fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 2285/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Φωτεινή Χαβελέ, την οποία όρισε η Πρόεδρος του· Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Ειρήνη Μπαλοθιάρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ανακόπτουσας: μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «_________ ____________ _____» που εδρεύει στον ______, οδός _______, αρ. ___, και εκπροσωπείται νόμιμα , η οποία παραστάθηκε μετά του νομίμου εκπροσώπου της και του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ευάγγελου Ρεγκούτα.

Της καθ’ης η ανακοπή: η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «_______ ____________ _____________ – _________ _________ – ______ _______ __________», που εδρεύει στη δημοτική ενότητα __________ του Δήμου _______ __________ – __________ __________ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ήταν απούσα.

Η αιτούσα εταιρεία, ζητεί να γίνει δεκτή η από 17-5-2012 αίτηση της διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 7936 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 13ης/11/2012, οπότε αναβλήθηκε για την ανωτέρω δικάσιμο της 5ης/3/2013.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα και στις προτάσεις τους.

Μελέτησε τη δικογραφία και
Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Με την κρινόμενη αίτηση „ όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με δήλωση της αιτούσας, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ζητείται να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμόν 17454/2012 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επειδή ασκήθηκε εμπρόθεσμη ανακοπή κατά της άνω διαταγής πληρωμής.

Η αίτηση στηρίζεται στο νόμο και συγκεκριμένα στη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ και πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 683 επ Κ.Πόλ.Δ. ερήμην της Κάθής, η οποία αν και νομότυπα κλήθηκε για τη σημερινή δικάσιμο, δεν εμφανίστηκε στη δίκη, (υπ’ αριθμόν 4983Γ/2012 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιά Δημητρίου Ραπαντζίκου που προσκομίζεται από την αιτούσα). Το Δικαστήριο ωστόσο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της αίτησης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες. Από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι η ανακοπή ασκήθηκε εμπρόθεσμα.

Από την ανωμοτί κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας και από τα έγγραφα που επικαλείται και προσκομίζει η αιτούσα πιθανολογήθηκε ότι ο λόγος της ανακοπής(ότι ο λόγος της ανακοπής) ότι η επιταγή με βάση την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής εκδόθηκε για αιτία που δεν επακολούθησε, γεγονός το οποίο εγνώριζε η καθής κατά την κτήση της επιταγής και ενήργησε προς βλάβη της αιτούσας, θα ευδοκιμήσει. Ειδικότερα ,προέκυψε ότι η επίδικη επιταγή δόθηκε από την αιτούσα στην εταιρεία «_________ ____» για την εκτέλεση των κατασκευαστικών εργασιών που αναφέρονται στην αίτηση .τις οποίες όμως η- ανωτέρω δεν εκτέλεσε, όπως είχε συμφωνήσει με την αιτούσα. Όμως ,παρότι ,το γεγονός αυτό της μη οφειλής της επιταγής γνώριζε η καθής, διότι είχε ενημερωθεί από την αιτούσα, προχώρησε στην έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής με σκοπό να βάψει την αιτούσα. Εξάλλου πιθανολογήθηκε ότι με την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής κινδυνεύει η αιτούσα να υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Επομένως πρέπει^ να γίνει δεκτή η αίτηση, ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται υπέρ της καθής, ελλείψει σχετικού αιτήματος, λόγω ερημοδικίας της.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της καθής η ανακοπή

Δέχεται την αίτηση

Αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής 17454/2012 του Ειρηνοδικείου Αθηνών μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 14-5-2012 ανακοπής της αιτούσας που συζητήθηκε στις 5–3-2013.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του Δικαστηρίου.

Αθήνα 21 Μαρτίου 2013

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΒΕΛΕ                           ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

το οποίο θεωρήθηκε για τη νόμιμη σήμανση και έκδοση του

ΑΘΗΝΑ 16 ΙΑΝ 2019

Ο Γραμματέας

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία