fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1784/2016

 

Γενικός Αριθμός κατάθεσης αγωγής 30910/02-04-2014 Αριθμός κατάθεσης αγωγής 2193 /02-04-2014

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή, Παναγιώτα Δημ. Χριστοφίλη, Πρωτόδικη που ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και από την Γραμματέα Βασιλική Νιώτη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 29 Μάίου 2015, για να δικάσει τη με αριθμό καταθέσεως 2193 /02-04-2014 αγωγή διαζυγίου, μεταξύ:

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΑ: ______ ____ του ________ και της __________, κατοίκου ___________ ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά της πληρεξούσιας Δικηγόρου του Δήμητρας Τόμπρα, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: _______ _________ του __________ και της ________-__________, συζύγου ______ _____, κατοίκου __________, οδός _____________, αρ. ____, η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υποθέσεως και κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται παραπάνω, και η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντα ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις του.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό 5314β703-04-2014 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Ιωάννη Κοπανά που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων αποδεικνύεται ότι αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο της 29-05-2015, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στην εναγόμενη (άρθρα 126, 127 ΚΠολΔ) η οποία όμως, δεν παραστάθηκε. Το δικαστήριο θα προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι( 603 ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 3994/2011).

  1. ) Με την κρινόμενη αγωγή του, ο ενάγων, ζητά να κηρυχθεί λυμένος ο γάμος του με την εναγόμενη σύζυγό του, για το λόγο ότι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς περισσότερο από δύο χρόνια, καθώς και να καταδικασθεί αυτή στην δικαστική του δαπάνη.
  2. ) Η αγωγή παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό ( άρθρο 17 αριθμ. 1, 39 του ΚΠολΔ), που δικάζει κατά την διαδικασία που ακολουθείται για την επίλυση των γαμικών διαφορών ( άρθρα 598 έως 612 του ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 παρ.3 του ΑΚ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Ν.3719/2008 (ΦΕΚ Α’ 241/26 .11.2008) Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.
  • ) Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρα, ________ _____, που νομότυπα εξετάσθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση αυτή πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα που ο ενάγων προσκομίζει και επικαλείται, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο θρησκευτικό γάμο, στις 02-12-1990 τον Ιερό Ναό _____ ________ ___________, για τον οποίο συντάχθηκε η με αρ. 24/1990 ληξιαρχική πράξη γάμου του Ληξιαρχείου του _______ __________. Από το γάμο αποκτήσαν τέσσερα παιδιά, την ________-__________ που γεννήθηκε/στις 05-01- 1994 , την ________-____________ που γεννήθηκε στις 20-08-1996, τον _______-__________ γεννήθηκε στις 20-09-1999 και την ________-_________ που γεννήθηκε στις 17-12- 2001, όπως προκύπτει απο το με αρ. Πρωτ. 18319/17-11-2006 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ____________.

Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε αρμονικά, και από τον Νοέμβριο του 2006, ζουν χωριστά. Οι σύζυγοι από τότε και μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αγωγής, βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς, δηλ. περισσότερο από δύο χρόνια χωρίς καμία πρόθεση επανασύνδεσης, και επομένως τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο γάμος τους έχει κλονιστεί σοβαρά. Η αγωγή πρέπει, συνεπώς, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν. Πρέπει δε να οριστεί παράβολο ερημοδικίας σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά της παρούσας απόφασης από την εναγόμενη. Τα δικαστικά έξοδα θα συμψηφισθούν διαδίκους, λόγω της συζυγικής σχέσης των διαδίκων (179 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ την αγωγή ερήμην της εναγόμενης.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των 180 ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων νόμιμου θρησκευτικού γάμου, που τελέστηκε στις 02-12-1990 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Περάματος.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα.

ΚΡΙΘΗΚΕ και Αποφασίστηκε και Δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 26 Αυγούστου 2016, παρουσία και της Γραμματέα.

 

 

 

Η  ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία