fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 8016/2006

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Χριστοπούλου-Πέττα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 18-8-­2006, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας  εταιρίας με την επωνυμία «_________ __________ __________ _________ ____ ____________ _________ -__________ _________ _____ ________ ___________», η οποία εδρεύει στο ___________ ________, στη οδό _________ αρ. ___ και εκπροσωπείται νόμιμα, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Της καθής η αίτηση: εταιρίας με την επωνυμία «________ ________ __________ _________ ________ ________, _________ ____ __________, που εδρεύει στην _______, οδός __________ αρ. _____ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10-07-2006 αίτησή της, που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό κατάθεσης 9116/2006 προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ’ ης (βλ. την 9951/19-9-2006 έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά Σταυρούλας Π. Τζεφεράκου), ζητεί, για τους λόγους που αναφέρονται στο πιο πάνω δικόγραφο, και ως ασφαλιστικό μέτρο, να παραταθεί η αναγκαστική διαχείριση των επιχειρήσεων της καθ’ ης, οι οποίες δραστηριοποιούνται με τη λιανική πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και συναφών ειδών, και των οποίων οι διευθύνσεις παρατίθενται στην πιο πάνω αίτηση και τέθηκε στην κατάσταση αυτή με την 8001/2004 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, μέχρις ότου εξοφληθεί από τα κέρδη της καθ’ ης το ποσό των 808.000 Ευρώ, που οφείλονται στην αιτούσα (κατά τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αίτηση). Άλλως να τεθεί εκ νέου σε αναγκαστική διαχείριση και να ορισθεί αναγκαστικός διαχειριστής των παραπάνω επιχειρήσεων ο ________ __________ του _________ και της ___________, κάτοικος _________ ________, και να ορισθεί η μηνιαία αποζημίωση του ως άνω αναγκαστικού διαχειριστή στο ποσό, που εκτιμά το παρόν Δικαστήριο. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ.) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 683, 686, 731, 732, 1034 παρ. 1, 1035 του ΚΠολΔ.

Συνακόλουθα πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω από ουσιαστική άποψη.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα _________ ___________, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, και από τα έγγραφα που προσκομίζει η αιτούσα, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της προκειμένης δίκης:

Η αιτούσα εταιρία με την επωνυμία ________ _________ __________ _________ _____ __________ ____________, ___________ ___________ ____ ________ ________», εδρεύει στο _________ __________ και ασχολείται και με τη χονδρική πώληση ενδυμάτων.

Η καθ’ ης έχει έδρα τον Δήμο _______ __________, ενώ η επωνυμία αυτής έχει ορισθεί ως «_______ ________ _________ _________ ________ _________, ___________ _____ __________» και δ.τ. «________» και έχει ως σκοπό και αντικείμενο εργασιών α) την εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ενδυμάτων,υποδημάτων (ανδρικών-γυναικείων-παιδικών) και παντός είδους ενδύσεως και υποδήσεως, β) την εισαγωγή και εμπορία υφασμάτων και πάσης φύσεως υλικού απαραίτητου στην ένδυση και υπόδηση, γ) την παροχή υπηρεσιών οργανώσειος και επιβλέψεως καταστημάτων με σκοπό την προώθηση πωλήσεων. Η εν λόγω εταιρία εκμεταλλεύεται τρεις επιχειρήσεις:

Α. το επί της οδού ________ και στον αριθμό _________ στην _________ κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων,

Β. το επί της οδού _________ και στον αριθμό ___ στο ________ κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων,

Γ. το επί της οδού ________ και _______ αρ. _ στο ___________ κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων.

Η καθ ής ώφειλε στην αιτούσα το ποσό των ευρώ δυνάμει της 4430/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ως άνω διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί με βάση εννέα (9) μεταχρονολογημένες επιταγές της Τράπεζας «_______ ______ ____» [Κατάστημα _________ (____) Λεωφόρος ______ ___ __________], με αριθμούς __________, ___________, ___________,     ___________, __________, __________, __________, ___________ και ____________, αντίστοιχα, και με ημερομηνία 20-7-2004, 10-8-2004, 31-8-2004, 10-9-2004, 30-9-2004, 31-10-2004, 30-11­2004, 31-12-2004 και 31-1-2005, αντίστοιχα, ποσού ευρώ εκάστη εκ των πρώτης, τετάρτης, πέμπτης, έκτης, έβδομης, ογδόης και ένατης, ποσού ευρώ η δεύτερη εξ αυτών και ποσού 15.000 ευρώ η τρίτη εξ αυτών, ήτοι συνολικού ποσού 729.000 ευρώ σε διαταγή όλες «_________ _____» σε χρέωση του με αριθμό _____ _______________ λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια Τράπεζα η καθής και των οποίων κατά συνέπεια η αιτούσα ετύγχανε νόμιμη κομίστρια ως λήπτρια. Στη συνέχεια οι εν λόγω επιταγές εμφανίστηκαν από τους αρμόδιους της αιτούσας προς πληρωμή την 16-7-2004 στην τράπεζα με την επωνυμία «______ _____ ___» (Κατάστημα ______ _____), αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως αντίστοιχων διαθεσίμων κεφαλαίων όπως εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογ/σμού του εκδότη μέσω του κεντρικού υπολογιστού και κατόπιν δεσμεύσεως του λογαριασμού βάσει εγγράφου ΣΔΟΕ αρ. πρωτ. ΕΜΠ 2602/Υ2Ν/13-7-2004, όπως αυτό βεβαιώνεται από την από 16-7-2004 βεβαίωσης της ως άνω τράπεζας στο σώμα εκάστης εκ των ως άνω επιδίκων επιταγών, με αποτέλεσμα να σφραγισθούν και να επιστραφούν στην αιτούσα. Επειδή κατά συνέπεια η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια των εν λόγω επιταγών ως λήπτρια αφού της επιστράφηκαν και μετά τη σφράγισή τους και συνεπώς οφειλόταν το ποσό των 729.000 ευρώ. Το εν λόγω ποσό η καθής επιτάσσεται να καταβάλει στην αιτούσα δυνάμει της από 23-7-2004 επιταγής προς εκτέλεση (σύμφωνα με την οποία το τελικό χρέος μετά πάσης φύσεως εξόδων και τόκων ανήλθε σε 755.000 ευρώ). Η πιο πάνω επιταγή προς εκτέλεση επιδόθηκε νόμιμα στην καθής δυνάμει της υπ’ αριθμ. 292/23.7.2004 εκθέσεως επιδόσεως της δικ. επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δέσποινας Γ. Σαπουναδέλη. Με αυτήν επιτάχθη η τελευταία να καταβάλει στην αιτούσα το συνολικό (μέχρι τότε) ποσό των εφτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (755.000) ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας (πλην των κονδυλίων των τόκων προς αποφυγή ανατοκισμού) από την επίδοση της παρούσας μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση.

Τα τρία πιο πάνω καταστήματα που διατηρεί η καθ’ης έχουν ετήσιο «τζίρο» ύψους 1.759.032,06 ευρώ, σύμφωνα με τον ισολογισμό αυτής που αφορά την εταιρική χρήση από 1/1/2003 μέχρι 31/12/2003. Περαιτέρω από το ίδιο αποδεικτικό υλικό πιθανολογήθηκαν και τα ακόλουθα: Δυνάμει του από 6­12-2000 ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης άδειας χρήσης σήματος, η καθής λειτουργεί τα καταστήματά της κάνοντας χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων της αιτούσας αποκλειστικά και δη του σήματός της «___________», ενώ επιπλέον είναι μοναδική και αποκλειστική προμηθεύτρια εμπορεύματος (το εν λόγω συμφωνητικό έχει αρμοδίως κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά με αριθμό κατάθεσης 670/2001, αντί τιμήματος 245.000.000 δρχ. για πέντε έτη και έχει τιμολογηθεί δυνάμει των με αριθμούς 103-104-105-106/12-12-2000 τιμολογίων της αιτούσας). Ενόψει των πιο πάνω δεδομένων η αιτούσα με την από 21.7.2004 αίτησή της απευθυνομένη ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου προς ικανοποίηση της ένδικης απαίτησης της ζήτησε την προσωρινή αναγκαστική διαχείριση των επιχειρήσεων της καθής. Το Δικαστήριο με την 8001/2004 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση και τέθηκαν προσωρινά υπό αναγκαστική διαχείριση οι ως άνω επιχειρήσεις της καθ’ ης. Ως κατάλληλο πρόσωπο για προσωρινός, διαχειριστής ορίστηκε ο __________ ________ υπάλληλος της αιτούσης στο λογιστήριο αυτής, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλώς τον χώρο του ενδύματος, της λιανικής και της χονδρικής πώλησης αυτών, ενώ επιπλέον καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συνεργασίας της αιτούσης με την καθής ήταν υπεύθυνος της παρακολούθησης αυτής της συνεργασίας. Ο ανωτέρω είναι άτομο αξιόλογο και καλλιεργημένο.

Από την ανάθεση της αναγκαστικής διαχείρισης στον ανωτέρω δυνάμει της ανωτέρω δικαστικής αποφάσεως και έως τη σήμερον, ο αναγκαστικός διαχειριστής με την διαχείρισή του εξόφλησε όλες τις οφειλές της καθής στο ΙΚΑ, στους εργαζομένους και στην Εφορία, όχι όμως και την οφειλή που προκύπτει προς την αιτούσα από τις ανωτέρω επιταγές προς πληρωμή που αφορούν την εκδοθείσα κατά αυτής διαταγή πληρωμής και αυτό διότι δυνάμει της με αριθμό 602/19-7-2004 διάταξης του Ανακριτή του Γ’ Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου Πειραιά, κατόπιν διεξαγωγής τακτικής ανάκρισης κατά του __________ __________ του _________ και της _______ (ο οποίος κατέχει θέση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας με το διακριτικό τίτλο «________ ____. _____ _________ ____ _________»), η απαγόρευση κινήσεως κάθε είδους λογαριασμού, έστω και κοινού με τρίτο άτομο, σε ευρώ ή συνάλλαγμα, που ανοίχθηκαν από την εταιρία «______ ____ _____ ________ ____ _________» όπως και η κίνηση πάσης φύσεως λογαριασμών, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, λογαριασμών διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου, πιστωτικών καρτών, θυρίδων χαρτοφυλακίων κ.τ.λ.,

Προς εκτέλεση της ως άνω διάταξης του Γ’ Ανακριτή του Πρωτοδικείου Πειραιά διετάχθη «πάγωμα» και του με αριθμό ____________ λογαριασμού που διατηρεί η εταιρία «________ ___ ______ ____________ ____ _________» στην τράπεζα με την επωνυμία «________ ______ ___» και στην εταιρία «____. _________-__________ _____.».

Έτσι έχει δεσμευτεί στον ανωτέρω λογαριασμό της καθής το ποσό των 1.500.000 ΕΥΡΩ, μη δυνομένου ως εκ τούτου του διορισμένου αναγκαστικού διαχειριστή να εξοφλήσει την προς την αιτούσα οφειλή της καθής, που ήδη ανέρχεται σε 808.000 ΕΥΡΩ.

Επομένως απαιτείται η παράταση ισχύος της αναγκαστικής διαχείρισης των επιχειρήσεων της καθής ώστε με την αποδέσμευση του _________ λογαριασμού της να επιτευχθεί η ικανοποίηση της ως άνω απαίτησης της καθής.

Κατ’ ακολουθία όλων των προεκτεθέντων η από κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν. Η δικαστική δαπάνη της αιτούσας πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της καθής (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθής

Δέχεται την αίτηση.

Παρατείνει τη διάρκεια της αναγκαστικής διαχείρισης των εταιριών της καθής που τέθηκε στην κατάσταση αυτή με την 8001/2004 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου για είκοσι (20) ακόμα μήνες αρχομένης από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

Επιβάλλει στην καθής τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας τριακοσίων είκοσι (320) ΕΥΡΩ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στην Αθήνα στις 1-11-2006

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Για την καθ/φη

Κων/να Αλαμάνου