fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης Α 7494/2018

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ 9Ο ΤΡΙΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Ιουνίου 2018, με δικαστές τους: Βασίλειο Πατταβρόντο, Πρόεδρο Πρωτοδικών Δ.Δ., Μαρία Πασχαλά και Αγγελική Γκούντουβα (εισηγήτρια), Πρωτόδικες Δ.Δ., και γραμματέα την Ευλαμττία Ξύδη, δικαστική υπάλληλο,

για να δικάσει την από 9.4.2014 προσφυγή (ΠΡ799/2014), της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «_____________________________________________________________________.» και τον διακριτικό τίτλο «______ _______», η οποία εδρεύει στην _______ (οδός __________ ___) και λογίζεται ότι παραστάθηκε με την από 13.6.2018 δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Χρήστου Οικονομάκη, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ.,

κατά του ______ _________, που εκπροσωπείται από τον __________ του και παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Απόστολου Γεωργούλα.

Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που παραστάθηκε ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και, αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα.

Σκέφθηκε κατά το νόμο Η κρίση του είναι η εξής

  1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή και τους, από 27.6.2016, πρόσθετους λόγους, που επαναφέρονται νομίμως προς συζήτηση μετά την έκδοση της Α1499/2017 προδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, ζητείται, παραδεκτώς, όπως κρίθηκε με την ως άνω απόφαση, η ακύρωση της 606/10.2.2014 απόφασης του ________ _________ του Δήμου __________, με την οποία ανακλήθηκε η 3118/20.1.2014 απόφαση του αυτού, Αντιδημάρχου περί καθορισμού δυναμικότητας και πρόσθετης πράξης προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο)..
  2. Επειδή, η ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Υγείας – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος …» (Φ.Ε.Κ. ΕΓ 3106/09.12.2013), στο άρθρο 3 παρ. 7 ορίζει ότι: «7. Σε ήδη αδειοδοτημένο κατάστημα, για την προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο ή χώρο εντός του αδειοδοτημένου καταστήματος, απαιτείται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων, μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας του καταστήματος…».
  3. Επειδή, περαιτέρω, το β.δ. της 24.9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. Α’ 171), στο άρθρο 13, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 3254/2004 (Φ.Ε.Κ. A 137/2004), προβλέπει ότι: «1. Επιτρέπεται ή, υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών… 2. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως, καθορίζονται δι αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου… 4. Η χρήσις των πλατειών διατίθεται εις τους εκμεταλλευομένους τα περί αυτάς καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα δι αποφάσεως της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ειδικώτερον οριζόμενα… 5. Προκειμένου περί πλατειών ένθα προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, εις έκαστον εκμεταλλευτήν τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήσις του 70% του αντιστοιχούντος εις τη προβολήν του χώρου, το υπόλοιπον δε 30% του χώρου, διατίθεται υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εις τους αυτούς εκμεταλλεύτας εφ’ όσον κατά την ίφίσιν αυτού δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήσις αυτού… 6. Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους ή το υπέδαφος τους, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλει πριν από τη χρήση σχετική αίτηση στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης και (β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού…. Προκειμένης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, η αστυνομική αρχή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητας, γνωματεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας οπότε δεν χορηγείται αύτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευση της αστυνομικής αρχής. 7. Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των κατά τας προηγουμένας παραγράφους χώρων ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εντός δεκαημέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του υπό της αστυνομικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων παρά δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής…». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η παραχώρηση για εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει ήδη επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, γίνεται με απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας υποχρεωτικά κατ’ αρχήν στους εκμεταλλευόμενους καταστήματα που χρησιμοποιούνται ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις, αν τα καταστήματα αυτά προβάλλονται στην πλατεία, και κατά το τμήμα εκείνο του προς παραχώρηση χώρου της πλατείας που αντιστοιχεί σε ποσοστό της προβολής τους σε αυτή, όπως το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 5 του διατάγματος αυτού (Σ.τ.Ε. 476/1997, 2875/1988). Τούτου παρέπεται πως εάν δεν έχει προηγηθεί η παραχώρηση της χρήσης συγκεκριμένου κοινόχρηστου χώρου με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η εκ μέρους του δημάρχου παραχώρηση του χώρου αυτού προς εκμετάλλευση καθίσταται μη νόμιμη.

 

  1. Επειδή, εξάλλου, στο άρθρο 17 του ν. 2690/1999, με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Διαδ., Φ.Ε.Κ. Α’ 45), ορίζεται ότι: «1. Η ατομική διοικητική πράξη πρέπει να περιέχει αιτιολογία, η οποία να περιλαμβάνει τη διαπίστωση της συνδρομής των κατά νόμο προϋποθέσεων για την έκδοσή της. 2. Η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής, ειδική, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν προβλέπεται ρητώς στον νόμο ότι πρέπει να περιέχεται στο σώμα της πράξης. 3. Όταν η διοικητική πράξη εκδίδεται αυτεπαγγέλτως, τα αποδεικτικά στοιχεία συγκεντρώνονται με πρωτοβουλία του αρμόδιου για την έκδοσή της οργάνου…». Εξάλλου, όπως έχει κριθεί, επί ανάκλησης διοικητικών πράξεων, κατ’ εξαίρεση της γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία η ανάκληση χωρεί εντός ευλόγου χρόνου από την έκδοση της πράξης και μόνο για λόγους νομιμότητας, όχι όμως για διαφορετική εκτίμηση των ίδιων πραγματικών περιστατικών, εάν συντρέχουν λόγοι γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, η διοικητική πράξη μπορεί να ανακληθεί και για τον λόγο ότι εκτιμώνται ήδη με διαφορετικό τρόπο τα ίδια πραγματικά περιστατικά, έστω και εάν από την πράξη δημιουργήθηκαν δικαιώματα ή πραγματική κατάσταση ευνοϊκή για τον διοικούμενο (βλ. Σ.τ.Ε. 1939/2014, 4284/1999, 2492/80, 1223/93). Θα πρέπει όμως στην περίπτωση αυτή η συνδρομή των λόγων δημοσίου συμφέροντος να αιτιολογείται ειδικά στην πράξη.
  2. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Δυνάμει της 35026/18.6.2013 απόφασης του _________ του Δήμου __________, χορηγήθηκε στην προσφεύγουσα, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της παρασκευής και διάθεσης τροφίμων, γλυκών και άρτου, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης «μαζικής εστίασης, παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος – λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με πώληση άρτου», σε κτίριο ιδιοκτησίας της, επί της οδού ________ αρ. ___, στο Δήμο ___________. Στην άδεια αυτή προβλεπόταν η εξυπηρέτηση στο χώρο της επιχείρησης 86 ατόμων συνολικά, και ειδικότερα 28 στην αίθουσα πελατών στο πατάρι, και 58 στην πρασιά του καταστήματος στην οδό Κύπρου, υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, πως η προσφεύγουσα θα συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες αστυνομικές, δημοτικές και πολεοδομικές διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία συνέχεια, η προσφεύγουσα υπέβαλε την 49396/27.8.2013 αίτηση και το συνημμένο σ’ αυτήν τοπογραφικό σχέδιο (κάτοψη ισογείου) του μηχανολόγου μηχανικού, ________ _______, ζητώντας να της χορηγηθεί η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καθισμάτων εξυπηρέτησης πελατών στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ανωτέρω σχεδιάγραμμα, η προσφεύγουσα εταιρεία ζήτησε αφενός μεν να της επιτραπεί να χρησιμοποιεί χώρο, συνολικού εμβαδού 87,60τ.μ., στην πρασιά του καταστήματος της (από την πλευρά της οδού ________), για την εξυπηρέτηση 15 επιπλέον ατόμων (και συνολικά 73), αφετέρου δε να της παραχωρηθεί η χρήση τμήματος, εμβαδού 29,54τ.μ., επί του πεζοδρομίου της οδού __________, στην έτερη πλευρά του καταστήματος της, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και την εξυπηρέτηση 25 επιπλέον ατόμων. Επί της αίτησης αυτής εκδόθηκαν: 1] η 5363/Π-62/22.10.2013 γνωμάτευση υγειονομικής καταλληλότητας του Τμήματος ________ ________ της _________ _________ ______ _______ ______ της _________ _________, και 2] το 55950/26.9.2013 έγγραφο του Προϊσταμένου _________ _________ και __________ ___________ ________ της ____________ __________ του ______ ________, περί έγκρισης της κατάληψης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου (δημοτικού) χώρου, με ισχύ έως το τέλος του έτους 2013. Με έρεισμα, μεταξύ άλλων, τις δύο παραπάνω πράξεις, στη συνέχεια εκδόθηκε η 3118/20.1.2014 απόφαση του ________ __________ του Δήμου __________ περί καθορισμού δυναμικότητας και πρόσθετης πράξης προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών σε κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) μετά από γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας στην ήδη αδειοδοτημένη επιχείρηση. Με την πράξη αυτή χορηγήθηκε στην προσφεύγουσα η δυνατότητα εξυπηρέτησης 24 επιπλέον ατόμων «στον κοινόχρηστο δημοτικό χώρο (πεζοδρόμιο) επί της οδού ___________, συνολικού εμβαδού 29,54τ.μ., και επιπλέον 10 εξυπηρετούμενων ατόμων στην πρασιά του καταστήματος επί της οδού ______________, συνολικού εμβαδού 87,60τ.μ. (στην πρασιά της οδού __________ ήδη επιτρεπόταν από την άδεια ίδρυσης η εξυπηρέτηση 58 ατόμων). Στις 4.2.2014, το ____ ________ _________ (_____.) _______ απέστειλε στον καθού Δήμο το 1018/3/1/2/4.2.2014 έγγραφο, ζητώντας την διενέργεια αυτοψίας προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων εκ μέρους της προσφεύγουσας επί του πεζοδρομίου της οδού ____________, καθώς η υπηρεσία δέχτηκε σχετικές καταγγελίες και παράπονα. Κατόπιν αυτού και χωρίς να προκύπτει ότι διενεργήθηκε αυτοψία, με το 6696/6.2.2014 έγγραφό του ο Προϊστάμενος __________ ________ και _____________ __________ ____________ της ________ _________ _____________ του καθού ανακάλεσε την 55950/26.9.2013 έγκριση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από την προσφεύγουσα, με την αιτιολογία ότι «εκδόθηκε … εκ παραδρομής, καθώς η αίτηση ανέφερε ως διεύθυνση επί της οδού _________ _____ ενώ στην πραγματικότητα αφορούσε, στην προβολή επί του κοινοχρήστου πεζοδρομίου της Πλατείας __________, χώρο στον οποίο δεν χορηγείται άδεια τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των διερχομένων και προβολή των εμπορικών καταστημάτων». Ακολούθησε η κλήση της προσφεύγουσας σε προηγούμενη ακρόαση με το 6539/6.2.2014 έγγραφο του __________ ___________ _________ του ________ __________, συνημμένα στο οποίο της κοινοποιήθηκαν αφενός το 4461/2014 έγγραφο της _________ ________ του ________ __________ (ενημέρωση περί λήξης ισχύος της έγκρισης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου έτους 2013) και αφετέρου το 1018/3/1/2/4.2.2014, ως άνω, έγγραφο του A’ Α.Τ. Γλυφάδας. Στην προσφεύγουσα τάχθηκε με το ίδιο έγγραφο δεκαήμερη προθεσμία από την παραλαβή του για να αναπτύξει εγγράφως τις απόψεις της. Ακολούθως, εκδόθηκε η προσβαλλόμενη, 606/Α.Π.7013/10.2.2014 απόφαση του Δήμου Γλυφάδας, με την οποία, πριν την εκπνοή της ταχθείσας στην προσφεύγουσα προθεσμίας προς ακρόαση (κατ’ άρθρο 6 παρ. 3 Κ.Δ.Διαδ.), ανακλήθηκε η, ως άνω, 3118/20.1.2014 πράξη, με αιτιολογία την «αποτροπή κινδύνου».
  1. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή και τους επ’ αυτής πρόσθετους λόγους, όπως αναπτύσσονται με τα νομίμως κατατεθέντα υπομνήματά της, η προσφεύγουσα αμφισβητεί την ορθότητα της προσβαλλόμενης απόφασης και επιδιώκει την ακύρωσή της προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, ότι κατά παράβαση των γενικών αρχών περί ανάκλησης διοικητικών πράξεων, η προσβαλλόμενη απόφαση, ανακλητική ευμενούς για τον διοικούμενο νόμιμης διοικητικής πράξης, κατ’ επίκληση πλάνης περί τα πράγματα δεν εμπεριέχει ειδική αιτιολογία. Ειδικότερα, κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει η ύπαρξη συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος, που να συνδέεται με τη μεταβολή των πραγματικών ή νομικών δεδομένων έναντι του χρονικού .σημείου έκδοσης της 3118/2014 πράξης. Δεν επαρκεί δε για την αιτιολόγηση της ύπαρξης δημοσίου συμφέροντος η αόριστη μνεία της «αποτροπής κινδύνου» στην προσβαλλόμενη, ούτε άλλωστε η επίκληση του 1018/3/1/2/2014 εγγράφου του A’ Α.Τ. Γλυφάδας, με το οποίο καλούντο οι υπηρεσίες του καθού Δήμου να ελέγξουν την νομιμότητα της τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Εσπερίδων, αφού δεν διενεργήθηκε καμία τέτοια αυτοψία, ούτε έχει εκδοθεί οποιοδήποτε πόρισμα ως προς τυχόν κινδύνους σχετικούς με την ανάπτυξη των εν λόγω τραπεζοκαθισμάτων. Ειδική αιτιολογία, κατά την προσφεύγουσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί, περαιτέρω, ότι εμπεριέχεται στο 6696/2014 έγγραφο του _____________________________________________________________________, όπου γίνεται επίκληση «εκ παραδρομής» έκδοσης της άδειας κατάληψης πεζοδρομίου έτους 2013, η οποία ανακαλείται για λόγους «ασφάλειας και διευκόλυνσης των διερχομένων», αφού δεν προκύπτει η ύπαρξη οιασδήποτε κανονιστικού χαρακτήρα απόφασης του Δήμου ___________, με την οποία να απαγορεύεται η κατάληψη του πεζοδρομίου της Πλατείας __________, ούτε άλλωστε ενδείξεων, οι οποίες να επιβάλλουν την απαγόρευση αυτή για λόγους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των διερχόμενων από το συγκεκριμένο σημείο. Επίσης, η προσφεύγουσα εταιρεία υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη είναι πλημμελής και ακυρωτέα κατά το μέρος αυτής που αφορά την εξυπηρέτηση επιπλέον 10 ατόμων στην πρασιά του καταστήματος επί της οδού _________, ως παντελώς στερούμενη αιτιολογίας. Τέλος, κατά τους ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, είναι πλημμελές το αιτιολογικό έρεισμα της προσβαλλόμενης, η οποία ερείδεται στην προηγούμενη ανάκληση της 55950/26-9-2013 έγκρισης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της Τεχνικής Υπηρεσίας του καθού, καθόσον κατά τον χρόνο ανάκλησης της άνω πράξης αυτή είχε ήδη λήξει αυτοδικαίως λόγω παρόδου του έτους 2013, ενώ εν τω μεταξύ είχε ήδη εκδοθεί νέα άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου επί της οδού Εσπερίδων για το έτος 2014, η οποία ουδέποτε ανακλήθηκε. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της, μεταξύ άλλων, η προσφεύγουσα προσκομίζει και επικαλείται: α] την 35026/18.6.2013 απόφαση του ________ ___________ του _____ ___________ με την οποία της χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, β] την 4311/27.1.2014 απόφαση του ίδιου Αντιδημάρχου, με την οποία της χορηγήθηκε άδεια κατάληψης του πεζοδρομίου της οδού Εσπερίδων, επιφάνειας 29,54 τ.μ, για το έτος 2014, γ] το από Αυγούστου 2013 σχέδιο του Μηχανολόγου- Μηχανικού, ________ ________, το οποίο υποβλήθηκε στον καθού Δήμο για τη χορήγηση της 3118/2014 πρόσθετης πράξης προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών, όπου αποτυπώνεται η διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων επί των οδών _________ και __________, δ] απλό φωτοαντίγραφο του 1020/41016/6-α/7.3.2014 εγγράφου του _____. ___________, το οποίο, σε συνέχεια σχετικής αίτησης της προσφεύγουσας, επιβεβαιώνει πως οι καταγγελίες που δέχθηκε σε σχέση με το πεζοδρόμιο της οδού Εσπερίδων ήταν τηλεφωνικές και ανώνυμες, και ε] φωτογραφίες των επίδικων τραπεζοκαθισμάτων. Από την άλλη πλευρά, ο ______ ___________, με το νομίμως κατατεθέν υπόμνημά του και τις 38950/28.9.2016 και 19385/24.5.2017 έγγραφες απόψεις του ζητεί την απόρριψη της προσφυγής προβάλλοντας ότι η προσβαλλόμενη ανακλητική απόφαση είναι πλήρως αιτιολογημένη, εκδόθηκε δε κατά δεσμία αρμοδιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
  1. Επειδή, η υπόθεση συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 29.9.2016, πλην όμως, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας δεν επαρκούσαν για την εκφορά κρίσης ως προς την ύπαρξη κινδύνου προερχόμενου από την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρόμιο της οδού Εσπερίδων, ή άλλου δημόσιου συμφέροντος επιβάλλοντος την έκδοση της προσβαλλόμενης ανακλητικής απόφασης. Για το λόγο αυτό, εκδόθηκε η Α1499/2017 προδικαστική απόφαση, με την οποία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 151 και 152 του Κ.Δ.Δ., ο καθού Δήμος υποχρεώθηκε να προσκομίσει, εντός της ταχθείσας σε αυτόν προθεσμίας, μεταξύ άλλων: 1] την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίστηκαν, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του β.δ. 24.9./20.10.1958, για το επίδικο χρονικό διάστημα τα τμήματα των κοινόχρηστων χώρων της περιφέρειας του Δήμου, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης σε ιδιώτες, 2] τυχόν άλλη κανονιστική απόφαση του Δήμου ή άλλης αρχής, που να απαγορεύει την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Εσπερίδων, για λόγους ασφαλείας και διευκόλυνσης των διερχομένων, και 3] έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων οι υπηρεσίες του Δήμου στήριξαν την κρίση τους περί ύπαρξης κινδύνου για την ‘^ασφάλεια των διερχομένων πεζών από την τοποθέτηση των επίδικων τραπεζοκαθισμάτων στο πεζοδρόμιο της πλατείας Εσπερίδων. Σε εκτέλεση της άνω απόφασης προσκομίστηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου οι 19385/24.5.2017 έγγραφες απόψεις της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της __________ _______ του ________ __________, με τις οποίες βεβαιώνεται πως δεν έχει εκδοθεί κανονιστική απόφαση του Δήμου Γλυφάδας ή άλλης αρχής, με την οποία να απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου της πλατείας Εσπερίδων. Συνημμένα προσκομίστηκαν, μεταξύ άλλων: ι. η 263/2012 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του _____ __________, με την οποία έγινε, κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του β.δ. 24.9/20.10.1958, ο καθορισμός των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου για την παραχώρηση της χρήσης σε ιδιώτες, και ιι. η 300/2007 κανονιστική πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του, ως άνω, Δήμου, με αντικείμενο τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών χρήσης χώρων διαρκώς ή πρόσκαιρα πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και γενικά κοινόχρηστων χώρων.
  1. Επειδή, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην τέταρτη σκέψη της παρούσας, στην 606/2014 προσβαλλόμενη απόφαση του Δήμου _________, με την οποία ανακλήθηκε η προγενέστερη, νόμιμη και ευμενής για την προσφεύγουσα 3118/2013 πράξη του ιδίου Δήμου, πρέπει να παρατίθεται ειδική αιτιολογία ως προς τη συνδρομή δημοσίου συμφέροντος, η ύπαρξη του οποίου και μόνο δικαιολογεί στη συγκεκριμένη περίπτωση την ανάκληση. Εν προκειμένω, ωστόσο, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας δεν προκύπτει ούτε μεταβολή των πραγματικών ή νομικών δεδομένων της υπόθεσης έναντι του χρονικού σημείου έκδοσης της 3118/2014 (ανακληθείσας) πράξης, ούτε ύπαρξη συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος, δυνάμενου να αιτιολογήσει την ανάκλησή της. Κατ’ αρχάς, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα από τον καθού Δήμο σε εκτέλεση της Α1499/2017 προδικαστικής απόφασης έγγραφα, δεν έχει εκδοθεί κανονιστική απόφαση του Δήμου ή άλλης αρχής, που να απαγορεύει την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζοδρομίου της οδού Εσπερίδων, ούτε ο Δήμος επικαλείται την ύπαρξη άλλου συγκεκριμένου δημοσίου συμφέροντος που να επιτάσσει την αποφυγή τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Περαιτέρω, ο καθού Δήμος δεν επικαλείται άλλα, συγκεκριμένα, πραγματικά περιστατικά, στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η επίδικη ανάκληση, όπως π.χ. τραυματισμός πεζού, επώνυμες καταγγελίες για παρακώλυση της διέλευσης των πεζών κ.λπ. Αντίθετα, όπως προκύπτει από το από 7.3.2014 έγγραφο του A’ Α.Τ. Γλυφάδας, που προσκομίζει η προσφεύγουσα, τα “παράπονα-καταγγελίες” που δέχθηκε η αστυνομική αρχή έγιναν τηλεφωνικώς και ανωνύμως. Η ίδια η αστυνομία δεν προέβη, άλλωστε, σε έλεγχο-αυτοψία. Για το λόγο αυτό, με το 1018/3/12/4.2.2014 έγγραφο που απήυθηνε προς τον Δήμο Γλυφάδας, το ανωτέρω Α.Τ. κάλεσε τη δημοτική αρχή να ελέγξει τη νομιμότητα της ανάπτυξης των επίμαχων τραπεζοκαθισμάτων, χωρίς, ωστόσο, να προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας ότι ο Δήμος διενήργησε έλεγχο ή αυτοψία, ή ότι έχει εκδοθεί οποιοδήποτε πόρισμα ως προς τυχόν κινδύνους σχετικά με την ανάπτυξη των εν λόγω τραπεζοκαθισμάτων. Με αυτά τα δεδομένα, η αόριστη μνεία στην προσβαλλόμενη πράξη της ανάγκης “αποτροπής κινδύνου”, όσον αφορά το πεζοδρόμιο της οδού Εσπερίδων, καθώς και η αναφορά στο προοίμιο αυτής, του 1018/3/12/2014 εγγράφου του Α’ Α.Τ. Γλυφάδας, δεν επαρκούν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, για την απόδειξη της ύπαρξης ειδικού δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσε να αιτιολογήσει την ανάκληση της προαναφερόμενης 3118/2014, νόμιμης και ευμενούς διοικητικής πράξης. Εξάλλου, ούτε το 6696/2014 έγγραφο του _____________________________________________________________________, στο οποίο γίνεται επίκληση “εκ παραδρομής” έκδοσης της προηγούμενης άδειας κατάληψης πεζοδρομίου, η οποία και ανακαλείται για λόγους “ασφάλειας και διευκόλυνσης των διερχομένων”, διαλαμβάνεται η ειδική απαιτούμενη αιτιολογία. Άλλωστε, σε κάθε περίπτωση, τόσο με το 55950/26.9.2013 έγγραφο του ____________ ______________ _________ και ______________ _________ ________ του καθού Δήμου, όσο και με την ανακληθείσα 3118/20.1.2014 απόφαση του Αντιδημάρχου του καθού, χορηγήθηκε στην προσφεύγουσα εταιρεία άδεια χρήσης χώρου, εμβαδού 29,54τ.μ., επί του πεζοδρομίου της οδού Εσπερίδων, στην πλευρά του καταστήματος της, και όχι επί του πεζοδρομίου της ________ ___________, όπως όλως εσφαλμένως υπολαμβάνουν με τις μεταγενέστερες αποφάσεις τους τα όργανα του καθού Δήμου, απορριπτομένου παντός περί του αντιθέτου ισχυρισμού του ως ερειδόμενου επί εσφαλμένης εκδοχής. Περαιτέρω, ακόμη κι αν ήθελε γίνει δεκτός ο ισχυρισμός του καθού περί έκδοσης της άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου – ‘ χώρου (πεζοδρομίου) για το έτος 2013 “εκ παραδρομής”, η θέση αυτή ανατρέπεται από το γεγονός ότι η ίδια υπηρεσία χορήγησε άδεια χρήσης του ίδιου κοινόχρηστου χώρου για το επόμενο έτος (2014) με την 4311/2014 απόφασή της, η οποία δεν είχε ανακληθεί κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης ανακλητικής απόφασης, ούτε από οιοδήποτε άλλο στοιχείο προκύπτει ότι αυτή ανακλήθηκε, έστω και μεταγενεστέρως από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης. Τέλος, όσον αφορά το σκέλος της που αναφέρεται στην πρασιά της πλατείας ___________, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ακυρωτέα ως στερούμενη παντελώς αιτιολογίας, καθώς η ανάκληση της πράξης με την οποία επετράπη στην προσφεύγουσα η εξυπηρέτηση 10 επιπλέον πελατών στην πρασιά της πλατείας Κύπρου δεν αιτιολογείται από κανένα στοιχείο της δικογραφίας, ούτε άλλωστε γίνεται επίκληση από τον καθού Δήμο λόγων σχετιζόμενων με την εν λόγω πρασιά. Κατόπιν αγτών, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής.
  2. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και το παράβολο που καταβλήθηκε να αποδοθεί στην προσφεύγουσα (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.), ενώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων ο καθού Δήμος πρέπει να απαλλαγεί από τα δικαστικά της έξοδα (άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την 606/10.2.2014 απόφαση του ____________ __________ του ______ ___________.

Διατάσσει την απόδοση του παράβολου που καταβλήθηκε στην προσφεύγουσα.

Απαλλάσσει τον _____ ___________ από τα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.

Η διάσκεψη του Δικαστηρίου έγινε στον Πειραιά στις 4.9.2018 και η απόφαση δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 20ης. 12.2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                 Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Βασίλειος Παπαβρόντος                                                                                            Αγγελική Γκούντοβα

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευλαμπία Ξύδη