fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Α.Μ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 3514/2013
4689/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Αυτοκινήτων)

Αποτελούμενο από το Δικαστή, Κων/νο Χονδρόσμο Πρωτόδικη, που ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Δ/νσης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Παναγιώτα Σύρρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του , στις 18/1/2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ________ ____________ του ________, κάτοικου ___________, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1. ________ ________ του _______, κάτοικου __________,

2.Της ανώνυμης εταιρείας γενικών ασφαλίσεων με την επωνυμία «___________ _______ ___.», εδρευούσης στην ______, νομίμως εκπροσωπούμενης, εκ των οποίων ο μεν 1ος παραστάθηκε δια, η δε 2η εκπροσωπήθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου Αναστασίας Νταραντάνη.

Η ενάγουσα ζήτησε να γίνει δεκτή η από 28-5-2012 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό 4689/2012, προσδιορίστηκε για τις 28/9/2012 και μετ’αναβολή για την αρχικά αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους .

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι την 8.10.2011 στον _______ συνέβη τροχαίο ατύχημα από υπαιτιότητα του πρώτου των εναγομένων, οδηγού του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ____________ αυτοκινήτου, το οποίο είναι ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημίες στη δευτέρα των εναγομένων ασφαλιστική εταιρία υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής. Ζητεί δε, μετά την παραίτηση από αιτούμενα κονδύλια και το μερικό περιορισμό του καταψηφιστικού αιτήματος του ποσού της ηθικής βλάβης σε εν μέρει καταψηφιστικό για το ποσό των 30.000 ευρώ και εν μέρει αναγνωριστικό για το υπόλοιπο ποσό των 170.000 ευρώ, με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του ενάγοντος που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά και τις προτάσεις α) να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι ευθυνόμενοι εις ολόκληρον να του καταβάλλουν ΐ) το ποσό των 5.370 ευρώ για δαπάνες φυσιοθεραπείας, ΐΐ) το ποσό των 320 ευρώ για αγορά ναρθήκων, iii) το ποσό των 97,66 ευρώ για δαπάνες ιατρικών εξετάσεων στο νοσοκομείο «_____________», ϊν) το ποσό των 250 ευρώ για δαπάνες αξονικής τομογραφίας και ν) το ποσό των 30.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη, αφαιρουμένου του ποσού των 44 ευρώ, το οποίο επιφυλάσσεται να το διεκδικήσει στα ποινικά δικαστήρια και β) να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι ευθυνόμενοι εις ολόκληρον υποχρεούνται να του καταβάλλουν το ποσό των 170.000 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη, όλα τα ανωτέρω νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως, καθώς και να κηρυχθεί η παρούσα απόφαση προσωρινώς εκτελεστή. Με το περιεχόμενο κάι τα αιτήματα αυτά, η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ( άρθρα 14 παρ.1 εδ.α, 16 περ. 12, 37 παρ.1 και 74 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666, 667, 670 έως 676 και 681 Α’ ΚΠολΔ, είναι δε αρκούντος ορισμένη, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τους εναγόμενους και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 297, 298, 346, 480 επ. 929, 932 ΑΚ, 2,4,9, και 10 ν.ΓΝ/1911, 6, 10,13 Ν.489/1976 και 907, 908 και 176 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος περί κηρύξεως της απόφασης προσωρινά εκτελεστής το οποίο θα πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμο, κατά το μέρος που αφορά τον εν μέρει περιορισμό του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, διότι το παραπάνω αίτημα προϋποθέτει καταψηφιστική και όχι αναγνωριστική απόφαση, όπως η προκειμένη, η οποία δεν είναι εκ της φύσεώς της εκτελεστή (ΕφΑΘ 628/2003 Ελλ.Δνη 2004,1470 ). Συνεπώς, εφόσον καταβλήθηκε το υπ’ αριθμ. 4580861 διπλότυπο είσπραξης της ______ _________, πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω η αγωγή ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος της ενάγουσας (οι εναγόμενοι δεν εξέτασαν μάρτυρα), το σύνολο των εγγράφων και την υπ’ αριθμ. 4755/22.1.2013 ένορκη κατάθεση της συμβολαιογράφου Πειραιά Αικατερίνης Βρεττάκου του Ηλία. αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Την 8.10.2011 και περί ώρα 17.50 η ενάγουσα, αφού είχε σταθμεύσει το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΥΝΑ – 6001 ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της επί της οδού ________ και _________ στον ________ και ειδικότερα έναντι του σταδίου «________ ____________», εξήλθε του ως άνω οχήματος και εκινείτο αριστερά προς το οπίσθιο μέρος του οχήματος της με πρόθεση να κινηθεί αμέσως αριστερά ώστε να ανέβει στο πεζοδρόμιο για να εισέλθει σε παρακείμενη πολυκατοικία. Όπισθεν του οχήματος της υπήρχε σταθμευμένο το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας _____ – _____ ____ αυτοκίνητο, μάρκας ______ ιδιοκτησίας ______ ________ και όπισθεν αυτού το υπ’ αριθμ. Κυκλοφορίας _______ – ______ ______ αυτοκίνητο, μάρκας _______ ιδιοκτησίας ________ ___________. Τη στιγμή λοιπόν που εβρίσκετο η ενάγουσα στο σημείο μεταξύ του οπισθίου μέρους του οχήματος της και του αυτοκινήτου μάρκας _______, εντελώς αιφνιδίως το τελευταίο αυτοκίνητο μετακινήθηκε απότομα με αποτέλεσμα, να εγκλωβισθεί η ενάγουσα ανάμεσα στα δύο ως άνω οχήματα και τραυματισθεί. Συγκεκριμένα ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ____ -_____  ____ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του και το οποίο είναι ασφαλισμένο για τις προς τρίτους ζημίες στη δευτέρα των εναγομένων ασφαλιστική εταιρία, καθώς εκινείτο επί της οδού ________ και _________ με κατεύθυνση προς την οδό ____________, απώλεσε τον έλεγχο της οδήγησης λόγω της υπερβολικής ταχύτητας, άνω των 80 περίπου χιλιομέτρων, με αποτέλεσμα να επιπέσει με σφοδρότητα στο οπίσθιο μέρος του σταθμευμένου οχήματος μάρκας _________ ιδιοκτησίας __________ __________, το οποίο στη συνέχεια, λόγω της δύναμης και της πίεσης που του ασκήθηκε προσέκρουσε με τη σειρά του στο αυτοκίνητο, μάρκας _________ ιδιοκτησίας ________ ___________, το οποίο λόγω της δύναμης και της πίεσης που του ασκήθηκε επέπεσε πάνω στην ενάγουσα και την τραυμάτισε εγκλωβίζοντας την ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα. Αποκλειστικά υπαίτιος του τραυματισμού της ενάγουσας είναι ο πρώτος των εναγομένων, ο οποίος δεν επέδειξε την επιμέλεια και προσοχή κατά την οδήγηση του οχήματος, ως όφειλε, σαν μέσος συνετός οδηγός, καθόσον έπρεπε να κινείται με μικρότερη ταχύτητα, δεδομένου και της καμπυλότητας της οδού, στο άκρο της οποίας ήταν σταθμευμένα τα ανωτέρω οχήματα. Αυτός, όμως κινούμενος με ταχύτητα τουλάχιστον άνω των 80 χιλιομέτρων, έχασε τον έλεγχο της οδήγησης του οχήματος και προκάλεσε τον τραυματισμό της ενάγουσας. Ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι τα ως άνω οχήματα, μεταξύ των οποίων και το όχημα της ενάγουσας ήταν σταθμευμένα παρανόμως, ουδεμία επιρροή ασκεί και πρέπει να απορριφθεί, καθόσον ο εναγόμενος θα όφειλε να μην κινείται με τόσο μεγάλη ταχύτητα, αφού επρόκειτο για κατοικημένη περιοχή ( με μέγιστο όριο ταχύτητας που δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιόμετρα) και πυκνή και συνήθη κυκλοφορία οχημάτων. Μάλιστα ο πρώτος των εναγομένων δεν τροχοπέδησε καν, ενώ η ύπαρξη λαδιών στο οδόστρωμα προήλθε από το σταθμευμένο όχημα μάρκας _______ ιδιοκτησίας __________ ____________ μετά την. πρόσκρουση σε αυτό του οχήματος του πρώτου των εναγομένων. Το παρόν Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε υπόψη του μεταξύ άλλων και τη συνταχθείσα από τα αρμόδια όργανα της τροχαίας έκθεση αυτοψίας και σχετικό σχεδιάγραμμα τροχαίου ατυχήματος. Αντιθέτως, ουδεμία μορφής υπαιτιότητα βαρύνει την ενάγουσα, η οποία ανέμενε, όντας πεζή, χωρίς να παρεμποδίζει τη διέλευση των κινουμένων οχημάτων, να κινηθεί αριστερά και να ανέβει στο πεζοδρόμιο.

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι αμέσως μετά το επίδικο συμβάν η ενάγουσα εισήχθη στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, του νοσοκομείου ____________, στην ορθοπεδική κλινική και αμέσως μετά την εξέταση της από τους αρμοδίους ιατρούς, διεγνώσθη «κάκωση δεξιού γονάτου, και κάταγμα καταφυούς έσω συνδέσμου στην κνήμη, θλαστικό οπίσθιας χώρα γονάτου-μηρού όπου έγινε συρραφή» και της συνεστήθη αναρρωτική άδεια αρχικά για 4 εβδομάδες. Στη συνέχεια και δη την 11-10-2011 υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία δεξιού γόνατος στο Ιατρικό Κέντρο __________ του ________ του ________ _______ ___________ υπό την «επίβλεψη» της Ιατρού Ακτινολόγου __________ _________, ενώ όπως προκύπτει από τη διάγνωση-βεβαίωση του ιατρού του ιατρικού κέντρου Π. Φαλήρου _________-________ ____________, χειρούργου- ορθοπεδικού, η ενάγουσα την 8-10-­2011 υπέστη βαρεία συνδεσμική κάκωση δεξιού γόνατος με αποτέλεσμα ρήξη προσθίου και οπισθίου χιαστού, οπίσθιας έξω γωνίας, τένοντας δικέφαλου μηριαίου και άλλες μυϊκές θλάσεις χωρίς αγγειακή βλάβη. Συνεστήθη νέος έλεγχος αρτηριών και φλεβών κάτω άκρου, ο οποίος έλαβε χώρα την 19-10- 2011 ενώ στις 20-10-2011 υπεβλήθην σε χειρουργική αποκατάσταση όλων των ανωτέρω συνδεσμικών κακώσεων. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το αντίγραφο εξιτηρίου (υπογεγραμμένο από τον ως άνω Ιατρό κ. _______-_________ ___________, χειρούργο-ορθοπεδικό,) του Ιατρικού Κέντρου __________ η ενάγουσα εισήχθη στην ορθοπεδική κλινική του ανωτέρω νοσοκομείου της 19-10-2011 και απεχώρησε την 25-­10-2011. Η διάγνωση ήταν «Βαρεία συνδεσμική βλάβη δεξιού γόνατος – ρήξη Π.Χ.Σ.-Ο.Χ.Σ.-έξω γωνίας-έσω μηνίσκου». Την 20-10-2011 υπεβλήθη σε εγχείρηση σε 4, επί μέρους, διαφορετικά σημεία, κατά τα ανωτέρω, ήτοι σε συνδεσμοπλαστική Ο.Χ.Σ. (οπίσθιου χιαστού), συνδεσμοπλαστική Π.Χ.Σ. (πρόσθιου χιαστού), συρραφή- αποκατάσταση έξω γωνίας και συρραφή έσω μηνίσκου ενώ της χορηγήθηκε αναρρωτική άδεια 3 μηνών και συνεστήθη φαρμακευτική αγωγή με αντιβίωση-αντιπηκτική-αναλγητικά. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι στις 19-1-2012, αναγκάσθηκε να υποβληθεί σε δεύτερη εγχείριση και δη σε αρθροσκοπική συμφυσιόληση λόγω της δυσκαψίας που έχει παρουσιαστεί στο τραυματισμένο, εξαιτίας του επίδικου τροχαίου ατυχήματος, πόδι της ενάγουσας. Εξαιτίας του επίδικου περιστατικού και λόγω του προβλήματος δυσκαμψίας που παρουσιάσθηκε στο δεξιό γόνατο της ενάγουσας, και προκειμένου να αντιμετωπίσει η ενάγουσα τη δυσκαμψία αυτή από το μήνα Οκτώβριο του 2011 και σε καθημερινή βάση, επί 6 ώρες περίπου, υποβλήθηκε σε φυσικοθεραπείες στο «________ ___________ _______ _________» ενώ στον ίδιο χώρο έκανε ειδικές ασκήσεις σε πισίνα προς αποκατάσταση της κατά τα ανωτέρω βλάβης του δεξιού μου ποδιού. Σημειωτέου δε ότι, σύμφωνα με τις συστάσεις του θεράποντος ιατρού μου κ. ____________ ___________ οι ανωτέρω φυσικοθεραπείες θα έπρεπε να συνεχιστούν για χρονικό διάστημα από εννέα έως και δώδεκα μήνες από την έναρξη τους, όπως αποδεικνύεται και από την από 23-3-2012 ιατρική έκθεση που συνέταξε και υπέγραψε ο θεράπων Ιατρός της ενάγουσας κ. _________-__________ _____________, χειρούργος- ορθοπεδικός,  Διευθυντής         ορθοπεδικής-Τμήματος αρθροσκοπικής χειρουργικής του Ιατρικού Κέντρου Π. Φαλήρου. Για τις ανωτέρω φυσιοθεραπείες η ενάγουσα δαπάνησε τα κάτωθι ποσά, ήτοι α) για φυσιοθεραπείες Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2011 δαπάνησε το συνολικό ποσό των 2.940 ευρώ, β) για φυσιοθεραπείες μηνός Ιανουάριου δαπάνησε το ποσό των 1.230 ευρώ και 150 ευρώ και γ) για φυσιοθεραπείες μηνός Φεβρουάριου 2012 δαπάνησε το ποσό των 1.200 ευρώ και συνολικά δαπάνησε το ποσό των 5.520 ευρώ, το οποίο – αφού αφαιρεθεί το ποσό των 150 ευρώ, για το οποίο η ενάγουσα έχει παραιτηθεί, ως ελέχθη ανωτέρω,- πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι ευθυνόμενοι εις ολόκληρον να της καταβάλλουν, ήτοι ποσό 5.370 ευρώ. Επιπλέον, για την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας της η ενάγουσα προέβη σε αγορά ναρθήκων συνολικού ποσού 320 ευρώ, όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως            αποδείξεις     No /11.10.2011 και No 77/21.10.2011 της εταιρίας με την επωνυμία «___________ ____ ____ ____ ________ _________ ___ _____________ _______», ποσού 230 και 90 ευρώ αντιστοίχως. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα κατά την ημέρα του τροχαίου ατυχήματος που εισήχθη στο Νοσοκομείο «___________», δαπάνησε τα κάτωθι ποσά για ιατρικές εξετάσεις, ήτοι το ποσό των 13,47 ευρώ για ιατρικές εξετάσεις θώρακος απλή, ποδοκνημική και γόνατος, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 948226/8.10.2011 απόδειξη παροχής υπηρεσιών, καθώς και το ποσό των 76,09 ευρώ για ιατρικές εξετάσεις triplex αρτηριογραφία κάτου άκρου και υπέρηχο άνω κάτω κοιλίας, επιπλέον δε και το ποσό των 8,10 ευρώ για ιατρικές εξετάσεις μηριαίου F-P και συνολικά δαπάνησε το ποσό των 97,66 ευρώ. Εξάλλου, η ενάγουσα δαπάνησε για μαγνητική τομογραφία γόνατος στο ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου το ποσό των 275,02 ευρώ, όπως προκύπτει από την No I 20986/11.10.2011 και τη No I 20998/11.10.2011 απόδειξη παροχής υπηρεσιών, ποσού 265,02 και 10 ευρώ αντίστοιχα, ενώ επίσής δαπάνησε το ποσό των 240 ευρώ για μαγνητική τομογραφία στο ιατρείο με την επωνυμία «__________ ___________ __________ __________ _____», όπως προκύπτει από την No 2122/12.1.2012 απόδειξη είσπραξης. Συνεπώς θα πρέπει να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι ευθυνόμενοι εις ολόκληρον να καταβάλλουν στην ενάγουσα το ποσό 250 ευρώ, καθόσον η ενάγουσα παραιτήθηκε από το κονδύλιο των 265, 02 ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από την με αριθμ. πρωτ. 139989/21.1.2013 βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε. η ενάγουσα δεν έλαβε από τον ασφαλιστικό της φορέα καμία χρηματική παροχή για το επίδικο τροχαίο ατύχημα. Επιπλέον, εν όψει των συνθηκών, υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα, της επελθούσης ψυχικής ταλαιπωρίας και των επιπτώσεων που είχε για την ενάγουσα, της κοινωνικής και οικονομικής καταστάσεως των διαδίκων φυσικών προσώπων, το παρόν Δικαστήριο κρίνει ότι η ενάγουσα υπέστη ηθική  βλάβη  και επομένως πρέπει να επιδικασθεί, ως χρηματική ικανοποίησή της το ποσό των 20.000 ευρώ αντίστοιχα το οποίο, μετά την στάθμιση των κατά το νόμο στοιχείων, κρίνεται εύλογη, από το δε ποσό των 20.000 ευρώ έχει ήδη αφαιρεθεί το ποσό των 44 ευρώ, για το οποίο επιφυλάσσεται να παραστεί η ανωτέρω στα ποινικά Δικαστήρια ως πολιτικώς ενάγουσα.

Ενόψει των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει εν μέρει η αγωγή και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι ευθυνόμενοι εις ολόκληρον να καταβάλλουν το ποσό των 5.370 + 320 + 97,66 + 250 + 20.000 = 26.037,66 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως. Επιπλέον, το Δικαστήριο κρίνει ότι η παρούσα απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή για μέρος του επιδικαζομένου ποσού, καθόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 908 δ ΚΠολΔ. Τέλος, θα πρέπει να καταδικασθούν οι εναγόμενοι σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, λόγω της εν μέρει ήττας τους (176 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσης.

·

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τους εναγόμενους να καταβάλλουν εις ολόκληρον έκαστος το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτών ( 26.037,66) νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την παρούσα προσωρινώς εκτελεστή για το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους εναγόμενους σε καταβολή των δικαστικών εξόδων τα οποία ανέρχονται στο ποσό οκτακόσιων (800) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά στις 21-6-2013, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία