fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2904/2003

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Βασιλική Μαιζανδράκου που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 24 Ιανουάριου 2003, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: __________ _________ , συζύγου _________ _________, κατοίκου __________ ________, οδός ________, αρ _____ ως ασκούσης την επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων της _________ και ________, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη.

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: _______ ________ του ________, κατοίκου ________, οδός Λ. _________, αρ. ___ (__________), τον οποίο εκπροσώπησε η πληρεξούσια δικηγόρος του Παρασκευή – Τερέζα Σωτηροπούλου.

Η αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτησή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 12863/25-11-2002 και προσδιορίστηκε για την αρχικά αναφερόμενη δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιο δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

Αφού άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων.

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΊΉ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα αφού εκθέτει ότι από το νόμιμο γάμο της με τον καθού απέκτησαν δύο ανήλικες θυγατέρες, τη ________ και την ________ των οποίων έχει την επιμέλεια και οι οποίες αδυνατούν να αυτοδιατρέφονται, ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, επικαλούμενη επείγουσα να υποχρεωθεί ο καθού να της προκαταβάλλει ως προσωρινή διατροφή των θυγατέρων της, _________ το ποσό των 1250 Ευρώ και Πολυξένης το ποσό των 680 Ευρώ μηνιαίως, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επομ. ΚΠολΔικ) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486,^489 παρ.2, 1493, 1496, 1498, 340, 345, 346 ΑΚ 728, 729, ΚΠολΔικ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, __________ __________ (αιτούσας) και _______ _______ (καθού) στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και των εγγράφων που προσκομίζονται και τη διαδικασία γενικά πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 26.2.1983 από τον οποίο απέκτησαν δύο θυγατέρες, τη _________ και την _________ ηλικίας σήμερα 16 ετών και 12 ετών αντίστοιχα. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε οριστικά από 30.6.1997. Έκτοτε οι πιο πάνω ανήλικες διαμένουν με την αιτούσα μητέρα τους, στην οποία έχει ανατεθεί η επιμέλειά τους με την 887/1998 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου (ασφαλιστικών μέτρων). Φοιτά η μεν __________ στην Γ’. τάξη του Λυκείου και η __________ στην ΣΤ’, τάξη του Δημοτικού, συγχρόνως δε παρακολουθούν και οι δύο μαθήματα Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας σε φροντιστήριο, η δε ___________ παρακολουθεί επιπλέον και μαθήματα προετοιμασίας σε φροντιστήριο για την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο. Λόγω δε της ανηλικότητάς τους και της εκπαίδευσής τους δεν εργάζονται, ούτε διαθέτουν κάποιο εισόδημα ή περιουσία από την οποία να μπορούν να διατραφούν. Με την υπ’ αριθμ. 7887/2002 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ο καθού η αίτηση (πατέρας) υποχρεώθηκε τελεσίδικος να καταβάλει ως οριστική διατροφή τους για το χρονικό διάστημα 2000-2002 το ποσό των 230 Ευρώ για τη ___________ και το ποσό των 190 Ευρώ για την ________. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι ο καθού είναι απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας και λαμβάνει μηνιαίος σύνταξη μαζί με το μέρισμα 1302 Ευρώ. Κατά την αποχώρησή του από την Υπηρεσία έλαβε εφάπαξ βοήθημα (λόγω αποστρατείας) ποσού 29.347 Ευρώ το οποίο σώζεται και του αποδίδει μηνιαίος από τόκους 59 Ευρώ περίπου. Κατοικεί σε μισθωμένο διαμέρισμα στην ________ της ________ με μηνιαίο μίσθωμα 150 Ευρώ. Επίσης συνεισφέρει από τον Ιούλιο 2002 για τη διατροφή της τρίτης ανήλικης θυγατέρας του, ______ __________ την οποία εκούσιος έχει αναγνωρίσει ως τέκνο του, το ποσό των 100 Ευρώ μηνιαίος. Διαθέτει ΙΧΕ αυτοκίνητο, τύπου AUDI 1600 ΚΕ έτους κυκλοφορίας 1999. Άλλα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα δεν πιθανολογήθηκαν. Η αιτούσα μητέρα εργάζεται στο Δήμο ___________ ως εργάτρια πρασίνου με μηνιαίο εισόδημα 528 Ευρώ. Επίσης ασχολείται ως αντιπρόσωπος (ντήλερ), προωθώντας στην Ελληνική αγορά είδη οικιακού εξοπλισμού (κατσαρόλες, σερβίτσια φαγητού κλπ) και κερδίζει μηνιαίως 290 Ευρώ περίπου. Διαμένει μαζί με τις ανήλικες θυγατέρες της σε μισθωμένο διαμέρισμα στην _________ (οδός _______ αρ. ____) με μηνιαίο μίσθωμα 450 Ευρώ. Είναι ψιλή κυρία ενός διαμερίσματος 170 τ.μ. στο _______ ________ του οποίου την επικαρπία έχει η μητέρα της η οποία και εισπράττει και τα σχετικά ωφελήματα. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις η κατά μήνα διατροφή για τις ανήλικες ανέρχεται σε 470 Ευρώ για τη ________ και σε 410 Ευρώ για την _________ και συνολικά σε 880 Ευρώ. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες τους όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους που προεκτέθηκαν και ανταποκρίνεται στα απαραίτητα έξοδα για διατροφή, συντήρηση και εκπαίδευσή τους. Ο καθού είναι σε θέση να καταβάλλει 320 Ευρώ για τα __________ και 293 Ευρώ για την _________. Με το υπόλοιπο ποσό προς συμπλήρωση της διατροφής των ανηλίκων βαρύνεται η αιτούσα η οποία εκπληρώνει την υποχρέωσή της αυτή κατά ένα μέρος και με την προσωπική της εργασία για τη φροντίδα των τέκνων της η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα, κατά παραδοχή της σχετικής ένστασης συνεισφοράς.

Σύμφωνα με τις προηγούμενες σκέψεις, αφού συντρέχει και επείγουσα περίπτωση που είναι γενικά σύμφυτη με τη ρύθμιση των οικογενειακών σχέσεων, και των αξιώσεων διατροφής, πρέπει η κρινομένη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσία βάσιμη κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν αφού πρόκειται για διαφορά μεταξύ συγγενών εξ αίματος πρώτου βαθμού (πατέρας – θυγατέρες) κατ’ άρθρο 179 Κ,ΠολΔικ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων

Δέχεται εν μέρει την αίτηση

Υποχρεώνει τον καθού η αίτηση να προκαταβάλλει μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κάθε μήνα στην αιτούσα προσωρινή διατροφή ποσού τριακοσίων είκοσι (320)για την ανήλικη θυγατέρα του _________ και ποσού διακοσίων ενενήντα τριών (293) για την ανήλικη θυγατέρα του __________ για το μετά την επίδοση της αίτησης χρονικό διάστημα και με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση. Και

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα την 18 Απριλίου 2003, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίασή του, με την παρουσία και του Γραμματέα

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      . Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία