fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αριθμός Βουλεύματος 249/2012

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές, Απόστολο Ζαβιτσάνο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αικατερίνη Παπαγιάννη, Πλημμελειοδίκη και Ελένη Οικονόμου, Εισηγήτρια-Πλημμελειοδίκη.                             ·

Συνεδρίασε στο γραφείο του Προέδρου στις 13-3-2012. Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες,  ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Στέφανος Ζαρκαντζιάς και ο δικαστικός γραμματέας Δημήτριος Θεοδωρακάκος .

Ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του ________ ________, του ______, κατοίκου ________  ___________, για εκβίαση. Διατάχθηκε και διενεργήθηκε κυρία ανάκριση μετά το τέλος της οποίας ο παραπάνω Εισαγγελέας υπέβαλε προς το Συμβούλιο αυτό την ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε μαζί με την με αριθμό ΕΓ 6- 11/135/9/11-1-2012 έγγραφη πρότασή του, που έχει ως εξής:

Ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά του: ________ ________, του ________ και της _________ γεν. το 1964, κατοίκου _______ _________, για το αδίκημα της εκβίασης (παρόβ. του σρ$. 385§1 εδ. α’και β’ του ΠΚ, σε συνδ. με τα άρθ. 1, 12, 14, 16, 17, 26, 27§1, 51, 52, 79 του ΠΚ), μετά την υποβολή της υπ’ αριθ. Β. Μ. Α08/907 έγκλησης της _________  ________, εναντίον του. Παραγγέλθηκε η διενέργεια κυρίας ανάκρισης, η οποία ολοκληρώθηκε με την απολογία του κατηγορουμένου. Κατόπιν τούτων, εισάγω την ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε, στο Συμβούλιό σσς, κατ’ άρθρο 308§1, 309§1ε ’, 313 του ΚΠΔ, και εκθέτω τα ακόλουθα.

Εκ της διατόξεως του άρθρου 385 Π.Κ. προκύπτει, ότι δια την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εκβιάσεως απαιτείται α) εξαναγκασμός κάποιου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή εκ της οποίας επέρχεται ζημία εις την περιουσία του εξαναγκαζόμενου ή άλλου, β) ο εξαναγκασμός να γίνεται δια βίας ή απειλής ικανής να αποκλείσει το αυτοπροαίρετο της αποφάσεως και γ) σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος. Τέτοιος σκοπός υπάρχει όταν ο υπαίτιος γνωρίζει, ότι το περιουσιακό όφελος που επιδιώκει, δεν αποτελεί αντικείμενο νομίμου απαιτήσεως και όταν εις τη συγκεκριμένη περίπτωσιν η προς πραγμάτωση νομίμου απαιτήσεως εφαρμογή του μέσου της βίας ή της απειλής αποδοκιμάζεται υπό του δικαίου, παρουσιαζόμενη ως άξια μομφής (Α.Π. 1661/2005 Ποιν Δικ 2006 σελ. 378 κ.ά.). Για την θεμελίωση της υπό του άρθρου 385 παρ. 1 εδ. α’ Π.Κ. προβλεπομένης κακουργηματικής μορφής εκβιάσεως απαιτείται, οι απειλές να είναι ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής συμφώνως με τα οριζόμενα εις το άρθρον 380 παρ. 1.

Εάν οι απειλές δεν είναι ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, πρόκειται περί πλημμεληματικής μορφής εκβιύσεως, προβλεπομένης από τη διάταξη του άρθρου 385 nap. 1 εδ. γ’ Π.Κ. Απειλή δε ενωμένη με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής είναι η προαγγελία κακού επαχθησομένου αμέσως, εάν δεν ήθελε υποκύψει εκείνος κατά του οποίου απευθύνεται αυτή και επιχειρήσει να προβάλλει αντίσταση. Τούτο σημαίνει τοπική και χρονική αμεσότητα του κακού με το σώμα ή την ζωή του απειλούμενου, δηλ. βλάβη «εδώ και τώρα» Τέτοια κακουργηματική εκβίαση αποτελεί, π.χ. απειλή υπό του δράστη θανατώσεως άλλου, με μαχαίρι το οποίο έβγαλε από τη θήκη του, αναγκάζοντας με τον τρόπο αυτό τον παθόντα να υπογράψει έγγραφο περί δήθεν οφειλής σ’ αυτόν χρηματικού ποσού. ‘Αλλως εάν πρόκειται περί απειλών κατά σώματος ή ζωής, που απευθύνθησαν προφορικώς ή με επιστολές και τηλεφωνήματα και αφορούν κακό που θα επενεχθεΐ, όχι κατά την στιγμήν της εκτοξεύσεως των απειλών ή της λήψεως της επιστολής ή του τηλεφωνήματος, αλλά σε μελλοντική στιγμή, τότε υφίσταται πλημμεληματική εκβίαση, προβλεπομένη από τρ διάταξη του άρθρου 385 nap. 1 εδ. γ’ του Π.Κ. (Ah 1043/07, ΠοινΔνη 07.6’81, Α.Γί. 166>/2005, 1886/2005, Ποιν Χρ ΝΣΤ σέλΤ^Β^Πραξ Λογ Π Δ 2006 σελ. 111 ανπστ).

