fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ)

 

Αριθμός Απόφασης: 5391.2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Λουκία Λάμπρου, Πρόεδρο Πρω­τοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 18 Ιουνίου 2018 χω­ρίς τη σύμπραξη Γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας __________ θυγατέρας _________ __________, κα­τοίκου ______ _________, οδός __________ αρ. ____, με ΑΦΜ _____________, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Κανακάκη.

Του καθ’ ου η αίτηση _________ __________ του __________ και της __________, κατοίκου ______ ______ οδός ________ αρ. ___, με ____________, ο οποίος δεν εμφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πλη­ρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 28.2.2018 με αριθμό κατάθε­σης 20727/2112/2018 αίτησή της η οποία προσδιορίστηκε αρχικώς για τη δικάσιμο της 8.5.2018, οπότε αναβλήθηκε για την παραπάνω αναφερόμε- νη δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 110 παρ. 2 ΚΠολΔ, από την οποία α­πορρέει η θεμελιώδης δικονομική αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως, που εφαρμόζεται και στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 686 παρ. 2 και 4 του ΚΠολΔ, εφό­σον δεν υφίσταται κατ’ άρθρο 687 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση και δεν επίκειται άμεσος κίνδυνος, οι διάδικοι έ­χουν δικαίωμα να παρίστανται σε όλες τις συζητήσεις της υπόθεσης και πρέπει, για το σκοπό αυτό, να καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Στην αντίθετη δε περίπτωση και μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα περί της νομίμου και εμπροθέσμου κλητεύσεως του απολειπομένου διαδίκου, κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως (βλ. Π. Τζί­φρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδ.Δ’, σελ. 26). Εξάλλου, στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δεν προβλέπεται πλασματική κλήτευση επί αναβολής της υπόθεσης, αφού η τελευταία δεν εγγράφεται στο πινάκιο, οπότε απαιτείται εκ νέου κλήτευση του αντιδίκου για τη μετ’ αναβολή δικάσιμο (ωλ. Μακρίδου εις Κεραμέα – Κονδύλη Νίκα Ερμηνεία ΚΠολΔ άρθρο 226 αρ. 8). Στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα, η ο­ποία είναι ενήλικο γνήσιο τέκνο του καθ’ ου η αίτηση, ισχυρίζεται ότι εξαιτίας των αναγκών της εκπαίδευσής της, που δεν της επιτρέπουν ν’ αναλάβει εργασία, αλλά και ως στερούμενη περιουσίας και εισοδημάτων από οποιαδήποτε άλλη πηγή, δεν είναι σε θέση να διατρέφει μόνη της τον εαυτό της. Και ζητεί, επικαλούμενη συνδρομή επείγουσας περίπτω­σης, να υποχρεωθεί ο καθ’ ου η αίτηση πατέρας της να της προκαταβάλει προσωρινά, ως μηνιαία διατροφή σε χρήμα, αρχής γενομένης από την επομένη της επίδοσης της αίτησης, το ποσό των 1.100 ευρώ, με το νόμι­μο τόκο από της καθυστερήσεως πληρωμής εκάστης μηνιαίας δόσεως μέχρι την εξόφληση. Η συζήτηση της υπόθεσης προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 8.5.2018, κατά την οποία δεν παραστάθηκε ο καθ’ ου οπότε αναβλήθηκε για τη σημερινή δικάσιμο. Από την υπ’ αριθ. 9623/12.3.2018 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Εφετείο Πειραιώς Ευφροσύνης Βουγιουκλάκη που προσκομίζει και επικα­λείται η αιτούσα προκύπτει ότι ο καθ’ ου έχει κλητευθεί για τη δικάσιμο της 8.3.2018, πλην όμως η αιτούσα δεν επικαλείται κλήτευσή του ούτε προσκομίζει σχετικό αποδεικτικό επίδοσης τόσο για την αρχική δικάσιμο της 8.5.2018 όσο και για τη μετ’ αναβολή δικάσιμο που ενδιαφέρει εν προκειμένω, ήτοι τη σημερινή δικάσιμο της 18.6.2018. Πρέπει, επομέ­νως, να κηρυχθεί και αυτεπαγγέλτως απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΗΡΥΣΣΕΙ απαράδεκτη τη συζήτηση της αίτησης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα, απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων, στις 6-8-18.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                       Για τη δημοσίευση

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση και έκδοσή του

κατά τη σειρά της παραγγελίας

ΑΘΗΝΑ 31 ΑΥΓ 2018

Ο Γραμματέας

Γ.Παπαζεφυρίου

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία