fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης A2/2012

TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ 8° ΤΡΙΜΕΛΕΣ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Δεκεμβρίου 2011 με Δικαστές τους: Αυγερινή Λάσκαρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Σπυρίδωνα Χαλκιόπουλο, εισηγητή, και Θεόδωρο Κώνστα, Πρωτοδίκες Δ.Δ. Γραμματέας η Βασιλική Κόλλια, δικαστική υπάλληλος.

Για να δικάσει την από 26.8.2011 αίτηση ακύρωσης του _________ _________ του _________, κατοίκου _______, ________ _______ αρ. __, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Στυλιανό Σαρχάνη, τον οποίο διόρισε με προφορική δήλωση στο ακροατήριο κατά του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε:

Τον εισηγητή της υπόθεσης, που διάβασε τη σχετική έκθεση, και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αίτούντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές δίατάξεις,

Η κρίση του είναι η εξής:

1.      Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, επιδιώκεται να ακυρωθεί: α) “ή» 319691/ 5-α/ 22.6.2011 απόφαση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η επιστροφή του αιτούντος στη χώρα του και η εγγραφή του στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) και στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S.) και β) η 11/4000/7/2015/29.6.2011 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε η από 24.6.2011 διοικητική προσφυγή που άσκησε ο αϊτών κατά της προαναφερόμενης πράξης.

2.      Επειδή, στο άρθρο 15 του ν. 3068/2002 (Φ.Ε.Κ. Α’ 274), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 49 του ν. 3900/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 213) που καταλαμβάνει, κατ’ άρθρο 50 του ιδίου νόμου, και τις εκκρεμείς υποθέσεις, ορίζεται ότι: «Στην αρμοδιότητα του τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου υπάγονται οι ακυρωτικές διαφορές, oι οποίες γεννώνται από την προσβολή ατομικών διοικητικών πράξεων που εκδίδονται κατ ‘./-εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών εν γένει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. 2. Για την εκδίκαση των διαφορών της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2 έως και 4 του ν. 702/1977 … 3. …». Περαιτέρω, στο άρθρο 3 του ν. 702/1977 (Φ.Ε.Κ. Α’ 268) ορίζεται ότι: «1. Αρμόδιον κατά τόπον διά την εκδίκασιν των κατά τα ανωτέρω αιτήσεων ακυρώσεως, είναι το διοικητικόν εφετείον εις την περιφέρειαν του οποίου εδρεύει η εκδούσα την πράξιν διοικητική αρχή … 2. Επί πράξεως εκδοθείσης κατόπιν απλής ιεραρχικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, η αρμοδίότης του διοικητικού εφετείου καθορίζεται επί τη βάσει της υποκείμενης εις την προσφυγήν ταύτην πράξεως. 3. …», και στο άρθρο 4 αυτού ότι : «1. Ενώπιον των διοικητικών εφετείων, δίκαζόντων κατά τον παρόντα νόμον επί αιτήσεων ακυρώσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι αφορώσαι εις το ένδικον τούτο μέσον διατάξεις του Ν.Δ. 170/1973 «περί του Συμβουλίου της Επικράτειας», ως εκάστοτε ισχύουν…», στο δε άρθρο 34 του ν. 1968/1991 (Φ.Ε.Κ. A’ 150) ότι: «1. Στις διοικητικές διαφορές ουσίας ή ακύρωσης αν το διοικητικό δικαστήριο κρίνει ότι στερείται αρμοδιότητας, επειδή η υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου διοικητικού  δικαστηρίου ή του Συμβουλίου της Επικράτειας, παραπέμπει την υπόθεση στο δικαστήριο αυτό. Η απόφαση περί παραπομπής είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση εφ’ όσον τούτο είναι ισόβαθμο ή κατώτερο του παραπέμποντος … 2. Όταν συντρέχει περίπτωση παραπομπής κατά την προηγούμενη παράγραφο, η κρίση περί της νομιμοποιήσεως ή παραστάσεως των διαδίκων ή των πληρεξουσίων, περί της καταβολής τελών και παράβολου κα L γενικώς περί της εγκυρότητας του δικογράφου ή του παραδεκτού του ενδίκου μέσου ανήκει στο αρμόδιο δικαστήριο. 3…». Εξάλλου, στα άρθρα 24 και 24 Α’ του π.δ. 1/2001 «Αναδιάρθρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής» (ΦΕΚ ΑΊ), όπως τα άρθρα αυτά ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων και μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 1 παρ. 5 του π.δ. 42/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’ 108/10.5.2011), ορίζεται ότι: Άρθρο 24 «Η Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής εδρεύει στην Αθήνα, ασκεί στην περιοχή δικαιοδοσίας της τις αρμοδιότητες επί θεμάτων αλλοδαπών και αντιμετώπισης λαθρομετανάστευσης . και διαρθρώνεται στις ακόλουθες Υποδιευθύνσεις: α. Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών. β. Υποδιεύθυνση Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, γ. Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών.» και άρθρο 24 Α’: «1. Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών είναι αρμόδια για την εποπτεία, τον έλεγχο και την καθοδήγηση των δράσεων των Τμημάτων Αλλοδαπών του άρθρου 24Δ του παρόντος, καθώς και των Υπηρεσιών που ασκούν τις σχετικές αρμοδιότητες. 2. Η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών διαρθρώνεται στα ακόλουθα τμήματα: α. Τμήμα Αστυνόμευσης και Διοικητικών Μέτρων, … β. Τμήμα Απελάσεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή των προς απέλαση αλλοδαπών μετά της σχετικής αλληλογραφίας κα l την εκδήλωση των περαιτέρω ενεργειών για την εκτέλεση των απελάσεων που έχουν αποφασισθεί. γ. Τμήμα Πολιτικού Ασύλου, …».

3.    Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: 0 αϊτών, υπήκοος Αλβανίας, συνελήφθη στις 24.3.2011 και ώρα 17:15 από αστυνομικό του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά να στερείται νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής του στην Ελλάδα, να εκκρεμεί σε βάρος του για εκτέλεση η 319691/2-β/23.11.2010 διοικητική απόφαση απέλασης και να είναι καταχωρημένος στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, παραμένοντας στην χώρα μας κατά παράβαση των διατάξεων του ν. 3907/2011 και του ν. 3386/2005. Περαιτέρω, με την 319691/5-α/22.6.2011 απόφαση του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής αποφασίστηκε η επιστροφή του αιτούντος στη χώρα του και η εγγραφή του στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) και στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (S.I.S.)· Τέλος, κατά της πιο πάνω απόφασης, ο αϊτών άσκησε την από 24.6.2011 διοικητική προσφυγή, η οποία απορρίφθηκε με την 11/4000/7/2015/29.6.2011 απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

4.      Επειδή, ενόψει των διατάξεων που προπαρατέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας και του γεγονότος ότι η Αρχή (Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στην οποία υπάγεται η Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής) που εξέδωσε την προσβληθείσα δια της ως άνω διοικητικής προσφυγής απόφαση, βάσει της οποίας καθορίζεται, κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 702/1977, η κατά τόπο αρμοδιότητα του δικαστηρίου, εδρεύει στην πόλη της Αθήνας, ασκεί δε τις αρμοδιότητές της στο σύνολο του νομού Αττικής, για την εκδίκαση της κρινόμενης αίτησης, που έχει ασκήσει, εν προκειμένω, ο αϊτών, αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (άρθρο μόνο περ. Α’ παρ. 1 του π.δ. 404/1978, Φ.Ε.Κ. Α’ 83, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν.δ. 1147/1972, Φ.Ε.Κ. Α’ 66, και το άρθρο 1 του ν. 2240/1994, Φ.Ε.Κ. Α’ 153, που εξακολουθεί να ισχύει και μετά το ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. Α’ 87, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 66 του ν. 3900/2010), στην περιφέρεια του οποίου έχει τη νόμιμη έδρα της η εν λόγω υπηρεσία. Δεν ασκεί δε από την άποψη αυτή επιρροή, αν η υπηρεσία αυτή, κατά το χρόνο έκδοσης της  προσβαλλόμενης απόφασης, στεγάζεται σε κτίριο εντός των ορίων του πρώην Δήμου Ταύρου καί νυν Δήμου Ταύρου-Μοσχάτου, μετά τη συνένωση των δύο Δήμων με το ν. 3852/2010 (πρβλ. Σ.τ.Ε. 3036/2004).

5.      Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση ακύρωσης πρέπει να παραπεμφθεί στο ανωτέρω Δικαστήριο ως κατά τόπο αρμόδιο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 παρ.1 του ν. 1968/1991.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

–   Κηρύσσει εαυτό κατά τόπο αναρμόδιο να δικάσει την παρούσα υπόθεση.

–   Παραπέμπει την αίτηση ακύρωσης στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά, στις 20-12-2011 και η απόφαση δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 17-1-2012.

Η Πρόεδρος                                      Ο Εισηγητής
Αυγερινή Λάσκαρη                            Σπυρίδων Χαλκιόπουλος

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία