fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμός : 40478/17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Η’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δημόσια Συνεδρίαση της 07ης Δεκεμβρίου 2017

Σύνθεση του Δικαστηρίου: ΜΟΥΛΑΚΑΚΉ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Πλημμελειοδίκης, ΠΡΙΣΤΟΥΡΗ ΖΩΗ Πλημμελειοδίκης, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Αντιεισαγγελέας Πλημμελειοδικών (διότι ο Εισαγγελέας Πλημ/κών κωλύεται) ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Γραμματέας.

Κατηγορούμενη: _______ _______ του _______, κάτοικος Πειραιά επί της οδού _______ αρ. __.  ΠΑΡΟΥΣΑ

Πράξη: Παράβαση Νόμου για επιταγές
Κατ’ έφεση της υπ’ αριθμόν 31483/15 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου, που έγινε δημόσια στο ακροατήριο του, ηΠρόεδρος εκφώνησε το όνομα της κατηγορουμένης η οποία αφού εμφανίστηκε και ρωτήθηκε από τηνΠρόεδρο σχετικά με την ταυτότητά της κ.λπ. είπε ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζεισυνήγορό της για να την υπερασπιστεί τον παρόντα δικηγόρο ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥμε AM ΔΣΠ:2517.Η Πρόεδρος συνέστησε στην κατηγορούμενη να προσέξει την εναντίον της κατηγορία καθώς και τησυζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί.Συγχρόνως την πληροφόρησε ότι έχει δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών της καινα υποβάλει τις παρατηρήσεις της μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά τηνέρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε, δυνάμει της από 27/04/17 ειδικής εξουσιοδότησης, η δικηγόρος ΧΑΧΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με AM ΔΣΑ:30482 και δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής στοόνομα και για λογαριασμό του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «________ΤΡΑΠΕΖΑ A. Ε. Υπό Ειδική Εκκαθάριση», που εδρεύει στην Αθήνα επί τη συμβολή των οδών Έσλινκαι Αμαλιάδος αρ. 20 κατά της παραπάνω κατηγορουμένης και ζήτησε να υποχρεωθεί η εν λόγωκατηγορούμενη να της καταβάλει σαράντα τέσσερα (44) € με επιφύλαξη ως χρηματική ικανοποίηση για τηνηθική βλάβη που έχει υποστεί λόγω του αδικήματος. Παράλληλα κατέθεσε τα υπ’ αριθμ. 1129348 &2868581 παράβολα δημοσίου.Κατά της παραστάσεως αυτής δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις.Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να επιτραπεί στην Πολιτικώς Ενάγουσα ναεκπροσωπηθεί στην παρούσα δίκη από τη συνήγορό της.Μετά από αυτά το Δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη παρουσία και του Γραμματέως κατήρτισε και ηΠρόεδρος δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την 40478/17 απόφαση του που έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την από 27/04/17 ειδική εξουσιοδότηση του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικούιδρύματος με την επωνυμία «________ ΤΡΑΠΕΖΑ A. Ε. Υπό Ειδική Εκκαθάριση» , της εγκαλούσας -Πολιτικούς Ενάγουσας – εταιρείας, επί της οποίας βεβαιώθηκε το -γνήσιο της υπογραφής της από τη δικηγόρο ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΜ/ΔΣΑ:31704 και αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση της εταιρείας (οδόςΈσλιν και Αμαλιάδος αρ.20 ), που αναγνώστηκε, η τελευταία εξουσιοδότησε τη δικηγόρο Αθηνών ΧΑΧΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με AM ΔΣΑ:30482 να εκπροσωπήσει την Πολιτικώς Ενάγουσα κατά τησυζήτηση της παραπάνω υπόθεσης που δικάζεται στο Δικαστήριο τούτο. Πρέπει επομένως να γίνει δεκτή ηεκπροσώπηση της Πολιτικώς Ενάγουσας μόνο από τη τελευταία συνήγορο της, κατ ’ ανάλογη εφαρμογή τωνδιατάξεων των άρθροον 42 §2, 68, 83 και 340 §2 του Κ.Π.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιτρέπει στην Πολιτικώς Ενάγουσα εταιρεία με την επωνυμία «________ ΤΡΑΠΕΖΑ A. Ε. ΥπόΕιδική Εκκαθάριση» να εκπροσωπηθεί στην παρούσα δίκη μόνο από τη συνήγορό της – δικηγόροΑθηνών ΧΑΧΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με AM ΔΣΑ:30482.Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.Μετά την απαγγελία της ανωτέρω αποφάσεως.Η Εισαγγελέας, αφού ζήτησε και έλαβε τον λόγο, είπε ότι η υπόθεση εισάγεται μετά από έφεση πουη κατηγορούμενη έχει ασκήσει κατά της υπ’ αριθ. 31483/15 αποφάσεως του ΜονομελούςΠλημμελειοδικείου Αθηνών, ανέπτυξε την έκθεση εφέσεως, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια τηνκατηγορία και δήλωσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τους μάρτυρες πουαναγράφονται στο τέλος του κατηγορητηρίου τα ονόματα των οποίων εκφώνησε η Πρόεδρος και βρέθηκανσπόντες.Η Πρόεδρος κατόπιν ζήτησε από την κατηγορούμενη γενικές πληροφορίες σχετικές με την πράξηπου της αποδίδεται και ταυτόχρονα της κατέστησε γνωστό ότι η απολογία της θα γίνει μετά το τέλος τηςαποδεικτικής διαδικασίας.

Η κατηγορούμενη έδωσε τις πληροφορίες που της ζητήθηκαν και δήλωσε ότι κλήτευσε μάρτυραυπερασπίσεως.Η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα της μάρτυρος υπερασπίσεως που έχει κλητευθεί η οποία βρέθηκεπαρούσα.Στο σημείο αυτό ο συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης αφού ζήτησε και έλαβε το λόγοδήλωσε ότι ο ισχυρισμός της υπεράσπισης είναι ότι οι συγκεκριμένες επιταγές ήταν προς εγγύηση, τιςέδωσε η εταιρεία «_______». Είναι ανύπαρκτη η αιτία, δεν υπάρχει δόλος.Η πληρεξούσια δικηγόρος της πολιτικώς ενάγουσας αφού της δόθηκε ο λόγος δήλωσε ότι δεν έχειπληρωθεί κανένα ποσό.Στο σημείο, αυτό προτάσει Εισαγγελέως και εντολή Προέδρου, ανεγνώσθησαν η εκκαλουμένη με ταπρακτικά της, τα αναγνωστέα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, καθώς και τα κάτωθι έγγραφα:1 )Δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 20092)

Το υπ’ αρ. 11124 ΦΕΚ3) Το υπ’ αρ. 106739/16 απόσπασμα του Μον. Πλημ. Αθηνών4) Αποτελέσματα αναζήτησης εγγράφων εταιρείας5) ΓΕάπό 27/04/17 επιστολή της PQH6) Η από 15/11/10 βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε.7) Το υπ’ αρ. 1111 ΦΕΚ 8) Δύο(2) επανεκτυπώσεις βεβαίωσης έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου9)Η από 05/03/2004 σύμβαση■’ ·.4 1θ)Το από 15/05/06 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης11 )Έξι (6) ένορκες βεβαιώσεις12) Εκτύπωση διαδικτύου13) Εκτύπωση διαδικτύου του ΕΘΝΟΣ . gr14) Δύο εξώδικες δηλώσεις – γνωστοποιήσεις15) Συγκριτικός τζίρος16) Το από 25/08/10 έγγραφο της εταιρείας «_______»17) Η υπ” αρ. 184/13 απόφαση του Μον. Πλημ. Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτροτν)18) Τρείς (3) αποφάσεις του Μον. Πλημ. Αθηνών (Διαδικασία Πιστωτικών Τίτλοον – 613/13, 619/13και 620/13)Ακολούθως προσήλθε η μάρτυρας υπερασπίσεως, η οποία σε σχετικές ερωτήσεις της Προέδρουαποκρίθηκε ότι ονομάζεται _______ _______ του _______, γεν. στην Αθήνα στις11/10/1974, κατοικεί στον Πειραιά Αττ. , Έλληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξη γνωρίζει την κατηγορουμένηκαι συγγενεύει με αυτήν.

Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του ΚώδικαΠοινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενη κατέθεσε: «Η κατηγορούμενη είναι μητέραμου. Το μαγαζί ήταν στη Λιβαδειά. Καταλάβαμε το πρόβλημα στις αρχές του 2010. Παρέδωσε ένα χρόνοπρίν την επιταγή, το 2009. Ένα χρόνο πρίν η εταιρεία έστελνε επιστολή που ζήταγε συγκεκριμένα ποσά μεαναγραφόμενη ημερομηνία. Τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν ποτέ. Ούτε τέλος του 2010 παρέδωσε. Εμείς δενκρατάγαμε στοκ, το μαζεύαμε και μετά τους τα στέλναμε. Έγιναν πολλές επικοινωνίες με την «_______» γιανα μας επιστρέφουν τις επιταγές, δεν τις επέστρεψαν, θεωρό) ότι η επιταγή παραδόθηκε από την «_______»στην «________» το 2009. Η τράπεζα θα είχε τα οικονομικά τους στοιχεία. Έχουμε βρει τις ίδιεςεγκυκλίους για Εθνική, για Εμπορική. Ο ισολογισμός της «_______» του 2008 και του 2009 ήταν αρνητικός,η τράπεζα θα το γνώριζε. Μάρτιο του 2004 η μητέρα μου είχε υπογράψει τη σύμβαση μέχρι οκτά> χρόνια.Μέχρι το 2009 έδινε επιταγές η μητέρα μου στη «_______», ήταν ομαλά τα πράγματα. Έδινε επιταγές ωςεγγύηση, παίρναμε τα εμπορεύματα, πληρωνόταν το αντίτιμο και επιστέφονταν η επιταγή. Δενκαταγγέλθηκε η σύμβαση από τη μητέρα μου. Κρατήσαμε το εμπόρευμα, το πουλήσαμε και το Μάρτιο του2012 κατεβάσαμε το σήμα τους. Δεν ξανά προμηθευτήκαμε ποτέ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ανάκλησητης επιταγής. Από τον τέταρτο του 2010 μέχρι τον εντέκατο του 2010 υπήρχαν επιταγές. Μας χρωστάει η«_______». Έχουμε δώσει περισσότερα χρήματα από τα εμπορεύματα.

Ήρθε η «_______» και μαςεπέστρεψε δύο επιταγές των πενήντα χιλιάδων ευρώ».Η κατηγορούμενη προσκλήθηκε από τη Πρόεδρο να απολογηθεί και είπε: «Οι επιταγέςεμφανίστηκαν το 2009. Το 2009 την είχα παραδώσει. Δίναμε τις επιταγές ένα εξάμηνο – ένα χρόνο πρίνπαραλάβουμε το εμπόρευμα, ©α παραλαμβάναμε το χειμώνα του 2010. Ούτε το καλοκαίρι του 2010 παραλάβαμε. Εγώ μία τράπεζα είχα τη «_______» και έναν προμηθευτή. Όλοι είχαμε το ίδιο θέμα,όλοι οι «FRANCHISING». Δεν ξέραμε ότι τις επιταγές τις έδινε αλλού ο «_______». Δεν είχε γίνειεκκαθάριση για να ξέρουμε ότι χρωστάμε. Μας ξένισε όταν άρχισαν να μας λένε «είναι τα εμπορεύματαστα τελωνεία» και είχαμε αρχίσει να μην παραλαμβάνουμε. Εμένα με ειδοποίησε ο Διευθυντής της«_______». Δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Είχα ένα μπλοκ σαράντα φύλλων και δεν όφειλατίποτα. Εγώ έκανα το μαγαζί γιατί ήμουν χήρα. Έχει κλείσει η εταιρεία τώρα. Είμαι πολύ στενοχωρημένηγι’ αυτήν την εταιρεία, δεν χρωστάγαμε πουθενά. Έβλεπε το τζίρο της προηγούμενης χρονιά η «_______» καιμας έστελνε αναλόγως το εμπόρευμα. Μόνο τη «_______» είχα προμηθευτή».Περαιτέρω, η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθείσυμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξετη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας, στην οποία δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, είπε ότι ήδη έχει γίνειδεκτή η έφεση κατά το τυπικό της μέρος με την υπ” αρ. 5937/13-02-17 απόφαση του Δικαστηρίου τούτουκαι περαιτέρω πρότεινε να κηρυχθεί η κατηγορούμενη αθώα λόγω αμφιβολιών, μη ύπαρξη δόλου.Η πληρεξούσια δικηγόρος της Πολιτικώς Ενάγουσας ζήτησε την ενοχή της κατηγορουμένης. 4Ο συνήγορος της κατηγορουμένης, αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπιση, και δήλωσε ότισυντάσσεται με την Εισαγγελική πρόταση. Η κατηγορούμενη ρωτήθηκε από την Πρόεδρο εάν έχει να προσθέσει οτιδήποτε για την υπεράσπισήτης και απάντησε αρνητικά.Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και του Γραμματέως του,κατήρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 40478/17 απόφασή του που έχειως εξής:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η έφεση έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη και ήδη έχει γίνειδεκτή κατά το τυπικό της μέρος μ^την υπ’ αρ. 5937/13-02-17 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου και ναεξεταστεί η υπόθεση κατ’ ουσίαν, Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο,καθώς και από την κατάθεση της μάρτυρος υπερασπίσεως. που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο, σεσυνδυασμό με την απολογία της κατηγορουμένης και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και τοΔικαστήριο πείστηκε ότι Κατά τη διάταξη του άρθρου 79 παρ. 1 του Ν. 5960/1933 «περίεπιταγής», όπως η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ.1325/1972 ορίστηκε ότι, «εκείνος που εκδίδει επιταγή μη πληρωθείσα επίπληρωτή παρά τω οποίω δεν έχει αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια, κατά τονχρόνο της έκδοσης της επιταγής ή της πληρωμής αυτής, τιμωρείται μεφυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκαχιλιάδων δραχμών».

Κατά το ίδιο άρθρο 79 παρ. 1 του άνω Ν. 5960/1933,μετά και την προσθήκη παραγράφου 5 σε αυτό με το άρθρο 4 παρ.1 περ. ατου Ν. 2408/1996, ορίζεται πλέον ότι «εκείνος ο οποίος εκδίδει επιταγή πουδεν πληρώθηκε από πληρωτή γιατί δεν είχε διαθέσιμα κεφάλαια κατά τοχρόνο εκδόσεως της επιταγής ή της πληρωμής της, τιμωρείται με φυλάκισητουλάχιστον τριών μηνών». Από τη διάταξη αυτή, από την οποία απαλείφθηκετο «εν γνώσει» της προηγούμενης ρυθμίσεως, προκύπτει ότι, το έγκλημα τηςεκδόσεως ακάλυπτης επιταγής είναι τυπικό και για τη στοιχειοθέτησή τουαπαιτείται αντικειμενικά μεν, α) έκδοση τυπικά έγκυρης επιταγής, δηλαδήσυμπλήρωση επί του εντύπου της επιταγής των στοιχείων που προβλέπονταιστο νόμο, β) υπογραφή του εκδότη, στη θέση υπογραφής του εκδότη,αδιάφορα αν η επιταγή εκδίδεται για ατομικό του χρέος και σύρεται επίπροσωπικού του λογαριασμού ή για χρέος άλλου και εταιρίας πουεκπροσωπείται από αυτόν και σύρεται επί λογαριασμού του άλλου ή τηςεταιρίας, γ) εμπρόθεσμη εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμή και δ) έλλειψηαντίστοιχων διαθεσίμων κεφαλαίων στον πληρωτή, τόσο κατά το χρόνοέκδοσης, όσο και κατά το χρόνο εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή,υποκειμενικά δε, δόλος, η ύπαρξη του οποίου δεν απαιτείται να αιτιολογείταιιδιαιτέρως, για δε την ύπαρξή του αρκεί η γνώση του εκδότη για την έλλειψηδιαθεσίμων κεφαλαίων. Με την νέα δηλαδή ρύθμιση, αρκεί ο απλός (ήενδεχόμενος) δόλος και δεν απαιτείται άμεσος δόλος, με την έννοια της ενγνώσει ορισμένου περιστατικού τέλεσης της πράξεως.

Άρα, για να είναι,δηλαδή, αξιόποινη η πράξη της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, αρκεί οεκδότης αυτής σε επίπεδο γνωστικό να γνωρίζει ακόμη και ως ενδεχόμενο καισε επίπεδο βουλητικό να επιδιώκει ή απλά να αποδέχεται όλα τα απαιτούμεναστοιχεία για την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του εν λόγωεγκλήματος, μεταξύ των οποίων είναι και η έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων(ΑΠ 296/2015, NOMOS). Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα που νομίμωςαναγνώστηκαν στο ακροατήριο, την ένορκη κατάθεση της μάρτυραυπερασπίσεως, η οποία δόθηκε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, τηναπολογία της κατηγορουμένης και την εν γένει αποδεικτική διαδικασία,προέκυψαν τα ακόλουθα: Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης μετην επωνυμία «_______ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», της οποίας νόμιμηεκπρόσωπος τυγχάνει η κατηγορουμένη, δραστηριοποιείται επαγγελματικάστο χώρο του λιανικού εμπορίου ειδών ιματισμού και στις 5-3-2004συνεβλήθη με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «_______ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣΕΝΔΥΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «_______ Α.Ε.Ε.», με σύμβαση δικαιόχρησης(franchising) διανομής, δυνάμει της οποίας ανέλαβε αποκλειστικά την εμπορίαπροϊόντων από το κατάστημά της. Στα πλαίσια της ως άνω συμβάσεως καιτης εν γένει επαγγελματικής συνεργασίας των δύο εταιριών, συμφωνήθηκε ότιη κατηγορουμένη, νόμιμη εκπρόσωπος της άνω μονοπρόσωπης εταιρίαςπεριορισμένης ευθύνης, θα εξέδιδε επιταγές ποσού ανάλογου με το τζίρο τουπροηγούμενου έτους σε διαταγή της ανωτέρω ανώνυμης εταιρίας, ωςεγγύηση για την προμήθεια εμπορευμάτων του επόμενου έτους, όταν, δε, ημονοπρόσωπη ανωτέρω εταιρία πωλούσε προϊόντα ανάλογης αξίας μεέκαστη επιταγή, η ρηθείσα ανώνυμη εταιρία, κατόπιν άδειας τηςαντισυμβαλλόμενης της εταιρίας, της οποίας νόμιμη εκπρόσοτπος τυγχάνει ηκατηγορουμένη, κυκλοφορούσε την αντίστοιχη επιταγή προς πληρωμή.

Το μήνα Μάρτιο του έτους 2009, η κατηγορουμένη, υπό την προεκτεθείσαιδιότητά της, προέβη εγκαίρως σε παραγγελίες ετοίμων ενδυμάτων για τηνπερίοδο άνοιξη-καλοκαίρι του έτους 2010 και για το σκοπό αυτό προέβη στηνέκδοση της επίμαχης υπ’ αριθμ. 20101295-2 μεταχρονολογημένης επιταγήςτης τράπεζας _______ _______ _______ Α.Ε., ποσού 37.000 ευρώ, μεαναγραφόμενη ημερομηνία εκδόσεως την 31 η-10-2010, σε διαταγή τηςρηθείσας ανώνυμης εταιρίας, ως προκαταβολή έναντι των παραγγελιώναυτών. Την εν λόγω επιταγή, η κατηγορουμένη παρέδωσε στην «_______Α.Ε.Ε.», η οποία, όμως, ουδέποτε εκτέλεσε τις παραγγελίες για την εν λόγωπερίοδο, όπως μετά λόγου γνώσεως κατέθεσε η μάρτυρας τηςκατηγορουμένης ________ _________, θυγατέρα αυτής, διότι ήδη ηανωτέρω λήπτρια των επιταγών ανώνυμη εταιρία, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η «_______ Α.Ε.Ε.»,μεταβίβασε την ένδικη επιταγή στις 27-11-2009 στην ανώνυμη τραπεζικήεταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _______ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καιτο διακριτικό τίτλο «_______», της οποίας η πολιτικώς ενάγουσα έχει ήδη καταστεί ειδική διάδοχος, ως αξία σε ενέχυρο, η δε ρηθείσα τράπεζα κατέβαλετο αντίτιμο της επιταγής στην λήπτρια εταιρία «_______ Α.Ε.Ε.» καιεξακολούθησε να τη χρηματοδοτεί μέσω της χορήγησης διαδοχικών δανείων,δεχόμενη από αυτήν ως ενέχυρο επιταγές τρίτων προσώπων και δηφερέγγυων επιχειρήσεων, με τις οποίες η λήπτρια εταιρία είχε καταρτίσει συμβάσεις δικαιόχρησης-διανομής (franchising). Επομένως, εφόσοναποδείχθηκε ότι ουδέποτε παραδόθηκαν εμπορεύματα από την ανωτέρωλήπτρια εταιρία προς την ανακόπτουσα, πλήρως αποδείχθηκε, συνακόλουθα,ότι δεν υφίστατο έννομη σχέση (αιτία) μεταξύ της εκδότριας της ένδικηςεπιταγής κατηγορουμένης ως νομίμου εκπροσώπου της ανωτέρωμονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και της λήπτριας εταιρίας.Περαιτέρω, από τα προμνησθέντα αποδεικτικά μέσα, προέκυψε ότι ηανωτέρω ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _______ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «_______», της οποίας ειδικήδιάδοχος έχει ήδη καταστεί η πολιτικώς ενάγουσα, έλαβε την επίδικημεταχρονολογημένη επιταγή ως ενέχυρο, χωρίς να ζητήσει και να λάβειεπαρκή παραστατικά, που να πιστοποιούν την αιτία έκδοσης αυτής.

Και ναι μεν, η μη συμμόρφωση προς τις σχετικές εγκυκλίους των τραπεζών περίπροσκομιδής τιμολογίων ή άλλων στοιχείων, από τα οποία θα αποδεικνύεταιεμπορική συναλλαγή, με την οποία συνδέονται οι προηγούμενοι υπογράφειςτης επιταγής, δεν επιβάλλεται πάντοτε, αλλά μόνο όποτε τα καταστήματα τηςτράπεζας το κρίνουν αναγκαίο και οποιαδήποτε εγκύκλιος ή τραπεζικήπρακτική έχει σχέση με την εσωτερική λειτουργία των διαφόρωνκαταστημάτων της τράπεζας και δεν έχει ισχύ νόμου, με αποτέλεσμα να μηγεννώνται δικαιώματα και υποχρεώσεις από αυτές (ΕφΑΘ 2009/2009, ΕλλΔικ2010, 154), στην υπό κρίση περίπτωση, όμως, λαμβανομένου υπόψη ότιόπως προκύπτει από τα νομοτύπως αναγνωσθέντα δημοσιεύματα τουέντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, από το μήνα Ιούλιο του έτους 2009, ηλήπτρια εταιρία «_______ Α.Ε.Ε.» αντιμετώπισε σοβαρότατα οικονομικάπροβλήματα, τα οποία οδήγησαν σε δυσχέρειες στη συνεργασία της με γνωστές κι επώνυμες εταιρίες ενδυμάτων και υποδημάτων του εξωτερικού,των οποίων τα προϊόντα αντιπροσώπευε στην Ελλάδα, ενώ κατά το χρόνοπου η ανωτέρω τράπεζα απέκτησε λόγω ενεχύρου την επίδικη επιταγή, είχεήδη γίνει ευρέως γνωστή η ολοκληρωτική οικονομική κατάρρευση τηςλήπτριας εταιρίας, αντίκειται στη λογική η εν λόγω τράπεζα, με την οποίασυνεργαζόταν η ανωτέρω λήπτρια εταιρία, κατά το χρόνο κτήσης τηςεπιταγής, να μην αποδύθηκε σε έλεγχο των οικονομικών στοιχείων τηςλήπτριας, από τον οποίο, άνευ αμφιβολίας, διαπίστωσε την αφερεγγυότητατης λήπτριας, προς τούτο, δε, όφειλε να διερευνήσει, με την εκ μέρους τηςλήπτριας προσκομιδή σχετικών παραστατικών, όπως λ.χ. τιμολογίων, εάν,ενόψει της οικτρής οικονομικής της θέσεως, ήταν σε θέση να διενεργήσειεμπορικές συναλλαγές, στα πλαίσια των οποίων εκδίδονταν επιταγές απόφερέγγυες εταιρίες, όπως η άνω μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένηςευθύνης, της οποίας η κατηγορουμένη τύγχανε νόμιμη εκπρόσωπος.

Αντιθέτως, όμως, η τράπεζα αυτή, της οποίας η πολιτικώς ενάγουσα έχει ήδηκαταστεί ειδική διάδοχος, έλαβε στην κατοχή της την επίμαχη επιταγή, ηοποία και όταν εμφανίστηκε προς πληρωμή στις 5-11-2010, δεν πληρώθηκεελλείψει αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων της εκδότριας μονοπρόσωπηςεταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της οποίας η κατηγορουμένη τυγχάνεινόμιμη εκπρόσωπος. Ενόψει των προεκτεθέντων, δημιουργούνται, έστω καιελάχιστες αμφιβολίες για το δόλο, με το προεκτεθέν στη μείζονα σκέψη τηςπαρούσας, περιεχόμενο, που απαιτείται ως στοιχείο της υποκειμενικήςυπόστασης του προβλεπόμενου στη διάταξη του άρθρου 79 του Ν.5960/1933 αδικήματος της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής.

Δηλονότι, δενπροέκυψε κατά τρόπον αναμφίλεκτο και μη επιδέχοντα αμφισβήτηση ότι ηκατηγορουμένη, ως νόμιμη εκπρόσωπος της εκδότριας εταιρίας με τηνεπωνυμία «_______  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», είχε, τόσο κατά το χρόνοέκδοσης, όσο και κατά το χρόνο εμφάνισης της ένδικης επιταγής προςπληρωμή, γνώση για την έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων. Και παρίσταται, μεν,αδιάφορη η αιτία έκδοσης της επιταγής για τη θεμελίωση του εν λόγωεγκλήματος, διότι το αδίκημα του άρθρου 79 του Ν. 5960/1933, ενόψει τηςφύσεως της επιταγής ως χρηματικού μέσου πληρωμής και της ανάγκηςπροστασίας των συναλλαγών, πραγματώνεται με μόνη την έκδοση και μηπληρωμή της ακάλυπτης επιταγής χωρίς να ασκεί επιρροή η εσωτερική σχέση μεταξύ εκδότη και λήπτη της επιταγής, δεδομένου ότι στο πεδίο τουποινικού δικαίου και το αξιόποινο δεν επηρεάζεται από το υποστατό και τοκύρος της αιτίας εκδόσεως και μη πληρωμής της τυπικά έγκυρης τραπεζικήςεπιταγής, ωστόσο δημιουργούνται, έστοτ και ελάχιστες αμφιβολίες για το δόλοτης κατηγορουμένης ως προς την ύπαρξη διαθεσίμων κεφαλαίων κατά τοχρόνο της (πραγματικής) έκδοσης της επίδικης μεταχρονολογημένηςεπιταγής, ενόψει του ότι στην από το έτος 2004 συνεργασία της με τη λήπτριαεταιρία «_______ Α.Ε.Ε.» δεν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα στη μεταξύ τουςκαταρτισθείσα σύμβαση franchising αλλά αυτά ανέκυψαν σε χρόνομεταγενέστερο της παράδοσης της επιταγής και, επομένως, εάν η εταιρία τηςκατηγορουμένης είχε εγκαίρως και κατά την προσήκουσα λειτουργία τηςσύμβασης αυτής προμηθευθεί εμπορεύματα, η επιταγή θα πληρωνόταν,όπως και κατά το παρελθόν, κανονικά, όσο και κατά το χρόνο της πληρωμήςαυτής (5-11-2010), οπότε και πλέον η λήπτρια είχε περιέλθει σε αδυναμίαεκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων έναντι της μονοπρόσωπηςεταιρίας περιοσμένης ευθύνης «_______ Γ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»,αφήνοντας την τελευταία έκθετη, προσέτι, δε, λαμβανομένης υπόψη και τηςπροπεριγραφείσας συμπεριφοράς της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ _______ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «_______», η οποία έλαβετην επιταγή από τη ρηθείσα λήπτρια σε γνώση (θετική) της έλλειψης έννομηςσχέσης (αιτίας) μεταξύ των προαναφερθεισών εταιριών.Επομένως, ηκατηγορουμένη πρέπει να κηρυχθεί αθώα λόγω αμφιβολιών ως προς τηνύπαρξη του δόλου ως στοιχείου της υποκειμενικής υπόστασης του άρθρου 79του Ν. 5960/1933, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με παρούσα την εκκαλούσα – κατηγορούμενη _______ _______ του_______ και της _______, γεννήθηκε στον _______ _______ το 1951, κάτοικο Πειραιά επί της οδού _______ αρ. _______, ΑΑ.Τ.:ΑΚ _______. Πειραιά, Α.Φ.Μ._______, Δ.Ο.Υ.:Γ’ Πειραιά.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση, που ασκήθηκε την 02/04/15. με αριθμ. 3591 κατά της 31483/02-04-15αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την κατηγορούμενη αθώα (διατηρεί αμφιβολίες για το δόλο), του ότι: Στην Αθήνα, στις 31-10-2010, ως νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας με τηv επωνυμία «_______  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», εξέδωσε εμπρόθεση επιταγή που δεν πληρώθηκε στον κομιστή γιατί δεν είχε τααντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής και πιο συγκεκριμένα εξέδωσε με πρόθεση την επιταγήαρ. 20101295-2, με ημερομηνία εκδόσεως την 31-10-2010, για ναπληρωθεί από την τράπεζα _______ _______ _______ ΑΕ, για το χρηματικό ποσό των [37.000,00] ευρώ, σε διαταγή της εταιρείας με τηνεπωνυμία «________ ΑΕΕ», νομίμως περιελθούσας με οπισθογράφηση την εγκαλούσα εταιρεία με την επωνυμία «________ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)», που εκπροσωπείται νόμιμα και είναι νόμιμη κομίστρια. Και αφού, εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 5-11-2010 δεν πληρώθηκεαπό την π\ηρώτρια Τράπεζα γιατί δεν υπήρχε αντίκρισμα. ςΑπαλλάσσει την εγκαλούσα από την πληρωμή των δικαστικών εξόδων και τελών της προκείμενηςδίκης.Γίνεται μνεία ότι μετά από την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν την έκδοση κάθε απόφασης,δίδονταν ο λόγος κατά σειρά σε όλους του παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στηνκατηγορούμενη.Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 07/12/17

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία