fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αριθμός Απόφασης:3591/2018

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αθανάσιο Αθανασόπουλο, Πρωτόδικη, και Θεόδωρο Βουδικλάρη, Πρωτόδικη – Εισηγητή, και από τη Γραμματέα Βασιλική Βασιλοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριό του την 08η Μαρτίου του έτους 2018 για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης 222313/12757/2010 αγωγή, μεταξύ :

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ : Της ______ _________ του ___________, κατοίκου _________, οδό __________, αριθ. ___, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μαρίας Κανακάκη.

ΤΩΝ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ : 1) Του _______ ________ του ___________ , κατοίκου _______ ________, οδό _________, αριθ. ___ που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Ευθυμίου Βλαδίμηρου και 2) Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «___________ _________», που εδρεύει στην _________, ___________ ___________ αρ._____ και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μαρίας  Φερφέλη

Η ενάγουσα ζητά να γίνει δεκτή η με αριθ. κατάθ. 222313/12757/2010 αγωγή που προσδιορίστηκε αρχικώς για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 18-4-2013 και κατόπιν αναβολής για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 28-1-2016 και κατόπιν νέας αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικώς τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα κα υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, συνδυαζόμενη με εκείνες των άρθρων 297, 298 και 330 Α.Κ., προκύπτει ότι προϋποθέσεις της υποχρέωσης προς αποζημίωση, είναι: 1) Ζημιογόνος συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), 2) παράνομος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, 3) υπαιτιότητα, 4) ζημία και 5) πρόσφορος αιτιώδης σύνδεσμος, μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς (νόμιμου λόγου ευθύνης) και αποτελέσματος (ζημίας). Από την ίδια διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 386 ΠΚ, προκύπτει ότι γενεσιουργό λόγο της υποχρέωσης σε αποζημίωση αποτελεί και η απάτη σε βάρος του ζημιωθέντος. Απάτη υπάρχει όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή διατηρεί με κάθε μέσο ή τέχνασμα σε άλλον την σφαλερή αντίληψη πραγματικών γεγονότων, ένεκα της οποίας αυτός πείθεται να προβεί σε δήλωση βούλησης ή επιχείρηση πράξης ή παράλειψη ή ανοχή, από την οποία υφίσταται ζημία, εφόσον το χρησιμοποιηθέν απατηλό μέσο υπήρξε αποφασιστικό για τη γενόμενη δήλωση βούλησης ή την επιχειρηθείσα πράξη ή την παράλειψη ή την ανοχή. Δεν αποκλείεται δε η τυχόν χρησιμοποιηθείσα για την απάτη ψευδής παράσταση να αναφέρεται σε μελλοντικό γεγονός ή να συνδέεται με απόκρυψη κρίσιμων γεγονότων αναγόμενων στο παρόν, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε ο ζημιωθείς και γνώριζε αυτός που τον εξαπάτησε, χωρίς να είναι αναγκαίο η προκληθείσα από την απατηλή συμπεριφορά ζημία, να συνδέεται αποκλειστικά με ωφέλεια αντίστοιχη εκείνης που επήλθε στο πρόσωπο του εξαπατήσαντος, αφού αυτή μπορεί να αφορά και τρίτο. Περαιτέρω, με το άρθρο 926 ΑΚ καθορίζονται, στα πλαίσια της αδικοπρακτικής ευθύνης, οι κατηγορίες των περιπτώσεων στις οποίες αναγνωρίζεται από το νόμο ευθύνη περισσότερων προσώπων. Η πρώτη κατηγορία αφορά την περίπτωση της επέλευσης της ζημίας από κοινή πράξη περισσότερων προσώπων. Ως κοινή πράξη, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, νοείται κάθε μορφή συμμετοχής στην τέλεση της πράξης ή την επαγωγή της ζημίας, ανεξαρτήτως του αν οι ενέργειες (πράξεις ή παραλείψεις) των περισσότερων προσώπων έγιναν ταυτόχρονα, παράλληλα ή διαδοχικά. Αρκεί κάθε ενέργεια να συνδέεται αιτιωδώς με το αποτέλεσμα, δηλαδή την επαγωγή της ζημίας. Ο βαθμός δε της αιτιώδους συμβολής ή του πταίσματος καθενός από τους περισσότερους δράστες, το αν δηλαδή ο ένας ενήργησε με δόλο και ο άλλος από αμέλεια, δεν ενδιαφέρει για την θεμελίωση της εις ολόκληρον ευθύνης, αλλά μόνο για την αναγωγή μεταξύ των συνοφειλετών κατ’ άρθρο 927 ΑΚ. Θεμελιώνεται δε η συμμετοχική αδικοπρακτική συμπεριφορά κάποιου εξ αυτών στην απάτη, ως αστικό αδίκημα, ακόμη και αν η υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά τους, εκδηλωθεί μετά την μετά την ολοκλήρωση της απατηλής συμπεριφοράς του αυτουργού και την ζημιογόνο ενέργεια του παραπλανηθέντος προσώπου, εφόσον αποσκοπεί και συμβάλλει είτε στο να διατηρηθεί στον παραπλανηθέντα η εσφαλμένη αντίληψη των πραγματικών γεγονότων, είτε στο να επέλθει ή να οριστικοποιηθεί η ζημία του παθόντος, είτε στο να διατηρηθεί το εκ του αδικήματος όφελος των δραστών ή τρίτων (ΑΠ 1124/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι ο πρώην σύζυγός της εν αγνοία της εξέδωσε τις αναφερόμενες στο δικόγραφο επιταγές της Τράπεζας ________ _________ θέτοντας κατ’ απομίμηση την υπογραφή της ως εκδότριας αυτών, και επιπροσθέτως, επίσης εν αγνοία της αιτήθηκε και παρέλαβε από την εναγόμενη τα αναφερόμενα στο δικόγραφο δύο μπλοκ επιταγών και εν συνεχεία εξέδωσε τις αναφερόμενες στο δικόγραφο επιταγές εκ των ανωτέρω μπλοκ επιταγών θέτοντας κατ’ απομίμηση την υπογραφή της εναγούσης ως εκδότριας αυτών. Ότι ο πρώτος εναγόμενος κυκλοφόρησε τις εν λόγω επιταγές παρουσιάζοντας έτσι την ενάγουσα ως εκδότρια αυτών και προκαλώντας σε αυτήν περιουσιακή ζημία όπως ειδικότερα αναφέρεται το δικόγραφο, και ως εκ τούτου τέλεσε εις βάρος της τις πράξεις της κατ’ εξακολούθηση πλαστογραφίας και απάτης. Ότι ενόψει των ανωτέρω, οι προστηθέντες αρμόδιοι υπάλληλοι της εναγόμενης με τους οποίους ήρθε σε επαφή ο εναγόμενος, κατά την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή, εν αγνοία της εναγούσης, των αναφερόμενων στο δικόγραφο δύο μπλοκ επιταγών, ενήργησαν κατά παράβαση του καθήκοντος επιμέλειας και προστασίας για το έννομο αγαθό της περιουσίας της εναγούσης και πελάτιδος της, με το οποίο ήταν επιφορτισμένοι, αφού ενέκριναν μία συναλλαγή φερόμενη ως λαβούσα χώρα με αντισυμβαλλόμενο την ενάγουσα ενώ ο ενώπιον τους πράγματι αντισυμβαλλόμενος ήταν προφανώς λόγω της διαφοράς των εξωτερικών στοιχείων της ταυτότητας του και κυρίως λόγω του φύλλου του, άλλο πρόσωπο από την ενάγουσα και συγκεκριμένα ήταν ο εναγόμενος επιπροσθέτως δε δίχως να ελέγξουν με οποιονδήποτε τρόπο εάν υφίσταται ή όχι συναίνεση της εναγούσης για την υπογραφή από αυτόν (τον εναγόμενο) των ανωτέρω εγγράφων περί εκδόσεως και παραλαβής από τον ίδιο τον εναγόμενο των επίδικων μπλοκ των επιταγών. Ενόψει τούτων, κατόπιν παραδεκτής με τις προτάσεις και με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της εναγούσης στο ακροατήριο, μετατροπής του αγωγικού αιτήματος από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό, ζητεί, κατ’ εκτίμηση του δικογράφου : Α. Να αναγνωριστεί ότι η υπογραφή της επί των κάτωθι επιταγών έχει πλαστογραφηθεί από τον εναγόμενο και συγκεκριμένα στις : 1) Επιταγή υπ’ αριθ, ___________, της τράπεζας με την επωνυμία ________ _______, κατάστημα __________ __________ (213), με χρέωση του υπ’ αριθ. _______________ λογαριασμού που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα, τόπου εκδόσεως ________, με ημερομηνία εκδόσεως 20/06/2005 ποσού 4.980 Ευρώ εις διαταγήν ___________ _________ η οποία εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 21/06/2005 και δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης υπολοίπου, όπως αυτό βεβαιώνεται στην από 23/06/2005 βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία ____  ____________ __________ στο σώμα της επιταγής. 2) Επιταγή υπ’ αριθ. ___________ , της τράπεζας με την επωνυμία _______ ______, κατάστημα ______________ ____________ (213), με χρέωση του υπ’ αριθ. ________________ λογαριασμού που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα, τόπου εκδόσεως _________, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως 30/06/2005, ποσού 6.120 Ευρώ, εις διαταγήν _________ ____________, η οποία εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 05/07/2005 και    δεν           πληρώθηκε   λόγω   έλλειψης         υπολοίπου    όπως  αυτό βεβαιώνεται στην από 05/07/2005 βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία _________ _______ στο σώμα της επιταγής. 3) Επιταγή υπ’ αριθ. __________ , της τράπεζας με την επωνυμία _______ ______ , κατάστημα _________ _________ (213), με χρέωση του υπ’ αριθ. __________________ λογαριασμού που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα τόπου εκδόσεως _______, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως 20/07/2005, ποσού 5.980 Ευρώ εις διαταγήν ___________ _____________ η οποία εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 22/07/2005 και            δεν           πληρώθηκε   λόγω   έλλειψης         υπολοίπου    όπως  αυτό βεβαιώνεται στην από 26/07/2005 βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία ________ _________ ___. στο σώμα της επιταγής. 4) Επιταγή υπ’ αριθ. ____________ , της τράπεζας με την επωνυμία _______ _______ , κατάστημα __________ _________ (213), με χρέωση του υπ’ αριθ. ________________ λογαριασμού που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα, τόπου εκδόσεως ____________, με ημερομηνία εκδόσεως 20/07/2005 ποσού 5.120 Ευρώ εις διαταγήν ______ __________ ____ η οποία εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 27/07/2005 και δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης υπολοίπου όπως αυτό βεβαιώνεται στην από 27/07/2005 βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία ______ ______ στο σώμα των επιταγών. 5) Επιταγή υπ’ αριθ. _____________, της τράπεζας με την επωνυμία ____________ ________ , κατάστημα ___________ __________ (213), με χρέωση του υπ’ αριθ. ____________________ λογαριασμού που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα, τόπου εκδόσεως ___________, με φερόμενη ημερομηνία  εκδόσεως 30/08/2005 ποσού 7.980 Ευρώ εις διαταγήν ________ ____  _______ η οποία εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 08/08/2005 και δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης υπολοίπου όπως αυτό βεβαιώνεται στην από 08/08/2005 βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία _______ ________ στο σώμα της επιταγής. 6) Επιταγή υπ’ αριθ. __________, της τράπεζας με την επωνυμία _______ _______ , κατάστημα _______ __________ (213), με χρέωση του υπ’ αριθ. ___________ λογαριασμού που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα ,τόπου εκδόσεως _________, με φερόμενη ημερομηνία εκδόσεως 20/08/2005 ποσού 5.080 Ευρώ εις διαταγήν ______ _________ ____ η οποία εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 22/08/2005 και δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης υπολοίπου όπως αυτό βεβαιώνεται στην από 24/08/2005 βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία _________ ____________ στο σώμα της επιταγής. Β. Να αναγνωριστεί ότι η υπογραφή της επί των κάτωθι εγγράφων έχει πλαστογραφηθεί από τον εναγόμενο και συγκεκριμένα επί : 1) Της από 02/06/2005 αίτησης έκδοσης και της από 02/06/2005 βεβαίωσης παραλαβής, καρνέ επιταγών με αριθμό από _________ έως __________ συνδεόμενων με τον με αριθμό __________ λογαριασμό της στην εναγόμενη. 2) Της από 01/07/2005 αίτησης έκδοσης και της από 01/07/2005 βεβαίωσης παραλαβής, καρνέ επιταγών με αριθμό από με αριθμούς _________ έως ___________ συνδεόμενων με τον με αριθμό __________ λογαριασμό της στην εναγόμενη. Γ. Να αναγνωριστεί ότι η υπογραφή της επί των κάτωθι επιταγών έχει πλαστογραφηθεί από τον εναγόμενο και συγκεκριμένα στις : 1) Επιταγή υπ’ αριθ. __________ , της τράπεζας με την επωνυμία ______ _________, κατάστημα ____ __________, με χρέωση του υπ’ αριθ. ___________ λογαριασμού δανείου που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα, τόπου εκδόσεως ________, με ημερομηνία εκδόσεως 18/07/2005 ποσού 4.800 Ευρώ εις διαταγήν _________ __________, η οποία εμφανίσθηκε για. πληρωμή στις 26/07/2005 και δεν πληρώθηκε λόγω ελλείψεως επαρκούς υπολοίπου και η οποία φέρει βεβαίωση ότι την παρέλαβε η __________ _________. 2) Επιταγή υπ’ αριθ. ___________, της τράπεζας με την επωνυμία _________ __________, κατάστημα ________ ___________, με χρέωση του υπ’ αριθ. ___________ λογαριασμού δανείου που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα, τόπου εκδόσεως ________, ημερομηνία εκδόσεως 02/08/2005, ποσού 3.880 Ευρώ, εις διαταγήν _________ _____________, η οποία εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 04/08/2005 και δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης υπολοίπου όπως αυτό βεβαιώνεται στην από 08/08/2005 βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία __________ ________ _____. στο σώμα της επιταγής. 3) Επιταγή υπ’ αριθ. ___________, της τράπεζας με την επωνυμία _______ _______, κατάστημα ____ _______, με χρέωση του υπ’ αριθ. __________ λογαριασμού δανείου που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα, τόπου εκδόσεως _________, ημερομηνία εκδόσεως 15/08/2005, ποσού 3.000 Ευρώ, εις διαταγήν _________ ___________, η οποία εμφανίσθηκε προς πληρωμή στις 17/08/2005 και δεν πληρώθηκε λόγω έλλειψης υπολοίπου όπως αυτό βεβαιώνεται στην από 22/08/2005 βεβαίωση της Τράπεζας με την επωνυμία ___________ _________ _______. στο σώμα της επιταγής. 4) Επιταγή υπ’ αριθ. _____________ , της τράπεζας με την επωνυμία _______ _______, κατάστημα _____ ____________, με χρέωση του υπ’ αριθ. _____________ λογαριασμού δανείου που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα, τόπου εκδόσεως ________, ημερομηνία εκδόσεως 29/06/2005, ποσού 6.000 Ευρώ, εις διαταγήν ______ ____ _________, η οποία οπισθογραφήθηκε στον __________ ____________, και η οποία εξαργυρώθηκε στις 30/06/2005. 5) Επιταγή υπ’ αριθ. ____________, της τράπεζας με την επωνυμία _______ _______, κατάστημα ________ _____________, με χρέωση του υπ’ αριθ. _____________ λογαριασμού δανείου που τηρούσε στην εν λόγω Τράπεζα, τόπου εκδόσεως _________, ημερομηνία εκδόσεως 09/06/2005, ποσού 5.000 Ευρώ, εις διαταγήν πάλι _________ ____________, η οποία εξαργυρώθηκε στις 30/06/2005. Δ. Να αναγνωριστεί ότι υποχρεούνται ο πρώτος και η δεύτερη εναγόμενη να της καταβάλουν για τις ανωτέρω περιγραφείσες αδικοπραξίες τόσο του πρώτου όσο και των προστεθέντων της δεύτερης, το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ έκαστος ως χρηματική ικανοποίηση της ηθικής της βλάβης, με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της επίδοσης της αγωγής σε αυτούς και έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή. Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή. Να επιβληθεί κατά του πρώτου εναγομένου προσωπική κράτηση διάρκειας 12 μηνών για την αναγκαστική εκτέλεση της συνολικής παραπάνω απαιτήσεως και της καταψηφιστικής διάταξης της αποφάσεως που θα εκδοθεί. Τέλος, να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη.

Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρα 18 περ.1, 22 και 37 παρ. 1 ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία, είναι δε ορισμένη αφού περιέχει όλα τα αναγκαία για την κατά νόμο θεμελίωση της στοιχεία και εν μέρει νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 147 επ., 288, 914, 922, 932 ΑΚ σε συνδυασμό με αυτές των άρθρων 216, 386 ΠΚ, 70, 176, 191 ΚΠολΔ, πλην των αιτημάτων της να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή, και να επιβληθεί κατά του πρώτου εναγομένου προσωπική κράτηση ως μέσο εκτέλεσης της απόφασης, τα οποία μετά την τροπή του αιτήματος της αγωγής στο σύνολό του σε αναγνωστικό τυγχάνουν απορριπτέα ως μη νόμιμα καθότι οι αναγνωριστικές αποφάσεις δεν είναι εκτελεστές. Επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η αγωγή πρέπει αυτή να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της εναγούσης και την ανωμοτί κατάθεση του εναγόμενου που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως, από όλα τα νόμιμα με επίκληση προσκομιζόμενα έγγραφα, και από τα διδάγματα της κοινής πείρας αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο εναγόμενος και η ενάγουσα τέλεσαν νόμιμο γάμο στις 14.4.2005, ο οποίος όμως διήρκησε μόλις 3 μήνες και λύθηκε με την 3668/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. Ενόψει της τέλεσης του γάμου τους και επειδή η οικία που θα χρησιμοποιούσαν ως οικογενειακή στέγη, (ιδιοκτησίας της εγκαλούσας, στο _________ __________) δεν ήταν αποπερατωμένη, κατόπιν δε προτροπής του εναγομένου, ο οποίος ήταν ήδη εγγεγραμμένος στον _________ και δεν μπορούσε να εξασφαλίσει χρηματοδότηση στο όνομα του, η ενάγουσα έλαβε στεγαστικό δάνειο από την τράπεζα ________ ________., ύψους 82.000 ευρώ. Ο κατηγορούμενος, έχοντας αποσπάσει την εμπιστοσύνη της τότε μέλλουσας συζύγου του, ασκών δε το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου, ως έχων γνώση και εμπειρία επί οικονομικών θεμάτων, ανέλαβε αυτός αποκλειστικά τη διαχείριση των οικονομικών τους. Για την εξυπηρέτηση του άνω δανείου, παραπάνω ή τράπεζα χορήγησε στην εγκαλούσα – δανειολήπτρια μπλοκ επιταγών, από το οποίο η εγκαλούσα πρόλαβε και εξέδωσε μόνο μια επιταγή, την ____________, ποσού 1000 ευρώ, για την βαφή της άνω οικίας. Ακολούθως, ο εναγόμενος πήρε στην κατοχή του το μπλοκ των επιταγών και αντί μεριμνήσει για την διαχείριση του εκ του δανείου εκταμιευθέντος ποσού για την πληρωμή των εργασιών αποπεράτωσης της οικίας ήτοι για το σκοπό που η ενάγουσα είχε λάβει το δάνειο, και είχε αναθέσει σε εκείνον τη διαχείριση των οικονομικών τους θεμάτων, εκείνος, εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεση της εγκαλούσας, εξέδωσε κατά το χρονικό διάστημα από 2.6.2005 έως 30.8.2005 τις ακόλουθες επιταγές, συμπληρώνοντας αυτές με τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία, θέτοντας κατ’ απομίμηση την υπογραφή της στη θέση υπογραφής του εκδότη, προς το σκοπό παραπλάνησης των τρίτων, προς τους οποίους τις μεταβίβασε, ότι αυτές έχουν εκδοθεί δήθεν εγκύρως από την εγκαλούσα. Ειδικότερα εξέδωσε τις 1) ___________, 2) ______________, 3) ____________, 4) _____________. 5) _____________ και 6) _____________ επιταγές της άνω τράπεζας, με χρέωση του __________________ λογαριασμού της δικαιούχου – εναγούσης, συμπληρώνοντας στην πρώτη κατά σειρά επιταγή, τόπο έκδοσης την Αθήνα, ημερομηνία έκδοσης 20.6.2005, ποσό 4980 ευρώ, σε διαταγή «____________ _____________», στη δεύτερη επιταγή, τόπο έκδοσης την ___________, ημερομηνία έκδοσης την 30.6.2005, ποσό 6120 ευρώ, σε διαταγή του ιδίου ως άνω, στην τρίτη επιταγή, τόπο έκδοσης την Αθήνα, ημερομηνία 20.7.2005, ποσό 5980 ευρώ, σε διαταγή του ιδίου ως άνω, στην τέταρτη επιταγή, τόπο έκδοσης την Αθήνα, ημερομηνία έκδοσης 20.7.2005, ποσό 5120 ευρώ, σε διαταγή «________ _________ ______», στην πέμπτη επιταγή, τόπο έκδοσης Αθήνα, ημερομηνία έκδοσης 3.8.2005, ποσό 7980 ευρώ, σε διαταγή «______ ____ ________» και στην έκτη επιταγή τόπο έκδοσης την _________, ημερομηνία έκδοσης 20.8.2005, ποσό 5080 ευρώ, σε διαταγή «______ ________ ____». Τις επιταγές αυτές τις κυκλοφόρησε, για τις δικές του οικονομικές συναλλαγές, αφού τα ανωτέρω εις διαταγή πρόσωπα ουδεμία σχέση έχουν με την ενάγουσα αλλά και με τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν στη οικία τους, παριστάνοντας ψευδώς στους λήπτες των επιταγών και στους τελευταίους κομιστές αυτών προ εμφάνισαν προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, ότι αυτές πράγματι προέρχονται και έχουν εκδοθεί από τη δικαιούχο του λογαριασμού και εκδότρια, με αποτέλεσμα όταν αυτές εμφανίστηκαν προς πληρωμή και δεν πληρώθηκαν ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων, σφραγίστηκαν, η δε ενάγουσα εγγράφηκε στον «__________» με δυσμενή στοιχεία και υπέστη περιουσιακή ζημία ίση με το σύνολο των ποσών των επιταγών, δηλαδή 35.260 ευρώ. Επίσης, η ενάγουσα με προτροπή του εναγομένου, για την κάλυψη κοινών οικονομικών τους αναγκών, έλαβε καταναλωτικό δάνειο ποσού 5.000 ευρώ, από την _______ _______, και συγκεκριμένα από το κατάστημα που της υπέδειξε ο εναγόμενος, ο οποίος στη συνέχεια στις 2.6.2005 και 1.7.2005 προσήλθε στην Τράπεζα και υπέγραψε ο ίδιος, θέτοντας, αυθαίρετα και εν αγνοία της εναγούσης, κατ’ απομίμηση την υπογραφή της, βεβαιώσεις – εντολές παραγγελίας της τράπεζας, απευθυνόμενες προς την ενάγουσα, με αντίστοιχες ημερομηνίες, με τις οποίες (βεβαιώσεις) αυτή (η ενάγουσα) εφέρετο ότι παραλάμβανε από την άνω Τράπεζα δύο βιβλιάρια με επιταγές, σε χρέωση του λογαριασμού της (αρ. __________), ήτοι το ένα μπλοκ με αρ.________ έως __________ φύλλα επιταγών και το άλλο μπλοκ με αρ. ________ έως _________ φύλλα επιταγών. Τα βιβλιάρια αυτά ουδέποτε περιήλθαν στην κατοχή της εναγούσης, αυτή δε αγνοούσε την ύπαρξη τους, αφού ουδέποτε αιτήθηκε την έκδοση τους και ουδέποτε τα παρέλαβε. Αντιθέτως η μόνη υπογραφή που έθεσε η ενάγουσα ήταν εκείνη επί της αιτήσεως όταν αιτήθηκε τη χορήγηση του άνω δανείου. Ο εναγόμενος, όμως, με σκοπό να παραλάβει στα χέρια του ο ίδιος τα άνω δύο μπλοκ επιταγών, χωρίς να το γνωρίζει η ενάγουσα, και με σκοπό να προβεί στην έκδοση των επιταγών που περιέχονταν σε αυτά, πλαστογραφώντας την υπογραφή της και εν αγνοία της ακωλύτως να κυκλοφορήσει περαιτέρω τις άνω επιταγές, υπέγραψε θέτοντας ο ίδιος την υπογραφή της στις άνω βεβαιώσεις, και στη συνέχεια βάσει αυτών των βεβαιώσεων, του παραδόθηκαν από την άνω τράπεζα τα παραπάνω δύο μπλοκ επιταγών, παράτυπα σαν να ήταν η ενάγουσα. Ειδικότερα, ο εναγόμενος τόσο στις 2.6.2005 όσο και στις 1.7.2005 μετέβη ο ίδιος στην _______ _______ και ήρθε σε επαφή με τον υπάλληλο της εναγόμενης _________ _________, με τον οποίο διατηρούσε ιδιαίτερες φιλικές σχέσεις ζητώντας του να υπογράψει τα ανωτέρω έγγραφα αιτήσεως εκδόσεως μπλοκ επιταγών που συνδέονταν στον προαναφερθέντα λογαριασμό της εναγούσης στην εν λόγω Τράπεζα, τις βεβαίωσες παραλαβής τους, καθώς και να παραλάβει τα εν λόγω μπλοκ των επιταγών. Εν συνεχεία ο ανωτέρω υπάλληλος προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διεκπεραιωθεί το ανωτέρω αίτημα του εναγόμενου, δίχως να ελέγξει με οποιονδήποτε τρόπο εάν υφίσταται ή όχι συναίνεση της εναγούσης για την υπογραφή από αυτόν (τον εναγόμενο) των ανωτέρω εγγράφων περί εκδόσεως και παραλαβής από τον ίδιο τον εναγόμενο των επίδικων μπλοκ των επιταγών. Σημειώνεται ότι για τη διάγνωση του βαθμού υπαιτιότητας της ανωτέρω συμπεριφορά του __________ ______________ ενεργούντος ως υπαλλήλου – προστεθέντος της εναγόμενης, η κρίση του Δικαστηρίου δεν υπεισέρχεται σε έρευνα για τυχόν ύπαρξη δόλου αλλά μόνο για ύπαρξη αμέλειας, περιοριζόμενο από την ιστορική βάση της αγωγής. Ως προς το εν λόγω ζήτημα σημειώνεται ότι ο εναγόμενος με τις προτάσεις του ισχυρίστηκε ότι τόσο στις 2.6.2005 όσο και στις 1.7.2005 μετέβη ο ίδιος στην _______ _______ χωρίς την τότε σύζυγο του νυν ενάγουσα, έχοντας όμως ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση της για να υπογράψει τα ανωτέρω έγγραφα επ’ ονόματι της και να παραλάβει τα εν λόγω μπλοκ των επιταγών στο όνομα της, και ότι ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγόμενης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και επιβεβαίωσε την ύπαρξη της κρίσιμης συναίνεσης. Κατά την εξέταση του στο ακροατήριο ισχυρίστηκε κατηγορηματικά ότι ο ίδιος δεν μετέβη στην εν λόγω Τράπεζα στις 2.6.2005, αλλά είχε μεταβεί και υπογράψει τα κρίσιμα έγγραφα η ίδια η ενάγουσα, ενώ ο ίδιος είχε μεταβεί εκεί μόνο στις 1.7.2005 έχοντας όμως ήδη εξασφαλίσει τη συναίνεση της για να υπογράψει τα ανωτέρω έγγραφα επ’ ονόματι της και να παραλάβει το εν λόγω μπλοκ των επιταγών στο όνομα της, και ότι στις 1.7.2005 ο ανωτέρω υπάλληλος της εναγόμενης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και επιβεβαίωσε την ύπαρξη της κρίσιμης συναίνεσης. Τέλος στην εξέταση του ενώπιον του Εφετείου πλημμελημάτων Αθηνών ισχυρίστηκε ότι στην _______ _______ μετέβαιναν μαζί με την ενάγουσα και ότι μαζί παρέλαβαν το μπλοκ των επιταγών, χωρίς πάντως να διευκρινίζεται ποιό μπλοκ εκ των δύο. Εκ των ανωτέρω καθίστανται προφανείς οι αντιφάσεις στις οποίες υποπίπτει ο εναγόμενος στην προσπάθεια του να παρέχει εξηγήσεις για τα κατ’ αυτού καταγγελλόμενα. Η εναγόμενη με τις προτάσεις τις ισχυρίζεται ότι ο εν λόγω υπάλληλος ουδέποτε έλαβε τηλεφωνικά τη συναίνεση της εναγούσης για τις ανωτέρω πράξεις, επειδή τόσο στις 2.6.2005 όσο και στις 1.7.2005 μετεβη αυτοπροσώπως και υπέγραψε όλα τα κρίσιμα έγγραφα η ίδια η ενάγουσα και όχι ο εναγόμενος. Αντλεί δε επιχείρημα περί αυτού, μόνο για την ημερομηνία 2-6-2005, από το από 2.6.2005 έγγραφο ανοίγματος τρεχούμενου λογαριασμού στο όνομα της εναγούσης που συνδέθηκε με το εκδοθέν την ίδια ημερομηνία μπλοκ επιταγών, το οποίο φέρεται να έχει υπογράφει στις 2.6.2005 από την ίδια την ενάγουσα ενώ δεν αμφισβητήθηκε η εν λόγω υπογραφή της με την αγωγή ή την υποβληθείσα έγκληση της. Ισχυρίζεται δηλαδή η εναγόμενη ότι αφού στις 2.6.2005 υπέγραψε η ενάγουσα το έγγραφο ανοίγματος τρεχούμενου λογαριασμού το οποίο μάλιστα συνδέθηκε με το εκδοθέν την ίδια ημερομηνία μπλοκ επιταγών αποδεικνύεται η φυσική παρουσία της κατά την κρίσιμη ημέρα στο κατάστημα της και συνάγεται η από την ίδια και όχι από τον εναγόμενο υπογραφή και των επίδικων εγγράφων της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, ο εν λόγω λογαριασμός τυγχάνει άλλος λογαριασμός από αυτόν που τηρούσε η ενάγουσα στην εναγόμενη για την εκταμίευση του καταναλωτικού δανείου που έλαβε, και η ενάγουσα αγνοούσε την ύπαρξη του, θεωρώντας ότι ο μόνος λογαριασμός που τηρεί στην εναγόμενη είναι αυτός του δανείου της, η δε αγνοία αυτή προκύπτει και από την εσφαλμένη ταύτιση των δύο λογαριασμών στην οποία προβαίνει εν αγνοία της η ενάγουσα στο ίδιο το δικόγραφο της αγωγής, ενώ συνειδητοποιεί την εν λόγω διάκριση μόνο στο στάδιο της προσθήκης – αντίκρουσης της οπότε και αμφισβητεί την υπογραφή της και επί της αιτήσεως στις 2.6.2005 ανοίγματος τρεχούμενου λογαριασμού το οποίο μάλιστα συνδέθηκε με το εκδοθέν την ίδια ημερομηνία μπλοκ επιταγών. Με βάση όμως τις ανωτέρω παραδοχές του δικαστηρίου σύμφωνα με τις οποίες στις 2.6.2005 και 1.7.2005 ο ίδιος ο εναγόμενος και όχι η ενάγουσα προσήλθε στην Τράπεζα και έλαβε βεβαιώσεις – εντολές παραγγελίας της τράπεζας, απευθυνόμενες προς την ενάγουσα, με αντίστοιχες ημερομηνίες, τις οποίες εν συνεχεία υπέγραψε ο ίδιος, θέτοντας, αυθαίρετα και εν αγνοία της εναγούσης, κατ’ απομίμηση την υπογραφή της και σύμφωνα με τις οποίες (βεβαιώσεις) αυτή (η ενάγουσα) παραλάμβανε από την άνω Τράπεζα δύο βιβλιάρια με επιταγές, σε χρέωση του λογαριασμού της (αρ. 11334764-9), ήτοι το ένα μπλοκ με αρ. 100001 έως 100005 φύλλα επιταγών και το άλλο μπλοκ με αρ. __________ έως __________ φύλλα επιταγών (με τις οποίες συμφωνούν και οι παραδοχές του ποινικού πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου δικαστηρίου που δίκασε αμετάκλητα το ποινικό σκέλος της υπόθεσης), τυγχάνει λίαν αμφίβολο κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ότι το άνοιγμα του εν λόγω λογαριασμού, το οποίο μάλιστα έλαβε χώρα ακριβώς για να εξυπηρετηθεί το εκδοθέν μπλοκ των επιταγών, έγινε, έστω διαφορετική ώρα της ίδιας ημέρας, με αίτηση της ίδιας της ενάγουσας και όχι από τον ίδιο τον εναγόμενο. Άλλωστε με βάση των ανωτέρω, οι ισχυρισμοί της εναγόμενης διαψεύδονται από τους ισχυρισμούς του ίδιου του εναγόμενου, ο οποίος παρ’ όλες τις ως άνω εκτιθέμενες αντιφάσεις στις οποίες υποπίπτει, ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι σωρευτικά και στις δύο ημερομηνίες 2.6.2005 και 1.7.2005 μετέβη η ίδια η ενάγουσα στο κατάστημα της εναγόμενης και υπέγραψε η ίδια τα κρίσιμα έγγραφα και παρέλαβε τα μπλοκ των επιταγών. Υπογραμμίζεται τέλος ότι ο ίδιος ο υπάλληλος της εναγόμενης __________ _________, δεν προσήλθε να καταθέσει ως μάρτυρας της, ούτε καν προσκομίστηκε ένορκη βεβαίωση του για το υπό κρίση ζήτημα, ώστε να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της εναγόμενης. Ακολούθως ο εναγόμενος, κατέχοντας τα άνω δύο μπλοκ επιταγών, προέβη στην πλαστογράφηση των κάτωθι επιταγών, με τα στοιχεία που ακολουθούν και με την κατ’ απομίμηση υπογραφή της εναγούσης στη θέση υπογραφής της εκδότριας, εν αγνοία της, προς παραπλάνηση των ληπτών των επιταγών και αυτών προς τους οποίους τις παρέδωσε, ότι αυτές έχουν εκδοθεί εγκύρως από την ενάγουσα, νόμιμη δικαιούχο του λογαριασμού από τον οποίο έλκονταν και συγκεκριμένα τις: 1) _______________, 2) _____________, 3) ____________, 4) _____________ και 5) ____________ επιταγές της τράπεζας _________ με χρέωση του άνω λογαριασμού της εναγούσης, τις οποίες συμπλήρωσε ως εξής: στην πρώτη κατά σειρά επιταγή με τόπο έκδοσης Αθήνα, ημερομηνία έκδοσης 18.7.2005, ποσό 4800 ευρώ, σε διαταγή «________ _________», στη δεύτερη επιταγή, με τόπο έκδοσης _________, ημερομηνία έκδοσης 2.8.2005, ποσό 3880 ευρώ, σε διαταγή «_________ __________», στην τρίτη επιταγή με τόπο έκδοσης _________, ημερομηνία έκδοσης την 15.8.2008, ποσό 3000 ευρώ, σε διαταγή «__________ ____________», στην τέταρτη επιταγή με τόπο έκδοσης ________, ημερομηνία έκδοσης την 29.6.2005, ποσό 6000 ευρώ, σε διαταγή «______ _____ _________» και στην πέμπτη επιταγή με τόπο έκδοσης την __________, ημερομηνία έκδοσης την 9.6.2005, ποσό 5000 ευρώ, και έθεσε σε όλες κατ’ απομίμηση και εν αγνοία της εναγούσης την υπογραφή της στη θέση υπογραφής της εκδότριας, προς τον σκοπό παραπλάνησης των τρίτων ότι αυτές προέρχονται από την ενάγουσα και επομένως είναι αυτή υπόχρεη για την πληρωμή τους ως εκδότρια. Ο εναγόμενος πλαστογράφησε τις άνω επιταγές, με δόλο και με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος παράνομο περιουσιακό όφελος, με αντίστοιχη περιουσιακή ζημία της εναγούσης, έπεισε δε με ψευδείς παραστάσεις τους λήπτες των επιταγών ή αυτούς προς τους οποίους τις παρέδωσε, ότι αυτές είναι δήθεν γνήσιες και εκδόσεως της εναγούσης, γεγονός το οποίο εάν αυτοί γνώριζαν δεν θα αποδέχονταν να τους μεταβιβαστούν. Εκ των άνω επιταγών, η με αριθμό _________ επιταγή, η οποία δόθηκε από τον κατηγορούμενο στην ______ _________, αφορούσε την αγορά λέβητα που τοποθέτησαν στην άνω οικία τους και ως εκ τούτου η έκδοση της εν λόγω επιταγής κατά την κρίση του Δικαστηρίου εγκρίθηκε σιωπηρώς από την ενάγουσα αφού εξεδόθη εντός των πλαισίων της ανάθεσης από τη ενάγουσα στον εναγόμενο της οικονομικής διαχείρισης του προϊόντος των ληφθέντων δανείων της εναγούσης για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Οι  λοιπές επιταγές εξεδόθησαν και κυκλοφόρησαν για τις δικές του  οικονομικές συναλλαγές, αφού τα ανωτέρω εις διαταγή πρόσωπα ουδεμία σχέση έχουν με την ενάγουσα αλλά και με τις εργασίες που έπρεπε να γίνουν στη οικία τους. Επίσης, εκ των ανωτέρω επιταγών οι με αριθμούς __________, ________ και ___________ εμφανίστηκαν προς πληρωμή και δεν πληρώθηκαν ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων, σφραγίστηκαν, η δε ενάγουσα εγγράφηκε στον «_____________» με δυσμενή στοιχεία και υπέστη περιουσιακή ζημία ίση με το σύνολο των ποσών των επιταγών αυτών. Σημειώνεται ότι μολονότι κανείς εκ των κομιστών δεν έχει επιδιώξει δικαστικά μέχρι σήμερα τις απαιτήσεις που ενσωματώνουν οι επίδικες επιταγές, εν τούτοις, εφόσον τα σώματα των επιταγών δεν ευρίσκονται στην κατοχή της εναγούσης, οι κομιστές, εφόσον έχουν απαίτηση εξ αυτών, δύνανται να ασκήσουν εναντίον της εγκαλούσας την αξίωση τους από τις άνω επιταγές, ενώ για όλες τις επιταγές η εγκαλούσα εξακολουθεί να είναι καταχωρημένη με δυσμενή στοιχεία στον «____________». Η εγκαλούσα αγνοούσε τα παραπάνω και άρχισε να ανησυχεί μόνον όταν οι κομιστές των άνω επιταγών άρχισαν να την ενοχλούν για την εξόφληση των επιταγών. Τον Σεπτέμβριο δε του 2005 ο πρώτος των εναγομένων απευθύνθηκε στον πατέρα της εναγούσης με σκοπό να τον πείσει να λάβει τραπεζικό καταναλωτικό δάνειο και στη συνέχεια να του δώσει το χορηγηθέν ποσό του δανείου αυτού προκειμένου να εξοφληθεί όπως τους είπε μια επιταγή την οποία υποτίθεται ότι είχε υπογράψει η ενάγουσα. Η ενάγουσα και οι οικείοι της ενόψει των ανωτέρω άρχισαν να ανησυχούν περί της διαχείρισης των οικονομικών της οικίας που χειριζόταν αποκλειστικά ο εναγόμενος. Απευθυνθήκαν τότε σε δικηγόρο, ο οποίος τους συμβούλεψε να μην προβούν σε καμιά τέτοια κίνηση, ήτοι αίτησης χορήγησης καταναλωτικού δανείου και κυρίως απόδοσης του ποσού αυτού στον πρώτο εναγόμενο. Την επόμενη μέρα, 9-9-2005, ο εναγόμενος μετέβη στην οικία των γονέων της εναγούσης και ζήτησε πάλι επιτακτικά από τον πατέρα της να πάνε μαζί στην τράπεζα και να αιτηθεί ο πατέρας της καταναλωτικό δάνειο και να του δώσει το χορηγηθέν ποσό. Όταν ο πατέρας του αρνήθηκε στην επίμονη απαίτηση του πρώτου εναγομένου να μεταβούν στην τράπεζα για το δάνειο, ο τελευταίος κτύπησε δυνατά την πόρτα πίσω του και έφυγε από το σπίτι των γονέων της, πήγε στο δικό της, όπου έμεναν μαζί, μάζεψε τα πράγματά του και αποχώρησε οριστικά από τη συζυγική οικία. Η κίνηση αυτή του εναγομένου να την εγκαταλείψει εντελώς ξαφνικά, επειδή ο πατέρας της δεν συναίνεσε να αιτηθεί δάνειο και να του το δώσει, ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τις υποψίες της ότι κάτι ανησυχητικό συνέβαινε σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών υποθέσεων που από την στιγμή της σύναψης της σχέσης της με τον εναγόμενο αλλά και κατά τη διάρκεια της σύντομης έγγαμης συμβίωσης τους επιμελείτο αποκλειστικά αυτός. Άρχισε τότε επισταμένως να ερευνά το θέμα μαζί με τους οικείους της και μετά από ενέργειες του πληρεξουσίου δικηγόρου της, αιτήθηκε και εξεδόθη «αναλυτική αναφορά δεδομένων συστήματος οικονομικής συμπεριφοράς» από την αρμόδια αρχή «___________.» στις 18-5-2006. Σε αυτήν αναγράφεται ευκρινώς ότι όλες οι ανωτέρω αναφερόμενες επιταγές της «_________ ______» με φερόμενη εκδότρια την ενάγουσα έχουν σφραγιστεί, ενώ το ίδιο βεβαιώνει η ανωτέρω αναφορά και για τις υπ’αρ. __________, ___________ και _________ επιταγές της «_________ __________» με φερόμενη επίσης εκδότρια την ίδια. Στη συνέχεια στις 7-3-2007 αιτήθηκε προς την «________ _________» όπως της χορηγηθεί βεβαίωση τελευταίου κομιστή για τις φερόμενες ως εκδοθείσες από εκείνη ανωτέρω επιταγές της ως άνω τράπεζας και να ενημερωθεί αν έχουν εξοφληθεί ή αν έχουν διακανονιστεί και αν έχουν επιστραφεί ποιος τις παρέλαβε και πότε, ενώ με την ίδια αίτηση ζήτησε και να της χορηγηθούν αντίγραφα της αίτησης για την έκδοση του μπλοκ επιταγών. Περαιτέρω, στις 7- 9-2007 απέστειλε αίτηση με ανάλογο περιεχόμενο στην «_______ _______». Εκ των ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι η ενάγουσα αρχικώς ανησύχησε, εν συνεχεία ενισχύθηκαν οι μέχρι τότε μη συγκεκριμενοποιημένες υποψίες της και τελικά μόλις στις 18-5-2006 έλαβε γνώση της εις βάρος της αδικοπραξίας (πλαστογραφία και απάτη κατ’ εξακολούθηση) και του δράστη (εναγόμενου), και έτσι απέκτησε σαφή γνώση σχετικών στοιχείων που είναι αναγκαία ώστε να μπορεί να περιφρουρήσει δια της προσφυγής στη δικαιοσύνη τα έννομα συμφέροντα της. Επομένως, η προβαλλόμενη με τις προτάσεις των εναγόμενων νόμιμη ένσταση παραγραφής τυγχάνει απορριπτέα ως ουσία αβάσιμη. Ακόμα συνεπεία της άνω συμπεριφοράς του εναγομένου, η ενάγουσα υποχρεώθηκε να εξοφλήσει μόνη της, με τη βοήθεια της οικογένειας της, τα άνω δάνεια, ενώ τα ποσά των δανείων δεν διατέθηκαν για την αποπεράτωση της άνω οικίας ή για την κάλυψη οικογενειακών αναγκών, όπως προορίζονταν, αλλά μέσω των μπλοκ επιταγών που εκδόθηκαν προς εξυπηρέτηση των δανείων, περιήλθαν ως ανωτέρω στον εναγόμενο, ο οποίος κάλυψε δικές του αποκλειστικά οφειλές, σε βάρος της περιουσίας της εναγούσης. Συνεπώς, ο εναγόμενος με τις ανωτέρω πράξεις του ζημίωσε παράνομα και υπαίτια την εναγόμενη κατά τα ποσά των προαναφερθέντων επιταγών που σφραγίστηκαν πλην της με αριθμό 100007-1 επιταγής. Περαιτέρω, ο προαναφερθείς προστηθείς υπάλληλος της εναγόμενης με τον οποίο ήρθε σε επαφή ο εναγόμενος, κατά την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή, εν αγνοία της εναγούσης, των επίδικων δύο μπλοκ επιταγών, ενήργησε κατά παράβαση του καθήκοντος επιμέλειας και προστασίας για το έννομο αγαθό της περιουσίας της εναγούσης και πελάτιδος της, με το οποίο ήταν επιφορτισμένος, αφού ενέκρινε μία συναλλαγή φερόμενη ως λαβούσα χώρα με αντισυμβαλλόμενο την ενάγουσα ενώ ο ενώπιον του πράγματι αντισυμβαλλόμενος ήταν προφανώς λόγω της διαφοράς των εξωτερικών στοιχείων της ταυτότητας του και κυρίως λόγω του φύλλου του, άλλο πρόσωπο από την ενάγουσα και συγκεκριμένα ήταν ο εναγόμενος, επιπροσθέτως δε δίχως να ελέγξει με οποιονδήποτε τρόπο εάν υφίσταται ή όχι συναίνεση της εναγούσης για την υπογραφή από αυτόν (τον εναγόμενο) των ανωτέρω εγγράφων περί εκδόσεως και παραλαβής από τον ίδιο τον εναγόμενο των επίδικων μπλοκ των επιταγών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στον εναγόμενο την ευχέρεια να πλαστογραφήσει τις ανωτέρω αναφερόμενες επιταγές εκ του ανωτέρω μπλοκ, εκ των οποίων οι με αριθμούς _________, _________ και __________ εμφανίστηκαν προς πληρωμή και δεν πληρώθηκαν ελλείψει διαθεσίμων κεφαλαίων, σφραγίστηκαν, η δε ενάγουσα εγγράφηκε στον «____________» με δυσμενή στοιχεία και υπέστη περιουσιακή ζημία. Επομένως, ο εν λόγω υπάλληλος – προστηθείς της εναγόμενης ενήργησε παρανόμως και υπαιτίως (βαρεία αμέλεια) η δε συμπεριφορά του οδήγησε στην ως ανω ζημία της εναγομένης εκ των με αριθμούς ____________ και __________ σφραγισθέντων επιταγών και την ένεκα αυτών εγγραφή της εναγούσης στον «____________» με δυσμενή στοιχεία. Περαιτέρω, εφόσον αποδείχθηκε ότι ζημιώθηκε η ενάγουσα από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγόμενου, προκλήθηκε σε αυτήν και ηθική βλάβη, και ως εκ τούτου συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ώστε να δικαιούται χρηματική ικανοποίηση για την ανόρθωση της ηθικής βλάβης που υπέστη. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και σταθμίζοντας όλα τα περιστατικά που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη σχέση και περίπτωση, τη βαρύτητά της πράξης, το βαθμό υπαιτιότητας (δόλου) του εναγόμενου, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων, καθώς και τους κανόνες της κοινής πείρας, κρίνει ότι ο εναγόμενος έχει υποχρέωση να της καταβάλλει, ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) που κρίνεται εύλογο και δίκαιο. Περαιτέρω, εφόσον αποδείχθηκε ότι ζημιώθηκε η ενάγουσα από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του προστηθέντος της εναγόμενης, προκλήθηκε σε αυτήν και ηθική βλάβη, και ως εκ τούτου συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, ώστε να δικαιούται χρηματική ικανοποίηση για την ανόρθωση της ηθικής βλάβης που υπέστη. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη και σταθμίζοντας όλα τα περιστατικά που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη σχέση και περίπτωση, τη βαρύτητά της πράξης, το βαθμό υπαιτιότητας (βαρεία αμέλεια) του προστηθέντος της εναγόμενης, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων, καθώς και τους κανόνες της κοινής πείρας, κρίνει ότι η εναγόμενη έχει υποχρέωση να της καταβάλλει, ως χρηματική ικανοποίηση το ποσό τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000) που κρίνεται εύλογο και δίκαιο.

Ως εκ τούτου η υπό κρίση αγωγή θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να αναγνωριστεί ότι υποχρεούται ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Περαιτέρω, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι υποχρεούται η εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Τέλος, πρέπει τα δικαστικά έξοδα της εναγούσης να επιβληθούν εν μέρει σε βάρος των εναγομένων κατά το ποσοστό της νίκης της (άρθρα 178, 191 ΚΠολΔ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι υποχρεούται ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι υποχρεούται η εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των εναγόμενων τα δικαστικά έξοδα της εναγούσης, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των πεντακοσίων πενήντα ευρώ (550 €).

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε στις 11-9-2018 και

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις  12/9/2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία