fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως 2774/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από το δικαστή Κασίμη Γεώργιο, πρόεδρο πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως από τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου της διοικήσεως του Πρωτοδικείου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 11η Ιανουάριου 2017, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Των αιτούντων: 1. _______ ________ του _________ και της ________, 2. _________ _________ και 3. _______, συζύγου _________ _________, το γένος ___________, κατοίκων ______ ________, οδός __________, αρ. 10, εν των οποίων η πρώτη παραστάθηκε μετά οι δε δεύτερος και τρίτη διά της πληρεξούσιας δικηγόρου των Μαρίας Κανακάκη του Ηρακλή (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 34956).
Του καθ’ ου η αίτηση: ________ ____________ του _______ — ______ και της __________, κατοίκου ______ ________, οδός _______, αρ. ____ και _________ ________, οδός _______ αρ. ___, ο οποίος δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 29/9/2016 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό κατάθεσης 58989/2016 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 9362/2016, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης και εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο έκθεμα.
Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως η πληρεξούσια δικηγόρος των διαδίκων ζήτησε να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους, ως αυτοί αναπτύχθηκαν προφορικά.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Δια της υπό κρίσιν αιτήσεως, οι αιτούντες, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση, ζητούν, ως ασφαλιστικό μέτρο και επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση και επαναλαμβανόμενη παράνομη προσβολή της προσωπικότητάς τους εκ μέρους του καθ’ ου με εξυβριστικές φράσεις και απειλές, ζητούν να ρυθμιστεί προσωρινώς η κατάσταση και ειδικότερα να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, ώστε να απαγορευθεί στον καθ’ ου, με απειλή εις βάρος του χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως, να τους πλησιάζει και να παύσει να τους εξυβρίζει και απειλεί με οιονδήποτε τρόπο. Επίσης ζητούν να καταδικασθεί ο καθ’ ου_στη δικαστική δαπάνη τους. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου, καθ’ ύλην και κατά τόπον, δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 683 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57 ΑΚ, 176, 731 και 947 παρ. 1 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, ερήμην του καθ’ ου, ο οποίος, μολονότι κλήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (βλ. την προσκομιζόμενη από τους αιτούντες υπ’ αριθμ. 5755Β’/14-10-2016 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών Ιωάννη Δ. Κοπανά), δεν εμφανίστηκε κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή αυτής της παρούσης.
Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος των αιτούντων _______ ________ του __________ που εξετάσθηκε ενώπιον του δικαστηρίου και τα έγγραφα που οι αιτούντες προσκομίζουν πιθανολογείται ότι η πρώτη των αιτούντων είναι η σύζυγος του καθ’ ου, ήδη από την 12-10-2009. Ήδη πριν από τον γάμο αυτόν η πρώτη αιτούσα και ο καθ’ ου απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο το οποίο είχε γεννηθεί την 20-1-2009. Επίσης πιθανολογείται ότι ο καθ’ ου είναι χρήστης ναρκωτικών με αποτέλεσμα να προκληθεί κλονισμός του εγγάμου βίου του με την πρώτη αιτούσα. Τον μήνα Μάιο του έτους 2016, η πρώτη αιτούσα και ο καθ’ ου συμφώνησαν να προχωρήσουν στην λύση του γάμου τους, όμως επειδή ο καθ’ ου δεν κατέβαλλε κανένα ποσό διατροφής, η πρώτη αιτούσα κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Έκτοτε, οι σχέσεις με τον καθ’ ου έχουν διαταραχθεί, εφόσον ο τελευταίος μεταβαίνει στην οικία που μένει η πρώτη αιτούσα μαζί με τους δεύτερο και τρίτη των αιτούντων οι οποίοι είναι γονείς της, και τους απειλεί και εξυβρίζει με χυδαίες εκφράσεις προκαλώντας σε αυτούς αλλά και στο τέκνο του, το οποίο διαμένει μαζί τους, φόβο και ταραχή. Συνεπώς, η ανωτέρω πιθανολογούμενη συμπεριφορά του καθ’ ου προσβάλλει παρανόμως την προσωπικότητα και την ελευθερία στην κατοικία των αιτούντων, που ανάγεται στην προσωπική τους ελευθερία και κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα. Η προπεριγραφείσα συμπεριφορά του καθ’ ου λόγω των μεταξύ τους τεταμένων σχέσεων, πιθανολογείται ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να επαναληφθεί και στο εγγύς μέλλον. Συντρέχει επομένως επείγουσα περίπτωση να ρυθμιστεί προσωρινώς η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ειδικότερα δε να διαταχθούν τα, διαλαμβανόμενα στο διατακτικό, ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία κατά την κρίση του Δικαστηρίου αρμόζουν στην προκειμένη περίπτωση (άρθρα 682 παρ. 1 και 692 παρ. 1 ΚΠολΑ). Επίσης, πρέπει να επιβληθεί χρηματική ποινή για την περίπτωση που ο καθ’ ου δεν συμμορφωθεί με το διατακτικό της παρούσης, το ποσό δε αυτής πρέπει να ορισθεί σε τριακόσια (300) ευρώ για κάθε προσβολή, το οποίο κρίνεται εύλογο, γενομένης εν μέρει δεκτής της αιτήσεως. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί ο καθ’ ου στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της αιτούσης, που υπέβαλε αντίστοιχο αίτημα με το σημείωμά της (άρθρ. 176 ΚΠολΑ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει την αίτηση ερήμην του καθ’ ου.
Δέχεται εν μέρει την αίτηση.
Απαγορεύει προσωρινώς στον καθ’ ου να προσεγγίζει την οικία των αιτούντων που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής, επί της οδού Παπαδιαμάντη αρ. 10 σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.
Απαγορεύει προσωρινώς στον καθ’ ου να προσεγγίζει τους αιτούσα σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.
Απαγορεύει προσωρινώς στον καθ’ ου να απευθύνεται προς τους αιτούντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο καθώς και να αναφέρεται δημοσίως στο πρόσωπό της καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Απειλεί εις βάρος του καθ’ ου χρηματική ποινή τριακοσίων ευρώ (300) για κάθε παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.
Επιβάλλει εις βάρος του καθ’ ου τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, την οποία ορίζει σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του την 31 Μαρτίου 2017, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                           ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία