fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αριθμός Αποφάσεως 3050/2013

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ιωάννη Κανάκη, Πρωτόδικη και από τη Γραμματέα Αικατερίνη Σπυροπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Οκτωβρίου 2013 για να/ δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των εναγόντων: 1) _________ _________ του _______, κατοίκου __________, οδός __________ αρ. __-___ και 2) _______ ________ του __________, κατοίκου ________ ________, οδός ________ αρ. ___, οι οποίοι παραστάθηκαν ο πρώτος δια και η δεύτερη μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Νίκης Βασιλοπούλου.

Των εναγομένων: 1) Εταιρείας με την επωνυμία «_________- ________ ___________ ___________ ___________ (______) ___________ ____ _________ __________ ________ _______________, _____________  _________ ___________ ____ ___________, _____________, ____________, ____________ _____ ____________ ____________» και διακριτικό τίτλο «____________ _________», ήδη μετανομασθείσα σε «___________ _________ ______ ____________ ____________ ____________ __________ ___________ (___________.) ____________ _____ __________ ________ ___________ ____ _____________» και τον διακριτικό τίτλο «_________ __________ __________.», με έδρα την ________(___________), οδός _________ αριθ. _____, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 2) Εταιρείας με την επωνυμία «_____________ ____________ _______________ _____________ __________________ _______________», με έδρα το ____ ____ ____ _________- __________ στη ____________, 3) __________ _____________ του _____________, κατοίκου __________ __________, οδός ________ αρ. ____, ατομικά και με την ιδιότητά του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία «___________-____________ __________ ___________ __________ (_____) __________ ____ __________ ______ __________ ______________, _________________ _____________ _________ _____ ______________, ____________, _____________, ______________ _____ ___________ _____________» και διακριτικό τίτλο «___________ __________», ήδη μετανομασθείσας σε «____________ ________ _______ _____________ ____________ ___________ _____________ _____________ (___________) ___________ ______ ________ ________ _________ ΚΑΙ ________________» και τον διακριτικό τίτλο «_____ ____________ _____________.» και 4) ____________ ___________ του ________, κατοίκου ___________, οδός _________ αρ. __________, εκ των οποίων η πρώτη δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, η δεύτερη εκπροσωπήθηκε δια Ευγενίου Ρεγκούτα, ο τρίτος δεν εμφανίσθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο και η τέταρτη παραστάθηκε μετά του Ευαγγέλου Ρεγκούτα.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 23-2-2011 αγωγή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 1060/25-2-2011, προσδιορίσθηκε μετ’ αναβολή για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις 8.330 και 8.332/25-2-2011 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείου Αθηνών Χαράλαμπου Λημητρακόπουλου, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι ενάγοντες, προκύπτει οτι ακριβές αντίγραφο της απο 23-2-2011 και με αριθμό καταθέσεως 1060/25-2-2011 αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο της 26-4-2013, κατα την οποία η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε, με σχετική σημείωση στο πινάκιο, για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα, στην πρώτη και τρίτο των εναγόμενων. Οι τελευταίοι όμως δεν εμφανίσθηκαν στη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε απο τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς, εν όψει του ότι η αναβολή της συζήτησης και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρό. 226 παρ. 4 ΚΠολΔ), πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 270 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο ΚΙΙολΛ, όπως αντικαταστάΟηκε από το άρθρο 12 του Ν. 2915/2001). Οι ενάγοντες στην υπό κρίση αγωγή εκθέτουν συνοπτικά ότι συνδέονταν με την πρώτη εναγόμενη fir, σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και ότι έχουν κατά αυτής μισΟολογικες αξιώσεις. Κατόπιν των ανωτέρω ζητούν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να τους καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας τα αναφερόμενα στην αγωγή ποσά με το νόμιμο τόκο κατα τις ειδικότερες διακρίσεις της αγωγής και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στην εν γένει δικαστική τους δαπανη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον και παραδεκτώς ασκείται ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο έχει δικαιοδοσία για την εκδίκασή της, κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (άρθρα 9, 14, 16 αρ. Ζ, 2ζ”και 663 επ. εδ. α’ του ΚΙΙολΛ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 648 επ. 653, 656 παράγρ. 1, 325, 345, 364, 293 Αΐν, 1 επ. υ.α. 19040/1981, 2 παρ. 1 α.ν. 539/1945, 1 επ. ν. 2112/1920, 5 παρ. 3 ν. 3198/1955, 907; 908 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και απο ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι για το καταψηφιστικό της αίτημα έχει καταβληθεί το νόμιμο δικαστικό ένσημο με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις (βλ. 622750 και 179482 έντυπα δικαστικού ενσήμου με επικολλημένα ένσημα υπέρ ΤΙΊΔΑ).

Από τις καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του δικαστηρίου, οι οποίες καταχωρίστηκαν στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά του, από τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, και από τις επιμέρους ομολογίες τους αποδεικνύονται τα εξής πραγματικά περιστατικά: Οι ενάγοντες εργάζονταν στον χώρο κατασκευής και εμπορίας ενδυμάτων. Με την ειδικότητα του σχεδιαστή και της βοηθού λογιστηρίου απασχολήθηκαν στην πρώτη εναγόμενη, πρόεδρος της οποίας και διευθύνων σύμβουλος είναι ο τρίτος εναγόμενος, μέχρι την καταγγελία των συμβάσεών τους που έλαβαν χώρα στις 30-8-2010 και 31 -8-2010, αντίστοιχα. Στην καταγγελία της σύμβασης εργασίας των αντιδίκων, όπως και στην καταγγελία όλων των άλλων εργαζομένων που είχαν τις ίδιες ειδικότητες με τους ενάγοντες ή άλλες ειδικότητες αλλά απασχολούνταν και αυτοί στον χώρο κατασκευής και εμπορίας ενδυμάτων, η εναγομένη προέβη λόγω της απόφασής της να διακόψει οριστικά τη λειτουργία της κατασκευής και εμπορίας ενδυμάτων. Στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης αυτής η εναγομένη από τα μέσα Σεπτεμβρίου 2010 άρχισε σταδιακά να μεταφέρει γραφεία και προσωπικά αντικείμενα στην επιχείρησή της τέταρτης εναγομένης. Η εταιρεία σχεδίαζε ρούχα. Λόγω του μεγέθους και όγκου εργασιών υπήρχε ανάγκη να απασχολεί εργαζόμενους, με βασικές ειδικότητες του σχεδιαστή και του λογιστή. Η σταδιακή μείωση της παραγωγικής δραστηριότητας της εναγομένης, η οποία έπαυσε οριστικά τον Σεπτέμβριο τού 2010, συνοδεύτηκε από την καθολική απόλυση του προσωπικού που απασχολούνταν στον σχεδιασμό ρούχων. Κατά το διάστημα από 30 μέχρι 31 Αύγουστου 2010 απολύθηκαν συνολικά 13 εργαζόμενοι. Όλοι οι παραπάνω εργαζόμενοι απασχολούνταν στον σχεδιασμό και στο λογιστήριο. Όταν δε βοήθησαν οι κκ _________ και ___________ στα μέσα Σεπτεμβρίου 2010 στη μετακόμιση των γραφείων της πρώτης εναγομένης είχε ήδη παύσει οριστικά κάθε παραγωγή και είχαν απολυθεί όλοι οι εργαζόμενοι, είχε παύσει δηλαδή οριστικά και πλήρως η λειτουργία της επιχείρησης. Λόγω της οριστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, αντικειμενικά δεν υπήρχε δυνατότητα απασχόλησης των εναγόντων και των λοιπών εργαζομένων που απασχολούνταν στην επιχείρηση αυτή σε άλλες θέσεις εργασίας, στο ίδιο ή σε άλλα τμήματα της επιχείρησής της εναγομένης. Μετά το οριστικό κλείσιμο της επιχείρησης, είναι σήμερα ανενεργή. Οι ανάγκες της δεύτερης εναγομένης εταιρείας σε προσλήψεις συνίστανται στην πρόσληψη πωλητριών.

To Showroom της εναγόμενης δραστηριοποιείται στο εμπόριο ειδών ένδυσης και αξεσουάρ μη έχοντας καμία σχέση με τον σχεδιασμό ρούχων, στον οποίο εργάζονταν οι ενάγοντες. Οι εργασίες είναι τελείως διαφορετικές από τις εργασίες της πρώτης εναγομένης και απαιτούν απλές γνώσεις πωλήσεων και εμπειρία. Δεν υφίστανται θέσεις σχεδιαστών ή λογιστών, καθώς δεν προβαίνουν στον σχεδιασμό ρούχων. Επιπλέον, για τις λογιστικές εργασίες υπάρχει εξωτερική συνεργασία. Ούτε άλλωστε υπήρχαν κατά την απόλυση των εναγόντων ούτε υπάρχουν μέχρι και σήμερα θέσεις εργασίας σχεδιαστή και λογιστή στην επιχείρηση της δεύτερης εναγομένης. Η βασική ειδικότητα που απαιτείται στην επιχείρηση της δεύτερης εναγομένης είναι εκείνη της πωλήτριας ρούχων. Είναι αλήθεια, ότι τον πρώτο χρόνο, δηλαδή το 2011, οι προσλήψεις στην επιχείρηση της δεύτερης εναγομένης αφορούσαν μια πωλήτρια και έναν κοπτοράπτη από την πρώτη εναγομένη. Οι προσλήψεις όμως αυτές εναπέκειτο στην κρίση της επιχείρησης που τους προσέλαβε. Ο ισχυρισμός των εναγόντων ότι η πρόσληψη από την Εταιρεία «___________ ___________ _________ ______» ορισμένων εργαζομένων έγινε στο πλαίσιο διαδοχής στο πρόσωπο του εργοδότη είναι αβάσιμος. Μόνη η ιδιότητα του εγγυητή του τρίτου εναγομένου στην σύμβαση μίσθωσης της τετάρτης δεν την καθιστά και εργοδότη τους, ώστε να είναι συνυπεύθυνη με τον τρίτο για την πιστή τήρηση των όρων της συμβάσεως των εναγόντων και να ενέχεται για την οποιαδήποτε παράβαση των όρων αυτής. Δεν επικαλούνται, εξ άλλου, οι ενάγοντες ότι μεταβιβάστηκαν στην δεύτερη των εναγομένων συγκεκριμένα επί μέρους στοιχεία της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως και κατά ποιο τρόπο, ώστε να μπορεί να κριθεί ότι τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία διατηρούν την οργανική τους ενότητα υπό το νέο, διαδοχικό, φορέα. Ούτε ότι συμφωνήθηκε να παραμείνουν αμετάβλητες οι θέσεις εργασίας, ώστε να δικαιολογείται ο νέος φορέας να τις αναλάβει. Στοιχεία, δηλαδή αναγκαία για τη διατήρηση της ταυτότητας της φερομένης ως μεταβιβασθείσας επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, έτσι ώστε εκ των πραγμάτων η πρώτη των εναγομένων να απώλεσε την ιδιότητα του φορέα της και ο διάδοχός της (η 2η) και τέταρτη να απέκτησε την ιδιότητα αυτή, παρεκτός του 0α πρέπει κάθε φορά να διακρίνουμε αν έχουμε μεταβίβαση οικονομικών παραγόντων οργανωμένων από τον φορέα τους σε ενότητα για την επιδίωξη συγκεκριμένου σκοπού, μεταβίβαση δηλαδή ενός οργανισμού, ο οποίος «επιζεί» της αλλαγής του φορέα του, ή απλώς μεταβίβαση ενός αθροίσματος ή μεμονωμένων οικονομικών αγαθών χωρίς τον μεταξύ τους αναγκαίο για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού λειτουργικό σύνδεσμο και οργάνωση, μεταβίβαση δηλαδή «νεκρών» στοιχείων. Ελλείψει δε των ως άνω στοιχείων, δεν συντρέχουν, στην προκειμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 479 ΑΚ.

Επομένως, με βάση όλα όσα αναφέρθηκαν, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να επιδικασθούν στους ενάγοντες τα αναφερόμενα στο διατακτικό ποσά, με το νόμιμο τόκο για τα δεδουλευμένα από το τέλος κάθε αντίστοιχου μήνα που αφορούν, για δε τα επιδόματα Χριστουγέννων από την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αφορούν, για τις αποδοχές και το επίδομα αδείας από την δήλη ημέρα καταβολής των παραπάνω ποσών, ήτοι από την τελευταία ημέρα του οικείου έτους, και για την αποζημίωση απόλυσης από την επίδοση της αγωγής. Το αίτημα των εναγόντων περί κηρύξεως της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να γίνει δεκτό, διότι κατά την κρίση του δικαστηρίου η επιβράδυνση της εκτέλεσης είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική ζημία στους ενάγοντες. Πρέπει, επίσης, να οριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση της άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από τους απολιπομένους εναγομένους (άρθρα 673 παρ. 1, 5Θ5 παρ. 2 ΚΠολΑ), σύμφωνα με το διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των απολιπομένων λόγω της ήττας τους (176 ΚΙΙολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της πρώτης και τρίτου των εναγόμενων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

Υποχρεώνει την πρώτη και τρίτο των εναγόμενων να καταβάλουν εις ολόκληρον ο καθένας στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τριών ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (23.663,46) και στην δεύτερη το ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (12.622,38), με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε κονδύλι ήταν απαιτητό και μέχρι την εξόφληση.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική της διάταξη.

Επιβάλλει σε βάρος των ως άνω εναγόμενων τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων, τα οποία ορίζει σε τετρακόσια (400) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 25 ΝΟΕ  2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία