fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης 1501 /2015
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Μαρία – Ελένη Βαργιά,Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε, κατόπιν κληρώσεως σύμφωναμε τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Νοεμβρίου2013, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεσημεταξύ:

Της αιτούσης: Ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας με τηνεπωνυμία «Τράπεζα ________ ________ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «________ ________»μετά την τροποποίηση της επωνυμίας της από «Τράπεζα ________________ ________ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Γ.Ε.ΜΗ. ______  /Φ.Ε.Κ. Α.Ε και Ε.Π.Ε _______)που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείταινομίμως, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιοδικηγό ρου Φώτη Στεφάνή.Του καθ’ ού η αίτηση: ________ ________ του ________που διατηρεί ατομική επιχείρηση που εδρεύει στο ________ ________που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ευάγγελου Ρεγκούτα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 2.4.2013 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό καταθέσεως _______ και προσδιορίσθηκε να δικασθεί κατάτην δικάσιμο της 15-7-2013 κατά την οποία αναβλήθηκε για τηνδικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκεστο πινάκιο.Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τωνδιαδίκων αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς των διαδίκων, ζήτησαννα γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 682 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., το δικαίωμα, για τηνπροσωρινή προστασία του οποίου ζητούνται ασφαλιστικά μέτρα, θαπρέπει να έχει ήδη γεννηθεί, άσχετα αν εξαρτάται από αίρεση ηπροθεσμία, δηλαδή θα πρέπει να έχουν συμβεί όλα τα πραγματικάπεριστατικά που συνιστούν τις προϋποθέσεις γενέσεως του κατά τοναντίστοιχο κανόνα δικαίου (πρβλ. Κ. Μπέη, Πολιτική Δικονομία,άρθρο 682, αρ. 10, σελ. 44). Βασική προϋπόθεση για τη γένεσηδικαιώματος αποζημιώσεως είναι η επέλευση ζημίας, η οποία μπορείνα είναι και μελλοντική και ως τέτοια θεωρείται κατά την κρατούσαγνώμη η ζημία η πιθανολογούμενη σε μεγάλο βαθμό και μεαντικειμενικά κριτήρια ότι θα επέλθει στο μέλλον και της οποίας ηέκταση μπορεί να καθορισθεί εκ των προτέρων (Μον.Πρ.Ηρακλ. 4298/3453/2009 Αρμ. 2010.871, Μον.Πρ.ΑΘ. 29036/1995 Αρμ.1997.110, Α. Λιτζερόπουλος στην Ερμ.Α.Κ., άρθρο 296, αρ. 76, I.Σπυριδάκης, ΝοΒ 26.744 επ., Μ. Σταθόπουλος στον Αστικό ΚώδικαΓεωργιάδη – Σταθοπούλου, άρθρα 297 – 298, αρ. 32 και 78).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα εκθέτει ότι διατηρεί κατά του καθ’ού η αίτηση αξίωση καταβολής ποσούύψους 26.000 ευρώ που απορρέει ( απαίτηση) από τη σύμβαση πουειδικότερα περιγράφεται στην αίτηση. Με βάση το ιστορικό αυτό και επικαλούμενη τη συνδρομή επειγούσης περιπτώσεως, ζητεί προς αποτροπή επικειμένου κινδύνου, να διαταχθεί το ασφαλιστικό μέτροτης εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης μέχρι του ποσού των είκοσιέξι χιλιάδων (26.000) ευρώ επί των ειδικότερα περιγραφομένωνστην αίτηση οριζοντίων ιδιοκτησιών, ιδιοκτησίας του ______ ο καθ’ ων η αίτηση Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, ηαίτηση αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο εισάγεται προς εκδίκασηενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 22, 74 και 683 Κ.Πολ.Δ.- Μον.Πρ.Λαμ. 2594/2008, Μον.Πρ.Λευκ. 588/2002 ΕλλΔνη2003.281, Αρχ.Νομολ. 2004.626, Δ. Κράνης στην Ερμηνεία ΚΠολΔΚεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, II (2000), άρθρο 683 αρ. 5, 6, σελ. 1331,X. Απαλαγάκη, Προσημείωση Υποθήκης, σελ. 122), κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ.Κ.Πολ.Δ.) είναι δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξειςτων άρθρων 1274 Α.Κ. και 706 επ. Κ.Πολ.Δ. Σημειωτέον ενπροκειμένω ότι: α) εφόσον τα παραγωγικά της απαιτήσεως περιστατικά έχουν ήδη συντελεστεί, η αιτούσα είναι δανείστρια,νομιμοποιούμενη στην άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, έστω και ανη απαίτησή της τελεί υπό προθεσμία ή αίρεση ή είναι εισέτιανεκκαθάριστη (υπό τα εκτιθέμενα στην αίτηση δεν έχει ακόμηκαταγγελθεί η μεταξύ των διαδίκων σύμβαση – πρβλ. Ολομ. Α.Π.31/1997 ΕλλΔνη 38.1526, Ολομ. Α.Π. 709/1974 ΝοΒ 23.300, Α.Π.1/2002 ΕλλΔνη 43.705, Α.Π. 1343/2000 ΕλλΔνη 43.419, Α.Π.881/2000 ΕλλΔνη 42.417, Α.Π. 263/1998 ΔΕΕ 6.614, Α.Π. 1μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς τηνουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις του μάρτυρα της αιτούσας________ ________, και του μάρτυρα του καθ’ού η αίτηση________ ________ που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και όλα ταπροσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα, τα όσα ανέπτυξανπροφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων και όσαπεριέλαβαν στα σημειώματά τους πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθαπραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 33052327/16-3-2007 σύμβαση πίστωση που συνήφθη στην Αθήνα, την 14ηΔεκεμβρίου 2005, μεταξύ της αιτούσης (η οποία τότε είχε τηνεπωνυμία «Τράπεζα ________ ________ – ________ Ανώνυμη Εταιρεία»- βλ. το προσκομιζόμενο υπ’ αριθμόν 8195/3.8.2012 Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. -Ε.Π.Ε.) και του καθ’ ού η αίτηση χορηγήθηκε στον καθ’ ού -πιστούχο πίστωση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000)ευρώ (βλ. προσκομιζόμενο αντίγραφο της συμβάσεως πιστώσεως).

Περαιτέρω, όπως πιθανολογήθηκε, προς εξυπηρέτηση της ανωτέρωπιστώσεως τηρήθηκε λογαριασμός (ο υπ’ αριθμόν 0259 0300035310), το χρεωστικό υπόλοιπο του οποίου, κατά το χρόνο συντάξεως τηςαιτήσεως, ανερχόταν στο ποσό των είκοσι χιλιάδων πεντακοσίωνδέκα πέντε ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (20.515,43) (βλ. τοπροσκομιζόμενο αντίγραφο της κινήσεως του λογαριασμού, το οποίομε ρητό όρο της συμβάσεως (άρθρο 6) συμφωνήθηκε να έχει πλήρηαποδεικτική δύναμη – σημειωτέον ότι η σχετική συμφωνία, ωςδικονομική σύμβαση, είναι έγκυρη – περί της εγκυρότητας τηςσχετικής συμφωνίας βλ. Α.Π. 1117/2002, Α.Π. 1458/1998 ΕλλΔνη40.1318, Α.Π. 558/1996 ΕλλΔνη 36.1239, Εφ.Θεσσαλονίκης492/2010 Επισκ.Εμπ.Δ. 2010.1143, Ε.Εμπ.Δ. 2011.81) ήδη δε κατάτις 16-1-2013 είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο το ποσό των χιλίωνεκατόν δύο ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών και στις 31-10-2013 τοποσό των δύο χιλιάδων τετρ< ‘ σαράντα οκτώ ευρώ και πενηνταριών λεπτών 2.448,53 βλ. προσκομιζόμενο σχετικόγραφο).

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ού είχε τοδικαίωμα υψηλής κυριότητας του υπό στοιχεία Α1 διαμερίσματος τουΑ μετά το ισόγειο μελλοντικού ορόφου, εμφαινόμενο υπό ταστοιχεία Α1 στο από Ιανουάριου 1994 σχεδιάγραμμα κάτοψης Α’ορόφου του αρχιτέκτονος μηχανικού ________ ________________, που προσαρτάται στην υπ’ αριθμ. 8742/1994 πράξητου Συμβολαιογράφου Πειραιώς ________ ________ θακαταλαμβάνει ολόκληρη την εκτός των κοινοχρήστων επιφάνεια τουορόφου, θα αποτελείται από καθιστικό, δύο κιτώνες, κουζίνα λουτρόκαι διάδρομο επιφάνειας 79,23 τ.μ. ποσοστό συνιδιοκτησίας εξαδαιρέτου επί του οικοπέδου 450/1000 το οποίο αναλογεί σε 97,92τ.μ. του εμβαδού του οικοπέδου και θα συνορεύει βορειανατολικάμε πλατύσκαλο ορόφου, κλιμακοστάσιο και ακάλυπτο τμήμα τουοικοπέδου, βορειοδυτικά με πρασιά και πέραν αυτής με την οδό________ , Νοτιοανατολικά με ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδουκαι Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία αγνώστου, 2) ποσοστό συνιδιοκτησίας100/1000 εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου τα οποία αντιστοιχούνστο δικαίωμα του υψούν επί του δώματος του ανεγηρθησομένουπρώτου (Α ) μετά το ισόγειο ορόφου της οικοδομής όροφο ήορόφους, οι οποίες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομήκτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κείμενο στην θέση________ της κτηματικής περιφέρειας σύμφωνα με τον τίτλοκτήσεως του Δήμου ________ ________ ήδη στη Δημοτική Κοινότητα________ της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου ________________- ________ Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού ΤομέαΑθηνών, εντός του Γ 462 Ο.Τ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικούσχεδίου πόλεως του Δήμου ________ και επί της οδού ________________, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 66, εκτάσεως κατάνεώτερη καταμέτρηση 219,10 τ.μ. εμφαινόμενο όπως έχει σήμεραυπό τον αριθμό 11 και υπό τα στοιχεία Al, Β, Γ,Δ,Α,ΑΙ στο απόΙανουάριου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονος μηχανικού ________- ________ ________, που προσαρτάταιστην υπ’ αριθμ. 8742/1994 πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς________ ________, τμήμα δε του οικοπέδου εκτάσεως 1,5 τ.μ.όπως εμφαϊνεται στο προσαρτώμενο στην υπ’ αριθμ. 8742/1994πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ________ ________σχεδιάγραμμα υπό τα στοιχεία Α1, Β,Α,ΑΙ ρυμοτομείται προςδιαπλάτυνση της οδού ________, το δε απομένον έχει έκταση217,80 τ.μ. εμφαϊνεται στο ως άνω σχεδιάγραμμα υπό τα κεφαλαίααλφαβητικά γράμματα ΑΒΓΔΑ και συνορεύει Βορειανατολικά μειδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς ΑΔ μήκους 17,90 μ. Βορειοδυτικάμε την οδό ________ πλάτους 8.00 μ. επί προσώπου ΑΒ μήκους11,90 μ. Νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία Ρουσάκη επί πλευράς ΔΓμήκους 11,90 μ και Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράςΒΓ μήκους 18,66 μ. δικαιώματος ψιλής κυριότητας του υπό στοιχείαΑ1 διαμερίσματος του Α’ μετά το ισόγειο μελλοντικού ορόφου,εμφαινόμενο υπό τα στοιχεία Α1 στο από Ιανουάριου 1994σχεδιάγραμμα κάτοψης Α’ ορόφου του αρχιτέκτονος μηχανικού________ ________ ________, που προσαρτάται στην υπ’αριθμ. 8742/1994 πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς ________________ θα καταλαμβάνει ολόκληρη την εκτός τωνκοινοχρήστων επιφάνεια του ορόφου, θα αποτελείται από καθιστικό,δύο κιτώνες, κουζίνα λουτρό και διάδρομο επιφάνειας 79,23 τ.μ.ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδαιρέτου επί του οικοπέδου 450/1000το οποίο αναλογεί σε 97,92 τ.μ. του εμβαδού του οικοπέδου και θασυνορεύει βορειανατολικά με πλατύσκαλο ορόφου, κλιμακοστάσιοκαι ακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου, βορειοδυτικά με πρασιά καιπέραν αυτής με την οδό ________ , Νοτιοανατολικά μεακάλυπτο τμήμα του οικοπέδου και Νοτιοδυτικά με ιδιοκτησίααγνώστου, 2) ποσοστό συνιδιοκτησίας 100/1000 εξ αδιαιρέτου επίτου οικοπέδου τα οποία αντιστοιχούν στο δικαίωμα του υψούν επίτου δώματος του ανεγηρθησομένου πρώτου (Α’) μετά το ισόγειοορόφου της οικοδομής όροφο ή ορόφους, οι οποίες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο κείμενο στην θέση _________ της κτηματικής περιφέρειας σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως του Δήμου ________________ ήδη στη Δημοτική Κοινότητα ________ της ομώνυμηςΔημοτικής Ενότητας του Δήμου ________ ________- ________Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, εντός του Γ 462Ο.Τ. του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως του Δήμου________ και επί της οδού ________, επί της οποίας φέρει τοναριθμό 66, εκτάσεως κατά νεώτερη καταμέτρηση 219,10 τ.μ.εμφαινόμενο όπως έχει σήμερα υπό τον αριθμό 11 και υπό ταστοιχεία Al, Β, Γ,Δ,Α,ΑΙ στο από Ιανουάριου 1994 τοπογραφικόδιάγραμμα του αρχιτέκτονος μηχανικού ________- ________________, που προσαρτάται στην υπ’ αριθμ. 8742/1994 πράξητου Συμβολαιογράφου Πειραιώς ________ ________, τμήμα δε τουοικοπέδου εκτάσεως 1,5 τ.μ. όπως εμφαίνεται στο προσαρτώμενοστην υπ’ αριθμ. 8742/1994 πράξη του Συμβολαιογράφου Πειραιώς________ ________ σχεδιάγραμμα υπό τα στοιχεία Α1, Β,Α,ΑΙρυμοτομείται προς διαπλάτυνση της οδού ________, το δεαπομένον έχει έκταση 217,80 τ.μ. εμφαίνεται στο ως άνωσχεδιάγραμμα υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα ΑΒΓΔΑ καισυνορεύει Βορειανατολικά με ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς ΑΔμήκους 17,90 μ. Βορειοδυτικά με την οδό ________ πλάτους8.00 μ. επί προσώπου ΑΒ μήκους 11,90 μ. Νοτιοανατολικά μειδιοκτησία Ρουσάκη επί πλευράς ΔΓ μήκους 11,90 μ και Νοτιοδυτικάμε ιδιοκτησία αγνώστου επί πλευράς ΒΓ μήκους 18,66 μ.

Το ανωτέρω ακίνητο είχε περιέλθει στον αιτούντα δυνάμει του υπ’Συμβολαιογράφου Πειραιώς ________ ________ το οποίο έχεινόμιμα μεταγράφει στα βιβλία μεταγραφών του ΥποθηκοφυλακείουΑθηνών στον τόμο 3966 και με αύξοντα αριθμό 469 σε συνδυασμόμε την υπ’ αριθμ. 8742/1994 πράξη σύστασης οριζοντίουιδιοκτησίας του Συμβολαιογράφου Πειραιώς Ιωάννη Νικολάκάκουαριθμ.8744/1994 συμβολαίου γονικής παροχής του που έχει νόμιμα μεταγράφει στα βιβλία μεταγραφών τουΥποθηκοφυλακείου Αθηνών. Πλήν όμως ο καθ’ού’ δυνάμει της υπ’αριθμ. 4713/14-9-2011 συμβολαίου γονικής παροχής τηςΣυμβολαιογράφου Πειραιώς Βαρβάρας Δόξα μεταβίβασε την ψιλήκυριότητα επί των προαναφερόμενων ακινήτων στις θυγατέρες του_______ και ________ ________ και η μεταγραφή του ανωτέρωσυμβολαίου έλαβε χώρα στις 9-4-2013, ημερομηνία που έλαβεχώρα η συζήτηση του αιτήματος της αιτούσας περί χορήγησης της αιτούσας προσωρινής διαταγής.

Όμως, η ως άνω μεταβίβασησυντελέστηκε σε χρόνο που ο καθ’ού εξυπηρετούσε κανονικά τιςδανειακές του υποχρεώσεις καθόσον από την κατάθεση του μάρτυρατης αιτούσας πιθανολογήθηκε ότι η καθυστέρηση καταβολήςορισμένων δόσεων προς την αιτούσα άρχισε από τα τέλη του 2012.Εξαιτίας της επελθούσης κατ’ εκείνο το χρόνο διάστασης μεταξύ αυτού και της συζύγου του, γεγονός που πιθανολογείται και από τηνκατάθεση του μάρτυρα του καθ’ού ο οποίος χαρακτηριστικάαναφέρει ότι η μεταβίβαση έγινε προκειμένου να αποφευχθούν οιπροστριβές μεταξύ του καθ’ού και της συζύγου του αλλά και για ναβοηθηθούν τα τέκνα τους. Πέραν του γεγονότος λοιπόν ότι ηκρινόμενη αίτηση έχει καταστεί άνευ αντικειμένου εξαιτίας τουγεγονότος ότι ο καθ’ού δεν έχει πλέον την ψιλή κυριότητα τωνοριζοντίων ιδιοκτησιών στις οποίες η αιτούσα ζητεί να εγγράφειπροσημείωση υποθήκης, δεν συντρέχει και κατεπείγουσα περίπτωσηπου να δικαιολογεί εκ μέρους της αιτούσας την λήψη του αιτούμενουασφαλιστικού μέτρου λόγω του ύψους της ληξιπρόθεσμης οφειλήςτου προς την αιτούσα μόλις 2450 ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεσητου μάρτυρα της ενώ η τελευταία ( αιτούσα) δεν έχει προβεί σεκαταγγ-ελία της δανειακής σύμβασης η οποία από το έτος 2007εξυπηρετείτο κανονικά.

Όπως, δε χαρακτηριστικά αναφέρει ομάρτυρας του καθ’ού η αίτηση, ο τελευταίος είναι ελεύθεροςεπαγγελματίας και είχε μισθώσει σκαπτικό μηχάνημα στον ΟΤΕ,παρότι είχε διακοπεί η μίσθωση για δύο χρόνια, δύο μήνες πριν την συζήτηση της κρινόμενης αίτησης μισθώθηκε εκ νέου το μηχάνημαστον ΟΤΕ και ο ΟΤΕ θα καταβάλλει το μίσθωμα στον καθ’ού τρειςμήνες μετά, οπότε ο καθ’ού θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στιςυποχρεώσεις του έναντι της αιτούσας. Κατ’ ακολουθίαν, η υπό κρίσηαίτηση πρέπει να απορριφθεί ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, κατ’αποδοχή και του ισχυρισμού του καθ’ού η αίτηση περίκαταχρηστικής άσκησης αυτής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στοδιατα κτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στο ακροατήριό του,σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, στην Αθήνα στις 27-2-2015, μετην παρουσία της Γραμματέα.

H ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία