fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως
8064 / 2009

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Στρατσιάνη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327 /2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 3 Ιουλίου 2009, για να δικάσει χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης εταιρείας με την επωνυμία «________ _________ __________ ___________ ___________ ____ __________ ___________ – ____________ ____________ ____ ___________ __________», η οποία εδρεύει στο ________ ________, στην οδό ___________ και στον αριθμό ___ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιωάννα ΜΑΡΩΣΗ.

Των καθών η αίτηση : 1] Εταιρίας με την επωνυμία «__________ __________ __________ __________ ___________ ___________, ___________ _______ ____________», που εδρεύει στην ________, οδός _________, αριθμός _____ και εκπροσωπείται νόμιμα. Και

2] __________ _________ του __________ και της _____________, κατοίκου __________ __________, οδός _______, αριθμός ____, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν ενώπιον του ακροατηρίου του      Δικαστηρίου τούτου, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29-05-2009 αίτησή της, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης 94675/2009 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 7964/2009, προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσης εταιρείας, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά και όσα αναφέρονται στο έγγραφο σημείωμά της.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις προσαγόμενες υπ’ αριθμ. 10180 Β’ και 101081/10-06-2009 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Δημητρίου Ραπατζίκου, που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους καθών η αίτηση. Οι τελευταίοι όμως δεν εμφανίστηκαν κατά την παραπάνω δικάσιμο όταν η υπόθεση εμφανίστηκε στην σειρά της και πρέπει να δικαστούν ερήμην, η συζήτηση όμως θα προχωρήσει, κατ’ αρθρ. 699, 734 παρ.3, 696 παρ.1 Κ.Πολ.Δ., σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (Παρμ. Τζίφρας Ασφαλιστικό Μέτρα, εκδ. Δ” σελ. 50).

Κατά τη διάταξη του όρθρου 1034 παρ. 1 Πολ.Δ., «για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση του δανειστή, μπορεί να επιβληθεί αναγκαστική διαχείριση ακινήτου ή επιχείρησης του οφειλέτη», ενώ κατά το όρθρο 1035 του ίδιου κώδικα «αναγκαστική διαχείριση ακινήτου ή επιχείρησης δεν επιβάλλεται για έναν από τους ακόλουθους λόγους αν πρόκειται για μικρή επιχείρηση ή για ακίνητο μικρής αξίας και το δικαστήριο κρίνει ότι θα ήταν ασύμφορη ή αναγκαστική διαχείριση, 4) αν πρόκειται για επιχείρηση και το δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι για να μην τεθεί η επιχείρηση σε αναγκαστική διαχείριση» (ΕφΑΘ. 9835/1992 δημ.ΝΟΜΟΣ).

Σύμφωνα με στο άρθρο 1034 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτησης του δανειστή μπορεί να επιβληθεί αναγκαστική διαχείριση ακίνητου ή επιχείρησης του οφειλέτη, ενώ κατά τη διάταξη του άρθρου 1037 παρ. 1 ότι με την απόφαση που διατάσσει την αναγκαστική διαχείριση διορίζεται συνάμα και διαχειριστής του ακινήτου ή της επιχείρησης, 4) στις παρ. 2 και 3 του όρθρου 1038 ότι αφότου η απόφαση που διατάζει την αναγκαστική διαχείριση επιδοθεί στον οφειλέτη, αυτός στερείται τη διαχείριση του ακινήτου ή της επιχείρησης και ότι αν επιβληθεί στο ακίνητο ή στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση, μεσεγγυούχος είναι ο διαχειριστής και 5) στο άρθρο 1039 ότι ο διαχειριστής ενεργεί όλες τις πράξεις που είναι ενδεδειγμένες για την τακτική και επωφελή οικονομική εκμετάλλευση του ακινήτου (παρ. 1) ότι ενεργεί επίσης κάθε δικαιοπραξία ή πράξη για να πετύχει ο σκοπός της διαχείρισης και έχει το δικαίωμα, για να συνεχιστούν οι εργασίες της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης του ακινήτου, να συνάπτει δάνεια και μπορεί να δίνει και ενέχυρο πάνω στις πρώτες ύλες ή τα προϊόντα της επιχείρησης (ΑΠ 489/1989Δ1994). Στην κρινομένη αίτηση η αιτούσα εταιρεία εκθέτει ότι τυγχάνει μοναδικός προμηθευτής της πρώτης των καθών εταιρείας εμπορίας ενδυμάτων και ότι σε βάρος της διατηρεί σε απαίτηση ύψους 729.000 ευρώ, δυνάμει δε τίτλου εκτελεστού – της διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού – και προς ικανοποίηση της χρηματικής απαίτησή της αυτής, κατόπιν αιτήσεώς της, η καθής τέθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου αυτού,, υπό αναγκαστική διαχείριση, ενώ διαχειριστής τέθηκε ο δεύτερος των καθών.

Ότι η τεθείσα με την ως άνω δικαστική απόφαση εικοσάμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της αναγκαστικής διαχείρισης παρήλθε, όπως και ο χρόνος παράτασης που δόθηκε με μεταγενέστερη απόφαση, πλην όμως δεν ικανοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της. Με βάση τα πραγματικά περιστατικά η αιτούσα ζητεί να τεθεί η πρώτη των καθών σε αναγκαστική διαχείριση και να διοριστεί σύνδικος το προτεινόμενο από την αιτούσα πρόσωπο. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση αρμόδια και παραδεκτό φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού με την παρούσα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. και 1034 παρ.3 εδ.γ Κ.Πολ.Δ.), είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1034 επ. Κ.Πολ.Δ. και πρέπει να εξετασθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της καταθέσεως του ενώπιον του Δικαστηρίου εξετασθέντος μάρτυρος της αιτούσας ____ ________ και των εγγράφων που η αιτούσα νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει, πιθανολογούνται τα ακόλουθα : Μεταξύ της αιτούσας εταιρεία, με αντικείμενο της επιχειρηματικής της δραστηριότητος την χονδρική πώληση ενδυμάτων και της πρώτης των καθών εταιρείας εμπορίας και λιανικής πωλήσεως ενδυμάτων και υποδημάτων, υπήρχε μακροχρόνια εμπορική συνεργασία. Η καθής διατηρεί καταστήματα στην _______, επί της οδού _________, αριθμ. ____, στο ________ ________, οδός _________ αριθμ. ____ και στο ________ __________, επί της οδού __________ και ___________, στα οποία διαθέτει προς λιανική πώληση προϊόντα της αιτούσας. Με βάσει μάλιστα, το από 6-12-2000 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Αδειας Χρήσης Σήματος, που υπεγράφη μεταξύ της αιτούσας, αποκλειστικής δικαιούχου του νομίμως κατατεθειμένου διακριτικού σήματος για ενδύματα «_____________» αφενός και της καθής εταιρείας αφετέρου, η τελευταία είχε την άδεια να χρησιμοποιεί σε όλα τα καταστήματά της το εν λόγω σήμα, το οποίο διακρίνει επώνυμα προϊόντα ένδυσης υψηλής ποιότητος και είχε αποκτήσει φήμη στην Ελλάδα (βλ. το προσαγόμενο από 6- 12-200-Συμφωνητικό). Σε βάρος της καθής εταιρείας, η αιτούσα διατηρεί απαίτηση ύψους 729.000 ευρώ, δυνάμει της με αριθμό 4430/2004 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Δικαστηρίου αυτού, ενώ της είχε επιδώσει σχετική επιταγή προς εκτέλεση. Μετά από αίτησή της αιτούσας, με την υπ’ αριθμ. 8001/2004 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, δικάζοντος με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η καθής τέθηκε υπό αναγκαστική διαχείριση. Διαχειριστής της ορίσθηκε ο δεύτερος των καθών, __________ ________, και καθορίστηκε η μηνιαία αποζημίωσή του. Ο τελευταίος ανέλαβε άμεσα τα καθήκοντά του ως διαχειριστής και των τριών καταστημάτων της καθής, προχώρησε στην εξόφληση των οφειλών της καθής προς τη ΔΟΥ, το ΙΚΑ, αλλά και τους εργαζόμενους. Όπως πιθανολογήθηκε, εν τοις πράγματι, η καθής πωλούσε και συνεχίζει να πωλεί εμπορεύματα, Συγκεκριμένα καθ’ όλη την διάρκεια της αναγκαστικής διαχείρισης πιθανολογήθηκε ότι η καθής συνέχισε,, απρόσκοπτα τη λειτουργία της, η…………………….. αιτούσα συνέχισε να την προμηθεύει εμπορεύματα, αποκλειστικά υπό το παραπάνω σήμα «_________» τα οποία η καθης συνέχισε να διαθέτει προς λιανική πώληση στην αγορά, μέσω των τριών καταστημάτων της, στα οποία εξακολουθούν να εργάζονται τριανταπέντε υπάλληλοι, διευρύνοντας συνεχώς τον κύκλο εργασιών της. Με την ως άνω απόφαση είχε τεθεί προθεσμία είκοσι μηνών, προς ολοκλήρωση των έργων της διαχείρισης, η οποία αφού παρήλθε ζητήθηκε παράτασή της, οπότε από το παρόν Δικαστήριο, με την με αριθμό 8016/2006 απόφασή του, δόθηκε ισόχρονη παράταση. Η άνω τεθείσα με δικαστική απόφαση, νέα, εικοσάμηνη προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της αναγκαστικής διαχείρισης παρήλθε και πάλι, χωρίς να ολοκληρωθεί το έργο του διαχειριστή, αν και όπως προκύπτει από τα προσαγόμενα έγγραφα, έχουν εξοφληθεί οι οφειλές της υπό διαχείρισης τελούσας εταιρείας προς την Δ.Ο.Υ. και τους εργαζόμενους.

Περαιτέρω προέκυψε ότι με την με αριθμό 602/2004 Διάταξη του 3ου Ανακριτή Αθηνών, έχει δεσμευτεί ο με αριθμό _________ λογαριασμός που διατηρεί η καθης στην «___ _________ _________ _______» για τον λόγο ότι σε βάρος του διαχειριστή και νόμιμου· εκπρόσωπου της __________ __________, διενεργείτο τακτική ανάκριση για κακουργηματικής φύσεως αδικήματα. Στον ως άνω λογαριασμό εισρέουν από τις καταβολές προς εξόφληση του τιμήματος των πωλουμένων προϊόντων μέσω πιστωτικών καρτών πελατών της καθης, μηνιαίως, διάφορα χρηματικά ποσά, με αποτέλεσμα ο ως άνω λογαριασμός να έχει αυξηθεί σημαντικά, αφού λόγω της υπάρχουσα^ δέσμευσης, δεν γίνονται από αυτόν αναλήψεις. Συνέπεια αυτού όμως, είναι να αυξάνεται και η οφειλή προς την αιτούσα προμηθεύτρια των εμπορευμάτων. Η ως κατάσταση όπως διαμορφώθηκε καθιστά αναγκαία κατά τη κρίση του Δικαστηρίου την θέση της καθης και πάλι τη θέση της σε αναγκαστική διαχείριση, προκειμένου να ενεργήσει τα νόμιμα προς αποδέσμευση του παραπάνω λογαριασμού της καθης, ώστε να τακτοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις της αιτούσας που αφορούν τον παραπάνω εκτελεστό τίτλο. Εξάλλου, ως πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει το έργο του διαχειριστή, μετά την μετοίκηση του προηγούμενο διαχειριστή εκτός _____, κρίνεται ο προτεινόμενος από την αιτούσα ________ __________ του ________, ο οποίος εργάζεται στα γραφεία της αιτούσας, έχει χειριστεί υποθέσεις της καθης και θα εκτελέσει τα καθήκοντά του προς όφελος των διαδίκων, θα μεριμνήσει για την καταβολή των εξόδων που χρειάζονται για τη λειτουργία της επιχείρηση, μπορεί να εξυπηρετήσει το συμφέρον της εκμετάλλευσης και λειτουργίας της επιχείρησης και συνάμα του οφειλέτη και του δανειστή. Εξάλλου, πρέπει να ορισθεί η μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσόν των οκτακόσιων ευρώ, το οποίο θα εισπράττει ο διαχειριστής στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, από τις εισπράξεις της καθης. Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 1040 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. το δικαστήριο μπορεί να ορίζει τον τρόπο που θα γίνεται η διαχείριση και να διατάζει κάθε μέτρο πρόσφορο γι’ αυτή. Στην προκειμένη περίπτωση κατά τη κρίση του Δικαστηρίου ως μέτρο πρέπει να ορισθεί χρονικός περιορισμός διάρκειας είκοσι μηνών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες της αναγκαστικής διαχείρισης, δεδομένου ότι ήδη παρήλθε πενταετία από την αρχική κήρυξή της. .

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσία βάσιμη και να τεθεί η πρώτη των καθων εταιρεία σε αναγκαστική διαχείριση, να οριστεί δε διαχειριστής το ως άνω αναφερόμενο πρόσωπο, και να καταδικαστεί η πρώτη των καθών στη δικαστική δαπάνη της αιτούσας (άρθρο 176 Κ.Πολ.Δ.)

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των καθών.

Δέχεται την αίτηση.

Θέτει σε αναγκαστική διαχείριση, για χρονικό διάστημα είκοσι μηνών από την δημοσίευση της παρούσης, την πρώτη των καθων εταιρεία με την επωνυμία ________ ________ _________ __________ _______ ________, ________ και _________, η οποία διατηρεί τρία εμπορικά καταστήματα στην ________, επί της οδού __________, αριθμός ____, στο _______ ________, οδός _______ αριθμός ___ και στο ________ ________, επί της οδού ________ και __________.

Ορίζει διαχειριστή της ως άνω εταιρείας τον _______ _________ του _________.

Ορίζει την μηνιαία αποζημίωσή του στο ποσόν των οκτακόσιων (800) ευρώ , το οποίο θα εισπράττει ο διαχειριστής στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, από τις εισπράξεις της καθής.

Επιβάλλει σε βάρος της καθής την δικαστική δαπάνη της αιτούσας, την οποία ορίζει σε τετρακόσια (400 €) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στην Αθήνα στις 2 Οκτωβρίου 2009.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                

  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