fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1032/2016
Γενικός Αριθμός κατάθεσης κλήσης 33494/4-6-2014
Αριθμός κατάθεσης κλήσης 3511/4-6-2014
Αριθμός κατάθεσης αγωγής 3693/08-05-2013

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτόδικη, Παναγιώτα Δ. Χριστοφίλη, που ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο του Πρωτοδικείου Πειραιά καθώς και από την Γραμματέα, Ελένη Χαριτοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 12η Νοεμβρίου 2014, για να δικάσει την με αριθμό καταθέσεως 3693/08-05-2013 αγωγή μεταρρύθμισης ανάκλησης απόφασης ανάθεσης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, διατροφής και επικοινωνίας.

ΚΑΛΟΥΣΑ-ΕΝΑΓΟΥΣΑ: _________ -_________  _________  (_________ -_________ _________ ) του _________ , κάτοικος _________ ως έχουσα την γονική μέριμνα των ανήλικων γιών της _________ _________  και _________ , και ως ασκούσα τοις πράγμασι την επιμέλεια του ανήλικου γιού της _________ -_________ , η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Ευδοξίας Κουκλάκη.

ΚΑΘΟΎ Η ΚΛΗΣΗ-ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ: _________  _________  του _________ , ________, κάτοικος _________, ως έχοντος την επιμέλεια των ανήλικων γιών του,

_________ -_________  και _________  δυνάμει της με αριθμό 4300/2005 απόφασης του Μον. Πρωτοδ. Πειραιά, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου, Αναστασίου Τζανέτου. Η υπό κρίση αγωγή με αριθμό κατάθεσης 3693/08-05-2013 αρχικά προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά την δικάσιμο της 30 -10- 2013 οπότε και αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 14-5-2014 οπότε και ματαιώθηκε λόγω εκλογών.

Επαναφέρθηκε για συζήτηση με την παρούσα κλήση και προσδιορίστηκε να συζητηθεί για την δικάσιμο της 12-11-2014 οπότε και συζητήθηκε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται παραπάνω, και οι πληρεξούσιοι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 I. α) Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 294 εδ. α’, 295 παρ. 1 εδ. α’ και 297 του Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι ο ενάγων μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγομένου πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης. Η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής έχει ως συνέπεια ότι η αγωγή θεωρείται πως δεν ασκήθηκε, ενώ η κατά τα ως άνω παραίτηση γίνεται ή με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουμένου (βλ. Α.Π. 692/1999, ΕλλΔνη 41, σελ. 763). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 223 του Κ.Πολ.Δ., όταν επέλθει η εκκρεμοδικία, είναι απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος της αγωγής. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο ενάγων με τις προτάσεις εωσότου περατωθεί η δίκη στον πρώτο βαθμό να περιορίσει το αίτημα της αγωγής. Από τη διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 295 του Κ.Πολ.Δ., προκύπτει ότι ο ενάγων μπορεί να περιορίσει το αίτημα της αγωγής και ότι ο περιορισμός αυτός θεωρείται ως μερική παραίτηση από το δικόγραφό της, κατά το αίτημα που περιορίστηκε, το οποίο θεωρείται ότι από την αρχή δεν ασκήθηκε. Ο περιορισμός του αιτήματος γίνεται με βάση την παραπάνω διάταξη, η οποία είναι ειδική σε σχέση με τη διάταξη του άρθρου 297 του Κ.Πολ.Δ., με τις προτάσεις ή, όπου δεν είναι υποχρεωτική) η κατάθεση προτάσεων, με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά βλ. Εφ.ΑΘ. 5216/1998, ΕλλΔνη 40, σελ. 351, σελ. 623, Εφ.ΑΘ. 316/1987, Νο.Β. 35, σελ. 780), είναι δε νόμιμος ακόμη και σε περίπτωση αγωγής που αφορά τη διατροφή ανηλίκων τέκνων (βλ. Εφ.ΑΘ. 10340/1995, ΕλλΔνη 37, σελ. 1100). Η ενάγουσα πριν την έναρξη της συζήτησης στο ακροατήριο με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, η οποία περιέχεται και  στις εγγραφες προτάσεις της μετέτρεψε το σύνολο του καταψηστίκου αγωγικού αιτήματος καταβολής διατροφής ανήλικου τέκνου σε έντοκο αναγνωριστικό.

II. α) Κατά το άρθρο 1536 ΑΚ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 1329/1983, αν από τότε που εκδόθηκε δικαστική απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα μεταβλήθηκαν οι συνθήκες, το δικαστήριο οφείλει, ύστερα από αίτηση ενός ή και των δύο γονέων, των πλησιέστερων συγγενών του τέκνου ή του εισαγγελέα, να προσαρμόσει την απόφασή του στις νέες συνθήκες, ανακαλώντας ή μεταρρυθμίζοντας την, σύμφωνα με το συμφέρον του τέκνου, και ιδίως να αποδώσει στους γονείς την άσκηση της γονικής μέριμνας, που τους έχει αφαιρεθεί. Με την ανωτέρω διάταξη παραμερίζεται η σταθερότητα των δικαστικών αποφάσεων και δημιουργείται η δυνατότητα προσαρμογής των στις νέες συνθήκες για χάρη του συμφέροντος του τέκνου, το οποίο συμφέρον αποτελεί το μόνο κριτήριο της μεταβολής. Για την εφαρμογή της απαιτείται μεταβολή των συνθηκών, οι νέες δε αυτές συνθήκες μπορεί να αφορούν στο πρόσωπο του τέκνου, των γονέων, του τρίτου αν ασκεί αυτός την γονική μέριμνα ή γενικά το κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί δε να αφορούν ακόμη και τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας, ενώ πρέπει αυτές (νέες συνθήκες) να επήλθαν μετά την τελεσιδικία της απόφασης (β. Βαθρακοκοίλη, Το Νέο Οικογ. Δίκαιο σελ. 647).

II. β) Το συμφέρον, ηθικό και υλικό, του ανηλίκου αποτελεί υπερνομοθετική επιταγή που θεσπίζεται στα άρθρα 21 §§ 1, 3, 2 § 1 και 5 §1 του Συντάγματος, στο άρθρο 8 §2 της ΕΣΔΑ σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του 7ου Πρωτοκόλλου και στα άρθρα 3 §2, 8 §1, 9 §1 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το συμφέρον του παιδιού συνίσταται κατά κύριο λόγο σε ομαλή οικογενειακή ζωή και σταθερό οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή σε διατήρηση των οικογενειακών δεσμών του παιδιού αλλά και σε γονική μέριμνα ασκούμενη κατά τρόπο που να προάγει την ομαλή σωματική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή του. Αυτό αποτελεί το περιεχόμενο του κοινωνικού δικαιώματος του παιδιού για προστασία. Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή αποτελεί ατομικό δικαίωμα το οποίο προστατεύεται από το Σύνταγμα άρθρο 9 § 1 εδ δ και από τις διεθνείς συνθήκες ΕΣΔΑ (άρθρο 8), ΔΣΑΠΔ (άρθρο 17 και 23 § 1) και ΣΔΠ (άρθρο 8, 3 και 19 σε συνδ. με το άρθρο 16). Το περιεχόμενο προστασίας της οικογενειακής ζωής έχει οριστεί με μια σειρά αποφάσεων του ΕΔΑΔ οι οποίες ορίζουν ότι τα πολιτειακά όργανα οφείλουν να διαμορφώνουν το νομικό καθεστώς των οικογενειακών σχέσεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ή ανάπτυξη και η αποκατάσταση ομαλής οικογενειακής ζωής και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας κατά επεμβάσεων τρίτων έστω και ιδιωτών με γνώμονα πάντα το συμφέρον του τέκνου. Σε υποθέσεις, στις οποίες το δικαστήριο πρέπει να επέμβει στην ζωή ενός παιδιού, το καθοριστικό κριτήριο, βάσει του οποίου εκδίδει απόφαση και ταυτόχρονα ο σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προστασία και διασφάλιση της ψυχικής, πνευματικής, σωματικής υγείας και ανάπτυξης του ανηλίκου.

Το συμφέρον αυτό συνιστά το σκοπό της θετικής υποχρέωσης και των ορίων της παρέμβασης των πολιτειακών οργάνων καθώς και των δικαστηρίων και καθορίζει τα όρια της δυνατότητας παρέμβασης των προαναφερόμενων οργάνων στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων αυτών. Εξειδικεύεται και συγκεκριμενοποιείται σε κάθε περίπτωση, μέσα από την εξέταση των πραγματικών περιστατικών σε συνδυασμό με την κοινή πείρα, και κυρίως με την βοήθεια των πορισμάτων της σύγχρονης παιδοψυχολογίας, ψυχιατρικής βιολογίας και κοινωνιολογίας. Για την ανεύρεση του συμφέροντος του παιδιού, κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις, το δικαστήριο πρέπει να επιδιώκει την ενίσχυση της εν γένει ανάπτυξης του παιδιού. Η αρχή αυτή πρέπει να ακολουθείται όχι μόνο κατά την επιλογή του προσώπου που θα ασκεί την γονική μέριμνα, αλλά και κατά τον καθορισμό του τρόπου άσκησης της, (Α. Γεωργιάδης- Μ. Σταθόπουλος, Αστικός Κώδικας, Οικογενειακό δίκαιο, Αθήνα, 2003, Σάκκουλας, 221). Εκδήλωση του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή (άρθρο 6 της ΕΣΔΑ) αποτελεί και το δικαίωμα επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα που αποχωρεί από την οικογενειακή) εστία στην περίπτωση που διακόπτεται η έγγαμη συμβίωση των γονέων του, ή όταν αυτή δεν υπάρχει, όπως στην περίπτωση που το παιδί έχει γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων του αλλά αναγνωριστεί από τον πατέρα του. Ε[ δημιουργία αρμονικής και ομαλής προσωπικής σχέσης του παιδιού και με τους δυο γονείς, η αποτροπή της αποξένωσης και η συνεχής επιβεβαίωση της αγάπης και της εμπιστοσύνης που τους δένει είναι θεμελιώδη για την ομαλή ψυχοσωματική υγεία του παιδιού και την ανάπτυξη του ψυχικού του κόσμου και της προσωπικότητάς του.

Εξάλλου η σταθερή και συνεχής επικοινωνία του παιδιού και με τους δύο γονείς, μετά την διακοπή της συμβίωσης ή το διαζύγιο αμβλύνει την τραυματική εμπειρία του διαζυγίου και των αλλαγών που αυτή συνεπάγεται για το ανήλικο τέκνο. Η επιβεβαίωση της αγάπης και των δύο γονιών καθώς και η συνειδητοποίηση από τον ανήλικο ότι θα εξακολουθούν να είναι συμμέτοχοι και κοινωνοί της ζωής του, μπορεί να επιτευχθεί  μόνο με την σταθερή και συνεχή επαφή του και με τους δύο γονείς. Εκ των πραγμάτων, ο γονέας που έχει την επιμέλεια και διαμένει με το παιδί, έχει συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία μαζί του, και το παιδί βιώνει έμπρακτα την αδιάκοπη παρουσία του γονέα αυτού στην ζωή του. Αντίθετα, σοβαρές δυσχέρειες εμφανίζονται στην επικοινωνία με τον άλλο γονέα, και συχνά το παιδί αντιλαμβάνεται την απομάκρυνση του άλλου γονέα από την οικογενειακή εστία σαν απόρριψη προς το ίδιο. Δεδομένης της σημασίας που έχει η παρουσία και η ομαλή εξέλιξη της σχέσης του παιδιού και με τους δύο γονείς το Δικαστήριο οφείλει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την εξισορρόπηση της επικοινωνίας έτσι ώστε το παιδί να μπορέσει να απολαύσει την αγάπη και την φροντίδα και των δύο.

Κατά συνέπεια, η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το γονέα που δεν έχει μαζί του το τέκνο, ούτε και να περιορισθεί, παρά μόνο στο μέτρο που, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο, πάντα υπό το πρίσμα του συμφέροντος του παιδιού. (ΕφΑΘ 1461/97 ΕλλΔνη 38 . 868, ΕφΘεσσ 3570/91 Αρμ ΜΣΤ’ 133). Η πραγμάτωση της ικανοποίησης του δικαιώματος επικοινωνίας διασφαλίζεται με την απαγγελία των μέτρων της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 947 και 950 ΚΠολΔ, (β: Βαθρακοκοίλη, ΕΡΝΟΜΑΚ, Τόμος Εξ Αθήνα, 2004, 998-1000).

II. γ) Από τις διατάξεις των άρθρων 1511, 1512, 1513 και 1514 του Α.Κ. συνάγεται ότι η γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 1510 και 1518 του ιδίου κώδικα και περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου του, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του, ασκείται από τους γονείς του από κοινού. Στις περιπτώσεις διαζυγίου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς ή διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, οπότε ανατρέπονται οι συνθήκες της οικογενειακής ζωής και δημιουργείται χωριστή εγκατάστασή τους, αποκλειστικός οδηγός της δικαιοδοτικής κρίσεως του Δικαστηρίου, το οποίο και καλείται, σε περίπτωση διαφωνίας τους, ν’ αποφασίσει σχετικά με τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου τους, πρέπει να είναι το συμφέρον του τελευταίου, χωρίς να επιδρά στη λήψη της απόφασής του, αυτοτελώς, κανένας από τους διαφορετικούς, ενδεχομένως, βασικούς παράγοντες που συνοδεύουν το  πρόσωπο καθενός των γονέων. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 του Α.Κ. και μετά στάθμιση του συμφέροντος του ανηλίκου, προς το οποίο πρωτίστως, κατά τα προεκτεθέντα, ενεργεί, ν’ αναθέσει τη γονική του μέριμνα σ’ ένα μόνο των γονέων του ή και σε αμφοτέρους από κοινού, εάν οι ίδιοι συμφωνούν στη λύση αυτή και συγχρόνως καθορίζει τον τόπο διαμονής του ανηλίκου ή και να την κατανείμει μεταξύ των γονέων του (βλ. Α.Π. 634/1996 ΕλλΔνη 37, σελ. 1549, Γεωργιάδη – Σταθόπουλου Α.Κ., κάτω από τα άρθρα 1513 — 1514, αριθ. 43 επ., 65 επ., 77 επ.).

II. δ) Από τις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 §2 και 1493 του ΑΚ, προκύπτει ότι οι γονείς, είτε υπάρχει μεταξύ τους γάμος και  συμβιώνουν, είτε έχει διακοπεί η συμβίωση, είτε έχει εκδοθεί διαζύγιο, έχουν κοινή και ανάλογη με τις δυνάμεις τους υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ακόμη και εάν αυτό έχει περιουσία, της οποίας όμως τα εισοδήματα ή το προϊόν της εργασίας του, ή άλλα τυχόν εισοδήματά του δεν αρκούν για τη διατροφή του. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του δικαιούχου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει τα αναγκαία για τη συντήρηση και εν γένει εκπαίδευσή του έξοδα. Ως συνθήκες ζωής νοούνται οι συγκεκριμένοι όροι διαβίωσης, που ποικίλουν ανάλογα με την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, την ανάγκη επιτηρήσεως και εκπαίδευσης, την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου, και τις οικονομικές δυνατότητες των υπόχρεων (ΑΠ 823/2000 ΕλλΔνη 41, σελ. 1597). Εια να καθοριστεί το ποσό της δικαιούμενης διατροφής αξιολογούνται τα εισοδήματα των γονέων από οποιαδήποτε πηγή και στη συνέχεια προσδιορίζονται οι ανάγκες του τέκνου, καθοριστικό δε στοιχείο είναι οι συνθήκες της ζωής του, δηλαδή οι όροι διαβίωσής του, όπως αυτοί διαμορφώνονται, όπως προαναφέρθηκε, από τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων του, χωρίς όμως να ικανοποιούνται οι παράλογες αξιώσεις. Εκείνος από τους γονείς που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου μπορεί να συνυπολογίσει οτιδήποτε συνδέεται με την πραγματική διάθεση χρημάτων για τις ανάγκες του τέκνου, καθώς και την προσφορά προσωπικών υπηρεσιών για την περιποίηση και φροντίδα του, που είναι αποτιμητές σε χρήμα και άλλες παροχές σε είδος, που συνδέονται με τη συνοίκηση, η αποτίμηση των οποίων μπορεί να συνυπολογισθεί στην υποχρέωσή του για τη διατροφή του τέκνου.

III α.) Με την κρινόμενη αγωγή, η καλούσα-ενάγουσα, μητέρα των ανηλίκων γιών της _________ -_________  και _________ υ που απέκτησε με τον καθ’ού η κλήση εναγόμενο, κατά ορθή εκτίμηση του δικογράφου ζητά:

1)            Να ανακληθεί η με αριθμό 4300/2015 Απόφαση αυτού του Δικαστηρίου δυνάμει της οποίας ανατέθηκε στον εναγόμενο η επιμέλεια των προαναφερόμενων ανηλίκων γιών τους, _________ -_________  και _________  και

2)            Να ανατεθεί σε αυτήν η επιμέλεια των _________ -_________  και  _________ .

3)            Να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαία, στην ενάγουσα ως ασκούσα την επιμέλεια των ανήλικων γιών τους, ως συνεισφορά στην τακτική σε χρήμα διατροφή τους για το χρονικό διάστημα δύο ετών αναδρομικά από την επίδοση της αγωγής, το ποσό των εξακοσίων εξήντα (660) ευρώ για τον ________-_________  και το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, για τον _________ , νομιμότοκα από την καθυστέρηση οποιασδήποτε δόσης, έως την πλήρη εξόφληση, διότι οι ανήλικοι δεν μπορούν να διαθρέψουν τον εαυτό τους, λόγω της απορίας τους, λόγω δε, της ανηλικότητάς της δεν μπορεί να γίνει λόγος για εργασία, ενώ ο εναγόμενος πατέρας τους μπορεί, κατά τα αναφερόμενα στο κρινόμενο δικόγραφο, να καλύψει τις διατροφικές τους ανάγκες.

4)            Να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή,

5)            Επικουρικά, σε περίπτωση που απορριφθεί το αίτημά της ανάθεσης επιμέλειας των ανηλίκων σε αυτή να ρυθμιστεί η επικοινωνία της με τους ανήλικους γιούς της, όπως ειδικά ορίζεται στο δικόγραφο της αγωγής.

6)            Να απειληθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση ενός μηνός και πρόστιμο 300 ευρώ για κάθε παραβίαση της απόφασης που θα εκδοθεί, όσον αφορά το αίτημα επικοινωνίας

7)            Να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.ΠΙ. β) Η κρινόμενη αγωγή με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, όπως αυτά παραδεκτά σωρεύονται και όπως το αίτημα καταβολής διατροφής παραδεκτά περιορίστηκε με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της καλούσας- ενάγουσας πριν την έναρξη της συζήτησης, από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, αρμόδια καθ’υλη και κατά τόπο και παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, (άρθρα 12, 13, 17 αριθμ. 1, 681 Β, 22, 39Α, 218 παρ. 1 του ΚΠολΔ, και 1516 ΑΚ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 του ΚΠολΔ.

Είναι ορισμένη και νόμιμη, πλήν του παρεπόμενου αιτήματος με το οποίο ζητείται η προσωρινή εκτελεστότητα της απόφασης που θα εκδοθεί στο σύνολό της, το οποίο αφενός ως προς το αίτημα καταβολής διατροφής μετά την τροπή του σε αναγνωριστικό πρέπει να απορριφθεί ως μή νόμιμο, εφόσον εκτέλεση χωρεί μόνο στις καταψηφιστικές αποφάσεις, αφετέρου, δεν είναι νόμιμο και πρέπει να απορριφθεί και ως προς τη διάταξη που αφορά την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων γιών των διαδίκων και ως προς το α διότι δεν συμβιβάζεται με τον διαπλαστικό χαρακτήρα των διατάξεων ρύθμισης επικοινωνίας γονέα τέκνου, (βλ. Γεωργιάδη – Σταθόπουλου Α.Κ., Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 1505 – 1541, αριθ. 248) στηριζόμενη στις διατάξεις που αναφέρονται στις νομικές σκέψεις που εκτίθενται στη μείζονα πρόταση της απόφασης, καθώς και σ’ αυτές των άρθρων 340, 341, 345 ΑΚ, 173 §4 και 179, 950 και 947 ΚΠολΔ. Επομένως, η αγωγή θα ερευνηθεί κατ’ουσία, εφόσον έχει υποβληθεί η έκθεση κοινωνικής έρευνας ως προς τις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων (άρθρ. 68ΙΕ’ παρ. 2, άρθρ. 19 παρ. 4 του Ν. 2521/1997, βλ. σχετ. και Εφ.ΑΘ. 1457/2004, ΕλλΔνη 45, σελ. 836), και επιχειρήθηκε από το Δικαστήριο απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία όμως δεν ήταν επιτυχής.

IV. α) Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1486 παρ. 2, 1493, 1484 παρ. 2, 1389, 1390 ΑΚ, προκύπτει ότι όταν ο γονέας ενάγεται για παροχή του συνολικού ποσού της σε χρήμα διατροφής του ανηλίκου τέκνου του, προσδιοριζόμενου του ύψους αυτής με βάση τις ανάγκες του ενηλίκου, δικαιούται να προτείνει για την ολική ή μερική κατάλυση της υποχρέωσής του για διατροφή, ότι και ο άλλος γονέας, έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει μέρος της ανάλογης διατροφής του κοινού τέκνου τους (ένσταση συνεισφοράς) προσδιορίζοντας και αποτιμώντας ταυτόχρονα και τις οικονομικές δυνάμεις και του άλλου γονέα σε σχέση με τις οικονομικές δυνάμεις τις δικές του, οπότε περιορίζεται ανάλογα και η δική του υποχρέωση διατροφής.(ΑΠ 884/ 2003, ΑΠ 804/1994, ΝΟΜΟΣ). Στην περίπτωση, λοιπόν αγωγής που στρέφεται κατά του ενός των γονέων, και με την οποία ζητείται η επιδίκαση του συνολικού ποσού της ανάλογης διατροφής του τέκνου του, δικαιούται ο εναγόμενος γονέας προς ολική ή μερική κατάλυση της εν λόγω υποχρέωσής του να προτείνει τη σχετική ένσταση συνεισφοράς.

Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αγωγικό αίτημα ανάκλησης της με αριθμό 4300/2005 Απόφασης αυτού του δικαστηρίου και ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων γιών των διαδίκων στην ενάγουσα, μητέρα τους, ο ίδιος μπορεί να καλύψει μέρος μόνο, των διατροφικών αναγκών  ‘ του και συγκεκριμένα το ποσό των 150 ευρώ για τον _________ και το ποσό των 100 ευρώ για τον _________ , ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλύψει η ενάγουσα, η οποία εργάζεται χωρίς να δηλώνει τα πραγματικά της εισοδήματα. Επιπροσθέτως, ο ίδιος βαρύνεται και με την διατροφή δύο ακόμα ανηλίκων τέκνων και συγκεκριμένα της ανήλικης κόρης του, _________ -_________  την οποία απέκτησε με την δεύτερη και ήδη αποβιώσασα σύζυγό του, _________  _________ , καθώς και την δεύτερη ανήλικη κόρη του, που απέκτησε με την νύν σύντροφό του, _________  _________ . Ο ισχυρισμός του εναγομένου αποτελεί την ένσταση συνεισφοράς διότι με την υπό κρίση αγωγή ζητείται το συνολικά απαιτούμενο για την διατροφή των ανηλίκων ποσό των 660 ευρώ για τον _________  και το συνολικό ποσό των 500 ευρώ για τον _________ , η οποία είναι νόμιμη στηρίζεται στις διατάξεις της αμέσως προηγηθείσας νομικής σκέψης και θα ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ουσία.

V.) Από την εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην εφαρμοζόμενη στην υπό κρίση διαφορά διαδικασία ακόμα και όταν δεν πληρούν τους όρους του νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην διαδικασία των εργατικών διαφορών (681 Β παρ.1) που προσκομίστηκαν νόμιμα με επίκληση από τους διαδίκους, ειδικότερα δε από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, ________ __________, και __________  ______________ (_______ _______) που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης επιμελεία της ενάγουσας και του εναγομένου αντίστοιχα, σε συνδυασμό και με τα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και η έκθεση της Αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας την οποία συνέταξε η κοινωνική λειτουργός, _______ ______, άλλα από τα οποία λαμβάνονται υπόψη προς άμεση απόδειξη και άλλα προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, σε συνδυασμό με τους κανόνες της λογικής και της ανθρώπινης πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο ενάγων, _________  _________ , ετών 60, συνταξιούχος του πολεμικού ναυτικού και η _________ -_________  _________ , δημιούργησαν δεσμό και απέκτησαν δύο γιούς, τον _________ -_________  που γεννήθηκε στην Νίκαια, στις 1-7-1999 και τον _________ που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 19-7-1999 (βλ το προσκομιζόμενο με αριθμό πρωτοκ. 30909/10-10-2013 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του  Δήμου _________). Η σχέση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και μετά διασπάσθηκε οριστικά το έτος 2001. Ο εναγόμενος ανέλαβε την φροντίδα του μικρότερου γιού, του _________ , με τον οποίο διαμένει έκτοτε, ενώ η ενάγουσα κράτησε κοντά της τον μεγαλύτερο γιό τον ________-_________ . Στις 6-5-2005, οι διάδικοι υπέγραψαν ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμφωνα με το οποίο η νυν ενάγουσα συμφωνούσε να ανατεθεί η επιμέλεια των ανηλίκων γιών της στον εναγόμενο πατέρα τους. Στην συνέχεια εκδόθηκε η με αριθμό 4300/2005 Απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, ερήμην της νυν ενάγουσας και τότε εναγόμενης, δυνάμει της οποίας η επιμέλεια των ανήλικων γιων των διαδίκων ανατέθηκε στον εναγόμενο πατέρα τους. Παρά την προαναφερόμενη απόφαση, ο μεν _________-_________  εξακολουθούσε να διαμένει με την μητέρα του, η οποία τον πήρε μαζί της όταν επέστρεψε για μακρό χρονικό διάστημα στην Ρουμανία, ενώ ο _________  διέμενε με τον πατέρα του. Όπως προκύπτει από την λεπτομερή έκθεση που συνέταξε η κοινωνική λειτουργός, _______-_________  _________ , αλλά και από τα όσα συνομολογούν οι διάδικοι στα δικόγραφά τους και τις βεβαιώσεις φοίτησης των ανηλίκων από τα σχολεία, την επιμέλεια του _________ -_________  ασκούσε τοις πράγμασι από την νηπιακή του ηλικία η ενάγουσα μητέρα του. Τα δύο αγόρια ζούν απο την νηπιακή τους ηλικία ο μεν _________ -_________  με την μητέρα του, ο δε _________  με τον πατέρα του.

Ο _________ -_________  είναι ανεπαρκής ως μαθητής και εκφράζει έντονο θυμό πρός τον πατέρα του, τον γονεϊκό ρόλο του οποίου φαίνεται να απορρίπτει και να προκαλεί, πιθανά διότι βίωσε το γεγονός ότι μεγάλωσε με την μητέρα του, χωρίς ο πατέρας του να τον διεκδικήσει παρά την δικαστική απόφαση ως απόρριψη. Το περιβάλλον, το οποίο μεγάλωσε ο _________ -_________  ήταν ελλειμματικό και ανεπαρκές, όπως υποδηλώνεται και από την αδύναμη σχολική παρουσία του. Ο _________ -_________  είχε πάντα χαμηλούς βαθμούς, δεν μπόρεσε να προβιβασθεί στην επόμενη τάξη για τρεις συνεχείς σχολικές χρονιές, είχε πάντα πολλές απουσίες και συχνά παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά. Η μητέρα του και ενάγουσα δεν έχει σταθερή εργασία, (στο παρελθόν εργαζόταν σε ιδιωτική κλινική, όμως τώρα σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην κοινωνική λειτουργό φροντίζει έναν ηλικιωμένο κύριο 2-3 φορές την εβδομάδα για τις οποίες υπηρεσίες λαμβάνει μηνιαίως 210 ευρώ.

Αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και συγκεκριμένα δεν μπόρεσε να εξοφλήσει τα 4 μισθώματα (συνολικού ποσού 800 ευρώ) της οικίας στην οποία διέμενε με τον _________ -_________  με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να μετακομίσουν και να φιλοξενηθούν σε οικογένεια φίλου του _________ -_________ , σε χώρο ακατάλληλο, με πολλές ελλείψεις σπασμένα τζάμια, έντονες φθορές έλλειψη καθαριότητας, ενώ κάποια από τα μέλη της οικογένειας αντη  ’ ψυχιατρικά προβλήματα και παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά. Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και αντιμετώπιζε ο _________ -_________  καθ’ όλο το χρονικό διάστημα το οποίο διέμενε με την μητέρα του, και η ανεπαρκής ανατροφή και φροντίδα την οποία του προσέφερε η μητέρα του και ενάγουσα ήταν και είναι γνωστά στον εναγόμενο πατέρα του. Ο ίδιος μάλιστα αναφέρει την ακαταλληλότητα της ενάγουσας ως μητέρας, πλην όμως δεν προέβη σε καμία απολύτως ενέργεια να εκτελέσει την απόφαση δυνάμει της οποίας του ανατέθηκε η επιμέλειά του _________ -_________ , όταν αυτός ήταν μόλις 7 ετών, ούτε εξάλλου επιθυμεί να αναλάβει αυτήν τώρα. Ο εναγόμενος έχει αποκτήσει δύο ακόμα ανήλικα παιδιά, και συγκεκριμένα την ανήλικη κόρη του, _________ -_________  που απέκτησε με την ήδη αποβιώσασα δεύτερη σύζυγό του, _________  _________ , καθώς και την δεύτερη ανήλικη κόρη του, 2 μόλις ετών που απέκτησε με την νύν σύντροφό του, _________  _________ .

Διαμένει με την νυν σύντροφό του, τις δύο κόρες του και το _________  σε μισθωμένο διαμέρισμα στην Σαλαμίνα. Δεν επιθυμεί να αναλάβει την επιμέλεια του γιού του, θεωρεί ότι οι επισκέψεις του _________ -_________  επιδρούν αρνητικά στα άλλα παιδιά του και φαίνεται να έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια να διεκδικήσει μια πιο ουσιαστική σχέση με τον γιό του. Εξάλλου και ο _________ -_________  έχει ταυτιστεί με την μητέρα του με την οποία έχει μεγαλώσει, εκφράζεται αρνητικά για τον πατέρα του και η σχέση τους είναι ανταγωνιστική και γεμάτη εντάσεις.

Παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον στο οποίο διαβιώνει ο _________ – _________ είναι προβληματικό και ανεπαρκές, δεδομένου ότι αυτός θα ενηλικιωθεί τον Ιούλιο του 2106 σε συνδυασμό με την απροθυμία του εναγομένου να αναλάβει την επιμέλειά του και τοις πράγμασι, έστω και για το μικρό χρονικό διάστημα πριν την ενηλικίωσή του, καθιστούν την αναζήτηση εναλλακτικού περιβάλλοντος άνευ αντικειμένου.

Πρέπει λοιπόν κατά την κρίση του Δικαστηρίου να γίνει δεκτό το αίτημα ανάκλησης της απόφασης ανάθεσης επιμέλειας ως προς τον ανήλικο _________ – _________  και ν’ανατεθεί η επιμέλεια του, στην ενάγουσα μητέρα του, η οποία εξάλλου την ασκεί τοις πράγμασι από τότε που ο _________ -_________  ήταν 3 ετών. Ως πρός το αίτημα της διατροφής του _________ -_________  πρέπει να ειπωθούν τα εξής: Οι ανάγκες του ανήλικου για την διατροφή, συντήρηση και ψυχαγωγία είναι οι συνηθισμένες δαπάνες συνομηλίκων του που έχουν γονείς με οικονομικές δυνατότητες όμοιες με των διαδίκων. Ο _________ -_________  φοιτά στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Δεν παρακολουθεί κάποιες εξωσχολικές δραστηριότητες λόγω της μεγάλης οικονομικής στενότητας που αντιμετωπίζει η μητέρα του και πιθανά να χρειαστεί μαθησιακή υποστήριξη προκειμένου να αποφοιτήσει. Δεν έχει εισοδήματα από περιουσία, ούτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, ενώ δεν μπορεί, βέβαια να εργαστεί λόγω των σχολικών του υποχρεώσεων. Δεν μπορεί να διαθρέψει τον εαυτό του και δικαιούται να λαμβάνει διατροφή, σε χρήμα προκαταβαλόμενη κατά μήνα, από τους υπόχρεους γονείς του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 του Α.Κ.

Ο εναγόμενος, πατέρας του _________ -_________  είναι ηλικίας 62 ετών (γεννηθείς στις 29-3-1954) και είναι συνταξιούχος του πολεμικού ναυτικού. Λαμβάνει σύνταξη που ανέρχεται μηνιαίως στο ποσό των 1.150 ευρώ, και λαμβάνει και μηνιαίο επίδομα 40 ευρώ για κάθε ένα από τα 4 παιδιά του, συνολικά δηλαδή 160 ευρώ το μήνα. Διαμένει σε ιδιόκτητο διαμέρισμα μαζί με την νυν σύντροφό του  _________ . Μαζί του διαμένουν α) ο ανήλικος _________  ο δεύτερος γιός που απέκτησε με την ενάγουσα και του οποίου την επιμέλεια ασκεί, β) η 12χρονη κόρη του _________  _________  _________ , την οποία απέκτησε στις 3-4-2004 από τον γάμο του με την ήδη αποβιώσασα σύζυγό του _________  _________ , και γ) η τρίχρονη ανήλικη κόρη του, _________  _________ , την οποία απέκτησε στις 27-5-2013 με την νυν σύντροφό του, _________  _________  _________ . Επομένως ο εναγόμενος βαρύνεται με την διατροφή τριών ακόμα ανηλίκων τέκνων πλην του ανήλικου _________ -_________ . Η ενάγουσα μητέρα του _________ -_________  εργαζόταν σε ιδιωτική) κλινική, εξαιτίας όμως, προβλημάτων υγείας εργάζεται μόνο τρεις φορές την εβδομάδα φροντίζοντας έναν ηλικιωμένο κύριο και λαμβάνει μηνιαίως 230 ευρώ.

Αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, όπως αποδεικνύεται και από το  γεγονός ότι λόγω οικονομικής αδυναμίας της να πληρώσει 4 καθυστερημένα μισθώματα συνολικού ποσού 800 ευρώ αναγκάστηκε να μετακομίσει με τον _________ -_________  σε σπίτι οικογένειας φίλου του τελευταίου το περιβάλλον όμως του οποίου είναι ακατάλληλο όπως προαναφέρθηκε. Δεν αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα διαθέτει περιουσία ή εισοδήματα από κάποια άλλη πηγή. Με βάση όσα προεκτέθηκαν, το Δικαστήριο κρίνει ότι για την ανάλογη με τις ανάγκες του ανήλικου _________ -_________ , διατροφή, εκπαίδευση, ένδυση και ψυχαγωγία και την εν γένει συντήρησή του, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις οικονομικές δυνατότητες των γονέων του και τον τρόπο ζωής τους, απαιτείται το μηνιαίο ποσό των 450 ευρώ. Στα προαναφερόμενα ποσά συνυπολογίζονται και οι στεγαστικές και οι λειτουργικές ανάγκες της κατοικίας στην οποία θα διαμένουν η ενάγουσα και ο _________ -_________  καθώς και οι αποτιμώμενες σε χρήμα συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου του, υπηρεσίες τις οποίες αυτός έχει ανάγκη και τις οποίες προσφέρει η μητέρα του. Από τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά ο εναγόμενος, πατέρας του, είναι σε θέση, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας του _________ -_________ , να καλύψει το μερικότερο ποσό των 350 ευρώ για την διατροφή του.

Το υπόλοιπο ποσό που είναι αναγκαίο για τη διατροφή του, βαρύνει την ενάγουσα μητέρα του, κυρίως με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή του και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκησή τους, παροχών, καθώς και με την παροχή σε χρήμα, από το προαναφερόμενο εισόδημά της, ως έχουσα, κατά νόμο, συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων της υποχρέωση διατροφής του. Επομένως πρέπει δεδομένης της μεταβολής των συνθηκών, η οποία επήλθε μετά την τελεσιδικία της απόφασης δυνάμει της οποίας η επιμέλεια του _________ ανατέθηκε στον εναγόμενο και η οποία μεταβολή συνίσταται στο ότι παρά την έκδοση της απόφασης η επιμέλεια του επτάχρονου τότε, _________ -_________ , εξακολούθησε να ασκείται τοις πράγμασι από την ενάγουσα μητέρα του, έως σήμερα, χωρίς ποτέ ο εναγόμενος πατέρας του να προβεί σε εκτέλεση της απόφασης. Ο ανήλικος να ζεί με την ενάγουσα μητέρα του από τότε που γεννήθηκε έως σήμερα, χωρίς να υπάρχει πραγματική επιθυμία από τον εναγόμενο πατέρα του να αναλάβει την επιμέλειά του, ενώ οι σχέση πατέρα και γιού είναι ιδιαίτερα προβληματική.

Πρέπει λοιπόν να ανακληθεί η εν λέγω απόφαση ως πρός τον ανήλικο _________ – _________  και να εκδοθεί απόφαση η οποία ν’ ανταποκρίνεται στην επελθούσα μεταβολή συνθηκών και να ανατεθεί η επιμέλεια αυτού στην ενάγουσα μητέρα του. Περαιτέρω πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος πατέρας του υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα μητέρα του ως ασκούσα τοις πράγμασι την επιμέλειά του και εκπροσωπούσα αυτόν διατροφή ποσού 350 ευρώ καταβαλλόμενη το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, για το χρονικό διάστημα δύο ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής νομιμότοκα και έως την πλήρη εξόφληση. Ως πρός το αίτημα ανάθεσης επιμέλειας στην ενάγουσα του ανήλικου _________ υ αυτό πρέπει να απορριφθεί λόγω των προαναφερόμενων περιστατικών.

Συγκεκριμένα, ο ανήλικος _________ ς γεννηθείς το 1999, ηλικίας σήμερα 17 ετών. ζεί με τον πατέρα του από την ηλικία των 2 ετών. Η ενάγουσα δεν προσπάθησε να αναλάβει την επιμέλειά του στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε την έκδοση της απόφασης, ούτε είναι σε θέση να αναλάβει αυτήν σήμερα εφόσον πρόκειται για μάλλον ανεπαρκή μητέρα, η οποία δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει κατάλληλο περιβάλλον για τον _________ . Εξάλλου, ο _________  δεν εξέφρασε καμία απολύτως επιθυμία να μείνει με την μητέρα του, παρά το γεγονός ότι ζει με τον πατέρα του, την νυν σύντροφό του, και τις δύο ετεροθαλείς αδελφές του, σε ένα σπίτι, με μια όπου τον ρόλο της μητέρας έχει η σύντροφος του πατέρα του και η προσοχή του πατέρα του, μοιράζεται αναγκαστικά σε όλα τα παιδιά και πιθανά κυρίως στα μικρότερα παιδιά. Παρά το γεγονός ότι ο _________  δεν φαίνεται να λαμβάνει την προσοχή που απαιτείται δεδομένων και των μαθησιακών δυσχερειών που αντιμετωπίζει (δυσλεξία), όπως αποδεικνύεται από τους ελέγχους προόδου και τις εκτιμήσεις των καθηγητών του και την έκθεση της κοινωνικής λειτουργού Μ. _________  το σπιτικό που έχει δημιουργήσει ο πατέρας του, είναι το μόνο που έχει γνωρίσει και όπως προαναφέρθηκε δεν επιθυμεί να ζήσει με την μητέρα του. Καμία  απολύτως μεταβολή συνθηκών δεν έχει λάβει χώρα από την έκδοση της ένδικης απόφασης που να δικαιολογεί την ανάκληση αυτής ως προς τον δεύτερο γιο των διαδίκων, τον ανήλικο _________  και για το λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί το σχετικό αίτημα και κατά συνέπεια και το σχετικό αίτημα διατροφής του ως αλυσιτελές.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα επικοινωνίας, της ενάγουσας με τον ανήλικο _________ , παρά το γεγονός ότι η σχέση του με την μητέρα του έχει διαμορφωθεί και η επικοινωνία του με αυτή είναι πλέον προσωπικό του ζήτημα, το οποίο μπορεί να χειριστεί και να ρυθμίσει ο ίδιος, εφόσον θα ενηλικιωθεί σε ενάμισυ έτος περίπου. Από κανένα δε στοιχείο δεν προέκυψε, ότι ο εναγόμενος εμποδίζει την επικοινωνία της ενάγουσας με τον _________ , ούτε αναφέρθηκε κάτι σχετικό από τους μάρτυρες. Πρέπει λοιπόν να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα επικοινωνίας και να ρυθμιστεί αυτή όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, ενώ πρέπει να απορριφθεί το αίτημα απειλής προσωπικής κράτησης και προστίμου 300 ευρώ, κατά του εναγομένου σε περίπτωση παραβίασης της απόφασης διότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν απαιτείται αυτή προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση του εναγομένου με  την απόφαση.

Τέλος η δικαστική δαπάνη θα συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων λόγω της μερικής νίκης και ήττας αυτών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ την αγωγή αντιμωλίαν των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ότι κρίθηκε στο σκεπτικό απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΑΝΑΚΑΛΕΙ εν μέρει την με αριθμό 4300/2005 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, ως προς τον ανήλικο _________ -_________ , γιό των διαδίκων.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ στην ενάγουσα την άσκηση επιμέλειας του _________ -_________ .

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο εναγόμενος υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα ως ασκούσα την επιμέλεια του ανήλικου _________ -_________  και για λογαριασμό του, το ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ, ως τακτική διατροφή αυτού, το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, από την επομένη ημέρα της επίδοσης της αγωγής και για το χρονικό διάστημα των δύο ετών νομιμότοκα από την καθυστερήση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης και έως την πλήρη εξόφληση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ την επικοινωνία του _________  με την ενάγουσα μητέρα του ως εξής:

Κάθε πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακό του μήνα από το Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ έως και την Κυριακή και ώρα στις 20.00 μ.μ. Κατά μεν τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό θα πηγαίνει στην μητέρα του από 11:00 πρωινής ώρας της 22ης Δεκεμβρίου μέχρι της 11:00 πρωινής ώρας της 30ης Δεκεμβρίου, κατά δε τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από της 11:00 πρωινής ώρας της 30ης Δεκεμβρίου μέχρι της 20:00 βραδινής ώρας της 6ης Ιανουάριου του επομένου έτους, γ) κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, κατά μεν τα έτη που λήγουν σε άρτιο (ζυγό) αριθμό, από της 11.00 πρωινής ώρας του Σαββάτου του Λαζάρου (Σαββάτου προ της Κυριακής των Βαΐ’ων), μέχρι της 20:00 βραδινής της Δευτέρας του Πάσχα κατά δε τα έτη που λήγουν σε περιττό (μονό) αριθμό, από της 11:00 πρωινής ώρας της Τρίτης της εβδομάδος της Διακαινησίμου μέχρι της 20:00 βραδινής ώρας του Σαββάτου της Διακαινησίμου εβδομάδος (Σαββάτου προ της Κυριακής του Θωμά). Τον ανήλικο θα παραδίδει στην οικία της μητέρας του και θα παραλαμβάνει από αυτή το πρώτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα ο εναγόμενος πατέρας του και το τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα τον ανήλικο θα παραλαμβάνει η ενάγουσα μητέρα του από την οικία του εναγόμενου πατέρα του και θα τον παραδίδει στο ίδιο μέρος. Όσον αφορά τις διακοπές των Χριστουγέννων ο εναγόμενος θα παραδίδει τον ανήλικο στην οικία της μητέρας του και θα τον παραλαμβάνει από αυτή. “Οσον αφορά τις διακοπές του Πάσχα η ενάγουσα θα παραλαμβάνει τον ανήλικο από την οικία του πατέρα του και θα τον παραδίδει σε αυτή.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ την δικαστική δαπάνη.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις  11 Απριλίου 2016.

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία