fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ TOY ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τακτική Διαδικασία

Αριθμός Απόφασης 244/2015

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Μαρία Τσακίρη/ Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Πρωτοδικείου, και από τη Γραμματέα, Φλωράντα Παπουτσή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5-6-2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: _____________ ___________ του ________, κατοίκου _______, επί της οδού _________ αρ. ___, για τον οποίο παραστάθηκε στο Δικαστήριο η Πληρεξούσια Δικηγόρος του, Ευγενία Παπασυμεών, μόνο για την υποβολή αιτήματος αναβολής της υπόθεσης, μετά την απόρριψη του οποίου, αποχώρησε.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «__________ _________ _________ _________  ________ & ____________ _________» και το διακριτικό τίτλο «___________ _____», που εδρεύει στην _______ _________ ________, Γραφείο ___, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο διά της Πληρεξούσιας Δικηγόρου της, Δήμητρας Τόμπρα, η τελευταία δε για την παράστασή της ενώπιον του ακροατηρίου κατέθεσε το υπ αρ. Π0304423/2015 γραμμάτιο προκαταβολής του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 21-3-2013 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμ. καταθ. δικογρ. 164/2013, προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο της 9-5-2014, και κατόπιν αναβολής για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η Πληρεξούσια Δικηγόρος της καθ’ ης η ανακοπή ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις έγγραφες προτάσεις της.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 29-3-2013 βεβαίωση του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, Μιχαήλ Κανέλλου, στο περιθώριο του αντιγράφου της ανακοπής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση κάτω από αυτό, που επιδόθηκε στην καθ’ ης η ανακοπή και το οποίο αυτή προσκομίζει, η συζήτηση της κρινόμενης ανακοπής επισπεύδεται με επιμέλεια του ανακόπτοντος. Ο ανακόπτων, όμως, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου πινακίου στην ορισθεΐσα μετ’ αναβολή δικάσιμο που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας ζήτησε δια της ως άνω Πληρεξούσιας Δικηγόρου του, μόνο την αναβολή της συζήτησης, η οποία δεν έγινε δεκτή από το Δικαστήριο, εν συνεχεία δε η εν λόγω δικηγόρος αποχώρησε από το ακροατήριο. Συνεπώς, αυτός θεωρείται ότι δεν έχει εμφανισθεί καθόσον, κατά τη διάταξη του άρθρου 280 παρ. 2 ΚΠολΔ, θεωρείται ότι δεν εμφανίζεται ο διάδικος που ζητεί μόνο αναβολή, η οποία δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Επομένως, πρέπει να δικαστεί ερήμην, ενόψει του ότι η αναβολή της συζήτησης και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση ως προς όλους τους διαδίκους (άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ).

Σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 632 § 3 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε πριν απαλειφθεί με τις διατάξεις του Ν. 4055/2012 «αν η διαφορά από την απαίτηση για την οποία έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωμής, δικάζεται σύμφωνα με ειδική διαδικασία, η ανακοπή εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της ειδικής αυτής διαδικασίας». Ήδη με το άρθρο 14§1 του Ν. 4055/2012, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 110§20 του ίδιου νόμου ισχύει από 12-5-2012, η ανωτέρω διάταξη απαλείφθηκε ενώ στην παράγραφο 2 του άρθρου 632 ΚΠολΔ ορίσθηκε ότι η ανακοπή «εκδικάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 643 και 591 §1 περ. α’ ΚΠολΔ». Ενόψει της διατύπωσης αυτής δημιουργείται ασάφεια αναφορικά με την τηρητέα διαδικασία διότι αφενός μεν ο νομοθέτης δεν καθιέρωσε συνολικά ως προς την εκδίκαση της ανακοπής την ειδική διαδικασία των άρθρων 635 επ. ΚΠολΔ αφετέρου παραπέμποντας στο άρθρο 591 §1 περ. α’ ΚΠολΔ (η οποία περαιτέρω παραπέμπει στις γενικές διατάξεις της τακτικής διαδικασίας) δεν απέκλεισε την εφαρμογή των γενικών διατάξεων. Η δε λακωνική διατύπωση της εισηγητικής έκθεσης του Ν. 4055/2012 ότι «προβλέπεται ότι η ανακοπή θα συζητηθεί … με τη διαδικασία των πιστωτικών τίτλων…» δεν επεξηγεί τη νέα ως άνω διάταξη του άρθρου 632 § 2 ΚΠολΔ. Ενόψει τούτων, παρά την κατάργηση της παραγράφου 3 του άρθρου 632 ΚΠολΔ, η ειδικότερη φύση της απαίτησης καθορίζει την τηρητέα διαδικασία που είναι καταρχήν η τακτική, εκτός αν για τη διάγνωση της διαφοράς (απαίτησης) εφαρμόζεται άλλη ειδική διαδικασία, οπότε εφαρμόζεται αυτή.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο ανακόπτων ζητεί με την κρινόμενη ανακοπή να ακυρωθεί για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους η με αριθμό 164/2013 Διαταγή Πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, με την οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην καθ’ ης η ανακοπή, το ποσό των 116.000 ευρώ, για απαίτηση που προέρχεται από το από 16-5-2011 ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους και διακανονισμού οφειλής, Η ανακοπή αυτή ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (632 παρ.1 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 6-3-2013 (βλ. την απ’ αρ. 8611/6-3-2013 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Χαλκίδας, Αντώνιου Αντωνίου), ενώ η κρινόμενη ανακοπή κατατέθηκε ενώπιον της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου και επιδόθηκε στην καθ’ ης εμπροθέσμως στις 29-3-2013 (βλ. την υπ αρ. 164/2013 έκθεση κατάθεσης δικογράφου της κρινόμενης ανακοπής και το προσκομιζόμενο από την καθ’ ης αντίγραφο αυτής, με την επ’ αυτής με ημερομηνία 29-3-2013 βεβαίωση του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, Μιχαήλ Κανέλλου στο περιθώριο του αντιγράφου της). Αρμόδια δε και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 625, 632 παρ.1 ΚΠολΔ), κατά την τακτική διαδικασία, κατά την οποία εκδικάζεται η διαφορά από την απαίτηση, για την οποία εκδόθηκε η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, σύμφωνα και με τα εκτιθέμενα στην ως άνω μείζονα σκέψη. Επειδή όμως ο ανακόπτων ερημοδικεί κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και η θέση του ταυτίζεται δικονομικά με εκείνη του ενάγοντος, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη ανακοπή χωρίς να ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας των λόγων της και να επικυρωθεί η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 272 παρ. 1 ΚΠολΔ (βλ. ΠΠρΘεσσαλ. 6152/2013 ΤΝΠ Νόμος). Τέλος, ο ανακόπτων πρέπει να καταδικαστεί λόγω της ήττας τους στα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης (άρθρα 106,176 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), ενώ λόγω της ερημοδικίας του πρέπει να ορισθεί το νόμιμο προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση άσκησης εκ μέρους του ανακοπής ερημοδικίας (501, 502 παρ.1 και 505 παρ.2 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του ανακόπτοντος.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ τη με αριθμό 164/2013 διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον ανακόπτοντα στα δικαστικά έξοδα της καθ’ ης, τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στη Χαλκίδα, στις 23.Ιουλίου 2015, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και της Πληρεξούσιας Δικηγόρου της καθ’ ης η ανακοπή.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία