fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7127/2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Μασσαλή Ιωάννη, Πρωτόδικη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιουλίου 2010 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ : _________ __________ του _________, κατοίκου _______ __________, ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Αθηνάς Πάχου.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ : ________ _________, κατοίκου _____ _________ __________, ο οποίος παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Συμεών Σπυρίδη.

Ο ΑΙΤΩΝ ζητεί να γίνει δεκτή η από 14.6.2010 αίτησή του (γενικός αριθμός κατάθεσης 110783/2010 και αριθμός κατάθεσης δικογράφου 9395/2010), η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί για τη σημερινή δικάσιμο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Για τη χορήγηση αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας, κατά το αρ. 938 παρ. 1 ΚΠολΔ, απαιτείται συμπλεκτικώς η συνδρομή δυο αυτοτελών – προϋποθέσεων, δηλαδή η πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα από την περάτωση της αναγκαστικής εκτελέσεως και η πιθανολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητος ενός τουλάχιστον λόγου της ανακοπής των άρθρων 933 ή 936 ΚΠολΔ, η οποία σημειωτέον θα πρέπει να έχει ασκηθεί (δηλαδή να κατατεθεί και να επιδοθεί) προ ή τουλάχιστον ταυτοχρόνως με την αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Η διάταξη στην προκειμένη περίπτωση απαιτεί την πιθανολόγηση ανεπανόρθωτης βλάβης από την ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία δεν ταυτίζεται ουσιαστικώς με την προϋπόθεση της βασιμότητος ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής, αλλά έχει την έννοια της βλάβης που επέρχεται με την ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία δεν αποκαθίσταται με την ανατροπή στη συνεχεία της αναγκαστικής εκτέλεσης (Βαθρακοκοίλης ΕρμΚΠολΔ, τόμος Ε’, υπό αρ. 938, αρ. 45).

Με την υπό κρίση αίτηση ο αϊτών υποβάλει αίτημα αναστολής εκτέλεσης της από 8.2.2010 επιταγής προς εκτέλεση του Δικηγόρου Αθηνών Συμεών Σπυρίδη, με την οποία επιτάσσεται να καταβάλει στον καθ’ ου η αίτηση τα εκεί αναφερόμενα χρηματικά ποσά, προς εκτέλεση της υπ’ αρ. 5817/2001 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), με την απειλή προσωπικής κράτησης μέχρι οχτώ μήνες, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της από 14.6.2010 (υπ’ αρ. καταθ. 110884/7061/2010) ανακοπής του κατά του καθ’ ου, που ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας προσδιορίστηκε η 9.4.2013, με την οποία ανακοπή ζητεί, κατ’ αρ. 933. ΚΠολΔ, την ακύρωση της εν λόγω πράξης της εκτελεστικής διαδικασίας για τους εκτιθέμενους στην ανακοπή λόγους, το περιεχόμενο της οποίας επισυνάπτει αυτούσιο στην υπό κρίση αίτηση. Η αίτηση παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (αρ. 938 παρ. 2 εδ. α’) κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ (άρθρ. 938 παρ. 3 εδ. α’ ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 938 ΚΠολΔ σε συνδυασμό και μ’ εκείνη του άρθρου 933 ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το νομικά και ουσιαστικά βάσιμο των προβαλλόμενων λόγων της ασκηθείσας ανακοπής.

Κατά το άρθρο 924 ΚΠολΔ, η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως αρχίζει από την επίδοση σ’ εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση αντιγράφου του απογράφου με επιταγή για εκτέλεση. Η επιταγή γράφεται κάτω από το αντίγραφο του απογράφου και πρέπει να ορίζει με ακρίβεια την απαίτηση. Από τη διάταξη αυτήν προκύπτει ότι στην επιταγή προς εκτέλεση πρέπει να προσδιορίζεται η απαίτηση με τρόπο σαφή, ορισμένο και αναμφίβολο, ώστε να είναι δυνατή η συμμόρφωση του επιτασσομένου και εφικτή η εκτέλεση. Ειδικότερα, επί εκτελέσεως δικαστικής αποφάσεως, είναι αόριστη και άκυρη η επιταγή που επιτάσσει τον καθ’ ου να πληρώσει ορισμένο χρηματικό ποσό για δαπάνη απογράφου, αντιγράφου του απογράφου, εξόδων επίδοσης και σύνταξη επιταγής, χωρίς να διευκρινίζει αναλυτικά το ποσό για την κάθε μία από τις παραπάνω δαπάνες, ώστε να μπορεί να γίνει δικαστικός έλεγχος αυτών και να αμυνθεί ο οφειλέτης (ΕφΑΘ 3785/1975 ΝοΒ 23.1275, ΜονΠρΘες 31899/1999 Αρμ. 2001.1373, ΜονΠρΘες 22578/1995 Αρμ. 1996.342, ΜονΠρΘεσ 2904/1988 Αρμ. 1989.59).