Εξάλλου, κατά το άρθρο 385 nap. 1 περ. β’ ΠΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ. 10 του ν. 2408/96, όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή με απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζόμενου ή άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, αν δε μεταχειρίστηκε βία ή απειλή βλάβης της επιχείρησης, του επαγγέλματος, του λειτουργήματος του, ή άλλης δραστηριότητας που ασκεί ο εξαναγκαζόμενος ή άλλος ή προσφέρθηκε να παρέχει ή παρέχει προστασία για την αποτροπή πρόκλησης τέτοιας βλάβης από τρίτον, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Αν τις παραπάνω πράξεις τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα τιμωρείται με κάθαρξη μέχρι δέκα ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη συγκρότηση της μεν αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της εκβίασης απαιτείται εξαναγκασμός κάποιου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, βλαπτική για την περιουσία του, με βία ή με απειλή ικανή να αποκλείσει την αυτοπροαίρετη απόφαση του, της δε υποκειμενικής του υπόστασης γνώση του δράστη ή με την ασκούμενη βία ή απειλή περιάγετε το παθητικό υποκείμενο σε καταναγκαστική κατάσταση, θέληση του δράστη να εξαναγκάσει τον παθόντα σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του ίδιου ή άλλου και επιπλέον σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ο σκοπός αυτός υπάρχει όταν ο υπαίτιος γνωρίζει ότι το περιουσιακό όφελος που επιδιώκει δεν αποτελεί αντικείμενο νόμιμης απαίτησης, δηλ. ότι δεν στηρίζεται σε κάποια νόμιμη αξίωση αυτού κατά του παθόντος, καθώς επίσης και όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση η προς πραγμάτωση νόμιμης απαίτησης εφαρμογή του μέσου της βίας ή της απειλής αποδοκιμάζεται από το δίκαιο, εμφανιζόμενη ως αξία μομφής. Ο εξαναγκασμός, ως στοιχείο του εγκλήματος της εκβίασης, έγκειται στην άσκηση βίας ή απειλής, δια της οποίας περιάγεται ο άλλος σε τρόμο ή ανησυχία, στρέφεται δε η βία ή η απειλή κατά της ελευθερίας της περιουσιακής διάθεσης, με σκοπό να καμφθεί η θέληση του εξαναγκαζόμενου και να οδηγηθεί σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, ενώ η επαπειλούμενη σε βάρος του εξαναγκαζομένου ενέργεια δεν απαιτείται να είναι παράνομη, διότι εκβίαση συνιστά όχι αυτή καθ’ αυτήν η άσκηση εξουσίας ή δικαιώματος, αλλά η απειλή ασκήσεώς τους προς επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στο άρθρο 385 ΠΚ. Η απειλή μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή συναγόμενη από τον τρόπο εκδηλώσεως και τη συμπεριφορά του δράστη, άμεση ή έμμεση, να έχει διατυπωθεί εγγράφως ή προφορικώς και τέλος αμέσως από τον δράστη ή μέσω τρίτου προσώπου. Δεν αποκλείεται και μία προειδοποίηση ή σύσταση να περιέχει μία υποκρυπτόμενη απειλή. Είναι δε αδιάφορο αν αυτός που διατύπωσε την απειλή ήταν αποφασισμένος να την πραγματοποιήσει ή αν ήταν πραγματοποιήσιμη ή όχι (ΑΠ 47/2010, Α’Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ).

Επειδή από το αποδεικτικό υλικό της παρούσας ποινικής δικογραφίας και ειδικότερα από τις μαρτυρικές καταθέσεις, τα έγγραφα και την απολογία του κατηγορουμένου, αξιολογούμενα κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης,  προέκυψαν κατά τη γνώμη μας τα ακόλουθα  περιστατικά: η εγκαλούσα ________ ________, από το έτος 2000, ανέθεσε στον _______ _________, εργολάβο οικοδομών, την ανέγερση και αποπεράτωση μιας εξοχικής κατοικίας, στο _________ _________, για λογαριασμό της ίδιας και του συζύγου της. Κατά μήνα Νοέμβριο του 2004, ________, γαμπρός του άνω εργολάβου, ανέλαβε, μετά από ανάθεση από τον τελευταίο, τον ελαιοχρωματισμό, εσωτερικό και εξωτερικό της οικίας, αντί αμοιβής ποσού 7.000 Ευρώ, ποσό που θα κατέβαλε ο εργολάβος στον κατηγορούμενο. Ως προκαταβολή η εγκαλούσα κατέβαλε το ποσό των 3.000 Ευρώ και ο κατηγορούμενος ξεκίνησε τον ελαιοχρωματισμό της εξοχικής κατοικίας.

Όμως καθώς ο κατηγορούμενος λόγω οικογενειακών προβλημάτων χώρισε με τη σύζυγό του, και καθώς ο εργολάβος, ήταν και πεθερός του, ο κατηγορούμενος αποχώρησε μονομερώς και αναίτιος από το έργο, με συνέπεια ο ελαιοχρωματισμό ς της οικίας, να περατωθεί από όλλο ελαιοχρωματιστή, που προσελήφθη από τον εργολάβο, ο οποίος και έλαβε το υπόλοιπο ποσό των 4.000 ευρώ, για την αποπεράτωση της εργασίας. Τότε ο κατηγορούμενος άρχισε να ζητά επιτακτικά από την εγκαλούσα το ποσό των 4.000 ευρώ, λέγοντας πως ο πεθερός του, του όφειλε χρήματα και για άλλες, άσχετες με το έργο, εργασίες που αυτός είχε πραγματοποιήσει. Ακολούθως στις 12-5-08, ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε στην εγκαλούσα από το κινητό του τηλέφωνο με αριθμό ______, και της ζήτησε το ποσό των 15.000 ευρώ, αλλιώς θα το μετανοιώσει και θα δει τι θα πάθει.

Στις 6-6-08, της ξανατηλεφώνησε από το άνω τηλέφωνο ζητώντας της και πάλι χρήματα. Στις 11-6-08 ο κατηγορούμενος μαζί με 5 άγνωστα άτομα, ήλθε στο κατάστημα κομμωτήριο, που διατηρεί η εγκαλούσα, στην ______ ______ ___, στον Κορυδαλλό, τα οποία άτομα είχαν μεγάλη σωματική διάπλαση και απειλητικό παρουσιαστικό, και φορούσαν κράνη, ενώ ο κατηγορούμενος είπε στην εγκαλούσα  «… εάν έως τις 16-6-08 και ώρα 10 το πρωί δεν έχεις δώσει τις 15.000 ευρώ, θα σου σπάσω το μαγαζί, θα σου κάψω το σπίτι και δεν θα ξαναδείς ποτέ το εγγόνι σου, όπως δεν βλέπω και εγώ το παιδιά μου» γεγονότα που προκάλεσαν τρόμο και ανησυχία στην εγκαλούσα και την οικογένειά της, ενώ αποχώρησε από το κατάστημα με την παραίνεση του υιού της εγκαλούσας που βρισκόταν εντός αυτού. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος, τηλεφώνησε και πάλι στην εγκαλούσα, στις 11-6-08 και ώρα 14.00, λέγοντας της “αν ως τη Δευτέρα δεν μου δώσεις τις 15.000 ευρώ, εγώ δεν θα φέρω 5 μπράβους αλλά 15 και θα σου σπάσουν το μαγαζί.

Τηλεφώνησε επίσης στις 15.00 την ίδια ημέρα, λέγοντας της “αν δεν μου φέρεις τα χρήματα μέχρι τη Δευτέρα θα σου τα σπάσω όλα, Θα σου χαλάσω την οικογένεια. Θα σου κάψω το σπίτιj και δεν θα ξαναδείς ποτέ την εγγονή σου”, ακολούθως στις 16.00 την ίδια ημέρα λέγοντας στην εγκαλούσα “αν δε φέρεις τις 15.000 ευρώ μέχρι τη Δευτέρα κινδυνεύουν τα παιδιά και όλη η οικογένεια σου. Θα σου κάψω το σπίτι και θα σου σπάσω το μαγαζί”, ενώ στις 23.00 την ίδια ημέρα της είπε “τη Δευτέρα και ώρα 11.00 το πρωί να δώσουμε ραντεβού ως φέρεις τις 15.000 αλλιώς θα έρθω με 15 μπράβους”. Η εγκαλούσα όμως δεν πτοήθηκε από τις άνω απειλές του κατηγορουμένου, και την επομένη κιόλας, στις 12-6-08 κατέθεσε την υπό κρίση, σε βάρος του έγκληση, για τις ως άνω πράξεις του, μη ενδίδοντας στην απαίτηση του κατηγορουμένου για την καταβολή σε αυτόν του ποσού των 15.000 ευρώ.

Από όλα όμως τα ανωτέρω προκύπτουν κατά τη γνώμη μας επαρκείς ενδείξεις πως ο κατηγορούμενος, και όσον αφορά στο βασικό αδίκημα της κακουργηματικής εκβίασης, του εδ. α’ ταυ άρθ. 385§1 του ΠΚ σε απόπειρα, γιο τα οποίο αυτός κατηγορείται, και σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται ανωτέρω στη μείζονα σκέψη της παρούσας, δεν τέλεσε αυτός την κακουργηματική μορφή του αδικήματος της εκβίασης του άρθ. 385 πσρ. 1 στοιχ. σ’ του ΠΚ, δεδομένου πως οι τηλεφωνικές και προφορικές σε μια περίπτωση απειλές που εκστόμισε κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής της παθούσας, δεν ήταν ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο ζωής, καθώς δεν επρόκειτο για προαγγελία κακού, επαχθησομένου αμέσως, δηλαδή κατά την ίδια χρονική στιγμή, με την εκτόξευση των προφορικών απειλών, αλλά για κακό επαχθησόμενο σε μελλοντική στιγμή.

Πρέπει δηλαδή κατά τη γνώμη μας οι ως άνω περιγραφόμενες απειλές να υπαχθούν ,κατά βελτίωση της κατηγορίας, στην πλημμεληματική μορφή της εκβίασης του άρθ. 385§1 περ. γ του ΠΚ, αδίκηρα για το οποίο θεωρούμε ότι προέκυψαν επαρκείς  ενδείξεις πως τέλεσε ο κατηγορούμενος, σε απόπειρα, καθώς η πράξη του δεν ολοκληρώθηκε, εξαιτϊας του ότι η εγκαλούσα δεν ενέδωσε στην απαίτησή του για την καταβολή του ποσού των 15.000 ευρώ που αυτός ζητούσε. Τέλεσε επίσης κατά τη γνώμη μας ο κατηγορούμενος το αδίκημα της απόπειρας απάτης κατ’ ξακολούθηση του άρθ. 385§2 εδ. α * του ΠΚ, καθώς με τις τηλεφωνικές και προφορικές κλήσεις του προς την εγκαλούσα, καθώς σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία, μεταχειρίστηκε αυτός απειλή βλάβης της επιχείρησης και της περιουσίας (της οικίας) της εγκαλούσας, για να την πείσει να προβεί στην άνω καταβολή των 15.000 προς τον κατηγορούμενο. Ο κατηγορούμενος αρνείται την κατηγορία, και ισχυρίζεται ότι δεν επεδίωξε την δικαστική ικανοποίηση της απαίτησης του εξαιτίας του ότι διατηρούσε φιλικές οικογενειακές σχέσεις με την εγκαλούσα, ισχυρισμός που κατά τη γνώμη μας δεν είναι πειστικός και δεν μπορεί αν γίνει δεκτός, άνευ άλλου.

Πρέπει λοιπόν κατόπιν των ανωτέρω κατά τη γνώμη μας και όσον αφορά στην ουσία της υπό κρίση υπόθεσης να απεκρανθεί το Συμβούλιό σας να παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμοδίου Τριμελούς Πλημ/κείου Πειραιά, ο κατηγορούμενος _________ ________, του ______, για να δικαστεί για το γεγονός ότι στον , κορυδαλλό και στους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους με περισσότερες πράξεις” που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου αδικήματος, ενεργώντας με πρόθεση, επιχείρησε πράξη που περιείχε αρχή εκτέλεσης του αδικήματος της εκβίασης δηλ. Του, με σκοπό αποκόμισης παράνομου περιουσιακού οφέλους εξαναγκασμού άλλου σε πράξη, με την απειλή βίας και την απειλή βλάβης της περιουσίας και της επιχείρησης του εξαναγκαζόμενου, πράξη που δεν ολοκληρώθηκε από αίτια ανεξάρτητα από τη θέληση του κατηγορουμένου.

Ειδικότερα δε στον άνω τόπο και στις 12-5-08 τηλεφώνησε στην εγκαλούσα ________ ________, και απαίτησε να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των 15.0000 Ευρώ, χωρίς να υπάρχει νόμιμη αξίωσή του γι’ αυτή, αναφέροντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα το μετάνιωνε, πράξη που επανέλαβε στις 6-6-08. Στις 11-6-08, μαζί με 5 άγνωστα άτομα, ήλθε στο κατάστημα κομμωτήριο, που διατηρεί η εγκαλούσα, στην ______ ______ __, στον Κορυδαλλό, και είπε εάν έως τις 16-6-08 και ώρα 10 το πρωί δεν έχεις δώσει τις 15.000 ευρώ, θα σου σπάσω το μαγαζί, θα σου κάψω το σπίτι και δεν θα ξαναδείς ποτέ το εγγόνι σου, όπως δεν βλέπω και εγώ τα παιδιά μοϋ ενώ αποχώρησε από το κατάστημα με την παραίνεση του υιού της εγκαλούσας που βρισκόταν εντός αυτού. Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος, τηλεφώνησε στην εγκαλούσα, στις 11-6-08 και ώρα 14.00, λέγοντας της “αν ως τη Δευτέρα δεν μου δώσεις τις 15.000 ευρώ, εγώ δεν θα φέρω 5 μπράβους αλλά 15 και θα σου σπάσουν το μαγαζί”. Τηλεφώνησε επίσης στις 15.00 την ίδια ημέρα, λέγοντας της “αν δεν μου φέρεις τα χρήματα μέχρι τη Δευτέρα θα σου τα σπάσω όλα. Θα σου χαλάσω την οικογένεια. Θα σου κάψω το σπίτι και δεν θα ξαναδείς ποτέ την εγγονή σου”, ακολούθως στις 16.00 την ίδια ημέρα λέγοντας στην εγκαλούσα “αν δε φέρεις τις 15.000 ευρώ μέχρι τη Δευτέρα κινδυνεύουν τα παιδιά και όλη η οικογένεια σου. Θα σου κάψω το σπίτι και θα σου σπάσω το μαγαζί”·, ενώ σπς 23.00 την ίδια  ημέρα της είπε      τη Δευτέρα και ώρα 11.00 το πρωί να δώσουμε ραντεβού ως φέρεις τις 15.000 αλλιώς θα έρθω με 15 μπράβους”.

Η επιχειρηθείσα όμως πράξη του δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η εγκαλούσα όμως δε ενέδωσε στην απαίτηση του κατηγορουμένου για την καταβολή σε αυτόν του ποσού των 15.000 ευρώ. Δηλ. για παράβ. των άρθ. 385§1 εδ. β’ και γ’ του ΠΚ, σε συνδ. με τα άρθ. 1,Τ27Ϊ4, 26, 27, 42, 51, 52, 79, 98; μέρους του ΠΚ. Θα πρέπει ακολούθως να παύσει η ισχύς της υπ’ αριθ. 76/11 διάταξης του Ανακριτή του Ε Τμήματος Πλημ/κών Πειραιά, με την οποία επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσής εξόδου του από τη χώρα.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ

ΝΑ παραπεμφθει στο ακροατήριο του αρμοδίου Τριμελούς Πλπμ/κείου Πειραιά, ο κατηγορούμενος _______  ________, του ______, για να δικαστεί για το γεγονός ότι στον κορυδαλλό και στους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους με περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου αδικήματος, ενεργώντας με πρόθεση, επιχείρησε πράξη που περιείχε αρχή εκτέλεσης του αδικήματος της εκβίασης δηλ. Του, με σκοπό αποκόμισης παράνομου περιουσιακού οφέλους, εξαναγκασμού άλλου σε πράξη, με την απειλή βίας και την απειλή βλάβης της περιουσίας και της επιχείρησης του εξαναγκαζόμενου, πράξη που δεν ολοκληρώθηκε από αίτια ανεξάρτητα από τη θέληση του κατηγορουμένου. Ειδικότερα δε στον άνω τόπο και στις 12-5-08 τηλεφώνησε στην εγκαλούσα ________ ________, και απαίτησε να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των 15.0000 Ευρώ, χωρίς να υπάρχει νόμιμη αξίωσή του γι’ αυτή, αναφέροντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα το μετάνιωνε, πράξη που επανέλαβε στις 6-6-08. Στις 11-6-08, μαζί με 5 άγνωστα άτομα, ήλθε στο κατάστημα κομμωτήριο, που διατηρεί π εγκαλούσα, στην ______ ________ __, στον _________, και είπε οτην εγκαλούσα “… εάν έως τις 16-6-08 και ώρα 10 το πρωί δεν έχεις δώσει τις 15.000 ευρώ, θα σου σπάσω το μαγαζί, θα σου κάψω το σπίτι και δεν θα ξαναδείς ποτέ το εγγόνι σου, όπως δεν βλέπω και εγώ τα παιδιά μου ενώ αποχώρησε από το κατάστημα με την παραίνεση του υιού της εγκαλούσας που βρισκόταν εντός αυτού.

Στη συνέχεια ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε στην εγκαλούσα, στις 11-6-08 και ώρα 14.00, λέγοντας της “αν ως τη Δευτέρα δεν μου δώσεις τις 15.000 ευρώ, εγώ δεν θα φέρω 5 μπράβους αλλά 15 και θα σου σπάσουν το μαγαζί”. Τηλεφώνησε επίσης στις 15.00 την ίδια ημέρα, λέγοντας της “αν δεν μου φέρεις τα χρήματα μέχρι τη Δευτέρα θα σου τα σπάσω όλα. Θα σου χαλάσω την οικογένεια. Θα σου κάψω το σπίτι και δεν θα ξαναδείς ποτέ την εγγονή σου”, ακολούθως στις 15.00 την ίδια ημέρα λέγοντας στην εγκαλούσα “αν δε φέρεις τις 15.000 ευρώ μέχρι τη Δευτέρα κινδυνεύουν τα παιδιά και όλη η οικογένεια σου. Θα σου κάψω το σπίτι και θα σου σπάσω το μαγαζί”, ενώ στις 23.00 την ίδια ημέρα της είπε τη Δευτέρα και ώρα 11.00 το πρωί να δώσουμε ραντεβού ως φέρεις τις 15.000 αλλιώς θα έρθω με 15 μπράβους “. Η επιχειρηθείσα όμως πράξη του δεν ολοκληρώθηκε, καθώς η εγκαλούσα όμως δε ενέδωσε στην απαίτηση του κατηγορουμένου για την καταβολή σε αυτόν του ποσού των 15.000 ευρώ.

ΝΑ ΠΑΥΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ της υπ’ αριθ. 76/11 διάταξης του Ανακριτή του Ε’ Τμήματος Πλημ/κών Πειραιά, με την οποία επιβλ.ήθηκε στον κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 3-1-2011.

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΡΚΑΤΖΙΑΣ

Αφού άκουσε τον Εισαγγελέα να αναπτύσσει και προφορικά την παραπάνω έγγραφη πρότασή του και μετά την αποχώρησή του.

.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σε βάρος του κατηγορουμένου, _______ ________ του ________, κατοίκου _________ _________, μετά από προκαταρτική εξέταση, ασκήθηκε ποινική δίωξη, συνεπεία της από 12-6-2008 εγχειρισθείσας αυθημερόν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά έγκλησης της εγκαλούσας, ________ ________ του _______, κατοίκου ________ _______ ( _______ ______, αρ. __ ), για απόπειρα εκβίασης, κατ’εξακολούθηση ( άρθρα 385 παρ. 1 α και 98 του ΠΚ ), αξιόποινες πράξεις, που φέρονται ότι τελέσθηκαν από αυτόν, στον Κορυδαλλό, την 12-5-2008, 6-6-2008 και την 11-6-2008 ( κατά τις πρωινές ώρες αυτής, καθώς και περί ώρα 14.00, 15.00, 16.00και 23.00 της ίδιας ημέρας ). Περαιτέρω, για την υπόθεση διατάχθηκε και διενεργήθηκε κύρια ανάκριση, για την ανωτέρω αξιόποινη πράξη, καθώς και για την προβλεπόμενη από το εδάφιο β’της παραγράφου ί του άρθρου 385 του ΠΚ ( κατόπιν ασκήσεως συμπληρωματικής ποινικής δίωξης, κατ’άρθρο 250 παρ. 2 και 43 παρ. 1 του ΚΠΔ ), διεξαχθείσα από την Ανακρίτρια του Ε’ Τακτικού Ανακριτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Πειραιά, η οποία, μετά την απολογία του κατηγορουμένου, με την υπ’ αριθ» 76/21-7-2011 Διάταξή της, επέβαλε σε βάρος του τελευταίου τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα. Ήδη, με την παραπάνω εισαγγελική πρόταση, μετά το νόμιμο πέρας της διενεργηθείσας “για την υπόθεση από την ως άνω Ανακρίτρια κύριας ανάκρισης ( άρθρα 32 παρ. 1 και 4, 138 παρ. 2 εδ. β’, 308 παρ. 1 και 4 του ΚΠΔ ), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται ενώπιον του αρμόδιου αυτού Συμβουλίου η ένδικη υπόθεση με την εισαγγελι.κή πρόταση,που διατυπώθηκε στην αρχή για να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσίαν.

Κατά το άρθρο 385 παρ.1 εδ. ,α’ του ΠΚ « όποιος εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία f με απειλή σε πράξη, παράλειψη ανοχή, από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζόμενου ή άλλου, τιμωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 380 παρ.1 και 2 αν η πράξη τελέστηκε με σωματική βία εναντίον προσώπου η με απειλές ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής».

Από τη διάταξη αυτή, συνάγεται ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εκβιάσεως με την παραπάνω κακουργηματική μορφή του, απαιτείται: αντικειμενικώς α) εξαναγκασμός κάποιου σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζόμενου ή άλλου, β) ο εξαναγκασμός να γίνεται με σωματική βία ή με απειλές, οι οποίες εκλαμβάνονται ως σοβαρές πραγματοποιήσιμες) από τον απειλούμενο, είναι δε ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, υποκειμενικώς δε, απαιτείται δόλος, ο οποίος περιλαμβάνει τη γνώση, έστω και με την έννοια του ενδεχόμενου δόλου (της αμφιβολίας) των στοιχείων που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εν λόγω εγκλήματος και τη θέληση ή αποδοχή πραγματώσεως αυτής (βασικός δόλος) και επιπροσθέτως, σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος (υπερχειλής δόλος), ανεξαρτήτως της επιτεύξεως ή μη του οφέλους.

Περαιτέρω, -για τη θεμελίωση της από το άρθρο 385 παρ. 1 εδ. α Π.Κ. προβλεπομένης κακουργηματικής μορφής εκβιάσεως, απαιτείται, οι απειλές να είναι ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 380 παρ. 1. Εάν οι απειλές δεν είναι ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο σώματος ή ζωής, πρόκειται περί πλημμεληματικής μορφής εκβιάσεο>ς, προβλεπομένης από την διάταξη του άρθρου 385 παρ. 1 εδ. γ’ Π.Κ. Απειλή δε ενωμένη με επικείμενον κίνδυνο σώματος ή ζωής είναι η προαγγελία κακού επαχθησομένου αμέσως, εάν δεν ήθελεν υποκύψει εκείνος κατά του οποίου απευθύνεται αυτή και επιχειρήσει να προβάλη αντίστασιν. Τούτο σημαίνει τοπική και χρονική αμεσότητα του κακού με το σώμα ή τη ζωή του απειλούμενου, δηλ. βλάβη “εδώ και τώρα”. Τέτοια κακουργηματική εκβίαση αποτελεί, απειλή από τον δράστη θανατώσεως άλλου, με μαχαίρι που έβγαλε από την τσέπη του, αναγκάζοντας, με τον τρόπο αυτό, τον παθόντα να υπογράψει έγγραφο, περί δήθεν οφειλής σε αυτόν χρηματικού ποσού.

Άλλως, εάν πρόκειται περί απειλών κατά σώματος ή ζωής, που απευθύνθηκαν προφορικώς ή με επιστολές και τηλεφωνήματα και αφορούν κακό που θα επενεχθεί, όχι κατά την στιγμή της εκτοξεύσειος των απειλών ή της λήψεως της επιστολής ή του τηλεφωνήματος, αλλά σε μελλοντική στιγμή, τότε υφίσταται πλημμεληματική εκβίαση, προβλεπομένη από την διάταξη του άρθρου 385 παρ, 1 εδ. γ’ του ΠΚ ( ΑΠ 715/2010, 1043/2007, 829/2006 Τραπ. Νομ. Πληρ.ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, το έγκλημα είναι τετελεσμένο με την επέλευση της περιουσιακής ζημίας στον παθόντα, αλλιώς, αν δηλαδή δεν επέλθει η ζημία και εφόσον συντρέχουν και ον λοιποί όροι, το έγκλημα είναι σε απόπειρα (ΑΠ 1886/2005 Τραπ.Νομ.Πληρ.ΝΟΜΟΣ ).

Από την εκτίμηση του αποδεικτικού υλικούς που συγκεντρώθηκε κατά την διάρκεια της διενεργηθείσας προκαταρκτικής εξέτασης και κυρίας ανάκρισης, ειδικότερα δε, από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου, κατά τη κρίση του Συμβουλίου και σύμφωνα με την παραπάνω έασαγγελική πρόταση, στους ορθούς και νόμιμους λόγους της οποίας το Συμβούλιο αναφέρεται περαιτέρω καθ’ ολοκληρίαν, προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων ( βλ. ΟλΑΠ 1227/1979 Π.Χρ Α/253 ), υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις σε βάρος του κατηγορουμένου, για την αξιόποινη πράξη, κατά ορθότερο νομικό χαρακτηρισμό των περιστατικών, που τη συνιστούν, της απόπειρας εκβίασης κατ’ εξακολούθηση πλημελληματικής μορφής. αντί της κακουργηματικής μορφής εκβίασης, για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη και απαγγέλθηκε κατηγορία κατά τη διάταξη του άρθρου 385 παρ. 1 εδ. α’του ΠΚ, που προ βλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 42, 51. 52, 98 και 385 παρ. 1 εδ. β’ και εδ. γ’ του ΠΚ, διότι οι προφορικές και τηλεφωνικές απειλές κατά της ζωής και του σώματος της παθούσας και κατά των συγγενικών της προσώπων ( οικογένειας, όπως των τέκνων και της ανήλικης εγγονής της ), δεν ήταν ενωμένες με επικείμενο κίνδυνο του σώματος ή της ζωής αυτών, αφού δεν επρόκειτο περί προαγγελίας κακού επελθησομένου αμέσως, ήτοι κατά την αυτή χρονική στιγμή με την εκτόξευση των προφορικών απειλών προς την εγκαλούσα και την περιέλευση σε αυτήν των τηλεφωνικών απειλών, αλλά σε μελλοντική στιγμή, σύμφωνα και με όσα αναφέρθηκαν στην παραπάνω μείζονα σκέψη.

Πρέπει, συνεπώς, να παραπεμφθεί, ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 309 παρ.1 στοιχ. ε’ και 313 ΚΠΔ, στο καθ’ ύλην και κατά τόπον εκδίκασης της ένδικης υπόθεσης, αρμόδιο Δικαστήριο, που είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, ( σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ.1, 122 παρ.1 και 128 παρ. 1 και 129 περ. α ΚΠΔ, σε συνδυασμό με άρθρ. 309 πο.ρ.1 στοιχ. ε’ και 313 του ιδίου Κώδικα ), προκειμένου να δικασθεί για τις προαναφερόμενες πράξεις. Επειδή, περαιτέρω, σε βάρος του εν λόγω κατηγορουμένου εκδόθηκε από την Ανακρίτρια του Ε’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Πειραιά η υπ’ αριθ . ΑΝΕ/Δ/76 από 21-7-2011 Διάταξη, με την οποία του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κατ’ άρθρα282 παρ. 1-2, 296 και 315 παρ. 1 του ΚΠΔ να διαταχΙεί η διατήρηση της ισχύος της, μέχρι της οριστικής εκδικάσεως της αποδιδομένης σε αυτόν κατηγορίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

I ) Παραπέμπει ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, τον ______ ______ του ______, κάτοικό _______ _________,, για να δικασθεί ως υπαίτιος του ότι, στον _______ _________, κατά τους κάτωθι αναφερόμενους χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, της απόπειρας εκβίασης, ενεργώντας με πρόθεση και με σκοπό να περιποιήσει στον εαυτό του παράνομο περιουσιακό όφελος, επιχείρησε πράξη που περιείχε αρχή εκτέλεσης του αδικήματος αυτού, καθόσον προσπάθησε να εξαναγκάσει άλλον, με απειλές ενωμένες με κίνδυνο σώματος και ζωής της εγκαλούσας, ________ ________ του ______ και των μελών της οικογένειας της, καθώς και με απειλές βλάβης της επιχείρησης κομμωτηρίου που διατηρούσε αυτή στην ως άνω περιοχή ( στην ______ _____, αρ. __ ), σε πράξη, από την οποία θα επήρχετο ζημία στην περιουσία της και που δεν ολοκληρώθηκε, από αίτια ανεξάρτητα της θελήσεώς του.

Ειδικότερα, στον ως άνω τόπο:

α ) Στις 12-5-2008 και στις 6-6-2008, τηλεφώνησε στην ως άνω εγκαλούσα και απαίτησε από αυτήν>να του καταβάλει το ποσό των 15.000 Ευρώ, χωρίς να έχει νόμιμη αξίωση, απειλώντας την ότι σε διαφορετική! περίπτωση, θα το μετάνιωνε, β ) στις 11-6-2008, συνοδευόμενος από άλλα πέντε άγνωστα στην ανάκριση άτομα, πήγε στο ανωτέρω κατάστημα που διατηρεί η εγκαλούσα και την απείλησε, με τη φράση: « … εάν ως τις 16-6-2008 και ώρα 10.00 το πρωί δεν έχεις δώσει τα 15.000 Ευρώ, θα σου σπάσω το μαγαζί, θα σου κάψω το σπίτι και δεν θα ξαναδείς ποτέ το εγγόνι σου, όπως δεν βλέπω και εγώ τα παιδιά μου… » και στη συνέχεια, μετά από παρέμβαση του υιού της εγκαλούσας, αποχώρησε από το εν λόγω κατάστημα, γ } αργότερα, την ίδια ημέρα ( 11-6-2008 ) και περί ώρα 14.00, ο κατηγορούμενος ιηλεφώνησε στην εγκαλούσα και την απείλησε, με τη φράση: « … αν ως τη άευτέρα δεν μου δώσεις 15.000 Ευρώ, εγώ δεν θα φέρω 5 μπράβους, αλλά 15 και  θα σου σπάσουν το μαγαζί…», δ ) την ίδια πάλι ημέρα ( 11-6-2008 ) και περί ώρα 15.00, ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε στην εγκαλούσα και την απείλησε, με τις φράσεις: « … αν δεν μου οέρεις τα χρήματα μέχρι τη Δευτέρα, θα σου τα σπάσω όλα. Θα σου χαλάσω την οικογένεια. Θα σου κάψω το σπίτι και δεν θα ξαναδείς ποτέ την εγγονή σου… », ε ) την ίδια πάλι ημέρα ( 11-6-2008 ) και περί ώρα 16.00, ο κατηγορούμενος τηλεφώνησε στην εγκαλούσα και την απείλησε, με τις φράσεις: «… αν δεν φέρεις τα 15.000 Ευρώ μέχρι την Δευτέρα κινδυνεύουν τα παιδιά και όλη η οικογένειά σου. Θα σου κάψω το σπίτι και θα σου σπάσω το μαγαζί…», στ ) την ίδια πάλι ημέρα ( 11-6-2008 ) και περί ώρα 23.00, κατηγορούμενος τηλεφώνησε στην εγκαλούσα και την απείλησε, με τη φράση: «…την Δευτέρα και ώρα 11 το πρωί να δώσουμε ραντεβού να φέρεις τις 15.000 Ευρώ, αλλιώς θα έρθω με 15 μπράβους..». Οι εν λόγω, όμως, μερικότερες πράξεις του δεν ολοκληρώθηκαν, όχι από δική του θέληση, αλλά διότι η εγκαλούσα δεν ενέδωσε στην απαίτηση του κατηγορουμένου για την καταβολή σε αυτόν του προαναφερόμενου ποσού των 15.000 Ευρώ, αλλά αντιθέτως, υπέβαλε σε βάρος του την από 12-6-2008, εγχειρισθείσα αυθημερόν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά, έγκλησή
της.

Αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 13-3-2012 και εκδόθηκε στον ίδιο τόποII ) Διατηρεί την ισχύ της υπ: αριθ . ΑΝΕ/Δ/76 από 21-7-2011 Διάταξης της Ανακρίτριας του Ε’ Τμήματος Πλημμελειοδικών Πειραιά, με την οποία επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος, απαγόρευσης εξόδου του από τη χώρα, μέχρι να εκδικαστεί οριστικά η προκειμένη κατ’ αυτού κατηγορία στις 28/3/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                       ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία