fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός Αποφάσεως 8684 /2018
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελουμενο από τον Δικαστή Φώτιο Βλάχο Πρόεδρο Πρωτοδικών , τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 29-11-2018 χωρίς την σύμπραξη Γραμματέως για να δικάσει την υπόθεση :

Της ανακόπτουσας: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «________ ________ __________ _____________ ___________ ____ _________ _______» (πρώην “_________ ___”), που εδρεύει στην ________ ________ η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκου.

Της καθ’ ης η ανακοπή: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_______ ________ _________ _________ _________» (__________ __________ _________ __________ __________» και to διακριτικό τίτλο «________ __________» (__________ __________), η οποία εδρεύει στην ________ και εκπροσωπείται νόμιμα η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σταυρούλας Θεοδωρακοπούλου.

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 27-11-2018 ανακοπή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 111414/12533/27-11-2018 και προσδιορίστηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή η ανακόπτουσα ζητεί να διορθωθεί η υπ’ αρ. 1178/6-3-2018 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Δημητρΐου Σ. Μεταξά, καθώς και η υπ’αριθμ. 13638/22-11- 2018 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας -Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου, ως προς τη διαλαμβανόμενη σε αυτή τιμή εκτίμησης – αξίας και τιμή πρώτης προσφοράς των εκπλειστηριαζόμενών ακινήτων της, στο ποσό των 8.000.000 ευρώ, άλλως επικουρικώς στο ποσό των 7.500.000 ευρώ και να καταδικαστεί η καθ’ ης στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων.

Η υπό κρίση ανακοπή, η οποία κατατέθηκε παραδεκτώς προ δεκαπέντε πλήρων εργασίμων ημερών από την ημέρα του ορισθέντος πλειστηριασμού (κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου στις 27-11-2018 και ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 19-12-2018), αρμοδίως, καθ’ ύλην και κατά τόπον, φέρεται για να δικαστεί από το Δικαστήριο αυτό κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. και 933 ΚΠολΔ) και είναι επαρκώς ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 933 και 954 παρ. 4, 993 παρ. 2, 995 παρ. 1 εδ. τελ., 176 Κ.Πολ.Δ. και 84 παρ. 2 του ν. 4194/2013 Κώδικα Δικηγόρων . Ο ισχυρισμός της καθ’ ης η ανακοπή ότι η υπό κρίση ανακοπή είναι μη νόμιμη λόγω ύπαρξης προσωρινού δεδικασμένσυ εκ του γεγονότος ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 6637/2018 απορριπτική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατόπιν της άσκησης της από 17-9-2018 (αριθ. κατάθ. 86413/9667/18-9-2018) ανακοπής της ανακόπτουσας που αφορούσε την διόρθωση της υπ’ αρ. 1178/6-3-2018 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετεΐου Αθηνών, Δημητρίου Σ. Μεταξά πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος αφού η υπ’ αριθμόν 6637/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου απέρριψε την από 17-9- 2018 ανακοπή ως απαράδεκτη λόγω εκπροθέσμου επιδόσεως αυτής και κατά συνέπεια δεν ερευνήθηκαν κατ’ ουσίαν οι ισχυρισμοί της ανακόπτουσας ώστε να καλύπτονται από το προσωρινό δεδικασμένο (βλ. ΟλΑΠ 8/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, πρέπει η υπό κρίση ανακοπή να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα της ανακόπτουσας _____ _______ του ________ που εξετάστηκε στο ακροατήριο η οποία εκτιμάται κατά το λόγο γνώσης και βαθμό αξιοπιστίας του εξετασθέντος, καθώς και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν, της από Ιανουάριου 2018 Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας (Εμπορικής) Αξίας του επίδικου ακινήτου την οποία υπογράφει η πιστοποιημένη Εκτιμήτρια Αρχιτέκτων Μηχανικός ______ _______ και επικυρώνουν η _______ ________ Πολιτικός Μηχανικός και η ________ ________ Αρχιτέκτων Μηχανικός, την από Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση Εκτίμησης Εμπορικής Αξίας του επίδικου ακινήτου την οποία υπογράφει ο πιστοποιημένος Εκτιμητής – Πολιτικός Μηχανικός _________ ____ _________ και επικυρώνουν ο _________ __________ Πολιτικός Μηχανικός και________ _________ Τοπογράφος Μηχανικός, την από 25-7-2018 Εκτίμηση Αξίας Κτιρίου που υπογράφει ο ____________ __________ Μεσίτης — Αστικών Συμβάσεων — Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Ορκωτός Πραγματογνώμσνας, την από 27- 11-2018 Εκτίμηση Εμπορικού Ακινήτου την οποία υπογράφει η __________ ___________ Μεσίτρια αστικών συμβάσεων πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Με επίσπευση της καθ’ ης εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό, την 19-12-2018 ημέρα Τετάρτη και από τις 10.00 έως τις 14.00 μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων (άρθρο 59§8 του Ν. 4472/19-5-2017), σύμφωνα με το άρθρο 959Α ΚΠολΔ,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας -Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου δυνάμει της υπ’ αρ. 1178/6-3-2018 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Δημητρΐου Σ. Μεταξά και της υπ’ αριθμ. 13638/22-11-2018 δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού από την επισπεύδουσα της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας – Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου το κάτωθι περιγραφόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας της ανακόπτουσας και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ. 1178/6-3-2018 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης: «Ένα οικόπεδο, με όλα τα συστατικά, μέρη, παραρτήματα και παρακολουθήματα του εν γένει, και μετά του επ’ αυτού πολυόροφου κτιριακού συγκροτήματος, εκτάσεως του οικοπέδου (3.246,49 τ,μ.) ή όσης επί πλέον εκτάσεως και αν είναι, κείμενο εκτός σχεδίου πόλεως, εντός όμως ζώνης του Δήμου ________, της Δημοτικής Ενότητας __________, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα ________» της Περιφέρειας _______, στη θέση «_________ ή ____  _________ ή _______ ________ ή _________ _______ ________» και επί της παρόδου της οδού _________ αριθ. ____. Το οικόπεδο αυτό εμφαίνεται στο από Δεκεμβρίου 1976 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού __________ ___________, το οποίο είναι προσαρτημένο στο υπ’ αριθ. 39.304/1977 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά και με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η, συνορεύεται κατά τον τίτλο κτήσεως ανατολικά με ιδιοκτησία ________ __________ σε πλευρά Δ.Ε, (41,60μ), δυτικά με ιδιοκτησία ________ ________ σε πλευρά Β,Γ, (40,70μ.), αρκτικά με εργοστάσιο ιδιοκτησίας αγνώστων επί πλευράς Γ,Δ, (82,- 80μ.) και νότια εν μέρει με ιδιοκτησία ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_______ _______ ____», επί πλευράς Β,Ζ^ (68,70μ) και εν μέρει με ιδιοκτησία ________ ________ επί πλευράς Ε.Ζ, ιδίου σχεδιαγράμματος (8μ). Το ανωτέρω οικόπεδο (αγρός κατά τους προηγούμενους τίτλους κτήσεως) στερείται προσόψεως επί οδού (τυφλό) πλην όμως συνεστήθησαν υπέρ αυτού δύο δουλείες διόδου, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω. Στο ανωτέρω οικόπεδο έχει ανεγερθεί κτιριακό συγκρότημα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 7904/1979 οικοδομικής αδείας της Διευθύνσεως Πολεοδομίας του Δυτικού Διαμερίσματος Νομαρχίας Αττικής, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Βιομηχανίας βάσει του από 23.10.1928 Δ/τος ΦΕΚ 231/4.11.1928 για τη διαρκή εξυπηρέτηση βιομηχανικής επιχείρησης, κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποτελούμενο όπως φαίνεται και από τα σχεδιαγράμματα του αρχιτέκτονα _______ _________, από: α) υπόγειο 1, εμβαδού 1.694,88 τ.μ., β) υπόγειο 2 εμβαδού 1694,88 τ.μ., γ) ισόγειο εμβαδού 1,694,88
τ.μ., δ) πατάρι του ισογείου ορόφου εμβαδού κατά τους τίτλους κτήσης 1.000τ.μ και σύμφωνα με την 1295/15 απόφαση του Μ.Π. ΑΘ. 1224,88 τ.μ., ε) πρώτο όροφο εμβαδού 1.694,88 τ.μ., και στ) δώμα εμβαδού 35 τ.μ. Υπέρ του ανωτέρω ακινήτου έχουν συσταθεί πραγματικές δουλείες, εις βάρος παρακείμενου αγρού ιδιοκτησίας, κατά τη σύσταση των ανωτέρω δουλειών, της εταιρείας «________ ________ __________ ____________ και ___________ ________ _________ _________», επιφάνειας 7.157,09 τ.μ ή όσης επί πλέον εκτάσεως είναι, ευρισκομένου στην ίδια ως άνω θέση με το δεσπόζον ακίνητο, εμφαινομένου με τα κεφαλαία αλφαβητικά ψηφία ΑΒΖΗΘΙΚΛΑ στο από Δεκεμβρίου 1976 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού _________ __________, το συνημμένο στο υπ’ αριθ. 39.304 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωσταντίνου Αφαρά, συνορευόμενο Ανατολικά εν μέρει με ιδιοκτησία ________ __________ επί πλευράς του άνω σχεδιαγράμματος ΖΗ μέτρων 62.90 και εν μέρει με ιδιοκτησία ________ _________ και αγνώστου επί πλευράς ΗΘ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 25>30, Δυτικά εν μέρει με ιδιοκτησία της ___ ______ επί πλευράς ΚΙ του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 25,20 και εν μέρει με οδό ανώνυμη άγουσα στην _____ ______ επί προσόψεως ΑΛ ίδιου σχεδιαγράμματος μέτρων 53,10, Αρκτικώς εν μέρει με το ανωτέρω περιγραφόμενο δεσπόζον ακίνητο επί πλευράς ΒΖ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 68,70 και εν μέρει με ιδιοκτησία _________ _________ επί πλευράς ΑΒ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 46,90 και Μεσημβρινώς εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς ΙΘ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 25,70 και εν μέρει με ιδιοκτησία __ _____ επί πλευράς ΑΚ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων 79,30 και δη: Α) Δυνάμει του υπ’ αριθ, 42.121/1977 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αιγάλεω, στον τόμο 203, με αριθμό 41, συνεστήθη πραγματική δουλεία διόδου, επί τμήματος του ανωτέρω δουλεύοντας ακινήτου, εμφαινομένου στο ίδιο ως άνω συνημμένο στο υπ’ αριθ. 39.304 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά, υπό τα μικρά αλφαβητικά ψηφία α β γ δ ε α εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ενενήντα οκτώ και 30/00 (398,30) και συνορευόμενο Ανατολικώς με το δουλευοντα αγρό επί πλευράς γ δ ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων επτά (7), Δυτικώς με οδό άγουσα στην ____ ____ επί προσόψεως α ε του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων επτά (7), Αρκτικώς εν μέρει με ιδιοκτησία ________ _________ επί πλευράς α β του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων σαράντα έξι και 90/00 (46,90) και εν μέρει με τον δεσπόζοντα αγρό επί πλευράς β γ του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων δέκα (10) και Μεσημβρινώς με τον δουλευοντα αγρό επί πλευράς ε δ του ιδίου σχεδιαγράμματος μέτρων πενήντα έξι και 90/00 (56,90) και Β) Δυνάμει του υπ’ αριθ. 60.041/1988 του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά, που μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ________, στον τόμο 334, με αριθμό 22, συνεστήθη πραγματική δουλεία διόδου και κατασκευής απορροφητικού βόθρου, επί τμήματος του ανωτέρω δουλεύοντας ακινήτου, εμφαινομένου στο σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού ________ ___________, που προσαρτάται στο υπ’ αριθ, 60.041/1988 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά, υπό τα αλφαβητικά ψηφία ε δ γ Ζ η ζ ε εκτάσεως του τμήματος αυτού μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν έντεκα (1.111) και συνορευομένου Ανατολικώς σε πλευρά η Ζ μέτρων δεκατριών και 10/00 (13,10) με ιδιοκτησία ______ ________, Δυτικά εν μέρει σε πλευρά γ δ μέτρων επτά (7) με δίοδο (πραγματική δουλεία που συνεστήθη υπέρ του δεσπόζονος με το υπ’ αριθ. 42.121/1977 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Κωνσταντίνου Αφαρά) και εν μέρει σε πρόσωπο μέτρων έξι και 10/00 (6,10) πλευρά ε ζ με την οδό _________, Βόρεια σε πλευρά ε δ με την άνω συνεστημένη δίοδο και γ Ζ με ιδιοκτησία δεσπόζοντος και Νότια με τον δουλεύοντα αγρό σε πλευρά ζ η μέτρων εκατόν δεκαέξι και 20/00     (118,20).( φέρει ΚΑΕΚ 050117805005/0/0)». Η παραπάνω    ακίνητη περιουσία της ανακόπτουσας εκτιμήθηκε στην εμπορική της αξία, όπως αυτή προσδιορίστηκε κατά την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με το Νόμο (αρθρ. 993 § 2 Κ. Πολ. Δ) και την από Ιανουάριου 2018 έκθεση εκτίμησης της προσληφθείσας πιστοποιημένης εκτιμήτριας Αρχιτέκτονα Μηχανικού ______ _______ στο ποσό των 2.356.153 ευρώ και τιμή πρώτης of ορίσθηκε η παραπάνω αναφερθείσα εμπορική αξία σύμφωνα με το άρθρα 995 παρ.1, εδαφ. 4 δηλαδή το ποσό των 2.356.153 ευρώ. Από το περιεχόμενο: α) της από Ιανουάριου 2018 Έκθεσης Εκτίμησης Αγοραίας (Εμπορικής) Αξίας του επίδικου ακινήτου την οποία υπογράφει η πιστοποιημένη Εκτιμήτρια Αρχιτέκτων Μηχανικός ______ ________, β) της από Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεσης Εκτίμησης Εμπορικής Αξίας του επίδικου ακινήτου την οποία υπογράφει ο πιστοποιημένος Εκτιμητής – Πολιτικός Μηχανικός _______ ___ ___________, γ) της από 25-7-2018 Εκτίμηση Αξίας Κτιρίου που υπογράφει ο _________ ____ ___________ Μεσίτης – Αστικών Συμβάσεων – Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Ορκωτός Πραγματογνώμονας και δ) της από 27-11-2018 Εκτίμησης Εμπορικού Ακινήτου την οποία υπογράφει η _________ ________ Μεσίτρια αστικών συμβάσεων σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας προέκυψε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται στη θέση «_________» του Δήμου ________, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, ο.τ. 80 ΙΑ, και επί της οδού _________, αρ.
_____, στο ύψος της διασταύρωσης ______ ______ (σε απόσταση 250 μ) με την Λεωφόρο _______ (σε απόσταση 180 μ) και απέναντι από το αμαξοστάσιο του ΜΕΤΡΟ στον _________. Στην περιοχή παρατηρήθηκε ανέγερση επαγγελματικών κτιρίων, βιοτεχνικών και αποθηκευτικών χώρων την δεκαετία του 70 και ’80, συνήθους κατασκευής. Η εν λόγω περιοχή συγκεντρώνει επαγγελματικές χρήσεις όπως είναι οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κτίρια αποθήκευσης, επιχειρήσεις μεταφορών, συνεργεία αυτοκινήτων. Στο μεγαλύτερο ποσοστό της περιοχής υπάρχει άναρχη δόμηση που αφορά κτίρια και εγκαταστάσεις μεγάλης παλαιότητας. Οι χρήσεις γης καθορίστηκαν με ΦΕΚ το 1995 και έχουν κυρωθεί οι πράξεις εφαρμογής στην μεγαλύτερη έκταση του ____________. Τα οικοδομικά τετράγωνα δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη με αποτέλεσμα να μην έχουν πάρει και την τελική τους μορφή οι υπάρχουσες ιδιοκτησίες. Το οδικό δίκτυο λόγω του μεγάλου φορτίου οχημάτων βαρέως τύπου που διέρχεται καθημερινά βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Είχαν αρχίσει εργασίες αποκατάστασης του και διάνοιξης νέων δρόμων τα προηγούμενα χρόνια οι οποίες έχουν σταματήσει και αυτές… Η εξυπηρέτηση της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου γίνεται με ιδιαίτερη ευκολία με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς και με ΜΜΜ που εξυπηρετούν τον Δήμο ________ και τους όμορους δήμους. Η πλειονότητα των γραμμών ΜΜΜ βρίσκεται επί τον κύριων οδικών αξόνων αλλά διατρέχουν και τα συνοικιακά κέντρα. Σε κοντινή απόσταση από το υπό εκτίμηση ακίνητο, βρίσκεται ο σταθμός «_______» του ______… Από το σημείο που βρίσκεται το ακίνητο υπάρχει εύκολη πρόσβαση προς τις κεντρικές λεωφόρους _______ και _________. Σε μικρότερη απόσταση από το προς εκτίμηση ακίνητο βρίσκεται η _____ ______ που παρέχει άμεση πρόσβαση και στην Ε. Ο. Αθηνών – Λαμίας μέσω της λεωφόρου Κηφισού αρχικά. Εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης αλλά και στο λιμάνι μέσω των κεντρικών λεωφόρων. Καλή εξυπηρέτηση από μέσα μαζικής μεταφοράς όπως είναι
τα λεωφορεία, τρόλεϋ και μετρό. (τα παραπάνω αναφέρονται στην από Ιανουάριου 2018 Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας Εμπορικής Αξίας). Το επίδικο ακίνητο αναπτύσσεται σε ένα οικόπεδο το οποίο αν και φέρει αρίθμηση επί της οδού __________ από την αυτοψία προέκυψε «τυφλό». Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μέσω δουλείας διόδου με επαρκέστατο φάρδος τουλάχιστον επτά (7) μέτρων. Η οδός ___________ είναι η 1η παράλληλος από την Λεωφόρο Κηφισού προς την ____________ και είναι στο απώτερο άκρο του δήμου Αιγάλεω, στα όρια του με τον Δήμο Αθηναίων. Η οδός Πλούτωνος συνδέεται με την ____________ από το ρεύμα προς ____________ και σε όλο το μήκος της στεγάζει δραστηριότητες βιοτεχνίας και μεταφορών. Η πρόσβαση στο σημείο πεζών κι οχημάτων είναι απρόσκοπτη. Συγκοινωνιακά εξυπηρετείται από πλήθος συγκοινωνιών που διέρχονται από την ____________, όπως επίσης είναι σε απόσταση πεζής πρόσβασης από το σταθμό του Μετρό ____________. Η ευρύτερη περιοχή, γνωστή ως ____________ς βρίσκεται σε διαδικασία ανάπλασης και αλλαγής χρήσεων. Ήδη και στο όμορο οικόπεδο με το ακίνητο λειτουργεί η επισκευαστική βάση του μετρό, είναι σε εξέλιξη η κατασκευή του σταθμού υπεραστικών ΚΤΕΛ, ενώ αναμένεται η λύση της εκκρεμότητας για το σχέδιο της διπλής ανάπλασης με το γήπεδο του Παναθηναϊκού και το αντίστοιχο εμπορικό κέντρο… τα σημερινά επίπεδα τιμών έχουν επηρεαστεί πτωτικά από τις εκκρεμότητες του τελικού πολεοδομικού σχεδιασμού της περιοχής, του καθορισμού των χρήσεων γης και της τελεσιδικίας του σχεδίου της διπλής ανάπλασης… (τα παραπάνω αναφέρονται στην από 25-7-2018 Εκτίμηση Αξίας Κτιρίου που υπογράφει ο __________ ___ _______ Μεσίτης – Αστικών Συμβάσεων – Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Ορκωτός Πραγματογνώμονας όπου η εκτίμηση της συνολικής αξίας του ακινήτου ανέρχεται σε 7.500.000 ευρώ). Όσον αφορά το κτίριο ιδιοκτησίας της ανακόπτσυσας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 27-11-2018 Εκτίμηση Εμπορικού Ακινήτου την οποία υπογράφει η _________ _________ Μεσίτρια αστικών συμβάσεων πρόκειται για ένα κτίριο ειδικού σκοπού, πρώην εργοστάσιο, διαμορφωμένο σύμφωνα με τις ανάγκες της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Το συνολικό εμβαδόν του ακινήτου είναι 8.039,40 τμ κι αναπτύσσεται σε έξι (6) επίπεδα. Οι προδιαγραφές του κτιρίου από την αυτοψία που έκανε η παραπάνω εκτιμήτρια προέκυψαν ως εξής: Το 2° υπόγειο, (εμβαδού 1.694,88 τ.μ.), είναι μια ενιαία αίθουσα που χρησιμοποιείται σαν αποθήκη και σε ένα μέρος του στεγάζει τον υποσταθμό της ΔΕΗ, το λεβητοστάσιο και συνδέεται με το Γ’ υπόγειο και το ισόγειο με ράμπα διέλευσης οχημάτων ικανού φάρδους για την διέλευση και μεσαίων φορτηγών. Τα δάπεδα και τα παραμετρικά στοιχεία είναι από μπετόν. Οι τοίχοι και οι οροφές έχουν επιχριστεί και ο φωτισμός είναι τεχνητός με συστήματα φθορισμού. Το 1° υπόγειο, (εμβαδού 1.694,88 τ.μ.), αποτελείται από δύο κύριους μεγάλους χώρους εκ των οποίων ο ένας χρησιμοποιείται σαν αποθήκη και ο άλλος ο οποίος έχει υποστεί διαμόρφωση, διαμερισματοποίηση κι ανακαίνιση λειτουργεί ως χώρος υποδοχής πελατών χονδρικής και επίδειξης ενδυμάτων. Φωτίζεται φυσικά από φεγγίτες με κουφώματα αλουμινίου και διαθέτει φωτιστικά φθορισμού. Οι τοίχοι και οι οροφές είναι πρόσφατα βαμμένοι με πλαστικά χρώματα. Το ισόγειο, (εμβαδού 1.694,88 τ.μ.), στεγάζει τις κύριες εγκαταστάσεις έκθεσης κι αποθήκευσης των προϊόντων με περιμετρικό φυσικό φωτισμό. Διαθέτει βιομηχανικό δάπεδο πρόσφατα βαμμένο, κλιματισμό, και τεχνητό φωτισμό φθορισμού. Στο επίπεδο του ισογείου στεγάζεται και το λογιστήριο της εταιρείας με διακριτό χώρο γραφείων όπως επίσης και η reception του κτιρίου. Στο ισόγειο υπάρχει επίσης υποδομή φορτοεκφόρτωσης οχημάτων. Ο ημιώροφος, (εμβαδού 1.224,88 τ.μ. κατά νεότερη καταμέτρηση – κατά τους τίτλους 1.000 τ.μ.), αποτελείται από δύο χώρους σε πολύ καλή κατάσταση που στεγάζουν έκθεση ενδυμάτων και γραφεία. Περιμετρικά συνδέονται με ανοιχτό εσωτερικό διάδρομο. Ο 1ος όροφος, (εμβαδού 1.694,88 τ,μ.), είναι υπό διαμόρφωση, τα δάπεδα είναι στρωμένα με τσιμεντοκονία βιομηχανικού τύπου με κανάλια αεραγωγών και σε ένα σημείο του διαμορφώνεται σε χώρο εξυπηρέτησης του προσωπικού (πρόχειρη τραπεζαρία, wc, κλπ). Το δώμα, (εμβαδού 35 τ.μ.), ουσιαστικά είναι ένας χώρος στέγασης για το προσωπικό τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης του κτιρίου. Οι όροφοι του κτιρίου ενώνονται με δύο κλιμακοστάσια, δύο ανελκυστήρες προσώπων κι έναν ανελκυστήρα φορτίων. Περιμετρικά του ακινήτου και όλο το ακάλυπτο εμβαδόν του οικοπέδου είναι πλήρως στρωμένο με άσφαλτο κι αποτελεί χώρο στάθμευσης. Η εξωτερική όψη του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση κι εξαιτίας του όγκου του προσδίδει κύρος και στιβαρότητα. Στην από 27-11-2018 Εκτίμηση Εμπορικού Ακινήτου την οποία υπογράφει η ______ _________ Μεσίτρια αστικών συμβάσεων η εκτίμηση της συνολικής αξίας του ακινήτου ανέρχεται σε 7.822.000 ευρώ. Κατόπιν όλων αυτών και αφού ελήφθη υπόψην το γεγονός της γενικότερης οικονομικής κρίσης που μαστίζει και την αγορά των ακινήτων πιθανολογήθηκε ότι η εμπορική αξία του επίδικου ακινήτου κατά το χρόνο κατάσχεσης ανέρχεται στο ποσό των 5.700.000 ευρώ. Πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο στην από Ιανουάριου 2018 Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας (Εμπορικής) Αξίας του επίδικου ακινήτου όσο και στην από Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση Εκτίμησης
Εμπορικής Αξίας του επίδικου ακινήτου αναφέρεται ότι/Έγινε εσωτερική αυτοψία. Αφού από τα προαναφερθέντα αποδεικτικά μέσα, η εμπορική αξία του ανωτέρω περιγραφόμενου ακινήτου κατά το χρόνο της κατάσχεσης πιθανολογήθηκε ότι ανέρχεται σε 5.700.000 ευρώ και όχι σε 2.356.153 ευρώ που ορίστηκε πρέπει να διορθωθεί η υπ’ αρ. 1178/6-3- 2018 Έκθεση Αναγκαστικής Κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας του δικαστικού επιμελητή         του Εφετείου       Αθηνών, Δημητρίσο Σ. Μεταξά, καθώς και  η υπ’ αριθμ. 13638/22-11-2018 πράξη δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας -Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου ως προς την εκτίμηση της τιμής πρώτης προσφοράς του προς εκπλειστηρίαση ακινήτου και συγκεκριμένα πρέπει να ορισθεί η αξία και η τιμή πρώτη προσφοράς του εν λόγω ακινήτου στο ποσό της πραγματικής εμπορικής του αξίας κατά το χρόνο κατάσχεσης ήτοι στο ποσό των 5.700.000 ευρώ. Επίσης, πιθανολογήθηκε ότι θα επέλθει βλάβη και οικονομική ζημία στην ανακόπτουσα από τη διαφορά της εκτίμησης σε περίπτωση που το επάδικο ακίνητο πλειστηριασθεί σε τιμή χαμηλότερη της πραγματικής. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει εν μέρει δεκτή η ανακοπή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη , να διαταχθεί η με επιμέλεια της γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου, η ανάρτηση της παρούσας απόφασης αυθημερόν με την δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Τέλος η καθ’ ης η ανακοπή πρέπει να καταδικασθεί σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ανακόπτσυσας, λόγω της εν μέρει ήττας της (άρθρα 178, 191 παρ.2 ΚΠολΔ, 84 παρ. 2 ν. 4194/2013), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται εν μέρει την ανακοπή.

Διατάσσει τη διόρθωση της υπ’ αρ. 1178/6-3-2018 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας ταυ δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, Δημητρίου Σ. Μεταξά, καθώς και της υπ’αριθμ. 13638/22-11-2018 πράξης δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού της συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας -Ιωσηφίνας Καρινιωτάκη – Πλακοπούλου ως προς την αξία του περιγραφόμενου στο σκεπτικό της παρούσας ακινήτου και την τιμή πρώτης προσφοράς αυτού.

Ορίζει την αξία του προς εκπλειστηρίαση κατασχεθέντος ακινήτου σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.700.000) και την τιμή της πρώτης προσφοράς σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.700.000).

Διατάσσει την, με επιμέλεια της γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου, ανάρτηση της παρούσας απόφασης, αυθημερόν με την δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων.

Καταδικάζει την καθ’ ης να καταβάλει μέρος των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας , ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 10/12/2018.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φώτιος Βλάχος                                                                                   (κατά τη δημοσίευση)