fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Σ.Ε.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 4978/2012
1961/2012

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Εκούσια Δικαιοδοσία)

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αικατερίνη Κοκόλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθανάσιο Παπαχαραλάμπους, Πρωτόδικη, Παρασκευή Καρκατζούνη, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια, και από τη Γραμματέα Γεωργία Φαράντου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 6 Ιουνίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ – ΚΑΘ’ ΩΝ Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 1) Ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «________ ___ _____ _____________ ______», που έχει την έδρα της στον _________ και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) _________ ___________ του ________, κατοίκου __________, ατομικά και με την ιδιότητά του ως ομορρύθμου εταίρου της ανωτέρω εταιρίας, 3) __________ ___________ του _________, κατοίκου __________, ατομικά και με την ιδιότητά του ως ομορρύθμου εταίρου της ανωτέρω εταιρίας, από τους οποίους η 1η εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη, ενώ οι 2ος και 3ος  παραστάθηκαν στο ακροατήριο με τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο Δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη.

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «__________ ______ ___________ _________ __________ ______________» και το διακριτικό τίτλο ‘________ _________’, που έχει την έδρα της στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από την πληρεξούσια Δικηγόρο Ελένη Ευαγγελοπούλου.

ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ): 1) _______ ________, κατοίκου _________, 2) ________ ________, κατοίκου ____ __________ _______, 3) ________ ______, κατοίκου _______, 4) ________ ________, κατοίκου ________, 5) __________ ________, κατοίκου ________ ___________, 6) ________ ________, κατοίκου __________ _________, 7) ________ ________-___________, κατοίκου ________, 8) _________ __________, κατοίκου _________, 9) ________ _________, κατοίκου _________, 10) _______ _______, κατοίκου __________, 11) _________ ________, κατοίκου ________, 12) ______ ___________, κατοίκου _______, 13) __________ ________, κατοίκου _________, 14) _________ ________, κατοίκου ___________ __________, 15) ____________  __________, κατοίκου ________, 16) ________ __________, κατοίκου _________, 17) _________ _________, κατοίκου ___________, 18) __________ _________, κατοίκου __________ και 19) ________ __________, κατοίκου __________ ________, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν στο ακροατήριο από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

Οι αιτούντες – καθ’ ων η κύρια παρέμβαση, ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 7-3-2012 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 1961/2012, προσδιορίστηκε για την 25-4-2012 και μετά από αναβολή αρχικά αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Επίσης, η κυρίως παρεμβαίνουσα άσκησε προφορικά την από 6-6-2012 κύρια παρέμβασή της που κατατέθηκε με τις προτάσεις, αλλά και οι προσθέτως παρεμβαίνοντες (υπέρ της αιτούσας) άσκησαν προφορικά στο ακροατήριο την από 6-6­-2012 πρόσθετη παρέμβασή τους και ζήτησαν αντίστοιχα να γίνουν αυτές δεκτές.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Εισάγονται προς συζήτηση: I. Η από 6.2.2012 (αριθμ. έκθ.κατ. 1961/7.3.2012) αίτηση εξυγίανσης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ‘__________ ____ ________ ____________ ____.’, του ______ ________ και του __________ _____________, II. η κύρια παρέμβαση της τράπεζας ‘_____ _________ _______ _____.» που ασκήθηκε προφορικά με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αλλά και με έγγραφες προτάσεις, με αίτημα την απόρριψη της υπό στοιχείο I αίτησης και III, η πρόσθετη παρέμβαση των l________ __________ , 2._______ ________ , 3._________ _____, 4._____ ________, 5._________ ________ , 6._______ ________ , 7.________ _________ -________, 8.________ ___________ , 9._________ __________, 10.___________ ___________, ll.________ __________,     12._______ __________, 13.________ ________, 14.________ __________, 15._________ ___________, 16.___________ ______________, 17.____________  ____________, 18.________ _________ και 19._________ ____________, που επίσης ασκήθηκε προφορικά, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους που καταχωρίσθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αλλά και με έγγραφες προτάσεις με αίτημα να γίνει δεκτή η υπό στοιχείο I αίτηση . Όλες οι ως άνω αιτήσεις πρέπει να συνεκδικασθούν κατ’ άρθρο 246 και 741 ΚΠολΔ , διότι είναι προδήλως συναφείς (καθότι αφορούν το ίδιο αντικείμενο δίκης) και κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων της.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 3 ΚΠολΔ ο δικαστής κατά την ανέλεγκτη κρίση του, μπορεί να διατάξει την κλήτευση τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον στη δίκη, έστω και αν δεν επιβάλλεται τούτο από σχετική διάταξη •νόμου. Η διαταγή αυτή δίνεται είτε κατά τον προσδιορισμό της «δίκης (προδικασία) με διαταγή του δικαστού, είτε μεταγενέστερα κατά την κυρία διαδικασία με την έκδοση παρεμπίπτουσας αποφάσεως (βλ. ΑΠ 470/73, ΕφΑΘ 519/72 ό.π.) από το δικαστήριο. Η κλήτευση γίνεται με επίδοση αντιγράφου της αίτησης όπου σημειώνεται η δικάσιμος. Ως έννομο συμφέρον θεωρείται το δικονομικό ενδιαφέρον κάθε προσώπου για την πραγμάτωση του δίκαιου σε κάθε έκφανση της προσωπικής, οικονομικής και επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι αιτούντες, με την κρινόμενη αίτηση τους, εκθέτουν ότι η πρώτη τυγχάνει ομόρρυθμη εταιρία με αντικείμενο μεταξύ άλλων, την Παρασκευή και πώληση χονδρικώς και λιανικώς ψητών φαγητών, οινοπνευματωδών ποτών, την αγορά, πώληση, ανταλλαγή , μίσθωση, υπομίσθωση και διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και την ανοικοδόμηση πολυώροφων οικοδομών με το σύστημα αντιπαροχής και την πώληση διαμερισμάτων, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος αυτών είναι ομόρρυθμοι εταίροι αυτής . Ότι η πρώτη αδυνατεί προσωρινά να αντεπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, χωρίς ακόμη να έχει εξωτερικεύσει την αδυναμία της αυτή, χωρίς δηλαδή να βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών, και αφού περιγράφει στην αίτηση την οικονομική της κατάσταση, αναφέρει τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην επιχείρηση της και προτείνει τα μέτρα χρηματοδότησης της και τα μέσα αντιμετώπισης της κατάστασης της οικονομικής της αδυναμίας, ζητά να ανοιχθεί η διαδικασία εξυγίανσης ,καθώς και να διαταχθούν προληπτικά μέτρα, που θα αναστείλουν τις ατομικές διώξεις και θα απαγορεύουν κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος τόσο της οφειλέτιδας εταιρίας, όσο και των ομορρύθμων εταίρων της. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η κρινόμενη αίτηση, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 4 παρ. 1, 2 και 3 εδ. α’ και 99 παρ. 10 του ν. 3588/2007 -πτωχευτικού κώδικα και 741 επ. ΚΠολΔ) και είναι παραδεκτή, δεδομένου ότι προσκομίζεται το με αριθμό ___________ γραμμάτιο κατάθεσης στο _________ _____________ και _________ (κατάστημα ____________), ποσού 2.000 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 3588/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το ν. 4013/201 1. Από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας προκύπτει ότι ο Δικαστής προσδιορισμού κατά την κατάθεση της κρινομένης αίτησης όρισε την κλήτευση κατά την αρχικά προσδιορισθείσα δικάσιμο (25-4-2012) των πιστωτών της αιτούσας και ειδικότερα της __________ ___________, της _________ ______, της __________ ______ και της _______ _________ ____________ ________ _________. Όμως , δεν διέταξε την κλήτευση του Ελληνικού Δημοσίου και του αρμόδιου ΙΚΑ -παρόλο που στην αίτηση αναφέρονται χρέη της πρώτης αιτούσας (έστω και σε ρύθμιση) τόσο προς το Δημόσιο όσο και προς το ΙΚΑ όπως επιτάσσει πλέον το άρθρο 100 παρ. 6, εδαφ. γ’ του ν. 3588/2007, όπως ισχύει μετά το ν. 4013/2011, αλλά και το παρόν Δικαστήριο θεωρεί αναγκαία και εύλογη, καθότι ο νομοθέτης ήθελε στη νέα διαδικασία εξυγίανσης τόσο το Δημόσιο όσο και οι φορείς  κοινωνικής ασφάλισης να λαμβάνουν γνώση της αίτησης για έναρξη της σχετικής διαδικασίας και ενδεχομένως να λαμβάνουν μέρος στη σχετική δίκη, δεδομένου ότι η τελική επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης, πλην των άλλων, οδηγεί σε άρση του αξιοποίνου των πράξεων των χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (άρθ. 106η του ν. 3588/2007, όπως ισχύει). Συνεπώς, το παρόν Δικαστήριο, πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα·. 744, 748 παρ.3 και 254 ΚΠολΔ, το οποίο (άρθρο 254 ΚΠολΔ) δια του άρθρου 741 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και στην εκούσια δικαιοδοσία, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης της αίτησης καθώς και των προαναφερθέντων ασκηθεισών παρεμβάσεων (κύριας και πρόσθετης) , προκειμένου να επιδοθεί, με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων, η κρινόμενη αίτηση, μαζί με την κλήση για τη συζήτηση στη μετ’ επανάληψη δικάσιμο, όποτε αυτή ορισθεί, τόσο στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται στις δίκες για άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης, όσο και στο αρμόδιο ΙΚΑ. Ταυτόχρονα, έστω και στο παρόν διαδικαστικό στάδιο, για την οικονομία της δίκης, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι αιτούντες πρέπει στη μετ’ επανάληψη συζήτηση να προσκομίσουν οικονομικές καταστάσεις της πρώτης αιτούσας δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα και ελεγμένες (κατ’ άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 3588/2007), καθότι οι ήδη προσκομιζόμενες δεν προκύπτει ότι είναι δημοσιευμένες σε εφημερίδα .

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση οριστικής απόφασης.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της κρινομένης αίτησης, της κύριας και πρόσθετης παρέμβασης στο ακροατήριο , προκειμένου να επιδοθεί με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων , η κρινομένη αίτηση , μαζί με την κλήση προς συζήτηση στη μετ’ επανάληψη δικάσιμο , οπότε αυτή θα ορισθεί αρμοδίως τόσο στο Ελληνικό Δημόσιο , όσο και στο αρμόδιο ΙΚΑ ( όπως και σε όλους τους λοιπούς διαδίκους), καθώς επίσης με επιμέλεια των αιτούντων να συμπληρωθεί η έλλειψη που αναλύεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά στις 22-10-2012 και δημοσιεύθηκε στις 9-11-2012, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους τους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία