fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης 8001/2004

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από το Δικαστή Δημήτριο Τράγκα Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Αθηνών .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 1η Σεπτεμβρίου, χωρίς, τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΗΣ: Της εταιρίας με την επωνυμία «__________ __________ __________ __________ _____ __________ ____________ – ____________ ___________ ____ __________ _______» , η οποία εδρεύει στο __________ ________ , στην οδό ___________ και στον αρ. ____ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Τούντας Μαρίνας.

ΤΗΣ ΚΑΘ ΉΣ: Της εταιρίας με την επωνυμία «________ _________ __________ ___________ ________ ________ _________ ____ ___________», η οποία εδρεύει στην ________, οδός _________ , αρ. _____ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 21-7-2004 αίτησή της που κατατέθηκε στο Δικαστήριο τούτο με γενικό αριθμό κατάθεσης 106276/2004 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 8856/2004 και προσδιορίστηκε να δικαστεί κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσης ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.  Η αιτούσα με την κρινόμενη αίτησή της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ ‘ης (βλ. την 8043/19-8-2004 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά Σταυρούλας Π. Τζεφεράκου), ζητεί, για τους λόγους που αναφέρονται στο πιο πάνω δικόγραφο, και ως ασφαλιστικό μέτρο, να τεθούν υπό’ αναγκαστική διαχείριση οι επιχειρήσεις της καθ ‘ης, οι οποίες δραστηριοποιούνται με τη λιανική πώληση ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και συναφών ειδών, και των οποίων οι διευθύνσεις παρατίθενται στην πιο πάνω αίτηση. Περαιτέρω επιδιώκουν το πιο πάνω ασφαλιστικό μέτρο να έχει διάρκεια μέχρις ότου εξοφληθεί από τα κέρδη της καθ’ής το ποσό των 755000 Εύρώ, που οφείλονται στην αιτούσα (κατά τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω αίτηση), να ορισθεί αναγκαστικός διαχειριστής των παραπάνω επιχειρήσεων ο __________ ___________ του __________ και της __________, κάτοικος _________ ___________, και να ορισθεί η μηνιαία αποζημίωση του ως άνω αναγκαστικού διαχειριστή στο ποσό, που εκτιμά το παρόν Δικαστήριο. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον, αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ.) και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 683, 686, 731, 732, 1034 παρ 1, 1035 του ΚΠολΔ.

Συνακόλουθα πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω από ουσιαστική άποψη.

Π. Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα _________ ___________ του ____________, που εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού  και από τα έγγραφα που προσκομίζει η αιτούσα, πιθανολογήθηκαν τα   ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που έχουν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της προκειμένης δίκης: Η αιτούσα εταιρία με την επωνυμία _________ ___________ ___________ ___________ _____ _________ ____________, _____________ __________ ____ ___________ _________», εδρεύει στο __________ ________ και ασχολείται και με τη χονδρική πώληση ενδυμάτων. Η καθ’ής έχει έδρα τον Δήμο _________ __________, ενώ η επωνυμία αυτής έχει ορισθεί ως «_______ ________ _________ _________ _______ ___________, __________ ____ _________» και δ.τ. «_________» και έχει ως σκοπό και αντικείμενο εργασιών α) την εισαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως ενδυμάτων, υποδημάτων (ανδρικών — γυναικείων – παιδικών) και παντός είδους ενδύσεως και υποδήσεως β) την εισαγωγή και εμπορία υφασμάτων και πάσης φύσεως υλικού απαραίτητου στην ένδυση και υπόδηση , γ) την παροχή υπηρεσιών οργανώσεως και επιβλέψεως καταστημάτων με σκοπό την προώθηση πωλήσεων. Η εν λόγω εταιρία εκμεταλλεύεται τρεις επιχειρήσεις: το επί της οδού ______ και στον αριθμό _____ στην Αθήνα κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων,

Β. το επί της οδού ________ και στον αριθμό __ στο Χαλάνδρι κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων?

Γ. το επί της οδού _______ και ________  στο Αμαρούσιο κατάστημα λιανικής πώλησης ρούχων.

 

Η καθ ής οφείλει στην αιτούσα το ποσό των ευρώ 729.000 δυνάμει της 4430/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η ως άνω διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί με βάση εννέα (9) μεταχρονολογημένες επιταγές της  Τράπεζας «________ ______ ___» [__________  _________ (_____) Λεωφόρος _________ _____ Καλλιθέα με αριθμούς ___________, __________, _________, ___________, __________, __________ _____________________ και _________ αντίστοιχα,και με ημερομηνία 20-7-2004, 10-8-2004, 31-8-2004, 10-9-2004 30-9­2004, 31-10-2004, 30-11-2004, 31-12-2004 και 31-1-2005, αντίστοιχαrποσού 100.000 ευρώ εκάστη εκ των πρώτης, τετάρτης, πέμπτης, έκτης, έβδομης, ογδόης και ένατης, ποσού 14.000 ευρώ η δεύτερη εξ αυτών και ποσού 15.000 ευρώ η τρίτη εξ. αυτών, ήτοι συνολικού ποσού 729.000 ευρώ σε διαταγή όλες «___________» σε χρέωση του με αριθμό ____________ λογαριασμού που τηρούσε στην πληρώτρια. Τράπεζα η καθής και των οποίων κατά συνέπεια η αιτούσα ετύγχανε νόμιμη κομίστρια ως λήπτρια. Στη συνεχεία οι εν) λόγω επιταγές εμφανίστηκαν από τους αρμόδιους της αιτούσας προς πληρωμή την 16-7-2004 στην τραπεζα με  την επωνυμία «_______ ______ ____» (_________ _________ ____), αλλά δεν πληρώθηκαν λόγω ελλείψεως αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων όπως, εξακριβώθηκε μετά τον έλεγχο του λογ/σμου του εκδότη μέσω του κεντρικού υπολογιστού και κατόπιν δεσμεύσεως του λογαριασμού βάσει εγγράφου ΣΔΟΕ αρ. πρωτ. ΕΜΠ, 2602/Υ2Ν/13-7-2004, όπως αυτό βεβαιώνεται από την από 16-7-2004 βεβαίωσης της ως άνω τράπεζας στο σώμα εκάστης εκ των ως άνω επιδίκων επιταγών, με αποτέλεσμα να σφραγισθούν και να επιστραφούν στην αιτούσα. Επειδή κατά συνέπεια η αιτούσα τυγχάνει νόμιμη κομίστρια των εν λογω επιταγών ως λήπτρια αφού της επιστράφηκαν και μετά τη σφράγισή τους και συνεπώς οφείλεται το ποσο των 729.000 ευρώ. Το εν λόγω ποσό η καθής επιτάσσεται να καταβάλει στην αιτούσα δυνάμει της από 23-7-2004 επιταγής στην τελευταία προς εκτέλεση (σύμφωνα με την οποία το τελικό χρέος μετά πάσης φύσεως εξόδων και τόκων ανέρχεται σε 755.000 ευρώ). Η πιο πάνω επιταγή προς εκτέλεση επιδόθηκε νόμιμα δυνάμει της υπαριθμόν 292/23-7-2004 εκθέσεως επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Δέσποινας Γ. Σαπουναδέλη). ·

Το πλήρες κείμενο και η περιγραφή των οφειλομένων δυνάμει της εν λόγω επιταγής προς πληρωμή είναι το ακόλουθο: «Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νομίμως και προσήκοντος επικυρωμένο ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο από Α’ απόγραφο εκτελεστό (ευρισκόμενο εις χείρας μου ) της με αριθμό 4430/2004 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προς αυτόν που απευθύνεται και δη προς την εταιρία με των επωνυμία «_______ _______ ________ _______ ________ ________  _________  ___ _________», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός __________ , αρ. ____ και εκπροσωπείται νόμιμα, και για τις νόμιμες συνέπειες επιτασσομένης ταυτοχρόνως να μου καταβάλλει

Α. Για επιδικασθέν συνολικό κεφάλαιο 729.000 Ευρώ

Β. για αναλογούντες τόκους υπερημερίας από της επομένης της προς πληρωμής εμφανίσεως των ως άνω επιταγών ήτοι από την 17-7-2004 έως τη σήμερον το ποσό των 998 ευρώ

Γ. για δικαστικά έξοδα εκδόσεως της διαταγής πληρωμής 18.116 ευρώ

Δ. για ένσημα επικολληθέντα 0,5 Ευρώ

Ε. για το αντίγραφο 0,2 Ευρώ

ΣΤ. για κοινοποίηση αντιγράφου 40 Ευρώ

Ζ. για τέλος απογράφου 40 ευρώ + ΟΓA

Η. για δικαιώματα σύνταξης της επιταγής 6.805,93 Ευρώ

Δηλαδή συνολικά να μου καταβάλλει το ποσό των εφτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (755.000) ευρώ με το νόμιμό τόκο υπερημερίας (πλην των κονδυλίων των τόκων προς αποφυγή ανατοκισμού) από την επίδοση της παρούσας μέχρι την ολοκληρωτική εξόφληση.

Σε αντίθετη περίπτωση θα εκτελεστεί αναγκαστικά η παρούσα οπότε θα προστεθούν και 40 Ευρώ για την παραγγελίας εκτέλεσης. Αντίκλητο και δεκτικό καταβολής για την είσπραξη του παραπάνω ποσού ορίζεται η υπογράφουσα την παρούσα δικηγόρος.

Γίνεται μνεία ότι επικολλήθηκε ένσημο ΤΠΔΑ Πειραιάς 23-7-2004

Η πληρεξούσία δικηγόρος». Μαρίνα Θ. Τούντα…».

Τα τρία πιο πάνω καταστήματα που διατηρεί η καθ ης έχουν ετήσιο «τζίρο» ύψους 1.759.032,06 ευρώ, σύμφωνα με τον ισολογισμό αυτής που αφορά την εταιρική χρήση από 1/1/2003, μέχρι 31/12/2003. Περαιτέρω από το ίδιο αποδεικτικό υλικό πιθανολογήθηκαν και τα ακόλουθα: Δυνάμει του από 6­12-2000 ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης άδειας χρήσης σήματος,/η καθής λειτουργεί τα καταστήματά της, κάνοντας χρήση των διακριτικών γνωρισμάτων της αιτούσας αποκλειστικά και δη του σήματός της «_________», ενώ επιπλέον είναι μοναδική και αποκλειστική προμηθεύτρια εμπορεύματος (το εν λόγω συμφωνητικό έχει αρμοδίως κατατεθεί στη ____ ______ _________ με αριθμό κατάθεσης 670/2001, αντί τιμήματος 245.000.000 δρχ. για πέντε έτη και έχει τιμολογηθεί δυνάμει των με αριθμούς 103-104-105-106/12- 12-2000 τιμολογίων της αιτούσας). Με τα πιο πάνω δεδομένα συντρέχει/ νόμιμη περίπτωση να ληφθεί το αιτούμενο ασφαλιστικό μέτρο και να τεθούν προσωρινά (σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στο διατακτικό) υπό αναγκαστική διαχείριση οι ως άνω επιχειρήσεις της καθ ‘ης. Το δε πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να ορισθεί ως προσωρινός διαχειριστής είναι ο __________________, υπάλληλος της αιτούσης στο λογιστήριο αυτής, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλώς τον· χώρο του ενδύματος, της λιανικής και της χονδρικής πώλησης αυτών, ενώ επιπλέον καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της συνεργασίας της αιτούσης με την καθ ης ήταν υπεύθυνος παρακολούθησης της εν λόγω συνεργασίας, έχει γνώση λογιστικής ως εργαζόμενος επί μακρόν σε λογιστήριο, ενώ επιπλέον είναι άτομο αξιόλογο και καλλιεργημένο.

ΙΙΙ. Μετά από αυτά πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και πρέπει α) να τεθούν υπό προσωρινή αναγκαστική διαχείριση οι ρηθείσες επιχειρήσεις της καθ ‘ης μέχρι του χρονικού σημείου της εξοφλήσεως (από τα κέρδη αυτής) του προαναφερθέντος ποσού των 755.000 ευρώ, που οφείλεται στην αιτούσα, εν πάσει δε περιπτώσει όχι πέρα»/του χρονικού σημείου της συμπληρώσεως είκοσι (20) μηνών από της δημοσιεύσεως της παρούσης αποφάσεως, β) να διορισθεί προσωρινός (αναγκαστικός διαχειριστής) των ως άνω επιχειρήσεων το προαναφερθέν πρόσωπο και γ) να ορισθεί το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ ως μηνιαία αποζημίωση του ως άνω προσωρινού διαχειριστή (καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που αυτός θα ασκήσει τα ως άνω καθήκοντά του) το εν λόγω ποσό , βέβαια, θα . επιβαρύνεται η καθ ης και θα λαμβάνεται από τις εισπράξεις των ως άνω επιχειρήσεων της καθ ής στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. Τα δικαστικά έξοδα της αιτούσης βαρύνουν την καθ ης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθης

Δέχεται την αίτηση.

Θέτει υπό προσωρινή αναγκαστική διαχείριση για το χρονικό διάστημα από της ημεροχρονολογίας της δημοσιεύσεως της παρούσης μέχρι του χρονικού σημείου της εξοφλήσεως του ποσού των επτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (755.000) ευρώ, που σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό οφείλονται στην αιτούσα, εν πάσει δε περιπτώσει όχι πέραν του χρονικού σημείου της συμπληρώσεως είκοσι (20) μηνών από της ημεροχρονολογίας δημοσιεύσεως της απόφασης αυτής, τις τρεις (3) επιχειρήσεις της καθ ‘ης, οι οποίες στεγάζονται:

α) η πρώτη στο επί της οδού _______ ____ των _______ κατάστημα λιανικής πώλησης ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και συναφών ειδών,

β) η δεύτερη στο επί της οδού __________ _____ στο _______ ________ κατάστημα λιανικής πώλησης ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και συναφών ειδών και

γ) η τρίτη στο επί της οδού _________ και ________ ____ του_________ _________ κατάστημα ενδυμάτων, υποδημάτων, αξεσουάρ και συναφών ειδών.

Ορίζει προσωρινό αναγκαστικό διαχειριστή των ως άνω επιχειρήσεων το __________ ________ του ___________ και της _______,, κάτοικο _______ _______ (_______ _____), ο οποίος έχει γεννηθεί στις ________ στην ______ _________.

Ορίζει ως μηνιαία αποζημίωση του ανωτέρω προσώπου, καθ’ όλο, το χρονικό διάστημα που αυτός θα ασκήσει τα καθήκοντα του προσωρινού (αναγκαστικού) διαχειριστή των ως άνω επιχειρήσεων της καθ ‘ης,το ποσό.των επτακοσίων (700) ευρώ, με το οποίο επιβαρύνεται η καθ ‘ης* το χρηματικό αυτό ποσό ο ως άνω προσωρινός διαχειριστής θα το λαμβάνει κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα από τις εισπράξεις των ειρημένων, επιχειρήσεων της καθ’ ης. Και

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας σε βάρος της καθ’ης, ορίζει δε τα εν λόγω έξοδα στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320) ευρώ.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 26-11-2004 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, με την παρουσία της Γραμματέως

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία