fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΓΑΚ: 26237/2013 ΑΚΔ: 5482/14.10.2013

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ 25ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 27 Απριλίου 2018, με δικαστή την Ευτυχία Γαβριηλίδου, Πρωτόδικη Δ.Δ. και γραμματέα την Αικατερίνη Ζα’ί’μη, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την από 14.10.2013 ανακοπή, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «___________ _________ ________ ___________ ______ _________ __________ __________ __________» που εδρεύει στο _______ _________ (________ ___), ο νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ’άρθρο 133 παρ.2 του Κ.Δ.Δ., του πληρεξούσιού του δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη,

κατά του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από Προϊστάμενο της _________________, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ’άρθρο 133 παρ.2 του Κ.Δ.Δ., της Δικαστικής Πληρεξούσιας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Λαμπρινής Μήττα.

Η κρίση του είναι η εξής:

  1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο κατόπιν τήρησης της διαδικασίας του άρθρου 139Α του Κ.Δ.Δ. (αξίας 100 ευρώ, σχετικώς το ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό πληρωμής __________ _______ ______ και σχετική απόδειξη πληρωμής ___________________), η ανακόπτουσα εταιρεία, παραδεκτώς, επιδιώκει την ακύρωση της 1597/26.9.2013 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Παναγιώτας Β.Ζαχαροπούλου.
  • Επειδή, στο άρθρο 217 παρ.1 του 217 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., Ν.2717/1999, Α’97) ορίζεται ότι: «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται τα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και ιδίως, κατά: α) … β) της κατασχετήριας έκθεσης …», στο άρθρο 224 του ίδιου Κώδικα ορίζεται ότι: «1. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά τους. 2. … 3. … 4. … 5. Ισχυρισμοί, που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύδεται η εκτέλεση, μπορούν να προβάλλονται με την ευκαιρία άσκησης ανακοπής κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης ή οποιοσδήποτε πράξης της εκτέλεσης, πρέπει δε να αποδεικνύονται αμέσως» και στο άρθρο 225 αυτού ότι: «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής». Εξάλλου, κατά το άρθρο 416 του Αστικού Κώδικα: «Η ενοχή αποσβήνεται με καταβολή».
  • Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την προσβαλλόμενη 1597/26.9.2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Παναγιώτας Β.Ζαχαροπούλου, κατασχέθηκε αναγκαστικώς, κατόπιν της ______________ έγγραφης παραγγελίας του Προϊστάμενου της _______________, ακίνητη περιουσία της ανακόπτουσας εταιρείας. Συγκεκριμένα κατασχέθηκε αναγκαστικώς ένα οικόπεδο με το επ’αυτού πολυώροφο κτιριακό συγκρότημα, των παραρτημάτων, προσαυξημάτων και πρακολουθημάτων του, μερών, πραγμάτων και εγκαταστάσεών του, έκτασης του οικοπέδου 3.246,49 τ.μ. περίπου, κείμενο εκτός σχεδίου πόλεως, εντός όμως ζώνης του Δήμου _______, περιφέρειας του ομώνυμου Δήμου στη θέση __________ __ ______ _______ __ _____ ________ ή ________ _______ ________ και επί της παρόδου τη οδού _________ ____. Η κατάσχεση αυτή επιβλήθηκε εις βάρος της ανακόπτουσας εταιρείας για ληξιπρόθεσμες οφειλές της ανώνυμης εταιρείας _________ _________ _________ ___________ ___________ ____ __________ ________, που ανέρχονταν σε κεφάλαιο 14.191,52 ευρώ, πλέον συνεισπραττόμενων ποσού 1.030 ευρώ και συνολικά 15.222,05 ευρώ, αναλυόμενων στον συνημμένο στην προσβαλλόμενη πράξη πίνακα χρεών του άρθρου 39 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ήδη, με την κρινόμενη ανακοπή και το επ’αυτής υπόμνημα, η ανακόπτουσα εταιρεία ζητά την ακύρωση της ανωτέρω έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης.
  1. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις που προεκτέθηκαν, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τις έγγραφες απόψεις (από 20.3.2018 έγγραφο του Προϊστάμενου ________________) του καθ’ού Ελληνικού Δημοσίου κατά τις οποίες οι οφειλές για τις οποίες επιβλήθηκε η ένδικη αναγκαστική κατάσχεση, συνολικού ποσού 15.222,05 (14.191,52 + 030,53) ευρώ, εξοφλήθηκαν ολοσχερώς, ώστε έχει αποσβεσθεί η απαίτηση για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύσθηκε η ένδικη εκτέλεση, κρίνει ότι η προσβαλλόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης πρέπει να ακυρωθεί.
  2. Επειδή, κατ’ακολουθία των ανωτέρω η κρινόμενη ανακοπή πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη. Περαιτέρω, πρέπει να αποδοθεί στην ανακόπτουσα εταιρεία το καταβληθέν παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 277 παρ.9 του Κ.Δ.Δ. Τέλος, κατ’εκτίμηση των περιστάσεων της παρούσας υπόθεσης, πρέπει να απαλλαγεί το καθ’ού από τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας εταιρείας, κατ’άρθρο 275 παρ.1 εδ. ε’του Κ.Δ.Δ.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την ανακοπή.

 

Ακυρώνει την 1597/26.9.2013 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της δικαστικής εττιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, Παναγιώτας Β.Ζαχαροττούλου.

Διατάσσει την απόδοση του κατατεθέντος παράβολου.

Απαλλάσσει το Ελληνικό Δημόσιο από τα δικαστικά έξοδα.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 19.12.2018.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                       Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία