fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9301 /2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από το Δικαστή Νικόλαο Βόκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεμβρίου 2010, χωρίς σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : ____________ ___________ του ___________ και τής ___________, κατοίκου Δήμου _____________ _________, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αθηνάς Πάχου.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : __________ __________________, κατοίκου __________ __________ __________, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Μιχαήλ Τριανταφύλλου.

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 23 Νοεμβρίου 2010 αίτησή του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με αριθμό 201372/19490/2010 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο ανακόπτων με την κρινόμένη αίτησή του ζητεί να διορθωθεί η υπαριθμ. 3456/2010 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτηρίου Σκευοφύλακα, καθώς και η υπαριθμ. 1624/2010 Α επαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου του ιδίου δικαστικού επιμελητή, δυνάμει των οποίων εκτίθεται την 1.12.2010 σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το ακίνητο που περιγράφεται σ’ αυτές, με επίσπευση και για την ικανοποίηση αξίωσης της καθής, επειδή, όπως ισχυρίζεται, η αξία του ακινήτου είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που αναφέρεται στην ως άνω έκθεση κατάσχεσης και Α επαναληπτική περίληψη αυτής. Η ανακοπή είναι νόμιμη (άρθρα 933, 954 παρ. 4 ΚΠολΔ). Δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του ίδιου Κώδικα) και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, μεταξύ των οποίων και τις φωτογραφίες, η γνησιότητα των οποίων δεν αμφισβητήθηκε, πιθανολογήθηκαν τα εξής : Δυνάμει της υπαριθμ. 3456/2010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτηρίου Σκευοφύλακα κατασχέθηκε, με επίσπευση της καθής, το 1/2 εξ αδιαιρέτου μίας αυτοτελούς και ανεξάρτητης οριζόντιας ιδιοκτησίας – μεζονέτας – συνολικής επιφάνειας 229,62 τ.μ., που βρίσκεται στα _________ _________ και επί της οδού _________ αρ. ______, ιδιοκτησίας του αιτούντος, ορίστηκε δε ως χρόνος πλειστηριασμού η 29.9.2010. Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση η αξία του ακινήτου ορίστηκε στο ποσό των 150.000 ευρώ με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 125.000 ευρώ. Ακολούθως, κατόπιν ανακοπής της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «__________ _________ _________ ____.», η οποία είχε εγγράφει την 28.2.2008 επί του παραπάνω ακινήτου συναινετική προσημείωση υποθήκης, ύψους 624.724,96 ευρώ, εκδόθηκε η υπαριθμ. 7497/2010 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, η οποία διέταξε τη διόρθωση της αξίας του ακινήτου στο ποσό των 400.000 ευρώ και της τιμής πρώτης προσφοράς στο ποσό των 266.666,66 ευρώ. Εν συνεχεία, συντάχθηκε η υπαριθμ. 3509/13.10.2010 Α Έπαναληπτική περίληψη κατασχετήριας έκθεσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, η οποία όρισε ως χρόνο πλειστηριασμού την 1.12.2010. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η αξία του ως άνω κατασχεθέντος ακινήτου και δη του 1/2 εξ αδιαιρέτου αυτού, το οποίο περιγράφεται με πληρότητα στην ως άνω έκθεση, περίληψη και ανακοπή, ενόψει της επιφάνειας του, της θέσης και της κατάστασής του, ανέρχεται στο ποσό των 420.000 ευρώ με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 280.000 ευρώ. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει εν μέρει δεκτή η ανακοπή ως ουσιαστικά άσιμη και να επιβληθεί ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος σε βάρος της καθής η ανακοπή (άρθρο 178 και 191 παρ.2 ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανακοπή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της υπαριθ. 3456/2010 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Σωτηρίου Σκευοφύλακα και της υπαριθμ. 3509/2010 Α’ Επαναληπτικής Περίληψης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή ως προς την εκτίμηση της αξίας και της τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου.

ΟΡΙΖΕΙ την αξία του ακινήτου, το οποίο εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό με την ως άνω έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης και Α’ επαναληπτική περίληψη αυτής στο ποσό των τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων (420.000) ευρώ με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) ευρώ.

ΟΡΙΖΕΙ χρόνο πλειστηριασμού την 16.03.2011, ημέρα Τετάρτη.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη των γνωστοποιήσεων και δημοσιεύσεων.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος της καθής η ανακοπή ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ άττοφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 2010.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση και

έκδοση του κατά τη σειρά της παραγγελίας

Δημήτριος Παπαντωνόπουλος

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία