fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης

7320/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Στεργίου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ιωάννα Κουφογιαννάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Ιουνίου 2018, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ενάγοντος: ________ __________ του __________, κατοίκου ______ ________ ________ (οδός ___________ αριθμ. ____), ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου, Ουρανίας Μποζίκη, δυνάμει του υπ’ αριθμ. 2456/24-4- 2018 ειδικού πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Πειραιώς, Ευθυμίας Ανδριανάκου.

Της εναγομένης: _________ ______ (_____ _______) του _____ (______), κατοίκου _______ _________ (οδός ________ αριθμ. _____), η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου, Μαρίας Κανακάκη.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 13-11-2017 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με γενικό αριθμό κατάθεσης 597272/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 10198/2017, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 5-3-2018 και γράφτηκε στο πινάκιο. Το Δικαστήριο, κατά τη δικάσιμο εκείνη, ανέβαλε την συζήτηση της υπόθεσης για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

  1. Από το συνδυασμό των άρθρων 16 και 14 ΑΚ, προκύπτει ότι το διαζύγιο διέπεται από το δίκαιο που διέπει τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων, ήτοι κατά σειρά: α) από το δίκαιο της κοινής, κατά τη διάρκεια του γάμου, ιθαγένειας των συζύγων, εφόσον ο ένας τη διατηρεί, β) από το δίκαιο της τελευταίας, κατά τη διάρκεια του γάμου, κοινής συνήθους διαμονής τους και γ) από το δίκαιο με το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα, πλην, όμως, κρίσιμο χρονικό σημείο για τη διαπίστωση της συνδρομής και των τριών αυτών συνδετικών στοιχείων, με τη σειρά που καθορίζει η διάταξη του άρθρου 14 του ίδιου Κώδικα, είναι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ίδιου Κώδικα, ο χρόνος έναρξης της διαδικασίας του διαζυγίου, ο οποίος συμπίπτει με το χρόνο άσκησης της σχετικής αγωγής (ΕφΑΘ 8047/1990 ΤΝΠ Νόμος). II. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1439 παρ. 3 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3719/2008 «εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς επί δύο τουλάχιστον χρόνια ο κλονισμός τεκμαίρεται αμάχητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος του κλονισμού αφορά το πρόσωπο του ενάγοντος. Η συμπλήρωση του χρόνου της διάστασης υπολογίζεται κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής και δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων». Από τις διατάξεις αυτές, που καθιερώνουν ως λόγο διαζυγίου τον αντικειμενικό κλονισμό της έγγαμης σχέσης των συζύγων, προκύπτει ότι, εφόσον αποδειχτεί η διετής διάσταση, η οποία υπολογίζεται αναδρομικά από το χρόνο της πρώτης στο ακροατήριο συζήτησης της αγωγής, τεκμαίρεται αμάχητα ο κλονισμός των σχέσεων των συζύγων και το Δικαστήριο προχωρεί, μετά και τη διαπίστωση της πρόθεσης για διάσταση, στη λύση του γάμου. Ως διάσταση, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοείται εκείνη, κατά την οποία οι σύζυγοι απομακρύνονται φυσικώς και ψυχικώς μεταξύ τους, με τη θέληση να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου. Η υποκειμενική πρόθεση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης (ψυχικό στοιχείο) δεν αρκεί να αποτελεί ενδόμυχη διάθεση ή επιθυμία, αλλά πρέπει να εκδηλώνεται και εξωτερικά. Συνήθως η διάσταση συνοδεύεται και από τη διακοπή να κατοικούν ή να διαμένουν οι σύζυγοι στην ίδια οικία, είναι ωστόσο νοητή αυτή (η διάσταση), έστω και αν συνεχίζουν εκείνοι να κατοικούν ή να διαμένουν στην ίδια οικία, σε διαφορετικούς βέβαια χώρους της. Ουδόλως ελλείπει η διάσταση όταν παρεμβάλλονται μικρές διακοπές από άλλους λόγους, που δεν αναιρούν τη σταθερή εξακολουθητικά υπάρχουσα πρόθεση διάσπασης του συζυγικού δεσμού (ΑΠ 242/2015 ΕφΑΔ 2015, 324, ΑΠ 1679/2014 ΧρΙΔ 2015, 426, ΑΠ 779/2014 ΧρΙΔ 2014, 670).
  2. Ο εναγών, με την κρινόμενη αγωγή του, ζητεί τη λύση του γάμου του με την εναγομένη, για το λόγο ότι βρίσκονται σε διάσταση, με οριστική πρόθεση διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, συνεχώς και αδιαλείπτως για χρονικό διάστημα, που υπερβαίνει τα δύο έτη, από την οποία (διάσταση) τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης τους, καθώς και να επιβληθούν σε βάρος της εναγομένης τα δικαστικά του έξοδα. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα, η κρινόμενη αγωγή αρμοδίως εισάγεται καθ’ ύλην και κατά τόπον ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 17 αρ. 1, 22 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία (άρθρα 592 παρ. Ια’, 593-613 επ. του ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438 και 1439 παρ. 3 του ΑΚ και 176 του ΚΠολΔ, διότι ναι μεν οι διάδικοι δεν έχουν κοινή ιθαγένεια, καθόσον ο ενάγων έχει την ελληνική και η εναγομένη την αλβανική ιθαγένεια (βλ. την με ημερομηνία 30-10-2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών), όμως προκύπτει ότι ο τόπος της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους ήταν στην ______ ________ _________ (βλ. ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο της μάρτυρα της εναγομένης) και επίσης η εναγομένη κατοικεί οτην Καλλιθέα Αττικής, συνεπώς, το δίκαιο με το οποίο οι σύζυγοι συνδέονται στενότερα, κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας του διαζυγίου, ο οποίος συμπίπτει με το χρόνο άσκησης της αγωγής, είναι το ελληνικό. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
  • Από την ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο της μάρτυρα της εναγομένης (ο ενάγων δεν επιμελήθηκε την εξέταση μάρτυρα), η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης καθώς και από τα έγγραφα που νομίμως επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν, στις 13-9-2001, νόμιμο πολιτικό γάμο, στο Δημαρχείο ______ ________ _________ (βλ. ακριβές φωτοαντίγραφο της με αριθμό 84/ΚΠ/2001 ληξιαρχικής πράξης γάμου, που συνέταξε η Ληξίαρχος του Δήμου _____ _________ _______), από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, τον ______ _________ (που γεννήθηκε στις ___________) και την Ευφροσύνη Σκαρτάδου (που γεννήθηκε στις ____________). Η έγγαμη σχέση τους διασπάστηκε από τις 26-6-2015, οπότε η εναγομένη αποπέμφθηκε από τον εναγόμενο από την συζυγική τους οικία στην ____ _________ (βλ. ένορκη κατάθεση στο ακροατήριο της μάρτυρα της εναγομένης), όπου διέμεναν με τα τέκνα τους, με οριστική πρόθεση διακοπής της έγγαμης συμβίωσής τους και από τότε οι διάδικοι ζουν σε χωριστές κατοικίες. Η διάσταση αυτή συνεχίστηκε έκτοτε, χωρίς διακοπή, μέχρι την συζήτηση της υπό κρίση αγωγής, με τη θέληση να μην έχουν πλέον κοινωνία βίου. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, αποδείχθηκε η διάσταση των διαδίκων συζύγων συνεχώς από διετίας τουλάχιστον, πριν από την παρούσα συζήτηση της ένδικης αγωγής (βλ. για το χρόνο υπολογισμού της διάστασης αναδρομικώς από το χρόνο συζήτησης της υπόθεσης, κατά τον οποίο, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 68, 69, 234, 269 και 281 ΚΠολΔ, κρϊνεται το κεκτημένο του καταγόμενου στη δίκη δικαιώματος, ΑΠ 362/2008 ΕΠολΔ 2008, 532, ΑΠ 171/2007 ΝοΒ 2009, 539, ΑΠ 1849/2005 ΕλλΔνη 2006, 458), Από αυτήν δε (υπερδιετή διάσταση), τεκμαίρεται αμάχητα ο ισχυρός κλονισμός των μεταξύ τους σχέσεων, χωρίς να ενδιαφέρει ποιά περιστατικά οδήγησαν στη φυσική και ψυχική αποξένωσή τους, αρκούντος του γεγονότος ότι η διάσταση στη συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι επήλθε, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη νομική σκέψη της παρούσας. Η εναγομένη, με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αλλά και προτάσεις της, συνομολόγησε τη διετή διάστασή της με τον ενάγοντα, η ομολογία της, δε, αυτή εκτιμάται ελεύθερα, σε συνδυασμό με τις λοιπές αποδείξεις (άρθρο 597 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του ν. 4335/2015, ΦΕΚ Α’ 87/23-7-2015 σε συνδ. με άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ. 4 του ίδιου νόμου). Συνακόλουθα, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να απαγγελθεί η λύση του γάμου μεταξύ των διαδίκων, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Τέλος, πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά τους έξοδα, λόγω της συζυγικής σχέσης τους (σημειωτέον ότι το άρθρο 179 εδ. α’ του ΚΠολΔ εφαρμόζεται όταν ο γάμος των διαδίκων δεν έχει εισέτι λυθεί αμετακλήτως, όπως στην προκειμένη περίπτωση, βλ. Κεραμέα-Κονδύλη-Νϊκα, ΕρμΚΠολΔ, τομ. I, υπό άρθρο 179, αριθμ. 2, ΜΠρΠατρ 753/2015 ΕφΑΔ 2015, 779).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή.

Απαγγέλει τη λύση του πολιτικού γάμου των διαδίκων, ο οποίος τελέστηκε, στις ___ ___________ ______, στο Δημαρχείο _______ ________ __________.

Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά τους έξοδα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις 6-7-2018.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία