fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1310 /2004
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ευσεβία Λιακοπούλου, Πρωτόδικη , την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα, Γεωργία Κατσιρώδη .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Δεκεμβρίου 2003 , για να δικάσει την υπόθεση :

Του αιτούντα : __________ ___________ του __________, κατοίκου __________ ___________, οδός _________ , αριθμός ___, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Χαρούλα Κωνσταντινίδου – Σταυροπούλου .

Του προσθέτως παρεμβαίνοντα : _________ __________ του ________ , κατοίκου _________, οδός ________ αριθμός _ – _________ , ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Μαρίνα Τούντα.

Ο αϊτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 20-05-2003 αίτηση , η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό 83336/4101/2003 , προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στη δικάσιμο της 07-­10-2003 όταν και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ( 18-12-2003) και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντα ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του.

Ο προσθετούς παρεμβαίνων ζητεί να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται, στην πρόσθετη παρέμβαση που άσκησε στο ακροατήριο και εμπεριέχονται  στις προτάσεις του.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην κρινόμενη αίτησή του ο αιτών εκθέτει ότι ο ίδιος, ο _________ __________ και ___________ __________ είναι ομόρρυθμα μέλη της εδρεύουσας στην ________ εταιρείας με την επωνυμία ”___________ – ___________- ______________.” ενώ αυτός ( ο αιτών) και ο _________ __________ , έχουν οριστεί εκκαθαριστές της . Ότι μετά τη λύση ( με καταγγελία) της ως άνω εταιρείας , αυτή ήδη βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης , πλην όμως πέραν του ότι τα συμφέροντα του εκ των εκκαθαριστών της _________ ___________, συγκρούονται με αυτά της εταιρείας, ο τελευταίος, έχει εξαφανιστεί και δεν μετέχει στις εργασίες της εκκαθάρισής της. Για το λόγο αυτό ζητεί την αντικατάστασή του και το διορισμό (ως δεύτερου εκκαθαριστή) του προτεινόμενου απ’ αυτόν προσώπου .

Η αίτηση , που έχει αυτό το ιστορικό και αίτημα παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ( άρθρο 739, 740, 786 ΚπολΔ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 778 ΑΚ και 786 ΚΠολΔ. Ο εκ των εκκαθαριστών _________ ___________ με δήλωσή του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και εμπεριέχεται και στις έγγραφες προτάσεις του , άσκησε παραδεκτά αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση ( 752 παρ. 2 ΚπολΔ, Κ. Μπέης, Πολιτική Δικονομία,^ άρθρο 786, παρ. 3. Σελ. 561-562) με την οποία ενώ συνομολογεί την ιδιότητά του ως εκκαθαριστή της επίμαχης ήδη λυθείσας _______, δεν αμφισβητεί το δικαίωμα του αιτούντα (νομιμοποίηση) γι’ άσκηση της κρινόμενης αίτησης, ζητεί ν’ απορριφθεί αυτή κατά το μέρος που ζητείται η αντικατάστασή του έτσι ώστε να παραμείνει αυτός (ο παρεμβαίνων) εκκαθαριστής και ν’ αντικατασταθεί ο αϊτών – εκκαθαριστής, με το προτεινόμενο , από τον παρεμβαίνοντα, πρόσωπο. Η ως άνω παρέμβαση πρέπει να συνεκδικασθεί με την υπό κρίση αίτηση και να ερευνηθούν περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη.

Από την εκτίμηση των ένορκων καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και. των εγγράφων που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του από 15/02/1999 ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του Πρωτ/κείου Αθηνών με αριθμό 2.038/1999, συστάθηκε η ομόρρυθμη εταιρία αόριστης χρονικής διάρκειας με την επωνυμία «__________ – ___________– ____________» με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή αλλουμινίων και την εμπορία κουφωμάτων αλουμινίου. Εταίροι της εταιρίας αυτής, κατά την ίδρυσή της. ήταν’ και παρέμειναν, ο αϊτών που συμμετείχε με ποσοστό 60%, ο παρεμβαίνων και ο μη διάδικος στην παρούσα δίκη _________ _________ κατά ποσοστό 20% έκαστος, ενώ εκκαθαριστές αυτής είχαν οριστεί ο αϊτών και ο παρεμβαίνων. Κατόπιν της από 18/4/2003 καταγγελίας του αιτούντα, που κοινοποιήθηκε στους άλλους δύο ομόρρυθμους εταίρους αυθημερόν επήλθε λύση της εταιρίας, γεγονός που δεν αμφισβητεί ο παρεμβαίνων , η οποία και έκτοτε εισήλθε στο στάδιο της εκκαθάρισης. Εκκαθαριστές εκ του καταστατικού είχαν ορισθεί, όπως προαναφέρθηκε, ο αϊτών και ο παρεμβαίνων, ο τελευταίος όμως, λόγω διαφωνιών που υπήρξαν μεταξύ αυτού και του αιτούντα , δεν εμφανίστηκε στην εταιρεία προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Ειδικότερα αποδείχθηκε ότι μεταξύ του αιτούντα – εκκαθαριστή και των δύο άλλων εταίρων υπάρχουν οικονομικές διαφορές αναφορικά με εισπράξεις που οι τελευταίοι έκαναν για λογαριασμό της εταιρείας, και κατά τους ισχυρισμούς του αιτούντα δεν απέδωσαν στην εταιρεία , αλλά παρακράτησαν παράνομα, αιτία για την οποία και κατέθεσε σε βάρος τους την από 7-7-2003 έγκλησή του ενώπιον του Εισαγγελέα Είρωτ/κών Αθηνών. Ο αϊτών με το κοινοποιηθέν στον παρεμβαίνοντα από 25-2­-2003 εξώδικό του κάλεσε αυτόν σε επικοινωνία προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έναντι τρίτων οικονομικές εκκρεμότητες της εταιρείας , και ακολούθως , επειδή δεν υπήρξε καμία μεταξύ τους συνενόηση, κατήγγειλε την εταιρική σύμβαση με το πιο πάνω αναφερόμενο εξώδικό του, ( καταγγελία) στην οποία και ρητά αναφέρεται ως κύρια αιτία της λύσης της εταιρείας, η εκ μέρους των δύο άλλων εταίρων υποστηριζόμενη κατ’ εξακολούθηση υπεξαίρεση εισπράξεων της εταιρείας, συνολικού ύψους 116.368,17 ευρώ . Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του παρεμβαίνοντα εκκαθαριστή με αυτά της εταιρείας, και λαμβανομένου συγχρόνως υπόψη και του γεγονότος ότι αυτός, δεν έχει προβεί σε καμία πράξη εκκαθάρισης της λυθείσας εταιρείας, από την οποία έχει προ πολλού αποχωρήσει , κρίνεται, ότι υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αντικατάσταση του (παρεμβαίνοντα – εκ του καταστατικού εκκαθαριστή) από τρίτο πρόσωπο, και συγκεκριμένα, από τον προτεινόμενο από τον ίδιο, Μανώλη Κοκκινάκη , λογιστή – Φοροτεχνικό Α’Τάξεως και όχι από το πρόσωπο που ζητεί ο αϊτών . Ο διοριζόμενος σε αντικατάσταση του παρεμβαίνοντα , λογιστής, είναι άτομο ικανό και χαίρει της εμπιστοσύνης του τελευταίου , τον οποίο εξάλλου αυτός προτείνει με τη συνεκδικαζόμενη παρέμβασή του, σε αντικατάσταση όμως του αιτούντα – εκκαθαριστή, σχετικό αίτημα το οποίο θ απορριφθεί ( η αντικατάσταση του αιτούντα), αφού δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει λόγος αντικατάστασης του . Κατόπιν όλων αυτών, πρέπει να γίνουν κατά ένα μέρος δεκτές οι συνεκδικαζόμενες αίτηση και αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση και να συμψηφισθούν μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα , λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας τους (άρθρο 178 ΚπολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την αίτηση και την ασκηθείσα στο ακροατήριο πρόσθετη παρέμβαση του _________ ____________.

Δέχεται κατά ένα μέρος την αίτηση και την πρόσθετη παρέμβαση.

Διορίζει εκκαθαριστή της τελούσας υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «___________. – __________- _________________» (σε αντικατάσταση του εκ του καταστατικού εκκαθαριστού ________ ___________) το λογιστή Φοροτεχνικό Α’ Τάξεως , _________ ________________ (_____________ αριθμός ____ , ____________) ο οποίος από κοινού με τον εκ του καταστατικού ορισθέντα ως εκκαθαριστή – αιτούντα, θα διεξάγουν τις εργασίες εκκαθάρισης της εταιρείας.

‘ Συμψηφίζει μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα στο σύνολό τους.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 1 Μαρτίου 2004.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία