fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 11487/2012

(Αρ. εκθ. Κατ. Αγωγής 28030/2009)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(Τακτική διαδικασία)

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Δέσποινα Ρασιδάκη, Πρωτόδικη, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη Γραμματέα Χαρίκλεια Αργυροπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 27η Ιανουάριου 2012 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία « ___________ (_________) __________ ________ _________», που εδρεύει στον ___________, επί της οδού _____________ άρ._____ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Κυριακής Σαββουλίδου, (Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Α.Μ. 7390).

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _________ ________, κατοίκου ___________, επί της οδού ______________ αρ._____, ο οποίος δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29-06-2009 αγωγή της που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης 28030/07-07-2009, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 11η Μαρτίου 2010 και μετά από δύο αναβολές λόγω απεργίας των γραμματέων και λόγω αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, αντίστοιχα, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσε.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ. 3262Ε’ / 24-07-2009, . έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, Ειρήνης Παππά, που προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση αυτής για τη δικάσιμο της 11ης Μαρτίου 2010, κατά την οποία η υπόθεση αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 9ης Φεβρουάριου 2011 και στη συνέχεια γι’ αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εναγόμενο. Ο τελευταίος όμως δεν εμφανίσθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και δεδομένου ότι η μετ’ αναβολή αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο, ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και δεν απαιτείται νέα κλήτευση αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 226 § 4 εδ. β του ΚΠολΔ, ακόμη και όταν ο εναγόμενος δεν παραστάθηκε κατά την αρχική δικάσιμο ( βλ. ΕΡΜΚΠΟΛΔ, Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, άρθρο 226, σελ.500 παρ.5), πρέπει να δικαστεί ερήμην,( άρθρα 270 παρ. 1 εδ. δ και 271 παρ. 1 και 2 εδ. β Κ.Πολ.Δ, όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 28 και 29 παρ. 1 του Ν. 3994/2011 αντίστοιχα, ο οποίος ισχύει από 25­07-2011).

Η ενάγουσα εταιρία, όπως η επωνυμία της αλλά και η μορφή της, παραδεκτά διορθώθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά και στις εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της ( 224 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι από Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης μετατράπηκε ήδη σε Ανώνυμη Εταιρία με το διακριτικό τίτλο «__________ _____.»( βλ. το με αριθμ. 12998/05-11-2009 Φ.Ε.Κ) που προσκομίζει και επικαλείται, με την κρινόμενη αγωγή, εκθέτει ότι ο εναγόμενος εξέδωσε στη Θεσσαλονίκη, σε διαταγή της, τρεις μεταχρονολογημένες επιταγές της Τράπεζας με την επωνυμία _________ _________ ____ __________ ____ και μία μεταχρονολογημένη επιταγή της Τράπεζας με την επωνυμία «___________ ___________ _____ __________, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στην αγωγή, που φέρονται ότι εκδόθηκαν τις ημερομηνίες που αναφέρονται επίσης στην αγωγή, ποσού 14.100,50 €, η πρώτη, ποσού 13.700€ η δεύτερη, ποσού 13.650€ η τρίτη και ποσού 13.560,50€ η τέταρτη, συνολικού ποσού 55.011€, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό του κατά την ημέρα έκόοσης και πληρωμής των ανωτέρω επιταγών. Ότι η ενάγουσα, τις εμφάνισε νόμιμέ και εμπρόθεσμα στην πληρώτρια τράπεζα, αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω έλλειψης επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό του εναγόμενου, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η ενάγουσα από την υπαίτια και παράνομη πράξη του εναγόμενου κατά το ανωτέρω συνολικό ποσό των επιταγών, αφού αυτό ουδέποτε καταβλήθηκε από τον τελευταίο. Με βάση τα ανωτέρω, ζητεί, επικαλούμενη τις περί αδικοπραξιών διατάξεις να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει ως αποζημίωση για τη θετική ζημία που υπέστη το ανωτέρω ποσό των 55.011 ευρώ και ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από την υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά του εναγόμενου το ποσό των 8.000 ευρώ για κάθε επιταγή και συνολικά το ποσό των 32.000 ευρώ, δεδομένου ότι κλονίστηκε η αξιοπιστία της και η φερεγγυότητά της στον κύκλο των συναλλαγών της, καθόσον καθυστέρησε την πληρωμή των δικών της υποχρεώσεων με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής, να απαγγελθεί εναντίον του εναγόμενου-προσωπική κράτηση διάρκειας, δώδεκα , (.12) μηνών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί κατά τις καταψηφιστικές της διατάξεις και να καταδικαστεί τούτος στη δικαστική της δαπάνη.

Με το περιεχόμενο αυτό η κρινόμενη αγωγή αρμοδίους καθ’ υλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ( άρθρα παρ.2, 22 παρ.1 ΚΠολΔ) για να δικαστεί κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία. Είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 914 επ. 297, 298, 346 ΑΚ, 79 του Ν. 5960/1933, 907,908, 1047 §1 και 176 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία δεδομένου ότι η ενάγουσα κατέβαλε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου, με τ’ αντιστοιχούντο σ’ αυτό ποσοστά υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ και του ΤΝ (βλ. το υπ’ αριθμ. _____________ διπλότυπο της ______________ και το υπ’αριθμ. _______________ γραμμάτιο είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας:: της Ελλάδος που προσκομίζει μετ’ επικλήσεως η ενάγουσα). Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφό της επιτρέπεται η ομολογία και κατά συνέπεια πρέπει η αγωγή, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσία, διότι, εφόσον ο εναγόμενος ερημοδικεί,Υποδεικνύονται πλήρως οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στο δικόγραφό της, δεδομένου ότι θεωρούνται ως ομολονημένοι εκ μέρους του ερημοδικαζομένου εναγομένου (άρθρο 271 §3 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 § 1 του Ν. 3994/2011, ο οποίος ισχύει από 25-07-2011 σε συνδυασμό με το άρθρο 352 §1 ΚΠολΔ). ). ). Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η ενάγουσα εταιρία υπέστη ηθική βλάβη από την ανωτέρω υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά του εναγόμενου και συνεπώς δικαιούται χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση αυτής, η οποία σταθμίζοντας την αποκλειστική υπαιτιότητα του εναγομένου, του συνολικού ύψους του ποσού των επιταγών, η μη καταβολή του οποίου, προφανώς είχε αντίκτυπο και στην εκπλήρωση των δικών της υποχρεώσεων και στην αξιοπιστία της προς τους πιστωτές της, καθώς και την κοινωνική και την οικονομική θέση των διαδίκων πρέπει να οριστεί στο ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο το Δικαστήριο κρίνει εύλογο και δίκαιο. Επομένως, η κρινόμενη αγωγή θα πρέπει, να γίνει εν μέρει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί κατά ένα μέρος και να απαγγελθεί προσωπική κράτηση σε βάρος του εναγομένου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης. Εξάλλου, μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγόμενου λόγω της μερικής ήττας του, όπως επίσης ειδικότερα ορίζεται το διατακτικό (άρθρο 176 και 191§2 ΚΠολΔ). Τέλος, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο ερημοδικίας για την περίπτωση που ο εναγόμενος ασκήσει αιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας (άρθρα 501, 502 και 505§2 ΚΠολΔ) όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εναγόμενου.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των εκατόν ογδόντα (180)

ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των πενήντα έξι χιλιάδων έντεκα (56.011)ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της παρούσας μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ σε βάρος του εναγόμενου προσωπική κράτηση διάρκειας τριών (3) μηνών, ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της παρούσας απόφασης.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα (2.240) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Θεσσαλονίκη και σε δημόσια συνεδρίαση στις^’Ο— ^ 2012 με απούσα την ενάγουσα και την πληρεξούσια δικηγόρο της.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία