και θυροκόλλησε την παραπάνω κλήση παρουσία μάρτυρα, υπογράφει δε τόσο ο θυροκολλήσας όσο και ο μάρτυρας, του οποίου όμως δεν αναγράφεται το όνομα. Ενόψει, όμως, του ότι αφενός στο ως άνω αποδεικτικό επίδοσης δεν βεβαιώνεται ότι στην αναγραφόμενη σε αυτό διεύθυνση του χώρου εργασίας του φερόμενου ως πληρεξούσιου δικηγόρου του ενάγοντος δεν βρέθηκε κάποιο από τα πρόσωπα, προς τα οποία ήταν δυνατή η επίδοση της προσβαλλόμενης πράξης, κατ’ άρθρο 52 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ., δηλαδή τυχόν συνεταίρος, συνεργάτης ή υπάλληλος αυτού, αφού το άρθρο 55 του Κ.Δ.Δ. αναφέρεται αποκλειστικά στη διαδικασία της θυροκόλλησης και αφετέρου στο ως άνω αποδεικτικό επίδοσης δεν αναφέρεται το όνομα του μάρτυρα, η γενόμενη επίδοση της κλήσης με θυροκόλληση στο γραφείο του υπογράφοντος το δικόγραφο δικηγόρου είναι άκυρη. Κατόπιν τούτων, πρέπει να κηρυχθεί άκυρη η συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο που χώρησε κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας (στις 26-9-2017), χωρίς να έχει κλητευθεί νόμιμα η προσφεύγουσα, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 128 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, και να διαταχθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 62 παρ. 4 του ίδιου Κώδικα, η επανάληψή της, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Κηρύσσει άκυρη τη συζήτηση.

Διατάσσει την επανάληψη της συζήτησης.

Ορίζει νέα δικάσιμο για τη συζήτηση της υπόθεσης την 24-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30.

Διατάσσει την εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο της δικασίμου αυτής, και την επίδοση της παρούσας απόφασης, η οποία επέχει θέση κλήτευσης των διαδίκων (άρθρο 195 παρ. 1 Κ.Δ.Δ.).

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 30-10-2017.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                                       ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΕΡΒΕΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα 31/10/2017

Η Προϊσταμένη 22ου τμήματος