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : ο καθ’ ου άσκησε κατά του αιτούντος ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (Τακτική Διαδικασία) την από 2.9.1999 (υπ’ αρ. καταθ. 63142/8619/1999) αγωγή του, με την οποία ζητούσε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει το ποσό των 6.000.000 δρχ. νομιμοτόκως, με την απειλή προσωπικής κράτησής τού,’ ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης. Η απαίτηση προερχόταν από τραπεζικές επιταγές, που είχε εκδώσει ο εναγόμενος εις διαταγήν του ενάγοντος, οι οποίες δεν πληρώθηκαν κατά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη – εμφάνισή τους στην πληρώτρια τράπεζα, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων στον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη. Επί της αγωγής εκδόθηκε η υπ’ αρ. 5817/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία), η οποία την έκανε δεκτή, καθώς η συζήτησή της έγινε ερήμην του εναγομένου, και υποχρέωσε τον τελευταίο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 6.000.000 δρχ. (ή 17.608,22 ευρώ) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, κήρυξε την απόφαση προσωρινά εκτελεστή κατά το ποσό των 3.000.000 δρχ. (ή 8.804,11 ευρώ) και απήγγειλε κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση, διάρκειας μέχρι οχτώ μήνες. Ο αϊτών άσκησε κατά της απόφασης την από 19.6.2002 (υπ’ αρ. καταθ. 5397/2002) έφεσή του, η οποία απορρίφθηκε με την υπ’ αρ. 5265/2003 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, επειδή δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτησή της. Προς εκτέλεση της τελεσίδικης, πλέον, υπ’ αρ. 5817/2001 απόφασης, ο καθ’ ου επέδωσε στον αιτούντα (με την υπ’ αρ. 6629/22.5.2006 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημητρίου Χαραλαμπίδη) επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της εκτελεστής δικαστικής απόφασης, επιτάσσοντάς τον να καταβάλει το συνολικό ποσό των 34.448 ευρώ για κεφάλαιο, τόκους, δικαστική δαπάνη και λοιπά έξοδα. Εν συνεχεία, ο καθ’ ου επέδωσε εκ νέου στον αιτούντα την από 31.10.2008 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου της ως άνω απόφασης, επιτάσσοντάς τον αυτή τη φορά να καταβάλει το συνολικό ποσό των 40.967 ευρώ, δηλαδή 34.448 ευρώ που είχε επιταχθεί να καταβάλει με την προκοινοποιηθείσα επιταγή, 5.819 ευρώ για νόμιμους τόκους επί του κεφαλαίου από τις 23.5.2006 μέχρι την επίδοση της δεύτερης επιταγής, η οποία έλαβε χώρα στις 21.11.2008 (βλ. την υπ’ αρ. 7920 έκθεση επίδοσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή), 400 ευρώ για αντιγραφικά δικαιώματα και έξοδα σύνταξης επιταγής και 300 ευρώ για δαπάνη επίδοσης της επιταγής, η οποία σημειωτέον επιδόθηκε στον αιτούντα ως αγνώστου διαμονής. Λόγω μη εκούσιας συμμόρφωσης του αιτούντος προς την ως άνω επιταγή προς πληρωμή, εκτελέστηκε η διάταξη της απόφασης περί προσωπικής κράτησής του (βλ. την υπ’ αρ. 1690/29.7.2009 έκθεση συλλήψεως – προσωποκρατήσεως) του ιδίου ως άνω* δικαστικού επιμελητή). Ο αΙτών κρατήθηκε στο Κατάστημα ___________ __________ _________ μέχρι τις 7.8.2009, οπότε και αποφυλακίστηκε, κατόπιν συναινέσεως του καθ’ ου, αφού κατέβαλε στον τελευταίο, έναντι της συνολικής οφειλής του, το ποσό των 20.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 2.500 ευρώ αφορούσαν έξοδα της εκτελεστικής διαδικασίας (αμοιβή δικαστικού επιμελητή για τη σύλληψη, εγκλεισμό και αποφυλάκιση του οφειλέτη) και το υπόλοιπο ποσό των 17.500 ευρώ καταλογίστηκε, κατά τη διάταξη του αρ. 423 ΑΚ, στα έξοδα, στους τόκους και στο κεφάλαιο της απαίτησης, όπως αυτά καθορίζονταν στην επιταγή προς πληρωμή. Ακολούθως, επιδόθηκε στον αιτούντα (βλ. την υπ’ αρ. 8807/9.4.2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημητρίου Χαραλαμπίδη) η από 9.2.2010 επιταγή προς πληρωμή του πληρεξούσιου δικηγόρου του καθ’ ου, Συμεών Σπυρίδη, με την οποία ο αϊτών επιτασσόταν να καταβάλει, προς εκτέλεση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, το ποσό των 26.051 ευρώ σε συνέχεια της από 31.10.2008 επιταγής, αφαιρουμένου του ποσού των 17.500 ευρώ (20.000 ευρώ έναντι μερικής εξόφλησης της οφειλής – 2.500 ευρώ για έξοδα εκτέλεσης), 776 ευρώ για νόμιμους τόκους του επιδικασθέντος κεφαλαίου από τις 8.8.2009 μέχρι σήμερα, 250 ευρώ για έξοδα αντιγράφου, αντιγραφικά δικαιώματα, σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση, καθώς και επίδοση αυτής μετά δικαιωμάτων δικαστικού επιμελητή, 200 ευρώ για δαπάνη σύνταξης της επιταγής, δηλαδή το συνολικό ποσό των 27.277 ευρώ. Στην προκειμένη περίπτωση, ο αϊτών προβάλει, μεταξύ των άλλων λόγων της ανακοπής του, το γεγονός ότι ο καθ’ ου τον επιτάσσει να του καταβάλει το ανωτέρω ποσό των 250 ευρώ για έξοδα αντιγράφου, αντιγραφικά δικαιώματα, σύνταξη παραγγελίας προς επίδοση, καθώς και επίδοση αυτής μετά δικαιωμάτων δικαστικού επιμελητή, χωρίς να καθορίζει αναλυτικά το ποσό για καθεμία από τις παραπάνω δαπάνες. Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη νομική σκέψη της προηγούμενης παραγράφου της απόφασης, ο λόγος αυτός της ανακοπής κρίνεται νόμιμος και ουσιαστικά βάσιμος, εφόσον από το κείμενο της από 8.2.2010 επιταγής προς πληρωμή προκύπτει πράγματι ότι ζητείται το συνολικό ποσό των 250 ευρώ για το εν λόγω κονδύλιο, χωρίς να γίνεται συγκεκριμένη εξειδίκευση του ποσού για κάθε επιμέρους δαπάνη και συνεπώς πιθανολογείται η ευδοκίμηση της ασκηθείσας ανακοπής ως προς τον λόγο αυτό και η ακύρωση της από 8.2.2010 επιταγής προς πληρωμή κατά το παραπάνω κονδύλιο. Εφόσον, επομένως, πιθανολογείται η ευδοκίμηση ενός εκ των λόγων της ασκηθείσας ανακοπής, παρέλκει η πιθανολόγηση της ευδοκίμησης των λοιπών λόγων (βλ. ΑΠ 288/1986 ΕλλΔνη 1986.1468, ΕφΑΘ 260/2001 ΕλλΔνη 2001.1372, ΕφΑΘ 5824/2001 ΕλλΔνη 2002.185­189). Επίσης, πιθανολογείται ότι η περάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα, καθώς αδυνατεί προς το παρόν να συγκεντρώσει το ποσό που απομένει για την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της οφειλής του, ενώ το καλοκαίρι του 2009 παρέμεινε έγκλειστος στις φυλακές ____________ για δέκα (10) περίπου ημέρες, προς εκτέλεση της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, ενώ αποφυλακίστηκε, αφού κατάφερε δανειζόμενος να συγκεντρώσει το ποσό των 20.000 ευρώ και να προχωρήσει στη μερική εξόφληση του καθ’ ου. Αν εκτελεστεί άμεσα η διάταξη της απόφασης περί προσωπικής κράτησης, πιθανολογείται ότι θα σταματήσει την εργασία του και δεν θα έχει άλλους πόρους για να συντηρήσει την οικογένειά του και να συγκεντρώσει εν τέλει κάποια χρήματα για να προχωρήσει σε τμηματική εξόφληση της οφειλής του. Επομένως, εφόσον πιθανολογούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αναστολής της εκτελεστικής διαδικασίας, κατά το αρ. 938 παρ. 1 ΚΠολΔ (πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης στον αιτούντα από την περάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης και πιθάνολόγηση της ουσιαστικής βασιμότητας ενός τουλάχιστον λόγου της ασκηθείσας ανακοπής), θα πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση και να ανασταλεί η προαναφερθείσα διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία επισπεύδεται εις βάρος του αιτούντος, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφαση επί της από 14.6.2010 (υπ’ αρ. καταθ. 110884/7061/2010) ανακοπής κατά του καθ’ ου, που ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 9.4.2013, υπό τον όρο ότι θα συζητηθεί η ανακοπή κατά την εν λόγω δικάσιμο. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος, κατ’ άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα περί Δικηγόρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας που επισπεύδεται εις βάρος του αιτούντος, δυνάμει της από 8.2.2010 επιταγής προς πληρωμή του πληρεξούσιου δικηγόρου του καθ’ ου, Συμεών Σπυρίδη, με την οποία ο αϊτών επιτασσόταν να καταβάλει, προς εκτέλεση της υπ’ αρ. 5817/2001 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το συνολικό ποσό των 27.277 ευρώ, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφαση επί της από 14.6.2010 (υπ’ αρ. καταθ. 110884/7061/2010) ανακοπής του αιτούντος κατά του καθ’ ου, που ασκήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 9.4.2013, υπό τον όρο ότι θα συζητηθεί η ανακοπή κατά την εν λόγω δικάσιμο.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου η αίτηση, τα οποία ορίζονται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και με την παρουσία της Γραμματέως.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία